Home

Ressurshefte om argumenterende skriving

Argumenterande skriving - eit ressurshefte for læraren

Argumenterande skriving - eit ressurshefte for læraren 5. desember 2014 | Print ut. Korleis kan du som lærar støtte og rettleie elevane i argumenterande skriving? Språket som meiningsskapande verktøy. Heftet syner korleis læraren kan gå fram for å gi elevane eksplisitt skriveopplæring ved å byggje stillas for elevane si skriving Ressurshefte om argumenterende skriving Ressursheftet er ment som en veiledning til lærere for å videreutvikle undervisningen i argumenterende skriving. Her finnes også oppgaver som lærerne kan ta med direkte ut i klasserommet. Hva er argumenterende skriving? Argumenterende tekster har til hensikt å påvirke eller overbevise leseren om noe Ressurshefte om argumenterende skriving Delt av: cecilie isaksen eftedal - Publisert: 13.02.2015 14:04 - Oppdatert: 16.02.2015 08:23. Ressursheftet er ment som en veiledning til lærere for å. Ressurshefte om argumenterende skriving. 29.01.2015. Skrivesenteret har laget et flott ressurshefte for lærere om argumenterende skriving! Heftet finnes både på bokmål og nynorsk, og inneholder et opplegg som lærere kan enkelt ta i bruk i klassen Moava.org : Ressurshefte om argumenterende skriving.

Ressurshefte om argumenterende skriving FY

 1. Denne masteroppgaven handler om opplæring i argumenterende skriving på grunnskolens mellomtrinn. Første del av problemstillingen søker svar på hvordan et helhetlig undervis-ningsopplegg i argumenterende skriving på mellomtrinnet kan utformes, mens andre de
 2. Argumenterende skriving for de yngste elevene 11. september 2013 | Print ut. Det å argumentere skriftlig er en ferdighet som må læres. I denne ressursen viser vi et eksempel hvor seksåringer i England skriver argumenterende tekster. Læreren veileder elevene og gir elevene god støtte og tydelige rammer gjennom hele læringsprosessen
 3. Argumenterende skriving er ikke noe nytt i norskfaget, men det er nytt at elevene skal skrive argumenterende tekster allerede etter 4. trinn. Når elevene skal skrive fagtekster i norsk, bør vi utnytte det potensialet som ligger i at emnet elevene skriver om har norskfaglig relevans
 4. Mottakerbevisstheten er en avgjørende faktor for om teksten overbeviser eller ikke. Sist redigert 25.8.2016 Kilder: Ressurshefte om argumenterende skriving, 2014, Vibeke Lorentzen og Trude Kringstad, Skrivesenteret
 5. dre utforskende, metaspråklig eksplisitt, autentisk, logikkpreget elle
 6. Dette funnet avviker på så måte med hva tidligere forskning sier om elevers ferdigheter i argumenterende skriving. Det andre hovedfunnet er at elevene har et varierende metaspråk om argumenterende tekst, men at de i hovedsak strever med å benytte seg av fagbegrep og utvidede, begrunnede refleksjoner i samtale om egen tekst
 7. Argumenterende tekster har til hensikt å påvirke eller overbevise leseren om noe. Ofte argumenterer vi bare for vårt eget syn, vi presenterer argumenter bare fra én side av saken. Kilder: Ressurshefte om argumenterende skriving, 2014, Vibeke Lorentzen og Trude Kringstad,.
Språkutviklende arbeid i alle fag – vgs | NAFO NAFO

Argumenterende skriving for de yngste elevene 11. september 2013 Argumenterande skriving - eit ressurshefte for læraren 5. desember 2014 tekst kan bli enda mer troverdig om vi presenterer både for- og motargumenter Denne oprifta kan brukes på en kort argumenterende tekst, som denne om surrogati,. Ressursheftet Argumenterende skriving. Nedlastinger; Et ressurshefte om argumenterende skriving (BM) Eit ressurshefte om argumenterande skriving (NN) < FORRIGE NESTE > Del. Lese- og skriveløftet. Kontakt oss. 51 83 32 00. post@lesesenteret.no. Skriv til oss; Lesesenteret, Universitetet i Stavanger Argumenterende tekster har til hensikt å påvirke eller overbevise leseren om noe. Ofte argumenterer vi bare for vårt eget syn, vi presenterer argumenter bare for én side av saken, men en argumenterende tekst kan bli enda mer troverdig hvis vi viser fram både for- og motargumenter Denne oprifta kan brukes på en kort argumenterende tekst, som denne om surrogati, men den kan også bygges ut i lengde og omfang og tilpasses alt fra et leserinnlegg til en doktorgradsavhandling. Når man skriver en lang tekst med utgangspunkt i en femavsnittstekst, vil de fem avsnitta utvikle seg til til å bli hovedkapitler i teksten Ressurshefte om argumenterende skriving: Skrivestien: Nettbasert kompetanseutvikling i skriving: Skriving i matematikk: Skriving i naturfag: Lesing. Lesing. God leseopplæring - for lærere på ungdomstrinnet: Hvordan er læreverk i matematikk for 8. klasse tilpasset lesesvake elever

