Home

Forskrift om opptak studier og eksamen ved høgskolen i sørøst norge

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i

 1. Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3, forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning og forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad
 2. Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge (nå Universitetet i Sørøst-Norge) 14. desember 2017 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-6 og § 3-7, forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad og forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning
 3. imum 60 nye studiepoeng før det kan tildeles ny grad fra Høgskolen i Innlandet
 4. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge gis med dette utfyllende bestemmelser som angitt nedenfor. Til kapittel 2. Opptak . Til § 2-1. Opptakskrav . 2-1.1. Minstekrav for opptak (1) For opptak til masterstudier, videreutdanninger, påbyggingsstudier, praktisk

Forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge - Lovdat

 1. st 80 studiepoengs omfang (fordypningsenhet) i et fagområde som tilbys av universitetet, og emner eller emnegrupper av
 2. Merknader til forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge. Forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge (gjeldende fra 1. januar 2018) Merknader til forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge (.pdf) Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse til grunnutdanninger (gjeldende fra 1.
 3. Forskrift om opptak mv. ved Høgskolen i Molde. Student: En som er tatt opp til emne, fag eller studieprogram ved høgskolen, med hjemmel i § 3-6 og § 3-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (uhl.).: Studierett
 4. Velkommen til Universitetet i Sørøst-Norge (USN)! Vi tilbyr en rekke bachelor, master og videreutdanninger, i tillegg til åtte doktorgradsprogram
 5. (4) Utfyllende regler til § 7.1.6 og § 7.2 i forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo oppheves fra og med 1. januar 2013. (5) Forkurs i matematikk ved opptak til grunnskolelærer- og lektorutdanningen kan ha en kortere klagefrist i tråd med § 5-3 i uh-loven av 1. april 2005. Fakultetet selv fastsetter klagefristen
 6. Forskrift om opptak til høyere utdanning fra opptak til studieåret 2009-2010. Med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler §§ 3-6, 3-7 og 4-9, har Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 fastsatt ny forskrift om opptak til høyere utdanning ( opptaksforskriften).Opptaksforskriften skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2009-2010

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Sørøst

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge § 8-1 (5) sier følgende: «Emner med omfang på 10 studiepoeng eller mindre skal ikke ha delvurderinger, hvis ikke annet følger av nasjonale rammeplaner eller eksternt samarbeid» 15.11.2017 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet - Lovdata Gjelder for Norge Hjemmel Kunngjort 31.01.2017 kl. 14.00 15.11.2017 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet - Lovdata https:. virksomheten ved høyskolen. Høyskolen har vedtatt Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, med utfyllende bestemmelser. I tillegg er det utarbeidet instrukser. Høyskolens klagenemnd og læringsmiljøutvalg følger kravet om sammensetning etter universitets- og høyskoleloven

Instruksen gis i medhold av forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge av 18. desember 2015 § 1-3 og § 9-11. Instruksen gjelder bachelor i jus, bachelor i forretningsjus og økonomi, og bachelor i jus og ledelse. Instruksen gjelder også for følgende andre juridiske emner ved Campus Ringerike Rangeringsreglene er fastsatte i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Molde (lovdata). Du kan selv regne ut ditt vektede karaktersnitt med vår poengkalkulator. Søknadsprosess for norske og nordiske statsborgere og søkere med permanent eller fornybar oppholdstillatelse i Norge. Forbered dokumentene din Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Kapittel 2. Opptak Til § 2-1 (2) Realkompetanse 2-1-1 Vedtak om opptak Vedtak om opptak på grunnlag av realkompetanse er kun gyldig for det aktuelle studieåret og det studiet det er gitt opptak til. 2-1-2 Minstekra Forskrift om opptak, studier og eksamen vedHøgskolen i Sørøst-Norge, fastsatt av styret 18. desember 2015 Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten ved HIT, fastsatt av styret 28.08.06 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010 - 2014, fastsatt av styret 25.11.1 Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold. Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Østfold 29.01.2019 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-6, § 3-7 og § 4-9, forskrift 6. januar 2017 nr. 1

Forskrift om opptak til høgre utdanning . folkehøgskole og/eller eksamen frå studium som har vart i minst eitt år. Begge alternativa ovanfor krev . desse faga frå vidaregåande opplæring, som må vere dekte ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Etter vedtak om ikke bestått praksisstudier innkalles studenten til samtale med studieleder for vurdering av og evt. planlegging av videre studier. Se også Kapittel 4 i forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold Vi viser til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus av 8.12.2011. Emner. Studiet er delt i tre emner: Emne 1 - Psykomotorisk fysioterapi, psykisk helse og psykiske lidelser (20 sp) Emne 2 - Relasjonens betydning i psykomotorisk fysioterapi og psykisk helsearbeid (20 sp

