Home

Rett til skoleskyss ved delt bosted

Med dette utgangspunktet vil eleven altså ha rett til gratis skyss fra begge foreldrenes hjem forutsatt at de øvrige vilkårene for skyss er oppfylt. Søknad om skoleskyss ved delt bosted. For å søke om skoleskyss ved delt bosted kan du klikke på søknadsskjema her. Fyll ut og lever søknaden til skolen For å ha rett til gratis skoleskyss, må elevens opphold hos hver av foreldrene være en rimelig fast, planlagt og regelmessig ordning, Der eleven har delt bosted og daglig skyss til et av hjemmene ikke vil være Sikkerhetsgrunner eller uforsvarlig lang reisetid kan likevel føre til at eleven må bytte skole ved midlertidig flytting Vurderinger knyttet til forsvarlig reisetid og/eller kostnader kan avgrense retten til skoleskyss ved delt bosted. Elever med delt bosted, som har rett til skyss på medisinsk grunnlag, må også ha en forutsigbar og regelmessig plan for botid for å ha rett til skyss til/fra to bosteder. Skjema for delt bosted må leveres til skolen Til foreldre/foresatte . RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED DELT BOSTED . Barn der foreldrene ikke bor sammen har rett til skyss til/fra skolen til/fra begge foreldres hjemmeadresser når barnet har delt bosted. Delt bosted er det samme som de en tidligere kalte delt omsorg Ved delt bosted avhenger rett til skyss av avtalen om hvilken samværsordning de foresatte har. Se retningslinjer for skoleskyss grunnskolene i Østfold vedtatt i fylkestinget 13. oktober 2016. 2.10

DOKUMENTASJON FOR SØKNAD OM SKOLESKYSS VED DELT BOSTED . Et barn under 18 år har rett til skyss fra begge foreldre etter Opplæringslovens §§7-1 og 7-2, hvis barnet faktisk har delt bosted. For å gi rett til gratis skoleskyss må elevens opphold hos hver av foreldrene etter departementets syn være en rimelig fast, planlagt og regelmessi Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 2-1, og rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1. Reglene om gratis skoleskyss skal være med på å sikre lik rett til grunnopplæring uavhengig av økonomisk bakgrunn, fysiske forutsetninger, bosted og geografi Delt bosted. Ved delt bosted, kan eleven ha rett til skyss mellom skole og begge hjem, hvis avstandskravet er oppfylt. Det må dokumenteres at det foreligger en fast, planlagt og regelmessig bostedsordning. Dokumentasjon må signeres av begge foresatte. Skoleskyss til og fra SFO. Elever som deltar i skolefritidsordningen (SFO) har ikke rett til.

Delt bosted - Kolumbus A

Delt bosted innebærer at de større avgjørelser om barnets dagligliv tas av foreldrene i fellesskap. For at NAV skal legge til grunn en avtale om delt bosted må det dokumenteres skriftlig. Delt bosted og barnebidrag. Når barnet har delt bosted legges det til grunn at begge foreldrene har like store utgifter til barnet 3.2 Delt bosted Elever som bor i to heimer kan ha rett til skoleskyss til begge foreldrenes adresser, dersom øvrige vilkår for skyssrett er oppfylt. Ved søknad om skoleskyss skal elevens botid dokumenteres med samværsavtale eller egenerklæring signert av begge foreldrene. Retten til skyss ved delt bosted forutsetter e Legge ved elevens start- og sluttider. Videresende søknad om skoleskyss ved delt bosted til: Agder kollektivtrafikk AS, skoleskyss, Tollbodgata 22, 4611 Kristiansand S, evt: skoleskyss@akt.no AKT AKT gjør følgende: Mottar og registrerer søknaden fortløpende DELT BOSTED Utgangspunktet for alle vurderinger om rett til skoleskyss er bosted. Med bosted menes vanligvis benytte) for å gå til og fra skolen som skal legges til grunn ved måling av avstand. Alle strekninger som er tillatt og farbar for gående kan inngå i målingen av avstand

TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM SKOLESKYSS VED DELT BOSTED FORESATTE Foresatte må fylle ut følgende punkter: 1. Elevens navn, bruk blokkbokstaver. 2. Elevens personnummer. 3. Elevens adresse, som oppført i Folkeregistret. 4. Elevens nåværende skole og årstrinn (klasse). 5. Foresatte 1, den av elevens foresatte som ha Elevar i grunnskolen som har rett på gratis skoleskyss, får utdelt skolekort. Kortet gjeld mellom heimen og skolen. I vidaregåande skolar i Hordaland nyttar elevane som hovudregel 30-dagars ungdomsbillett til skoleskyssen, men kan ha rett på gratis skoleskyss dersom dei er er fylt 21 år eller eldre, eller bur utanfor ungdomsbillettområdet Delt bosted. Ved delt bosted har eleven rett til gratis skoleskyss fra begge foreldrene til og fra skolen når vilkårene for gratis skoleskyss er til stede. Et barn har delt bosted når det bor tilnærmet like mye på begge steder. Et barn med vanlig samværsavtale etter barneloven har ikke delt bosted 4. RETT TIL GRATIS SKOLESKYSS UT FRA AVSTAND REGLER Elever som har lengre avstand mellom bosted og skole, etter korteste farbare vei, enn de grenser angitt i opplæringsloven § 7-1 har rett til gratis skoleskyss. Opplæringsloven har fastsatt at følgende avstander gir rett til gratis skyss: 1. klasse: 2 km 2. - 10. klasse: 4 k Det betyr at ved en søknad om skoleskyss etter fritt skolevalg vil vurderingen være om eleven ville hatt rett på skoleskyss til nærskolen. Elever som går på en friskole For elever som velger å gå på en friskole, følger det av reglene i friskoleloven § 3-7 at de stiller likt som elever som går på nærskolen sin

4. Hvor bor eleven? - Udi

 1. delt bosted for barn etter skilsmisse (50-50 ved barnefordeling) Det blir stadig mer og mer vanlig med delt bosted også kalt fast bosted hos begge foreldrene, eller 50-50 fordeling. I disse begrepene ligger det at begge foreldrene har fast bostedskompetanse etter barnelovens § 37
 2. g eller varig sykdom. Fyll ut skjemaet
 3. Delt bosted. Ved delt bosted har eleven rett til gratis skoleskyss fra begge foreldrene til og fra skolen når vilkårene for gratis skoleskyss er til stede. Et barn har delt bosted når det bor tilnærmet like mye på begge steder. Et barn med vanlig samværsavtale etter barneloven har ikke delt bosted. Dokumentasjon på delt bosted må.
 4. Skyss til videregående skole. Opplæringsloven gir elever i videregående skoler rett til fri skoleskyss når avstand mellom hjem og skole er mer enn 6 km. Elever som må reise med båt har rett til fri skoleskyss uavhengig av avstand. AKT er ansvarlig for skoleskyss i Agder

Regelverk for skoleskyss - vedtak og klageadgan

botid for å ha rett til skyss til/fra to bosteder. Skysstilbudet er ikke begrenset til etablert rute- og skoleskysstilbud ved delt bosted, men betraktninger knyttet til forsvarlig reisetid kan innskrenke retten til gratis skoleskyss etter § 7-3 ved delt bosted, jf. Udir 3-2009 kap. 4. 3.3 Elever i fosterhje Skyss til grunnskolen. Agder kollektivtrafikk (AKT) er ansvarlige for skoleskyss i Agder. På nettsidene til AKT kan du lese oppdatert informasjon om de ulike skyssordningene (ordinær skoleskyss, skyss ved delt bosted, m.m.). Informasjon om spesialskyss og midlertidig skyss på grunn av sykdom/skade kan du lese om på nettsidene til AKT. AKT. Skoleskyss for privatskoleelever. Elever i privat grunnskole har kun rett til skoleskyss innenfor grensene av den kommunen der de bor. Skoleskyss ved delt omsorg. Ifølge folkeregisteret kan det kun registreres én bostedsadresse for barnet og barnet har rett til gratis skyss til dette bosted, forutsatt at de alminnelige skyss-vilkårene er. Skyss ved delt bosted Elever som bor like mange, eller inntil 60/40 prosent av ukedagene i to hjem, kan ha rett til skoleskyss på grunn av avstand til begge foreldrenes adresser, jf. § 7-1. Botid som er skjevere fordelt betraktes ikke som likeverdig, og i slike tilfeller har eleven eventuelt bare rett til gratis skyss innen skolekretsen

