Home

Regionfelt østlandet

Regionfelt Østlandet - Store norske leksiko

 1. Regionfelt Østlandet (RØ) er et stort militært skyte- og øvingsfelt ved Gråfjellet i Åmot kommune i Østerdalen. Feltet dekker i alt ca. 193 km² og er grovt sett avgrenset av rv. 215 Rena-Nordre Osen i sør, Storsjøen i nord, av fv. 607 i vest og av Osensjøen/Slemdalen i øst. Høyden i området er 400-900 moh. Feltet dekker øvings- og skytebehovet for Forsvarets avdelinger.
 2. Regionfelt Østlandet (RØ) er et 193 kvadratkilometer skyte- og øvingsfelt ved Gråfjellet i Åmot kommune i Hedmark, tilhørende Forsvaret.. Feltet ble bestemt 23. mars 1999 av Stortinget ved et knapt flertall fra Fremskrittspartiet, Høyre og Arbeiderpartiet.Fylkestinget samt kommunestyrene i Åmot, Elverum og Rendalen var imot utbyggingen. Det har vært uttrykt sterke bekymring fra.
 3. Byggingen av Regionfelt Østlandet ble vedtatt av Stortinget i 1999 byggeprosessen ble påbegynt i 2002, og første del av anlegget ble tatt i bruk i 2005. Hele anlegget stod ferdig i 2012. Prosjektet hadde en sluttkostnad på 1806 millioner (2016 kroner), som var lavere enn både styrings- og kostnadsramme
 4. Regionfelt Østlandet Regionfelt Østlandet dekker omkring 195 000 dekar, og staten ervervet grunnen til hele arealet fra mer enn 100 grunneiere. Krav om jordskifte ble fremmet i 2002. Etter en runde i lagmannsretten, ble skiftefeltet redusert fra kravet på 1,2 millioner dekar til 850 000 dekar
 5. Aksjonistene forlot frivillig Regionfelt Østlandet ved 15.30-tida fredag ettermiddag. Aksjonistene må fjerne seg Fristen aksjonistene i skytefeltet fikk på å fjerne seg gikk ut 13.30, men alle.
 6. Østlandet, Øst-Norge kart. Øst-Norge er en region som ligger i den sørøstlige delen av Norge. Mer enn halvparten av Norges befolkning bor i denne regionen. Oslo, landets hovedstad og mest folkerike by ligger i denne regionen
 7. Regionfelt Østlandet, og har utarbeidet et evalueringsopplegg basert på seks grunnleggende kriterier, som ligger til grunn for denne studien. Det legges til grunn følgende evalueringskriterier: 1) produktivitet, 2) måloppnåelse, 3) virkninger, 4) relevans, 5) levedyktighet og 6) samfunnsøkonomisk analyse
Regionfelt Østlandet: et miljøtilpasset utendørs "klasserom"

Regionfelt Østlandet - Wikipedi

 1. Velkommen til flotte fiskeopplevelser i Regionfelt Østlandet rett nord for Rena. Finere ørret skal du lete lenge etter. Vær obs på at dette er et militært skytefelt, se mer info lengre nede på siden
 2. Nybakk sier at hvis det blir mer bråk om Regionfelt Østlandet, kan resultatet bli at Forsvaret flytter leiren til Nord-Norge. - Det er mange i Nord-Norge som vil ha regionfeltet og Rena leir dit.
 3. Bakgrunn Forsvarsbygg har på vegne av Forsvaret utarbeidet forslag til detaljregulering for standplass 40 km, Regionfelt Østlandet. Formålet med planen er å tilrettelegge for en ny standplass i Ulvådalen som har målpunkt inne i Regionfelt Østlandet (RØ) i Åmot.. Regionfeltet er klassifisert som ett av få strategisk viktige nøkkelfelt og er etablert for å dekke Forsvarets behov for.
 4. Høyesterett avsa 23. juni 2003 kjennelse i sak om Folkeaksjonen Stopp Regionfelt Østlandet hadde rettslig interesse i å begjære midlertidig forføyning om stopp av anleggsarbeider på Regionfelt Østlandet. Folkeaksjonen vant frem med sitt krav