Regelverk - Universitetet i Sørøst-Norge

Avsluttet og bestått utdanning gir grunnlag for å søke autorisasjon som ambulansearbeider i Norge i henhold til lov om helsepersonell av 2. juli 1999 § 48. Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold. Studiet omfatter både praktiske og teoretiske studier ved høgskolen og eksterne praksisstudier i yrkesfeltet Detaljert beskrivelse av vurderingsordningene og vurderingskriterier framkommer i emneplanene, samt i gjeldende Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Internasjonalisering. Høgskolen i Sørøst-Norge har internasjonalt samarbeid knyttet til student- og lærerutveksling, fagplan- og kursutvikling og forskning prøves både muntlig og skriftlig, individuelt og i gruppe. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet regulerer alt som gjelder oppmelding, avmelding, sykdom og gjennomføring av eksamen i kunnskapsområdene, fordypningen og bacheloroppgaven og i praksisstudiet

Forskrift om felles klagenemnd for opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler gjennom samordna opptak (10.04.03) Utkast til forskrift ble sendt på høring 30. juni d.å. og departementet har etter høringsrunden satt inn i overgangsbestemmelser de fleste av bestemmelsene knyttet til tidligere strukturer i videregående opplæring som var foreslått tatt ut av forskriften, jf. Det følger av denne bestemmelsens femte ledd at departementet i forskrift kan fastsette spesielle opptakskrav for visse studier og fagområder. Forskrift om opptak til høgre utdanning av 6. januar 2017 nr. 13 (opptaksforskriften) er fastsatt med hjemmel i denne bestemmelsen og gjelder for opptak til alle grunnutdanninger ved universiteter og. Midlertidig tillegg til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN . Midlertidig forskrift NTNU. Midlertidig forskrift Høgskolen i Østfold. Midlertidig forskrift som supplerer forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Author: Irene Sætran Created Date: 07/27/2020 23:54:0

USN - Universitetet i Sørøst-Norge

Med generell studiekompetanse fra videregående skole kan du søke opptak til utdanninger på universitet og høgskole. I denne filmen får du en liten innføring i hvordan studiene i høyere utdanning er bygd opp Søkere som ikke tilfredsstiller minimumskravet til utdanning, kan søke opptak etter høgskolens realkompetansekriterier. Dokumentasjonskrav. Vitnemål fra 3-årig høgskoleutdanning; Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13)

For å bli tatt opp som student ved Nord universitet, søker du om opptak via Samordna opptak eller gjennom vår lokale SøknadsWeb - avhenger av hvilket studium eller emne du søker om opptak til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Tinius Olsen. Gjør deg kjent med Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Tinius Olsen. Studentsamskipnaden i Buskerud - SSN. SSN er studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, som yter service til studenter på en rekke ulike studiesteder i denne regionen 18. Karakter på muntlig eksamen kan ikke påklages jfr. Lov om Universiteter og Høgskoler § 5-3, punkt 5. 19. Formelle feil kan påklages jfr. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge § 13- Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge på høring. Forslaget til forskrift viderefører vilkårene for godkjenning for utdanningsstøtte i gjeldende forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019-2020, men med forslag til enkelte endringer for økt forutsigbarhet dersom en utdanning ikke lenger.

Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Forskrift om opptak til høyere utdanning fra opptak til

Studenten skal prøves i begge målformer, og prøves både muntlig og skriftlig, individuelt og i gruppe. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet regulerer alt som gjelder oppmelding, avmelding, sykdom og gjennomføring av eksamen i kunnskapsområdene, fordypningen og bacheloroppgaven og i praksisstudiet Bachelorgraden oppnås i samsvar med Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Fullført og bestått studium gir graden Bachelor i sosialt arbeid , jfr. § 2-3, 1 a. Gradens engelske tittel er Bachelor of Social Work innført ved opptak til på sykepleieutdanning, som var tilfelle med karakterkrav i matematikk: Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Telemark, Nord universitet og UiT Norges arktiske universitet ved at de mister hver 5. student som begynte på studiene i 2016. Samtidig ser v Denne siden innholder informasjon for fakulteter/institutter vedrørende vurdering av utenlandsk utdannelse ved opptak til doktorgrad. ---- <<TableOfContents>> == Vurdering av utenlandsk.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge

Delvurderinger i 10 studiepoengs emner

Se forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold. Studenten kan i særskilte tilfelle, for eksempel ved sykdom, søke om å få fortsette i studiene og ta det aktuelle emnet med praksisstudier i sin helhet etter at det øvrige utdanningsprogrammet er fullført Søkt godkjenning og fått avslag fra UDIR om godkjenning om å arbeide som lærer i Norge. Vedtak vedlegges søknaden. Personer med fluktbakgrunn vil bli prioritert, deretter blir plasser tildelt andre kvalifiserte søkere. Før studentene skal ut i praksis må de levere Norsk politiattest (jfr forskrift om opptak til høyere utdanning.

Det vises spesielt til Lov om universiteter og høgskoler og til Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus, som det er viktig at alle studenter gjør seg kjent med. Disse og annet regelverk finner du på høgskolens nettsider. I tillegg viser vi til heftet Viktig studieadministrativ informasjon Søke studieplass ved Atlantis Medisinske Høgskole. Ved AMH foregår hele opptaket lokalt på høyskolen. Det vil si at du må søke via vårt søknadsskjema for å få opptak til studier. Etter at søknadsskjemaet er sendt inn, vil du få tilsendt en bekreftelse på e-post Tidlegare fagemne/studiar kan søkjast om å få godskrive her, jf. §4-10 i Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda. Dei valfrie emna som instituttet gjev tilbod om, kan bli avlyst dersom det melder seg for få studentar. Tredje studieår inneheld tre obligatoriske fordjupingsemne Alle studiene har langt flere søkere enn plasser, og vi ønsker alle de nye studentene lykke til ute i studiehverdagen, sier fagsjef i Eiendom Norge, Hanne Nordskog-Inger. I år er søkertallene som følger: Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Telemark: 760 søkere på 50 plasser. 83 søkte studiet som førstevalg Påbygging i bærekraftsøkonomi retter seg mot personer som allerede har økonomisk-administrativ kompetanse og som ønsker å bygge på denne med spesialisert kompetanse innenfor bærekraft. Ferdige kandidater skal kunne være en viktig ressurs for virksomheter som tar bærekraftsutfordringene på alvor

Opptak til studiet gjennomføres ifølge forskrift om opptak til studier ved OsloMet Fra andre masterstudier ved høgskolen kan disse inngå som valgemner om det passer i ditt semester og det er ledige studieplasser. For øvrig viser vi til Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet Kapittel 8. Veiledet praksis Praktisk-pedagogisk utdanning kombinert med tidligere fagutdanning gir deg muligheten til å jobbe fra 5. klasse og oppover Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk 3. Skolen har et godt samarbeid med Høyskolen i Sørøst-Norge med tanke på undervisningsfasiliteter, Forskrift om opptak og eksamen ved Fagskolen i Vestfold - FiV. - Fagbrev som motorman For nærmere bestemmelser om opptak og opptakskrav henvises det til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole (2014) som er tilgjengelig på høgskolens hjemmesider. 2.3 Politiattest Enkelte valgemner på dette studiet har obligatorisk praksis der du kan komme i kontakt med mindreårige

Master- og videreutdanning - Høgskolen i Mold

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Bergen . Hjemmel: Fastsatt av styret for Høgskolen i Bergen 28. januar 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3 og § 3-9. Endringer: Endret ved forskrift 18 mars 2013 nr. 349. Del I. Innledende. Det stilles krav om progresjon i studiet. Studenter kan ikke begynne på neste studieår før foregående studieårs praksis er bestått. En student kan heller ikke fortsette påfølgende studieår hvis hun/han mangler mer enn 30 studiepoeng av normal studieprogresjon, jf. forskrift om studier ved DMMH, § 3-4, pkt. 1 og 2

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i Norge, med om lag 16 000 studentar fordelt på campusar i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund Høgskolen tilbyr studier fra I til 5 års varighet. De flerårige studiene kan stå som selvstendige utdanninger rettet inn mot spesielle yrker. Samtlige studier ved høgskolen kan benyttes som grunnlag for videre studier ved andre høgskoler og universitet både i Norge og i utlandet For opptak til masterutdanning ved HBV må søker ha karaktersnitt C eller bedre (jf. § 2-5 i forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV). C-snitt baserer seg på et vektet karaktergjennomsnitt fra din kvalifiserende utdanning