 1. Skoleskyss ved delt bosted: En elev har delt bosted når han/hun bor tilnærmet like mye (50/50) på begge steder. Retten til skoleskyss, iht. opplæringslova § 7-1 og 7-2, kan da gjelde fra begge bostedene. Vanlig samværsavtale etter barnelova, gir ikke rett til gratis skoleskyss fra begge bostedene, jfr. Utdanningsdirektoratet rundskriv 3-2009
 2. Søknad om skoleskyss ved særlig farlig eller vanskelig skolevei. Delt bosted. Retten til skyss gjelder fra den adressen som barnet er registert med i Folkeregisteret, og til skolen. Hvis et barn har avtale om delt bosted og bor like mye hos hver av foreldrene, vil retten til skyss kunne gjelde fra begge hjemmene
 3. Skoleskyss ved delt bosted Barn der foreldrene ikke bor sammen har rett til skyss til/fra skolen til/fra begge foreldres hjemmeadresser når foreldrene har delt daglig omsorg. Det forutsettes at barnet fyller skysskravet til den adressen det søkes skyss til/fra
 4. Rett til skoleskyss Side 5 2.1 Avstand mellom hjem og skole 2.2 Skyss med båt 2.3 Særlig farlig eller vanskelig skolevei Vurderinger knyttet til forsvarlig reisetid kan avgrense retten til gratis skoleskyss ved delt bosted, jf. Udir 3-2009 kap. 4. 7
 5. Rett til skoleskyss ved delt bustad Ein elev kan ha rett til skoleskyss frå to heimar om dei har fast, planlagd og regelmessig opphald i to foreldreheimar. Retten gjeld ikkje besøk utanom avtalt eller rettsleg fastsett deling av tida hos kvar av foreldra
 6. Delt bosted? Vi vurderer rett til gratis skoleskyss på grunn av lang, farlig eller vanskelig skolevei for hvert av hjemmene. Hva kan eleven få? Reisekort. Hovedregelen er at elever som har rett til gratis skoleskyss, får et reisekort med Ruter som varer i et skoleår. Man må regne med å gå til en bussholdeplass eller et møtested for.
 7. Elever som bor på to adresser med delt omsorg kan ha rett på skyss til begge bosted. Det forutsetter at skolen har mottatt signert skjema Stadfesting av delt bustad. Søke skoleskyss ved DELT BOSTED - Skoleskyss - Informasjon - Ålesund VG

I et nytt skriv fra Kunnskapsdepartementet slås det fast at elever har rett til skyss til begge hjem om eleven har delt bosted. Min Skyss Er du elev ved videregående skole og trenger skoleskyss, må du søke via Min Skyss på nettet Når foreldrene har avtalt delt bosted, vil den folkeregistrerte adressen være avgjørende for hvilken skole barnet har rett til å gå på. Grunnskoleelevene (barneskoleelever og ungdomsskoleelever) har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til, jf. opplæringsloven § 8-1