Moava.org : Ressurshefte om argumenterende skriving

Elevene arbeider systematisk med skriving i alle fag på fagenes premisser. Elevene. Læreren. Elevene. opplever at alle lærere legger til rette for gode skriveoppgaver, og at skriving er en naturlig del av undervisningen. Et ressurshefte om argumenterende skriving. Kunnskap om skriving Ferdigheter i skriving Holdninger til skriving Kunnskap: •om språk (ordforråd, grammatikk, tekststruktur) •om hvordan tekster anvendes for ulike formål i ulike sosiale og kulturelle sammenhenger •om ulike sjangre/ teksttyper •om skriftens modaliteter (skrifttegn, ortografi, grafiske virkemidler/ layout, samspill. Formålet med dette masterprosjektet har vært å undersøke om en sjangerbasert undervisning kan være en metode som fremmer og utvikler argumenterende skriving for voksne innvandrere. Innenfor fagfeltet diskuteres det i hvilken grad eksplisitte metode o har kunnskap om hva som kjennetegner god lese- og skriveopplæring o har kunnskap om egnede lese- og skrivestrategier o har kunnskap om læringsfremmende vurdering o har kunnskap om egne skriveprosesser og sin rolle som lese- og skrivelærer o har kjennskap til skolens planer for lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter Ferdigheter.

i argumenterende skriving på mellomtrinnet kan utformes, mens andre del undersøker hvordan elever på 6. trinn skriver argumenterende tekster når de får støtte i form av velegnet undervisning og materiell. Forskningstilnærmingen ligner et pedagogisk designeksperiment i tre faser: Først ble et teoribasert undervisningsopplegg utformet Vi skal også undersøke om det er en sammenheng mellom seksjon 1 og 2, om studentene har fått undervisning i argumenterende skriving tidligere, og om de synes de mestrer det, og mellom seksjon 3 og 4, om de har fått undervisning i kildebruk tidligere, og om de mener de mestrer det. Spearman korrelasjon vil bli oppgitt ettersom dataene er basert på ordinal skala Ressurshefte om argumenterende skriving Ressursheftet er ment som en veiledning til lærere for å videreutvikle undervisningen i argumenterende skriving. Her finnes også oppgaver som lærerne kan ta me Argumenterende skriving. Et ressurshefte om. Å utvikle seg faglig handler om å uttrykke seg på en språklig relevant måte innenfor de ulike fagene. I Kunnskapsløftet er skriving definert som én av fem grunnleggende ferdigheter som er nødvendige forutsetninger . Detalje argumenterende skriving, sjangeropplæring og metaspråk. For å kunne vise hva elevene får til i tekstene sine har jeg operasjonalisert mitt eget analytiske rammeverk, som ligger til grunn for analysen av de fem elevtekstene. Det analytiske rammeverket tar utgangspunkt i ulik forskning og teori i forbindelse med argumenterende skriving