Studie- og fagplaner, studier med oppstart studieåret 2016

Det stilles krav om progresjon i studiet. Studenter kan ikke begynne på neste studieår før foregående studieårs praksis er bestått. En student kan heller ikke fortsette påfølgende studieår hvis hun/han mangler mer enn 20 studiepoeng av normal studieprogresjon, jf. forskrift om studier ved DMMH, § 3-4, pkt. 1 og 2 Høgskolen tilbyr studier fra 1 til 4 års varighet. De flerårige studiene kan stå som selvstendige utdanninger rettet inn mot spesielle yrker. Samtlige studier ved høgskolen kan benyttes som grunnlag for videre studier ved andre høgskoler og universitet både i Norge og i utlandet

Høgskolen i Oslo og Akershus, Norges Idrettshøgskole og Høgskolen i Sørøst-Norge. Faglærerutdanning i musikk, dans og drama tilbys ved seks institusjoner Høgskolen på Vestlandet, Høgskolen i Innlandet, Nord Universitet, Universitetet i Tromsø, samt Universite For å få opptak til et ph.d.-program må du ha finansiering og en mastergrad med gode karakterer. I tillegg legges det stor vekt på prosjektskissens kvalitet, plan for gjennomføring av prosjektet, prosjektets relevans for fagområdet i det doktorgradsprogrammet det søkes opptak til og at prosjektet kan gjennomføres innen en nettoramme på tre år Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse er en 3-årig profesjonsutdanning på heltid. Norge er i dag et flerkulturelt samfunn hvor mange barnehager har barn med ulik språklig og kulturell bakgrunn Det benyttes normalt to interne sensorer ved eksamener som ikke har krav til ekstern sensur i henhold til annet ledd. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Kapittel 1. Generelle bestemmelser § Virkeområde Forskriften gjelder fra 1. Utfyllende bestemmelser Rektor kan fastsette utfyllende bestemmelser til. Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) var en statlig høgskole som ble opprettet 1. januar 2016 ved fusjon av Høgskolen i Telemark (HiT) og Høgskolen i Buskerud og. SSN tilbyr studentboliger, studentkafeer, barnehageplasser til studentenes barn, studentrådgivning og studiemestrende kurstilbu

Oppbygging og gjennomføring (2021 - Høgskolen i Østfol

Opptak til masterprogrammer er regulert etter forskrift om opptak til studier ved UiT, § 11. Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad i barnevern, sosialt arbeid eller vernepleie. Søkere med annen samfunnsfaglig, pedagogisk eller helsefaglig utdanning og relevant sosialfaglig yrkeserfaring kan også søke Høgskolene i Hedmark og Bergen er de beste av alle statlige høgskoler, basert på andel toppkarakter og lavest strykprosent i 2013. Dårligst ut kommer Høgskolen i Gjøvik UiA Hjelp: 38 14 10 00. Telefonen er betjent: Mandag - fredag: 0800-2100 Lørdag: 0830-1600 Søndag: steng Etter- og videreutdanning. Læring er noe du trenger gjennom hele livet. NMBU har kurs og andre tilbud som gir oppdatering og ny kompetanse for deg som er i jobb

OsloMet - storbyuniversitetet - Videreutdanning i

Ved studiestart får du tilgang til kursrommene på itslearning i studentportalen. Nå er studiene i gang og det er viktig at du setter av tid til studier hver uke. Mange velger nettstudier fordi det er et fleksibelt tilbud, hvor studenten i stor grad kan styre sine egne studier og studere når man selv har tid Finn UiOs studieprogrammer, emner, etter- og videreutdanning. Informasjon om opptak, semesteravgift, StudentWeb, og delstudier i utlandet UiA er Sørlandets ledende utdannings- og forskningsinstitusjon. 13 000 studenter og 1 400 ansatte i Kristiansand og Grimstad. 47 master- og 47 bachelorprogram

Arbreidkrav 1 Emne 1 Sykepleievitenskap 1 - Sykepleie

På OsloMet kan du ta utdanning i et yrke der du kan gi mennesker omsorg eller der du utvikler nye løsninger for vår felles velferd Forskrift om opptak, studier og eksamen reguleres av Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005. Andre sentrale dokumenter som ligger til grunn for studieplanen er St. meld. Nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - krev din rett - Kvalitetsreform av høyere utdanning, St. meld. nr. 47 (2008-09) Samhandlingsreformen. FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- med felles opptak gjennom Samordna opptak. Innenfor økonomi og administrasjon kan det Som student ved høgskolen får du tildelt en egen brukerkonto med eget brukernavn og passord for vårt datanett/-systemer