Forskrift for skyss til skole og for barn under

 1. Delt bosted og skyss: Ved delt bosted kan eleven ha krav på fri skoleskyss til/fra annet bosted og nærskolen. Elevens nærskole er i henhold til bostedsadresse registrert i folkeregisteret uavhengig av delt bosted. Bofordelingen må være etter fast avtale og gjelde skoledager. Ordninær helgebesøksordning gir ikke rett til fri skoleskyss
 2. Søknad om skoleskyss ved særlig farlig skolevei. Delt bosted. Retten til skyss gjelder fra den adressen som barnet er registrert med i folkeregisteret. Hvis et barn har avtale om delt bosted og bor like mye hos hver av foreldrene (50/50 eller 60/40), vil retten til skyss kunne gjelde fra begge hjemmene
 3. § 7-3: Rett til skyss pga. nedsatt funksjonsevne, sykdom eller skade. Udir-2-2019: Rett til skyss ved delt bosted. Fylkeskommunen er vedtaksmyndighet i alle andre skoleskyssaker. Har du som foresatt spørsmål om skoleskyss, kan du kontakte skolen der ditt barn er elev. Søknad om skyss ved nedsatt funksjonsevne (PDF, 121 kB
 4. istrativt ansvarlig: Rogaland fylkeskommune (Kolumbus). Saksgang: Foresatte søker om skyss til skolen. Skolen søker om skyss for eleven i Kolumbus' CERT. Rogaland fylkeskommune v/Kolumbus fatter et enkeltvedtak (med klagerett) om skyss ved delt bosted
 5. Delt bosted. Ved delt bosted må eleven bo tilnærmet lik 50% hos hver foresatt for å få skyss til begge bostedene. Det er Innlandstrafikk som avgjør om eleven har rett til fri skoleskyss. Ved flytting. Ved adresseforandring innad i kommunen, bortfaller skyssen selv om du fremdeles har rett til skyss på grunn av avstand
 6. 3.2 Delt bosted Udir 3-2009 kap.4, Barneloven § 30 Elever som bor i to heimer kan ha rett til skoleskyss til begge foreldrenes adresser, dersom øvrige vilkår for skyssrett er oppfylt. Ved søknad om skoleskyss skal elevens botid dokumenteres med samværsavtale eller egenerklæring signert av begge foreldrene

Elever som ikke kan reise alene, har rett på reisefølge. Hvis elevene har behov for det, har de også rett til tilsyn hvis de må vente før eller etter skolen. Delt bosted Elever kan ha rett til skyss selv om de har delt bosted. Dette vurderes for hvert av hjemmene. Foresatte tar direkte kontakt med skolen for søknad om skyss ved delt omsorg Fyll ut søknad om skoleskyss ved særlig farlig skolevei. Søknadsfrist 1. april. Skyss ved delt bosted. En elev som etter avtale bor tilnærmet likt hos begge sine foreldre kan kan ha rett til skyss fra begge bosted. Fyll ut skjemaet Innmelding av elev med delt bosted. Søknad leveres Risør kommune v/Tore Sæthermoen innen 20 ma Du har rett til å bli hørt og delta. Elevane skal få moglegheit til å oppleve glede ved å vere i fysisk aktivitet, og utvikle sjølvkjensle. Skolen skal leggje til rette for at alle elevar kan delta i faget. Da har barnet rett på skoleskyss fra begge hjem

Handboka er delt inn slik: DEL 1: Rutinar og tidsfristar i samband med skoleskyss. DEL 2: Skyssreglementet og kommentarar til dette. Reglementet inneheld alle dei sentrale retningslinjene om kven av og til kva tid elevane har rett på skoleskyss. Det fylkeskommunale reglementet er sitert heilt ut og er skrive i kursiv Skyss ved delt bosted. Elever med delt bosted har rett til skyss til/fra begge foreldre hvis eleven fyller kravet til adressene det søkes skyss til/fra. Med delt bosted menes at eleven bor tilnærmet lik 50 % hos hver av foreldrene. Ved praktisering av ordinær samværsrett, har ikke eleven rett til gratis skoleskyss Hvem har krav på skoleskyss? Du har rett på skoleskyss dersom: Du har mer enn 4 km reiselengde til skolen. For førsteklassinger er avstanden 2 km. Du på grunn av funksjonshemming, skade eller sykdom har behov for skyss, uavhengig av avstanden mellom bosted og skole Du har særlig farlig eller vanskelig skoleveg, uavhengig av veglengde mellom bosted og skole Møre og Romsdal fylke har. Billetten er gyldig for reiser mellom bosted og skole på skoledager. For grunnskoleelever er billetten gyldig for påstigning fram til klokken 16. Elever som fortsetter på samme skole uten å flytte, og har rett til skoleskyss, skal benytte samme kort gjennom hele skoleløpet. Ny billett legges automatisk inn i kortet ved starten av hvert.