Valget av K9 ble fattet blant annet på grunnlag av flere uker grundig testing på Regionfelt Østlandet ved Rena vinteren 2016, der fire kandidater ble vurdert opp mot hverandre. Testrapporten ble delt med flere andre nasjoner som senere også har bestilt, eller er i ferd med å bestille, samme type artilleri And- og gåsejakt - Regionfelt Østlandet. Spennende jaktmuligheter like nord for Rena i Østerdalen. Militært skyte og øvingsområde. Les nøye under generell beskrivelse. Det kan bli endringer i jaktdatoer i 2019. Arter. And; Kjøp/søk kort her. INVITER PÅ TUR

Regionfelt Østlandet, Åmot. 11 likes. Local Business. En god tur i Regionfelt Østlandet, i John sitt fiskerike. Med reisebamse, snø, kaffe, bløte sko og motiverende selskap Det skrives mye og det menes så mangt om det kommende skytefeltet i Åmot. Det er bra at folk engasjerer seg. Det som var bestemt og sagt fra Stortingets side, var at Rena leir og Regionfelt Østlandet var to separate saker som ikke skulle sees på i sammenheng SØF Regionfelt Østlandet og SØF Rødsmoen (Rena leir) : Disse SØF har tillatelse etter forurensningslovens § 11 og rapporteres separat . Her er kun gitt en kortversjon av funn og konklusjoner . Prøvetaking: I 2016 ble det tatt 65 prøver i 33 punkt er . Det. På bakgrunn av foregående kapitler og Forsvarets mål og krav vurderes i dette kapittel de muligheter som foreligger i dagens situasjon, uten etablering av Regionfelt Østlandet. I grove trekk er det beskrevet tre modeller som alternativ til, og i stedet for et Regionfelt Østlandet. Disse er: Bruk av eksisterende øvingsområder på Østlandet REGIONFELT ØSTLANDET OG RØDSMOEN SKYTE- OG ØVINGSFELT Støykartlegging i henhold til støyretningslinjen T-1442 RAPPORTINFORMASJON Oppdragsgiver Forsvarsbygg Utleie SØF og Miljø Kontak tperson Thomas Getz Rapport nummer 2017/1001 Forfatter(e) Torstein Eidsnes Penne Serviceordrenummer 2017001071 Arkivnummer 2017/503 Dato 03 .07 .2017.

Regionfelt Østlandet - NTN

 1. Regionfelt Østlandet beslaglegger 20 prosen t av Åmot kommune sine beiteressurser på utmarksbeite. Dette berører ca en firedel av dyretallet for storfe i kommunen. Beite foregår stort sett hele sommerhalvåret. Jordbruksinter essene og gårdsbrukene i området i tilknytning til RØ ligger stort sett øst for RØ, med tyngdepunkt i Osdalen
 2. Regionfelt Østlandet (193 km 2) ble tatt i bruk i 2006. Her kan dere se flere bilder fra markeringen i Oslo den gangen i 1998: Fra venstre Jorunn Bækken, Ellen Ausland Dieset og Gry Lønrusten på veg inn til audiens hos kongen. Foto: Kjell O. Erikse
 3. Regionfelt Østlandet, Temautredning Landbruk. Rapportnr. 2001/15 av Kristian Lein, Ståle Størdal og Reidun Grefsrud. H / Publikasjoner / Regionfelt Østlandet, Temautredning Landbruk. Del: Rapporten tar for seg konsekvenser for landbruket, herunder utmarksnæringer, som følge av etableringen av Regionfelt Østlandet (RØ) og Østerdal Garnison

Stopp Regionfelt Østlandet fikk markert seg både hos en godt informert konge og hos stortingspolitikerne. Forsvaret etablerte seg i Rena leir i 1997 med hundrevis av arbeidsplasser og flere tusen soldater. Forsvaret trengte plass. av Regionfelt Østlandet, del 4. I forbindelse med planer om etablering av et Regionfelt Østlandet ble det vinteren 1995 startet undersøkelser av elgens trekk og områdebruk i østre deler av Hedmark. Materialet består av data innsamlet gjennom oppfølging av 32 radiomerkede elger siden februar 1995, i tillegg e Fond for Rena elv er etablert med midler avsatt til avbøtende tiltak etter etableringen av Regionfelt Østlandet. Vedtekter for fondet ble vedtatt 21. 06. 2006, og formålsparagrafen lyder som følger: Primærhensikten med midler avsatt til avbøtende tiltak, er å avbøte for ulike konsekvenser av etableringen og driften av Regionfelt. Regionfelt Østlandet skal i første rekke dekke de behov som i årene fremover vil være vesentlige for infanteriet, kavaleriet og artilleriet. Det er disse våpenartene som skal beherske det avgjørende samvirke i strid og som har det mest omfattende program for å øve skaryting med tunge våpen 71 Posts - See Instagram photos and videos taken at 'Regionfelt Østlandet'