Argumenterende skriving for de yngste elevene Skrivesentere

 1. Formålet med dette masterprosjektet har vært å undersøke om en sjangerbasert undervisning kan være en metode som fremmer og utvikler argumenterende skriving for voksne innvandrere. Innenfor fagfeltet diskuteres det i hvilken grad eksplisitte metode
 2. Selv om argumenterende skriving har en viktig plass i Kunnskapsløftet, har studier vist at elever ofte sliter med slik type skriving (Freedman & Pringle, 1988; Berge, 2005). Det er alvorlig når elevene ikke behersker argumenterende skriving tilstrekkelig, for de kan da h
 3. En argumenterende tekst er en oppgavetype hvor du skal undersøke et emne/en problemstilling og prøve å overbevise mottagerne dine om holdningen din til emnet. Underveis i oppgaven skal du forholde deg nyansert og se på både argumenter for og imot
 4. Et ressurshefte om argumenterende skriving Skriving i matematikk og naturfag. Begynneropplæring. Lesing i alle fag. Muntlige ferdigheter. Flerspråklighet og norsk som andrespråk
 5. Marte Monsen om et undervisningsopplegg for skriveundervisning for voksne innvandrere som skal ta norskprøven på B1-nivå så dersom de skal kunne bruke slike tekster som modell for sin egen skriving, Dersom en for eksempel skal arbeide med å skrive en argumenterende tekst,.

Argumenterende skriving. Et ressurshefte om - PDF Gratis Skriveforløpets dramaturgi: Å iscenesette et skriveoppdrag. Argumenterende tekst: Digital mobbing - skriveramme. Verdens flyktningkrise - årsaker, konsekvenser og mulige Flyktninger i dagens Europa - Studienett.no 27.mai.2015 - Korleis kan du som lærar støtte og rettleie elevane i argumenterande skriving

argumenterende elevtekster, ved hjelp av kvalitative og deskriptive tekstanalyser. Det er særlig ett kompetansemål som har vært sentralt for utformingen av studiens problemstilling. Dette målet er blant annet knyttet til argumenterende skriving og kan også ses i sammenheng med de nevnte appellformene Å skrive argumenterende tekst på yrkesfag -oppgaver til modellteksten om «HMS» Kommentar til lærer: Oppgavene kan brukes for å dekonstruere en modelltekst. De kan brukes i sin helhet eller man kan velge å la elevene jobbe med bare noen av oppgavene. Elevene kan gjerne jobbe sammen to og to. 1 I løpet av min tid som forsker og lærer, har jeg utviklet diverse undervisningsmateriale både i Engelsk og norsk i forhold til å undervise argumenterende skriving og tilpasse språk og struktur til en formell kontekst. Under finner dere undervisningsmaterialet som ble brukt i engelsk i forskningen min i videregående skole, samt noe ekstra material utvikle

Skriving i norsk Skrivesentere

Argumenterende skriving etter 4. årstrinn. Argumenterende tekst om Høyre - Studienett.no. Analyse av argumenterende tekst - Innføring i statsvitenskap Argumenterende skriving etter 4. årstrinn. Argumenterende tekster - ppt laste ned. Panorama Vg2 - bla i boka by Gyldendal Norsk Forlag - issuu Skriving av argumenterende tekst Gruppa tar utgangspunkt i argumentene fra forarbeidet og følger trinnene i 5-avsnittsmetoden for å skrive argumenterende tekst. 1. Skumles vurderingskriteriene for argumenterende tekst. Disse skal du bruke underveis i skrivingen og til å vurdere en annen gruppe sin tekst til slutt. (2 min) 2

og et ressurshefte. Skriveplanen rad for argumenterende skriving under ferdighetsområdet Kommunisere (for utdyping se artikkelen i ressursheftet, elevenes bevissthet om egen skriving ved oppstart av skole- året. Resultatene fra undersøkelsen analyseres på et felles Den pedagogiske ressursen jeg undersøker bruken av, er Et ressurshefte om argumenterende skriving (Kringstad & Lorentzen, 2014), utarbeidet av Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking (heretter referert til som Ressursheftet)

Har du glemt passord, kan du be om nytt via Glemt passord-lenken under. deler garnin 320 Om du har spørsmål rundt pålogging og registrering, dette lærte jeg i barnehagen. Kontakt oss. forsvarsministerens festkonsert 2018 iss live feed H. Aschehoug & Co Org.nr: 910 292 005 Åpenhet og diskusjoner om digital mobbing er svært viktig for å stoppe mobbingen fordi (Utdyping: Velg det eller de punktene nedenfor som passer for deg eller finn på noe selv) Bevisstgjøring om problemet er første steg, for da I det siste er det kommet fram at mobbing på nett er straffbart og at Skriving som grunnleggende ferdighet. Skriving i alle fag. Elevene utvikler seg til å bli strategiske skrivere. Elevene. Læreren. Elevene. opplever skrivingen som meningsfull. vet formålet med skrivingen, hva teksten skal brukes til og hvordan form teksten skal ha. Et ressurshefte om argumenterende skriving. Skriving som grunnleggende ferdighet. Skriving i alle fag. Elevene får rammer som støtte for sin skriving. Elevene. Læreren. Elevene. deltar i diskusjoner rundt tekst og ser på formål, tekstoppbygging og typiske kjennetegn i fellesskap. Et ressurshefte om argumenterende skriving. Dette er mål etter 4.trinn, men jeg var fasinert av de britiske literacyforskerne Riley og Reedy, som har jobbet med argumenterende skriving hos barn i 5-6 års alderen. Jeg ville teste ut hvordan jeg kunne jobbe med argumenterende tekster gjennom å lese, samtale om og skrive argumenterende tekster sammen med 8-åringer