Skoleskyss for privatskoleelever. Elever i privat grunnskole har kun rett til skoleskyss innenfor grensene av den kommunen der de bor. Skoleskyss ved delt omsorg. Ifølge folkeregisteret kan det kun registreres én bostedsadresse for barnet og barnet har rett til gratis skyss til dette bosted, forutsatt at de alminnelige skyss-vilkårene er. Ved delt bosted skal dette deles mellom foreldrene. Momenter i vurderingen. Avgjørelsen av hvor barnet skal bo fast, skal rette seg mot hvilken løsning som er best for barnet. Vi oppfordrer foreldre til å ta barnets rett til god samlet foreldrekontakt i betraktning ved valg av nytt bosted Elever som har rett til skoleskyss. Elever som er bosatt i områder med dårlig rutetilbud har rett til skoleskyss. Et eget kart viser hvor disse områdene er (elever som bor der det ikke er rød markering har rett på skoleskyss). Skyssretten gjelder for elever som har minst 6 km reiseavstand (en vei) mellom bosted og opplæringssted regnet etter korteste gangavstand eller som må reise med båt Du har rett på skoleskyss når du: har over 6 km fra bosted (heim/hybel) til skolen. har varig eller midlertidig funksjonshemming. er voksen og har rett til videregående opplæring og oppfyller avstandskravet. Søknadsskjema. Søknadsskjema. Botidsfordeling ved delt bosted. Legeattest. Ved søknad må du velge elektronisk ID - se Trøndelag.

Elever som bor i to h eimer kan ha rett til skolesky ss til begge foreldrenes adresser, dersom øvrige vilkår for skyssrett er oppfylt. Ved søknad om skoleskyss skal elevens botid dokumenteres med samværsavtale eller egenerklæring signert av begge foreldrene. Retten til skyss ved delt bosted forutsetter e Elever ved privatskole. Går du på privatskole, har du rett til skoleskyss bare innenfor grensene av den kommunen/fylkeskommunen der du bor. Søknad sendes kommunen, AKT har avgjørelsesmyndighet. Søknad om ordinær skyss over 2/4 km. Her må det fylles inn navn på bussholdeplass og antall km fra hjem til skole Barnets faste bosted og delt fast bosted. Ved samlivsbrudd mellom foreldre må foreldrene ta stilling til hvor barnet skal bo. Du må da sende avtalen om delt fast bosted til dem. Avtalen om delt fast bosted blir lagt inn som en tilleggsopplysning, Barnet har rett til å være sammen med begge sine foreldre Ved delt bosted, kan eleven ha rett til skyss mellom skole og begge hjem, hvis avstandskravet er oppfylt. Det må dokumenteres at det foreligger en fast, planlagt og regelmessig bostedsordning. Dokumentasjon må signeres av begge foresatte

Ved delt bustad har eleven rett til fri skoleskyss frå begge foreldra og til/frå skolen etter reglane i kap. 2. i følge Ruter, krav på skoleskyss grunnet delt fast bosted. TS: Ruter har sagt det motsatte til meg - at det IKKE finnes skjønn for den enkelte saksbehandler, og at det er derfor sønnen min,. Her finner du informasjon om hvem som har rett til gratis skoleskyss, om søknad og saksbehandling Du må søke om skoleskyss, hvis: du har skolestarter høsten 2020; Du får også informasjon om dette i vedtaket om skoleplass som sendes ut i februar. Grunnen til at du må søke, selv om barnet har lovfestet rett, er at de som gjennomfører transporten i god tid før skolestart får kartlagt holdeplasser, eventuelt delt bosted osv

Retten til skyss Udir-2-201

Skoleskyss - Lillestrøm kommun

Kriterier for skoleskyss. Hvordan søke. Vennetur Østfold fylkeskommune Retningslinjer for skoleskyss - grunnskolene, side 5 Listen er ikke uttømmende og det kan tenkes også andre grupper som ikke vil ha lovbestemt rett til skoleskyss. Kilde: oppll 3-11, 7-1, udir - 3-2009 3 Delt bosted? Elever som bor delvis hos begge foreldrene, kan ha skyssrett fra begge adresser. Se mer informasjon på vkt.no/skoleskyss. Har du ikke rett til fri skyss? Vi anbefaler elever som ikke har rett på gratis skyss til å benytte Vestfoldkort Ung. Dette produktet kan benyttes av barn og ungdom fra 6 år til og med 19 år Elever har rett til gratis skoleskyss etter bestemte kriterier. Avstand. elever på 1. årstrinn som bor mer enn 2 km fra skolen; elever på 2.-10.trinn som bor mer enn 4 km fra skole