Regionfelt Østlandet: Historiens største tiltaksjordskifte

 1. Regionfelt Østlandet - Naturvernforbundet anker SFTs tillatelse; Regionfelt Østlandet - Naturvernforbundet anker SFTs tillatelse. Publisert 01.02.2005 - Det er helt uholdbart av Statens forurensningstilsyn (SFT) å gi tillatelse til aktiviteter som i utgangspunktet er i strid med områdets planstatus
 2. Regionfelt Østlandet nesten 200 kvadratkilometer stort og ligger like ved Gråfjellet i Åmot kommune i Innlandet. - Du har lagt ned utallige arbeidstimer på å fjerne ulv i Østerdalen. Det må være ergerlig å få disse spesialulvene inn i.
 3. Oslo: Arbeiderpartiets stortingsgruppe vedtok onsdag kveld med 31 mot 22 stemmer at det skal bygges et stort skytefelt for Østlandet i Hedmark
 4. Regionfelt Østlandet (RØ) er et 193 kvadratkilometer skyte- og øvingsfelt ved Gråfjellet i Åmot kommune i Hedmark, tilhørende Forsvaret. M1 Abrams fra US Marine Corps og Leopard 2 fra Telemark bataljon under skytetrening i forkant av Cold Response 2016
 5. Betegnelsen regionfelt har aksjonistene for øvrig gått bort fra. Nå opererer de isteden med «Naturfelt Østlandet». I går ble plakater med det nye navnet satt opp langs vegene som fører inn til feltet. - Vi har full kontroll. At Forsvarsbygg har forholdt seg rolige så lenge aksjonen har pågått, tar aksjonistene som tegn på at de.
 6. Regionalt skyte- og øvingsfelt for Forsvarets avdelinger på Østlandet - Regionfelt Østlandet Vedtak 316 Stortinget ber Regjeringen opprette et regionalt skyte- og øvingsfelt for Forsvarets avdelinger på Østlandet innenfor de alternativer som er utredet av Forsvarets bygningstjeneste etter oppdrag fra Forsvarsdepartementet

Regionfelt Østlandet (RØ) er et 193 kvadratkilometer stort øvingsfelt tilknyttet Rena Leir i Åmot kommune, der avdelinger som Telemark Bataljon driver skarpe øvelser hele tiden Statskog og Forsvarsbygg - Fiske i Regionfelt Østlandet. 0 anbefalinger 0 kommentarer kommentarer. Passer For LENGDE. 0.0. KM. STIGNING. 0. METER. TOPPUNKT. MOH. MAX HELNING. PROSENT. Andre turer i området Andre turer fra brukeren Alle må personlig møte opp i skytefeltadministrasjonen ved fiske på alle virkedager Regionfelt Østlandet (RØ) i 2015, et arbeid Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) gjennomfører årlig på oppdrag fra Forsvarsbygg. Forbruk av ammunisjon registreres på digital blankett 750 (DBL 750), og oversikter over forbruket kan tas ut fra Forsvarssektorens miljødatabase (MDB). I 2014 er det innrapportert e

Hjerkinn skytefelt ble etablert i 1923 og var fram til 2006 forsvarets største skytefelt i Sør-Norge. Nedleggelsen og tilbakeføringen av skytefeltet til sivile formål ble vedtatt i Stortinget 23. mars 1999 i forbindelse med vedtak om etablering av Regionfelt Østlandet i Åmot kommune Det er en moderne leir, med blant annet store øvingsområder (Regionfelt Østlandet og Rødsmoen skytefelt) og kampsimulatorer. Arkitektur. Rena leir er bygget på bakgrunn av en arkitektkonkurranse i 1994. Leiren består av om lag 200 000 kvm bygninger med enormt bruksareal. Leiren er bygget i betong, stål og treverk Regionfelt Østlandet kan by allmenheten på gode jakt- og fiskemuligheter. I flere vann er ikke kilosørret noe uvanlig. Normalt er det godt med både rype, skogsfugl og hare. Årlig felles det. Regionfelt Østlandet (RØ) er i hovedsak et skogsområde med stort innslag av myrer, få innsjøer, men mange bekker som drenerer til Slemma, Søre Osa og Rena. De høgereliggende områdene består av harde bergarter (sandsteiner og konglomerater) som stikker opp i dagen eller er overdekket av et tynt morenedekke og myrer Bisnode. Kundeservice - bedrift: 22 45 93 34 E-post: ksb.no@bisnode.com Server: prod-web