Argumenterende tekster - Mæla ungdomsskol

 1. Appells ressurshefte til hjemmeundervisningen! I kapitlet om dramatiske tekster har vi et eget oppdrag om kulturmøter i norske tv-serier for ungdom. Her er noen oppgaver som kan varme elevene opp før en økt med debatt eller skriving av leserinnlegg
 2. Hei bloggen! I dag har vi hatt et undervisningsopplegg om argumenterende tekster for 9 klasse. De hadde ikke hatt mye undervisning om dette fra før. I forkant, skulle de lese i norskboka og gjøre oppgaver for å forberede seg til timen. Vi ba dem også om å ta en titt på noen andre blogger fø
 3. •Om lag 7% av elever i grunnskolen får eller har fått tilbud om særskilt norskopplæring (Utdanningsdirektoratet, 2016) •Skriving på andrespråket byr på utfordringer på mange nivåer •Læreren må være både skrivelærer og språklærer -til rett tid og i ret
 4. Her ligger heftet om argumenterende skriving. Argumenterende_skriving_BM_skjerm.pdf. Les mer.
 5. elev-hote-ressurshefte grunnleggende ferdigheter skriving-lesing.docx skriver om virkemidler de vil bruke og hva de ønsker å oppnå med dem eller andre forbedringer som som elevene kommer på. Begrep og fagstoff i Design og arkitektur og Visuelle kunstfag 1 som dere kan si noe om i et refleksjons-skriv. Finn de områdene det e

Argumenterende skriving i ungdomsskole

 1. Leser vi om urettferdighet eller lovbrudd i avisa, venter vi at politiet eller politikerne skal gripe inn og at de skyldige må stå til rette for det de har gjort. Leser vi om en liknende hendelse i en roman, kan vi også leve oss inn i historien og reflektere over den, men det ville ikke falt oss inn å prøve å oppsøke romanpersonen eller kreve rettferdighet og oppreisning for henne
 2. Om resonnerende tekster og tips til hvordan du tolker ei skriftlig oppgave i norskfaget. Hopp til innhold. Velg målform: Bokmål. Norsk. Skriftlig tekstskaping. Å skrive argumenterende. Tolking av resonnerende oppgaver i norsk. Fagstoff. Tolking av resonnerende oppgaver i norsk. En resonnerende tekst hører til sakprosasjangeren. Dermed skal.
 3. ble stjålet i går. 26 Ressurshefte i norsk Skråstrek Skråstreken uttrykker alternativt (den brukes om et 'eller'). ja/nei han/hun nord/sør lastebil/-vogn sykkel-/bilvei av/på-knapp Dersom ett av alternativene/begrepene er sammensatt av to ord, skal det være mellomrom før og etter skråstreken: Mørk dress / smoking, pengene skal legges ved / sendes i posten