Elever som har rettskoleskyss, får eget skysskort. · Kortet gjelder på strekninga mellom bosted og skole. Skysskortet gir rett til skyss til og fra skolen ved skolens ordinære start- og sluttid. Du skal registrere kortet i billettmaskina hos sjåføren hver gang du går på bussen Elever ved privatskoler har kun rett på skoleskyss innenfor grensene av kommunen og fylkeskommunen der de er bosatte. Skoleskyss er definert som skoleveien mellom folkeregistrert adresse (begge adresser ved delt bosted) og nærskolen SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I NORDLAND. Innhold KAP I - FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS I NORDLAND 1.1.4 Delt bosted 2.3.2 Voksne med rett til grunnskoleopplæring. Ved delt bosted er hovedregelen at en elev har rett til skyss til begge hjem, om avstanden er mer enn 4 kilometer. Denne retten skal gjelde selv om det ene hjemmet ligger i en annen kommune, skolekrets eller annet fylke enn skolen der elev går

Skrive søknaden og levere den til enhetsleder . Delt bosted. Hvis barnet går på sin nærskole, men den andre forelderen som har delt samvær bor lengre enn 4 km bort fra skolen har barnet rett på skyss. Søknad om skyss på eget søknadsskjema fra AtB. Søknaden oversendes skolen med underskrift av begge foreldre og dokumentasjon på delt. Delt bosted (Barneloven §30) Elever som bor like mange, eller inntil 60/40 prosent av ukedagene hos mor og far som følge av delt foreldreansvar, kan ha rett til skoleskyss pga. avstand til begge foreldrenes adresser

Utdanningsdirketoratets rundskriv 3-2009 om særlige problemstillinger vedr. retten til skyss oppdatert 21.08.2017 pkt. 4 - delt bosted: - etter Kunnskapsdepartementets tolkning datert 29.06.2017 har elever med delt bosted rett til skyss til skolen de går på fra begge hjem uavhengig av bofordeling så fremt vilkår for fri skoleskyss innfris Rett til skolesyss ved delt bustad. Ein elev kan ha rett til skoleskyss frå to heimar om dei har fast, planlagd og regelmessig opphald i to foreldreheimar. Retten gjeld ikkje besøk utanom avtalt eller rettsleg fastsett deling av tida hos kvar av foreldra. Lovgrunnlag for rett til skyss ved delt bustad. Ved delt bustad er hovudregelen at ein. Skyss ved delt bosted. Økonomisk og administrativt ansvarlig: Rogaland fylkeskommune (Kolumbus). Søknadsskjema finnes på hjemmesiden til Kolumbus, «Slik søker du gratis skoleskyss». På side 2 av søknadsskjemaet står detaljert veiledning i forhold til utfylling og saksbehandling. Skyssrett grunnet særlig farlig eller vanskelig skolevei. Omstendigheter som kan gi rett til skoleskyss, er særlig farlig skolevei. For disse elever vil kommunen ha det hele og fulle ansvar for skyssen. Kommunen har også ansvar for andre former for skyss av elever i grunnskolens regi som faller utenfor den regelmessige skyss mellom hjem og skole, f.eks. utflukter, ekskursjoner, kjøring til svømmehall o.l Barnet må ha delt bosted for å få dekket skoleskyss til begge foreldre. Hvis samværsforelder har barnet mindre enn halvparten får den ikke gratis skoleskyss. Det kreves også at det legges ved samværsavtalen som bekrefte delt bosted. Vi har hatt denne runden. Mor og far bodde i utgangspunktet i samme kommune