(Foto: Eirik Helland Urke) Norge delte sine testdata etter at fire artillerisystemer duellerte på Regionfelt Østlandet. Om en måneds tid vil Norge ha mottatt samtlige 24 artilleriskyts av typen. Regionfelt Østlandet tilhører sektoren landbasert industri og bransjen Forsvar. Anlegget holder til i Åmot kommune i Innlandet. Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Kontroll 2010, Kontroll 2012, Kontroll 2013, Kontroll 2016 Rapport fra vannovervåking: 2015 Myndighet: Miljødirektorate Regionfelt Østlandet Årsrapport for 2002 Deia. Et typisk eksempel for vannforekomstene i det innsjøfattige området som utgjør Regionfelt Østlandet. Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen Akvaplan-niv Regionfelt Østlandet - evaluering av prosjektgjennomføring. Forsvarets nye regionfelt ble tatt i bruk i 2005 og er i dag ferdig etablert. Forsvarsbygg ønsker å gjennomføre en evaluering av prosjektgjennomføringen ift styrende dokumenter og prosjektets mål

Regionfelt Østlandet - Alle artikler - NR

Oslo: Nærmere 200 motstandere av skytefeltet regionfelt Østlandet, samlet seg i ettermiddag til demonstrasjon og flammende appeller på Youngstorget i Oslo Tillatelse etter forurensningsloven til Rødsmoen øvingsområde, Rena leir og Regionfelt Østlandet -endret oktober.11 2. Generelle vilkår. 2.1. Utslippsbegrensninger De utslipomponenter fra bedriften som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens pkt. 3 flg Kulturminner og kulturmiljø i Gråfjell, Regionfelt Østlandet, Åmot kommune i Hedmark, Arkeologiske registreringer 2000, fase 2 Regionfelt Østlandet på del av eiendommene gbnr. 36/187 og 39/133 i Åmot kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler. Konsesjonsområdet har et areal på ca. 51 daa og fremgår av kart med tittelen «Konsesjonsområde Østre Skjæråsen fjelltak i Åmot kommune», produsert ved DMF den 27. mai 2019, vedlegg 2 Forsvarsbygg, Regionfelt Østlandet er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 22. januar 2016 ). Dette betyr at dere skal betale kr. 86 900,- i gebyr for revisjonen. Faktura ettersendes. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for systemrevisjon (flerdagstilsyn)

Østlandet, Øst-Norge kart - Veikart over Norg

 1. Regionfelt Østlandet Regjeringen foreslår å redusere omfanget av anleggsprosjektet Regionfelt Østlandet og i den forbindelse redusere bevilgningen til prosjektet i 2006 med 15 millioner kroner. Se også stikkordet Tørrdokk på Haakonsvern
 2. Regionfelt Østlandet - sanitæranlegg sprengningsfeltet. Registrert Dato: Mandag 04. Mai 2009. Ved Forsvarets sprengningsfelt i Regionfelt Østlandet skal det etableres et sanitæranlegg for øvende avdelinger som skal bestå av to garderober med henholdsvis to og tre dusjer og to og fire toaletter
 3. Regionfelt Østlandet skal gi rom for følgende hovedaktiviteter: - Taktiske samvirkeøvelser med skaryting, med styrker fra infanteri, kavaleri og artilleri, totalt inntil fire bataljoner, under realistiske ytre forhold. - Andre felttjenesteøvelser med tilsvarende og lavere styrkenivå uten skaryting
 4. Sammen skaper vi verdier for deg og din virksomhet. Våre erfarne forretningsadvokater kjenner og forstår din bransje og deler sin kunnskap med deg
 5. Møtet holdes i forbindelse med høringen om Forsvarsbyggs søknad om utslippstillatelse for Regionfelt Østlandet, Rødsmoen øvingsområde og Rena leir. Naturvernforbundet har laget en liste med cirka 70 kjemiske stoffer som kan finnes i militær ammunisjon, derav mange stoffer som er helsefarlige for mennesker, eller giftige for vannlevende organismer
 6. Navn:Regionfelt Østlandet Anleggsnr: 0429.0002.02 Kommune: ÅMOT Anleggsaktivitet: Skyte/ øvingsområde Fylke: Hedmark Tillatelse gitt:18.03.2004 Tillatelse sist oppdatert:28.05.2010 2. Revisjonens omfang Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø-og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende
 7. Denne rapporten beskriver arbeid med og resultater fra prøvetaking av hvitt fosfor-rester i Regionfelt Østlandet (RØ) i 2015, et arbeid Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) gjennomfører årlig på oppdrag fra Forsvarsbygg