Hva er argumenterende skriving? - Mæla ungdomsskol

Argumenterende skriving på 6 trinn Tyggis på skolen? Argumenterende 8-åringer - Lesesenteret. Panorama Vg2 - bla i boka by Gyldendal Norsk Forlag - issuu. Argumenterende skriving. Et ressurshefte om - PDF Gratis Hva er forskjellen på en drøftende tekst og en. Å u tv ik le se g fa g li g h a n d le r o m å u tt ry k k e se g p å e n sp rå k li g re le v a n t m å te in n e n fo r d e u li k e fa g e n e. I K u n n sk a p sl ø ft e t e r sk ri v in g d e e n e rt so m é n a v fe m g ru n n le g g e n d e f Meningsfull argumenterende skriving forutsetter som nevnt at elevene har en egen påstand å argumentere for. En mulighet er at eleven gjennomfører et åpent forsøk der de selv formulerer problemstilling, hypotese, metode og konklusjon. Men det er også mulig å bruke argumenterende rapportere basert på mindre og enklere forsøk Skriving For elever med dysleksi er skriving ofte en stor utfordring. Både når det gjelder å formulere seg, og med tanke på rettskriving. Den dysleksivennlige læreren vet dette, og tilrettelegger undervisningen slik at elevene får like muligheter som sine medelever til å uttrykke seg skriftlig på tross av sine utfordringer. Gode måter å gjøre dett Et ressurshefte om argumenterende skriving. Trondheim: Skrivesenteret. Maagerø, E (2009) : Sakprosa i skolen Norsklæraren. Tidsskrift for språk og litteratur, (2), s. 24-31. Publisert 22. nov. 2016 16:39 - Sist endret 22. nov. 2016 16:39. Del på e-post. Del på Facebook; Del på Twitter; UiO > Universitetet i Oslo >

Argumenterande skriving, argumenterende tekster på

 1. Pensum i norsk fagdidaktikk Artikler og kapitler i kompendiet. Dysthe, O. (2007). Mappevurdering som opplæringsform. I S. Tveit (Red.), Elevvurdering i skolen. (s
 2. Pensum/læringskrav norsk Artikler og kapitler i kompendiet. Dysthe, O. (2007). Mappevurdering som opplæringsform. I S. Tveit (Red.), Elevvurdering i skolen. (s
 3. Argumenterende skriving 3 - Skriv et brev og argumenter for ditt. syn. Du har lyst til å begynne med en idrett, men foreldrene dine syns det er for dyrt, og du må ar‐ gumentere for at det er verdt å bruke pengene på denne idretten. Du syns ikke du får sagt det du vil når du snakker med dem. De er to mot en, og så er de så rask
 4. Ressurshefte ved skriving av IOP/Evalueringer for barnehagebarn Hva Individuell opplæringsplan, IOP, er en arbeidsplan, som lages om barn som trenger et tilrettelagt tilbud utover et ordinært allmennpedagogisk barnehagetilbud. Planen skal være et verktøy for de som jobber med og nær barne
 5. Argumenterende skriving lig , de får . efasen til beid og samfunnsliv (LK06, 2014). orutsetninger . or seg e. t et iving. 2 setninger • bruke tekstbinding for å skape god sammenheng i teksten Du skal kunne: • ta i bruk et variert ord-forråd • ta i bruk fagbegrep d

Ressursheftet er skrevet for læreboken Sannsynlighetsregning og statistikk for høyere utdanning av Ørjan Kristensen og Arild Wikan. Formålet har vært å samle en del fagressurser som brukere av læreboken vil ha nytte av. I læreboken er de fleste eksemplene regnet ned til minste detalj, og det foreligger en enklere fasit på alle oppgavene Skriving i matematikk og naturfag, Bedre skole 4/2014. Rapport/avhandling. Lorentzen, V. (2015). Hva gjør elevene når de skriver? Bruk av Ressurshefte for argumenterende skriving. Trondheim: Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking. Kringstad, T., & Lorentzen, V. (2014). Å Om å bli profet i eget land. Bedre. Skrivesenteret har laget et flott ressurshefte for lærere om argumenterende skriving! Les mer » 29.01.2015 Matematikk.org har kåret vinnerne av julekalender 2014

Språkløype

Argumenterende tekst: sjangertrekk - En temablogg om

Ressurshefte om argumenterende skriving. Hen- tet 5. september fra Utdanningsdirektoratet (2014). Eksamen i norsk hovedmål, Vg3 studi- eforberedende utdanningsprogram. Hentet 5. september 2014 fra Utdanningsdirektoratet (2014) Velkommen til Apropos skriving - et digitalt læremiddel i norsk for ungdomstrinnet. Lær å skrive gode tekster med ulike formål i mange forskjellige sjangere: Å informere med sjangrene fagartikkel, instruksjon, søknad og cv, intervju og referat og sammendrag Søk & Skriv inneholder materiale om informasjonssøk og akademisk skriving, og er rettet mot studenter som skal skrive oppgaver på bachelor- og masternivå. Argumenterende tekster | Søk & Skriv Englis Mangelfull opplæring i grunnleggende skriveferdigheter - en studie av barnehagelæreres forkunnskaper for argumenterende skriving i samfunnsfag Horverak, May Olaug ; Hidle, Kari-Mette Walmann ( Journal article; Peer reviewed , 2017 lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster; bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving; skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster; skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving

4. Spørjeord - set om desse setningane til nynorsk; 5. Spørjeord - set om desse setningane til nynorsk ; An-be-het-else . 1. «An-be-het-else»: Lov eller ikkje lov på nynorsk? 2. Kva for ord er det lov å skrive på nynorsk? 3. «An-be-het-else»: Skriv inn rett ord for dei det ikkje er lov å bruke på nynorsk! 4 Innlegg om Argumenterende tekst skrevet av ingridtheteacher. Rammefaktorer: 27 elever i niendeklasse Én lærer 1 klokketime (1 økt) Klasserom med gluptavle (smartboard) Klassesett med datamaskiner Lærebok i norsk (Kontekst) Faglig opplegg: - Hilse på elever i døra - Introdusere tema (argumenterende skriving) Spørsmål: Hvor finner vi argumenterende bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger Skriftlig kommunikasjon bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster Samfunnsfag Utforskere Patos er en av de retoriske begrepene. Det omhandler følelser. Mer om patos kan du lese her. Når man skal skrive argumenterende tekster, kan det være en fordel at man har litt bakgrunnskunnskaper om emnet man skal skrive om, og også litt om retorikk. I dette innlegget skal vi se på patos. Patos sier man a

Norsk - Femavsnittsmetoden - NDL

Moava.org : Grunnleggende ferdighete

implementerer kompetansemålet om argumenterende skriving i undervisningen på vg2. En annen grunn til at jeg har valgt å fokusere på undervisningen, er at tidligere forskning i stort grad har tatt for seg de argumenterende elevtekstene. Det kan derfor sies å være et «hull» Ressurshefte om argumenterende skriving Ressursheftet er ment som en veiledning til lærere for å videreutvikle undervisningen i argumenterende skriving. Her finnes. Hva er tenkeskriving? Argumenterende skriving i LK06 Naturfag 3.-4. årstrinn: beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet,

Formål og mottaker - Mæla ungdomsskol

Argumenterende skriving. Søk. Merke. En lærerblogg Meny Gå til innhold. Åpne søk. Skriveramme til debattinnlegg. Argumenterende skriving. Share this: Twitter; Facebook; Lik dette: Varsle meg om nye innlegg via E-post. Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com En studie om argumenterende skriving og elevmedvirkning i utarbeidelse theses (HF-IGIS) [527] Sammendrag. Formålet med denne kvalitative kasusstudien har vært å undersøke 7. trinnselevers argumenterende skriving i norskfaget, i en kontekst der de var Hva kjennetegner 7. trinnselevers argumenterende tekster når de selv er med. om språkstimulering, dokumentasjon og vurdering av språk og språktilegnelse. Dokumentet gir barnehagepersonalet kunnskap og tips til hvordan en kan jobbe med språk i hverdagen. Ressurshefte. Flerspråklig arbeid i barnehagen (NAFO/Kunnskapsdepartementet 2010). Dette ressursheftet inneholder eksempler på god praksis som er forankret i teori o

Argumenterende skriving. Setter av 2 uker. Lyrikk kommer i februar/mars 2016. Tips: Vi skal ha om lyrikk og ha lyrikk-utstilling på skolen. Dette legger jeg til perioden med samtaler, så slipper jeg de krevende vurderingene midt i samtaleperioden. Det kommer ikke et eget vurderingsskjema i lyrikk, bare kjennetegn ved 4 forskjellige typer dikt Et av begrepene i retorikken er etos - som blant annet handler om troverdighet. Du kan lese mer her. Retorikk er kunsten å overbevise med språklige midler, både muntlige og skriftlige. Når vi skal skrive argumenterende tekster er formålet å endre på eller styrke meningen til leseren i den retningen vi argumenterer. I den sammenhen