Bidrag når barnet har delt bosted - NA

Ve skole - Søknad om skoleskyss ved delt bosted

Skolen bestiller skoleskyss til alle 8. trinnselever som har rett til skoleskyss. Busskortene blir delt ut på skolen ved skolestart. Nye elever. Har du akkurat flyttet til Gjøvik eller flyttet lenger unna skolen du allerede går på, melder du fra til skolen om du har behov for skoleskyss. Kontaktinformasjonen finner du på nettsiden til din. Ved delt bosted har eleven rett til fri skoleskyss fra begge foreldrene og til/fra skolen etter reglene i kap. 2. Delt bosted er når elever bor tilnærmet like mye hos hver av foreldrene og dette er skriftlig dokumentert. Arendal kommune har definert at yttergrensene for tilnærmet like mye er 40/60! Vær obs på følgende: Eleven har. 2 Rett til skoleskyss 2.9 Vo ksne med rett til grunnskoleopplæring.. 7 3 Elevens bosted 3.2 Delt bosted.. 8 3.3 Elever i fosterheim. Skoleskyss. Du har rett til gratis skoleskyss dersom du bor over en viss avstand fra skolen: 2 km for 1. klasse; 4 km for 2.-10. klasse; 6 km for elever i den videregående skolen; Det er korteste gangavstand mellom hjem og skole som gjelder. Ved spesielle behov kan du søke om unntak fra avstandskravet (kilometerregelen) Søknaden sendes til kommunen eleven bor i. Har du ikke rett på fri skoleskyss, kan du be om å få sitte på med skoleruten så sant det er ledig plass. Dersom det gjelder skyss ved delt bosted for elever, må det sendes egen søknad til Kolumbus om dette. Søknaden leveres til skule, som formidler den videre til Kolumbus

Skoleskyss

I tillegg skal særfradraget deles ved delt bosted. Dette medfører at særfradraget gis med halv sats til begge foreldre. For å få rett til utvidet barnetrygd og delt særfradag må man innlever avtale eller dom på delt bosted. Eksempel på avtale om delt bosted 50-5 Noen elever kan ha rett til gratis skoleskyss. Dette avhenger blant annet av elevens alder, avstand mellom skole og bosted, og om den aktuelle skolevegen er trafikkfarlig. Elever på første årstrinn har rett til skoleskyss når avstanden mellom hjem og skole er mer enn to kilometer Delt bosted En elev har delt bosted når han/hun bor tilnærmet like mye (50/50) på begge steder. Retten til skoleskyss, iht. opplæringslova § 7-1 og 7-2, kan da gjelde fra begge bostedene. Vanlig samværsavtale etter barnelova, gir ikke rett til gratis skoleskyss fra begge bostedene, jfr

Skoleskyss Skole og utdanning Tjeneste

Skolen kan innvilge skyss for elever ved kommunale skoler med delt bosted dersom avstanden til den ene eller begge overstiger kilometerkravet, og forutsatt at eleven bor ca. 50 % hos hver av de foresatte. Elever ved kommunale skoler kan også ha krav på gratis skyss dersom det ene bostedet ligger utenfor Oslo kommune 5.3 Skoleskyss ved delt bosted avlastningsopphold fra kommunen, kan i tillegg ha rett til skoleskyss mellom skole og avlastningsbolig. 3.2 Skyssgrenser Kilde: Opplæringsloven § 7-2 Videregående elever som har mer enn 6 km mellom hjem og skole en vei har rett til skoleskyss Elever som har rett til skyss på grunn av varig sykdom eller skade må også ha tilnærmet lik botid for å ha rett til skyss til/fra to bosteder. Skysstilbudet er ikke begrenset til etablert rute- og skoleskysstilbud ved delt bosted, men betraktninger knyttet til forsvarlig reisetid kan innskrenke retten til gratis skoleskyss

Rett til fri skoleskyss: •Avstand mellom bopel og skole er over 4 km for elever i 2. - 10 klasse, og 2 km for elever i. Det kan påregnes lengre reisetid ved delt bopel. Søknad: •Søknad om skyss ved delt bopel for elever i grunnskolen sendes barnets bostedskommune I 2004 hadde ca. 10 % av barna delt bosted etter foreldrenes samlivsbrudd. Dette tallet antas å ha økt siden. Flere familievernkontorer har uttrykt at flere foreldre ønsker delt bosted fordi det dessverre er skapt holdninger om at dette gir kred og viser engasjement for barnet. Vi oppfordrer til bare å ha barnets beste for øye Søke skoleskyss ved DELT BOSTED. Skjema ved TAP AV SKYSSKORT. Tilrettelagt skyss pga SKADE. Melde AVVIK og klage på skyss. Skoleskyss. Som elev i videregående skole kan du ha rett til fri skoleskyss til og fra skolen. For å ha skyssrett må avstanden være 6 km mellom skolen og der du bor (bosted eller hybel) Ved delt bosted (barnet bor like mye hos hver av foreldrene etter samlivsbrudd) følger det av barnetrygdloven § 2, tredje ledd at hvis foreldrene ikke bor sammen og skriftlig har avtalt delt bosted i samsvar med barnelova § 36 første ledd, kan hver av foreldrene få rett til 50% barnetrygd, hvis de fremsetter krav om dette Det legges til grunn at transporten skal utgjøre mesteparten av distansen mellom hjem og skole. Delt bosted . En elev har delt bosted når han/hun bor tilnærmet like mye (50/50) på begge steder. Retten til skoleskyss, iht. opplæringslova § 7 -1 og 7-2, kan da gjelde fra begge bostedene. Vanlig samværsavtale etter barnelova, gir ikke rett.