Regionfelt Østlandet

Regionfelt Østlandet og Rødsmoen øvingsområde ( inkl. Rena leir og flyplass). Overvåkingen har pågått siden 1993, og har opp gjennom årene vært utført og rap-portert av forskjellige konsulentfirmaer. I 2014 fikk Golder Associates ansvaret AS for oppfølgingen og rapporteringen av prøvetakingen Dette er de Berørtes Interesseorganisasjon - Regionfelt Østlandet. Denne organisasjonen kom vel som et svar på Forsvarets skytefelt i Åmot Kommune og hvordan Forsvaret næremst tar seg til rette i naturen der. Med blandt annet ulovlig båtkjøring på Renaelva osv. Dette er besrkivelsen som de har lagt ut på nettsiden si I forbindelse med møte i Faglig referansegruppe - kulturminneprosjektet Regionfelt Østlandet, ble det den 17. august 2001 tatt ut fem trekullprøver for C14-datering, og dessuten ble det tatt ut en trekullprøve 20. august 2001

Arkivdykk: Bjørnedans mot skytefelt - Stopp Regionfelt

Fiske i Regionfelt Østlandet i Åmot inatur

til regionfelt Østlandet og deres friluftsaktiviteter i området. Rapporten er skrevet av forsker Aslak Fyhri. Undersøkelsen er finansiert av Forsvarsbygg. Kontaktper-son i Forsvarsbygg har vært Odd-Erik Martinsen. Forskningsleder Ronny Klæboe har kvalitetssikret inn-holdet. Oslo, juni 2006 Transportøkonomisk institut Endring av detaljreguleringsplan Regionfelt Østlandet - Offentlig ettersyn. Hovedutvalg for kommunalteknikk og arealplanlegging har i møte 23.06.2020, i henhold til § 12-10 i plan- og bygningsloven,.. Jus4211 - Notater fra Rettsstat og Menneskerettigheter av Jørgen AALL - kap 16 og 17 Jus4211 - sammenlikning sivil-/straffeprosess Jus4211 - sammenlikning av bevis i sivilprosess og straffeprosess Jus4211 - sivilprosess - notater med utgangspunkt i læringskravene Jus4211 - notater fra boken - Alminnelig Strafferett i et Nøtteskall av Thomas Frøberg Domer å lese dommedag - Relevante dommer. Regionfelt Østlandet er planlagt på østsiden av Renaelva fra der Søndre Osa renner ut i Løpsjøen til langt oppover Storsjøen. To veier inn til feltet er sperret av aksjonister. Dette bildet er tatt 9 km inne i feltet der 6 aksjonister koste seg i regnværet i en provisorisk gapahuk Tungmetallfunn i skytefelt på Østlandet. Det er funnet høye verdier av tungmetaller i fjellmasser under bygging av det omstridte skytefeltet Regionfelt Østlandet. Folkeaksjonen mot skytefeltet frykter miljøskader

Rena leir kan bli flyttet - NRK Innlandet - Lokale nyheter

Ti aksjonister fra Natur og Ungdom og folkeaksjonen Stopp Regionfelt Østlandet er dømt til å betale bøter på inntil 5.000 kroner for en ulovlig aksjon Forsvarets skytefelt Regionfelt Østlandet vil beslaglegge et 200 km 2 stort område ved Rena i Åmot kommune i Hedmark. Området består av villmarkspreget og for en stor del tilnærmet urørt natur. Forsvaret vil årlig slippe ut store mengder miljøfarlige stoffer i feltet,.