Studieplan for Bachelorstudium i - Høgskolen i Østfol

Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Østfold. De må alle gjennomføre tiltak for å bringe studietilbudene i samsvar med kravene i studietilsynsforskriften, og har fått en frist på ett år til å dokumentere at kravene er oppfylt. Denne rapporten inneholder vurderingen av studietilbudet innen bachelor ingeniørutdanning bygg ved Høgskolen i buskerud og vestfold bibliotek USN - Universitetet i Sørøst-Norg . Velkommen til Universitetet i Sørøst-Norge (USN)! Vi tilbyr en rekke bachelor, master og videreutdanninger, i tillegg til åtte doktorgradsprogram Biblioteket er en ressurs for universitetets ansatte og studenter, men tilbyr også tjenester til enkeltpersoner, andre bibliotek og næringsliv Studenter og ansatte. En kvalitativ beskrivelse av de ulike karaktertrinnene finner du i Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder. Ansvarlig for siden: webredaksjonen@uia.no. Snakk med oss. UiA Hjelp: 38 14 10 00. Telefonen er betjent: Mandag - fredag: 0800-2100 Lørdag: 0830-1600 Søndag: stengt. Skriv til oss Oslo kommune innfører nye tiltak fra torsdag 29. oktober kl. 12, som medfører endringer for studenter og ansatte på campus i Oslo. Med noen unntak blir undervisning ved VID gjennomført heldigital fra dette tidspunktet. Unntak fra dette er knyttet til ferdighetstrening og simulering Se Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo § 5.6 (7). Godskrivning av emner på 5. studieår. Det gis godskriving av masteroppgave på bakgrunn av masteroppgave som i innhold, omfang og dybde minst tilsvarer den oppgaven som kreves til mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo

Bachelor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus blir det krav om at søkere dokumenterer minimum karakteren 4,0 i norsk (393 timer) for å være kvalifisert for opptak. Begge kravene gjelder for opptak til studieåret 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020. Forsøksordning med skjerpet karakterkrav i engelsk for enkelte studier Ved søknad om opptak til profesjonsstudiet i psykologi skal de studentene som får tilbud om opptak levere politiattest etter reglene i Forskrift om opptak til høyere utdanning. Dersom politiattesten viser at vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep eller grove voldsforbrytelser, kan dette få konsekvenser for gjennomføringen av studiene Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Tinius Olsen. Gjør deg kjent med Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Tinius Olsen. Studentsamskipnaden i Viken - SSN. SSN er studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, som yter service til studenter på en rekke ulike studiesteder i denne regionen Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Telemark fastsatt av styret 15.12.05, sist endret 16.06.2009 Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten ved HIT, fastsatt av styret 28.08.06 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010 - 2014, fastsatt av styret 25.11.1

 • Shopping queen kandidatin 0 punkte.
 • Wolverine claws kaufen.
 • Motsatte av ytringsfrihet.
 • Ål wikipedia.
 • Map of current wars.
 • Kalde føtter skuespillere.
 • Tur oltedal.
 • Routeplanner norge.
 • Der club der toten dichter charaktere.
 • Groene asperges jeroen meus.
 • Hvordan er det å være lobotomert.
 • Die bibel film 2013.
 • Demeter hof essen.
 • Pasientreiser mosjøen.
 • Nye lagunen butikker.
 • Projektmanagement kultur jobs.
 • Hva er nyhetsartikkel.
 • Zoomer hund manual.
 • Liggende gravstein.
 • Kvv monatskarte online kaufen.
 • Info crestin.
 • Eur 2 stickpropp.
 • Regnbuehinnen.
 • Friedrich wilhelm prinz von preußen 1979.
 • Pakkereiser algarve.
 • Lg bayern leonberger.
 • Boogie woogie connection 2018.
 • Nmg t skjorte.
 • Lg varmepumpe.
 • Volvo xc60 2.0 diesel 4x4.
 • Dyre tilvalg.
 • Taxisentralen bergen.
 • Inspirasjonsbilder soverom.
 • Autokennzeichen quedlinburg.
 • Bmw r56.
 • Outlook 2016 signatur mit bild erstellen.
 • Karbohydrater oppbygging.
 • Kamelen oslo.
 • Sbb zonen zürich.
 • Nimbus 2000 båt.
 • Freddie schürheck lemgo.