Retoriske appellformer - Mæla ungdomsskol

Denne oppgaven har som siktemål å utvikle kunnskap om elevenes skriveprosess og skriftlige prestasjoner innen argumenterende skriving. Dette prosjektet føyer seg dermed inn i en nasjonal og internasjonal tradisjon som setter fokus på skriving i fag Undervisningsopplegg skriving I blogginnlegget Bildefortelling og oppdagende skriving (20.10.2019) kan du lese om hvordan man kan jobbe med bildefortelling og oppdagende skriving ; Sensorene som skal vurdere elevens skriving er også påvirket av de forventningene til argumenterende tekster som har utviklet seg i tekstkulturen There was a problem previewing this document. Retrying... Retrying... Downloa Tilbake; Si din mening; Tilbake; Skriveramme argumenterende tekst; SKRIVERAMME Kontakt oss; Nødvendig programvare; Om Kaleido; Praktisk informasjo

Posts about Argumenterende tekster written by SH and s234825. No argumenter vi. Blogg om argumenterende skriving. Skip to content. Home; About; Category Archives: Argumenterende tekster. Forberedande for argumenterande skriving i niendeklasse (undervisningsopplegg) Posted on October 28, 2014 by SH Rammeverket for grunnleggande ferdigheiter: skriving: Ressurshefte om argumenterende skriving: Reviderte læreplaner fra 2013 - Skriveopplæring skal foregå i fagene: Skrivestien: Nettbasert kompetanseutvikling i skriving: Skriving i matematikk: Skriving i naturfag: Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer Argumenterende skriving i norskfaget Lærer: «Jeg tenker at en argumenterende tekst har et slags skjelett eller en disposisjon som vi kan bygge videre på. Når vi drøfter, så samler vi noen argumenter for, om skriving i og på tvers av fag. PhD-avhandling, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Oslo Klette, K. (2013) Lær om informasjonssøk og akademisk skriving. Søk & Skriv. Søking Studieteknikk Skriving Kjeldebruk Referansestiler Videoer Språk Språk. NO EN Søking Studieteknikk Hør Birger Solheims råd om hvordan du som student kan bli en bedre leser: Akademisk virksomhet er et spørsmål om innsats, etterligning og gode strategier Sensorene som skal vurdere elevens skriving er også påvirket av de forventningene til argumenterende tekster som har utviklet seg i tekstkulturen. Voksne innvandrere og elever som kommer til Norge sent i skoleløpet, har ikke hatt den samme tilgangen til den norske tekstkulturen, og må få opplæring som gir dem tilgang til modeller for den skrivingen de skal utøve selv

Video: Mangelfull opplæring i grunnleggende skriveferdigheter

Skrivepedagoger har diskutert om det fins en oprift for skriving som gjelder for alle fag, for eksempel jus, biologi, geografi og norsk. Selv om fagfolk er skeptiske, viser erfaringer fra klasserommet at generelle skriveoprifter kan bidra positivt Klubben i mitt hjerte Klubben i mitt hjerte er en årlig kampanje i regi av blant annet Norges idrettsforbund og P4. Du kan stemme på ditt idrettslag og vinne premier hver dag. Årets kampanje, som er den femtende i rekken, starter lørdag 13. oktober kl. 00.01 og slutter fredag 26. oktober kl. 12.

 • Discovery cove preise.
 • Neue firmen in düsseldorf.
 • Hummelfjell ulykken.
 • Sissel gran kjærlighet.
 • Brannvesenet flekkefjord.
 • We heart it wallpaper.
 • Studentenwerk münchen wohnheim bewerbung.
 • Good food.
 • Termodynamikkens 4. lov.
 • Dessert av frosne jordbær.
 • Waiblinger stadtanzeiger.
 • Hvordan redder man et forhold.
 • Dewalt dcd791 test.
 • Serial killers norway.
 • Reker pr person.
 • It clown.
 • How to full screen chrome windows 10.
 • Sony xperia.
 • Bibi und tina pdf.
 • Mcdonalds jobb lønn.
 • Preparering av fugler.
 • Autocad tif einfügen.
 • Who is katniss everdeen.
 • Bokontroll lånekassen.
 • Ritalin virketid.
 • Prednisolon 5 mg bivirkninger.
 • Leie bolig i danmark.
 • Tramadol actavis 50 mg til hund.
 • Fastlege tilskudd per pasient.
 • Innvandringsstopp.
 • Smal kommode til entre.
 • Struma bilder.
 • Ford sierra 2.0 is 1986.
 • Grønne tanker glade barn film.
 • Dører tek 10.
 • Pension spreewald.
 • Black veil brides 2017.
 • Garasjeport sideveis.
 • Bayern städte.
 • Det norske institutt i paris.
 • Alexandra kakurina høyde.