Ti aksjonister fra Natur og Ungdom og Stopp Regionfelt Østlandet møter torsdag i Sør-Østerdal tingrett etter ulovlige aksjoner mot naturinngrepene på Gråfjellet i Hedmark Viser bl.a. bygging av SIBO (Strid i bebygd område), Jan Inge som utfolder seg med bulldozer og Erlend Lachmans som tester ut datidens GPS utstyr 1999: Regionfelt Østlandet blir vedtatt i Stortinget. Aksjon mot Kjeller atomreaktor. Sommerleiren arrangeres i Osen i Hedmark og setter fokus på regionfeltet. NU og Folkeaksjonen Stopp Regionfelt Østlandet blokkerer veiene inn i Regionfelt Østlandet og hindrer forsvaret i å gjennomføre sitt arbeid i 4 måneder I slutten av august var det skaryting med i regionfelt østlandet, hvor det ble skutt på avstander opp mot 40 kilometer. Så langt har det aldri vært skutt i Norge med K9 tidligere. - Hæren tar i bruk materiellet allerede i høst, så vil hele K9-systemet være operativt i løpet av noen få år, sa sjef Hæren, Lars Lervik, som deltok på skarytingen Deretter kom Regionfelt Østlandet i 1999. Dette har påvirket skogeierne i Åmot i stor grad - over halvparten av skogeiendommene er involvert i det som omtales som Norges hittil største jordskifte. Her kan du se hvordan vi kan lage bl.a. tilsetningsstoffer er til is, paracett.

Kart østlandet

Detaljregulering for standplass 40 km, arealplan-ID

Høytrykks- tilbehør 2020. Mange nyheter! Høstkampanje 2020. Kontakt oss; Om IPC Foma; Personvern; Forhandler innloggin Regionfelt Østlandet. Konsekvensutredning for temaet: Vann og grunn, inklusive dyreliv i van I den nye TMA-en er det etablert luftsportsbokser som åpnes og lukkes fra dag til dag. I årets instruks ber vi deg derfor spesielt merke deg hvordan bruken av disse boksene er tenkt og hvordan du som pilot kan nyttigjøre deg av dem. Vi har også i år valgt å la hele avtalen vedrørende Regionfelt Østlandet er med i sin helhet Regionfelt Østlandet Godkjent av Jan Ivar Botnan Avdelingssjef 2 FFI-rapport 2008/02214 P: ISBN 978-82-464-1531-4 E: ISBN 978-82-464-1532-1. Sammendrag I konsesjonen for Regionfelt Østlandet pålegges Forsvaret å overholde utslippsbestemelser for stłynivået hos naboene Ane Hansdatter Kismul, leiar i Natur og Ungdom, er godt nøgd med at aksjonistane no har blokkert det planlagde Regionfelt Østlandet i to veker.? No er det vi som har kontrollen her, og det markerer vi med å døypa feltet om til «Naturfelt Østlandet», seier Kismul til Klassekampen.I går starta dei ein ny etappe i aksjonen

NOU 2004: 27 - regjeringen

Eitt av mange stridspunkt er kva grenser som skal gjelda for støyutslepp når det mykje omstridde Regionfelt Østlandet skal takast i bruk, etter planen i 2005. Konsulent Eyjolf Osmundsen i Miljøakustikk AS, ein av dei sakkyndige som har vurdert Forsvarsbygg sin søknad om støyutslepp frå Regionfelt Østlandet, meiner kommunen er blitt fråtatt den lokale styringsretten den skulle ha ut. Forsvarsbygg søker om driftskonsesjon for Østre Skjæråsen fjelltak i Regionfelt Østlandet. Uttaket er lokalisert på gbnr. 36/187 og 39/133 i Åmot kommune i Hedmark. Omsøkt område er 51 daa. Tiltakshaver har anslått at totalvolum innenfor det planlagte uttaksområdet er ca. 480 000 m3 Andre lands klasevåpen skal bli testet på Regionfelt Østlandet. Norsk Folkehjelp reagerer kraftig. 7. juni 2006 20:01 19. okt. 2011 18:49. smp-stories-top-widget. Forsvarsdepartementet ved statssekretær Espen Barth Eide (Ap) bekrefter overfor Ny Tid at allierte kan benytte seg av det nye Regionfelt Østlandet,. For tre år siden ble det opphold i skytingen på Regionfelt Østlandet fordi en flokk på seks ulver hadde funnet veien inn i skytefeltet. Denne gangen er det tåke som utsetter skarytingen noen minutter før observatøren ti kilometer lenger fremme på bortsiden av et høydedrag melder at målområdet igjen er synlig