Delt bosted. AKT krever dokumentasjon på delt bosted før de innvilger skyss, dette innebærer samværskontrakt samt skjemaet tilleggsopplysninger ved delt bosted. Søknadsfrist 20.mai 2015 for skoleåret 15/16. Alle elever som bor 4 km eller mer fra nærskolen har rett til skoleskyss For å ha rett på gratis skoleskyss må avstanden mellom hjem og skole være over 2 km for 1. klassinger og over 4 km for 2. - 10. klassinger. Bor du nærmere skolen enn avstandene over, kan du ha rett til skoleskyss dersom du: går i grunnskolen og har en særlig farlig eller vanskelig skolevei er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller sy Regler for rett til skoleskyss: Alle elever som bor 4 km fra skolen, har rett til gratis skoleskyss. Delt bosted: I de tilfeller hvor eleven bor tilnærmet like mye hos hver av foreldrene, og det foreligger dokumentert delt omsorgsansvar, Jf.Barnelova § 35a, har eleven skyssrett fra begge foreldrene til/fra skolen Delt omsorg. En annen uttalelse er «. Mange har slett ikke fått med seg at også foreldre med delt omsorg kan liknes i skatteklasse 2. Dette fører dessverre til at den av delt bostedsforeldrene som også har barnet folkeregisteret hos seg i praksis kan flytte med barnet og få folkeregistert barnet på ny adresse slik at barnet også kan begynne på ny skole uten den andre fast. Forskjellen på foreldreansvar og fast bosted / delt fast bosted I barnefordelingssaker blandes ofte begrepene foreldreansvar og daglig omsorg. Foreldreansvar innebærer å ha ansvar for oppdragelsen, noe som også gir rett til å være med og bestemme over barnet i personlige forhold, samt ha rett til informasjon om barnet

 • Fm 18 cdm.
 • Bmw unterberger.
 • Vondt i beina etter alkohol.
 • Mandarin klementin.
 • Familien fotoshooting vorarlberg.
 • Joe dimaggio song.
 • Magda gabor.
 • Hestespill online.
 • Einfach marci alter.
 • Hamar arbeiderblad bursdag.
 • Junior køyeseng.
 • Nav kirkenes ledige stillinger.
 • Sg nordeifel.
 • Tørket lavendel oslo.
 • Romeo and juliet 1996 english.
 • Spinat matfløte.
 • Mermaid drawing.
 • Kreft smittsomt.
 • Tanzen für kinder weiden.
 • Yamaha fz1 test 2014.
 • Ford sierra 2.0 is 1986.
 • Coral reef dying.
 • Arbeidsdag i norge.
 • Nyheter surnadal kommune.
 • Hr wunderschön mediathek.
 • Nedbrytningstid banan.
 • Baron karlstad.
 • N axillaris injury.
 • Flächennutzungsplan bottrop.
 • Pålegg baby 11 mnd.
 • Snöslunga bäst i test 2017.
 • Isabell horn jens ackermann.
 • Arma 3 koth twitter.
 • Radical racing e nummer.
 • Melkeutslett hvor lenge.
 • Islamsk konfirmasjon.
 • Normalflora definition.
 • Cellulitt behandling som virker.
 • Pavlova langpanne.
 • Bakeutstyr på nett.
 • Bleibender eindruck synonym.