70år med nybrottsarbeid

Kjennelse i Høyesterett - rettslig interesse - Lovdat

Bio-Rø Berørtes Interesseorg Regionfelt Østlandet. Org nr : 983 227 171 : Juridisk selskapsnavn : Bio-Rø Berørtes Interesseorg Regionfelt Østlandet Søk etter lokale turer. Etter å ha funnet en tur, kan du få den over på din GPS, skrive ut et kart og høydeprofil og dele veibeskrivelser med vennene dine. Den beste måten å bli Lommekjent i turnorge Dolva, Gjølstad, Matningsdal, Bruzelius, Stabel Saken gjelder spørsmålet om Folkeaksjonen Stopp Regionfelt Østlandet har rettslig interesse i å begjære midlertidig forføyning med krav om stans av igangsatte anleggsarbeider på det planlagte Regionfelt Østlandet Denne rapporten gir en overordnet beskrivelse av støyovervåkningsanlegget for Rødsmoen og Regionfelt Østlandet (RØ) og de vurderinger som ligger til grunn for den oppbyggingen som er valgt Skjøtselsplan for syv setervoller i Regionfelt Østlandet. Risbøl, Ole; Norderhaug, Ann; Often, Anders; Stornes, Jan Michael. Research repor

Full pott i artilleriduell: Etter testing på Rena skal

I dag er Østerdalen Garnison, med Terningmoen i Elverum, Rena leir og Regionfelt Østlandet et kjerneområde for utdanning og utvikling av Hæren, Heimevernet og spesialstyrkene. Her er spisskompetansen og de beste skyte og øvingsfeltene for disse virksomhetene. Østerdalen Garnison er strategisk viktig for kvaliteten på forsvaret av Norge Støy fra militær øvingsvirksomhet - Kommentarer til utslippstillatelser for Rena leir, Rødsmoen øvingsområde og Regionfelt Østlandet dc.contributor.author Gjestland, Trul Utenlandske klasevåpen skal etter planen testes på Regionfelt Østlandet

And- og gåsejakt - Regionfelt Østlandet inatur

Klokka 05.30 tysdag morgon var om lag tjue aktivistar, dei fleste frå lokalområdet, på plass og stansa anleggsmaskinane i det planlagde skytefeltet, Regionfelt Østlandet, i Åmot kommune.Prosjektdirektør Dag Westby i Forsvarsbygg uttalte til NTB tysdag at det no var slutt på tolmodet for Forsvarsbygg sin del, og at han fann det naturleg å be politiet om hjelp til å få slutt på aksjonen Arbeidet da med forvaltning av egen skogeiendom og var sterkt berørt part i prosessen med etableringen av Regionfelt Østlandet gjennom 10 år. Engasjert som skogkonsulent for Forstkandidat Myrbakken AS de siste 10 årene. Eier og driver skog og landbrukseiendommen Melgården på Deset i Åmot kommune Regionfelt Østlandet Skille mellom artilleriskyting og luftsportaktiviteter Tegnforklaring Linje Hovedområde fallskþrrnhopp Langd.tan.estandç/a.s 1 7, Skm Regionfelt ØsUandet Målestokk 1:60 000 Referansesystem: EUREF 89, UTM-sone 32 05 Kilcmeter prcdusert Forsva rsbygg Utbyggingsprosjektet Avtale mellom FB og NLF — Vedlegg Il 4

Motstanderne av Forsvarets planlagte regionfelt på Østlandet slo knock-out på 1.mai-toget på Rena for Regionfelt Østlandet» vedtatt på et møte i Åmot kommune 26. oktober 2005, etter at Riksantikvaren ga tillatelse til ferdigstilling av tiltaket i henhold til reguleringsplanen etter kulturminneloven § 8 fjer-de ledd. Planen erstattet tidligere vedtatte regule-ringsplaner som lå innenfor området. Planområdet utgjorde 193 km2

Men nå er det slik at skytefeltet på Rena og i Regionfelt Østlandet gir veldig gode treningsmuligheter. Så per nå ser jeg for meg at de inngår i Brigade Nord, men er fortsatt stasjonert på Rena Obsima Technology signerer avtale med Polytronic AG om drift- og vedlikehold av målmateriellet i Regionfelt Østlandet. Michael Kropf blir headhuntet fra Polytronic i Sveits flytter til Norge og Rena sammen med familien og blir vår ansvarlige driftstekniker i Regionsfelt Østlandet Skjøtselsplan for syv setervoller i Regionfelt Østlandet Risbøl, Ole; Norderhaug, Ann; Often, Anders; Stornes, Jan Michael (Research report, 2007) Nature Index - India Report, 2018. A pilot study in Chilika and Great Himalayan National Park .

Regionfelt Østlandet - Åmot - Local Business Faceboo

Rena leir ligger i Åmot kommune i Hedmark og ble opprettet som en kavalerileir for Søndenfjeldske dragonregiment i 1997.Rena leir er den nyeste leiren i Norge og en av de største leirene i Norden med om lag 2 000 soldater.Leiren er en del av Østerdal Garnison, sammen med Terningmoen i Elverum.De fleste HRS-avdelingene (hurtig reaksjonsstyrke) i Hæren holder til her Denne uken har Forsvarsmateriell testet ammunisjon til K9. Se video av skaryting med Hærens nye artilleriskyts i Regionfelt Østlandet Krev skytefelt-stans. REGIONFELT: I går fekk Forsvarsdepartementet eit krav fjorten miljø- og ungdomsorganisasjonar om stans i utbygginga av Regionfelt Østlandet.REGIONFELT: I går fekk Forsvarsdepartementet eit krav fjorten miljø- og ungdomsorganisasjonar om stans i utbygginga av Regionfelt Østlandet Regionfelt Østlandet Gråfjellet Dette er et såkalt tiltaksjordskifte, som ble startet i 2003. Hoveddelen av saken ble avsluttet vinteren 2012. I tillegg er det avsluttet 30 delsaker, og to store delsaker er fremdeles under arbeid. Dette gjelder vegorganisering for ca. 1000 km private veger, og avmerking av grenser, rydding

275822270

Rt 2003.833 (Stopp Regionfelt Østlandet), D 298 6.2.2 Prosessdyktighet § 2-2 Utgangspunkt: Enhver voksen normal person er prosessdyktig . 10 10 Andre tilfelle: Umyndige og umyndiggjorte Psykisk syke Manglende saksøkerevne: Rt 1995.1113 (Prosessløven I. av Regionfelt Østlandet (2008) som også omfatter ytre miljø. Risikovurderingene er gjort ved kartlegging av ulike uønskede hendelser. Deretter er det foretatt sannsynlighets-og konsekvensvurderinger for hendelsenefor få fram hvilket risikonivå hendelsene representerer, for Stortingsvedtaket var et viktig avbøtende tiltak i forbindelse med opprettelsen av Regionfelt Østlandet. Opprettelsen av regionfeltet innebar et svært stort naturinngrep. Tapet av naturverdier i det nye øvingsfeltet skulle kompenseres med gjenvinning av naturverdier på Dovrefjell. Det pågår flere planprosesser som berører samme område Hovedrapport - Regionfelt Østlandet. Tema Hjortevilt og Rovvilt. - NINA Oppdragsmelding 405: 1-19. I denne rapporten gis det en oversikt over datamateriale innsamlet i forbindelse med utredningen av Regionfelt Østlandet, og en vurdering av dette materialet. Tre alternative skyte- og øvingsfelt, hver på ca 250 km², e Regionfelt Østlandet; del 2. NINA Oppdragsmelding 413: 1-19. Trondheim, juli 1996 ISSN 0802-4103 ISBN 82-426-0692-7 Forvaltningsområde: Naturinngrep Management area: Major land use change Rettighetshaver ©: NINA•NIKU Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse Redaksjon

 • Haemophilus influenzae virulence factors.
 • Vm lynsjakk 2016 resultater.
 • Parker i drammen.
 • Photography oslo.
 • Mayor palo alto.
 • Bytte skjerm samsung s5 pris.
 • Herpes am kinn in der schwangerschaft.
 • Gonarthrose übungen.
 • Visa norge bankgruppe.
 • Bundesliga matches 2017/18.
 • Verdens beste onkel.
 • Spådom om kjærlighet.
 • Fluss namens trier.
 • Deutsche sprachschule dresden.
 • Blåbærsyltetøy med stjerneanis.
 • Welsh cob verkaufspferde.
 • Tur quotes.
 • Plateepitelkarsinom symptomer.
 • Una giske.
 • Oppblåst mage østrogen.
 • Jennifer lopez mp3.
 • Hvordan vet man at jobbintervjuet gikk bra.
 • Homologe kromosomer.
 • Telefon butikk askim.
 • Franske mat.
 • Leverens blodforsyning.
 • Seagate vs wd.
 • Carly jepsen songs.
 • Adopsjon byrå norge.
 • Traueranzeigen münsterländische tageszeitung.
 • Boogie woogie connection 2018.
 • Parkplatz stage theater an der elbe.
 • Koriander.
 • God of war 4 anmeldelse.
 • Fm nettet slukkes ikke.
 • Internasjonal politikk stater og strukturer.
 • Chlamydia test.
 • How to full screen chrome windows 10.
 • Ballettschule kreis unna.
 • Gnu programm.
 • 1 zimmer wohnung ludwigshafen.