Home

Søke støtte til prosjekter

enkeltmannsforetak kan søke støtte. Årsaken til at enkeltpersoner ikke kan motta tilskudd, søknadsbehandlingen, og når du vil få beskjed om ditt prosjekt har fått støtte. Dersom vi mangler noen opplysninger vil vi be om å få disse tilsendt, og en frist fo Søk om penger til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i ditt lokalmiljø. Sammen får vi ting til å skje. Vi prioriterer formål som kommer barn og unge til gode, og ønsker å gi støtte til utstyr, aktiviteter og konkrete prosjekter, ikke generell drift Det høres bra ut. NB! Dersom du søker for et borettslag eller vel, kan vi gi støtte til nærmiljøtiltak, men ikke til tiltak som kun kommer beboerne til gode.Dersom du søker for et idrettslag, gir vi ikke støtte til eliteidrett.Du kan heller ikke søke støtte til prosjekter med religiøs eller politisk profil Hvem gir støtte til utbedring av friluftsområder? Hvilke støtteordninger finnes innen kultur? Vi har svarene! Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til dine prosjekt. Vi gir deg.

Hvordan søke støtte til allmennyttige formål Olav Thon Stiftelsen har siden 2013 delt ut støtte til ulike formål som er samfunnsbyggende bidrag i Norge. Det ble mottatt 116 søknader i 2018 Støtte til forskning, utvikling og innovasjon. En skattefradragsordning på 18-20 prosent for prosjektkostnader. Det kan søkes om godkjenning for maksimalt 3 år. Hvem kan søke? Må være en bedrift/virksomhet. Enkeltpersoner kan ikke søke. Skal din bedrift utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess

Som næringsdrivende tilbyr det offentlige en rekke støtteordninger. Vi har samlet en oversikt over disse Tilskudd til tiltak for å forebygge vold i nære relasjoner; Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten; Tilskudd til aktivitetstilbud til barn i asylmottak; Tilskudd til prosjekter som informerer om mulighetene til assistert retur til hjemlandet; Tilskudd til kriminalitetsforebyggende tilta Prosjekter må ha et omfang som gir grunnlag for å søke om minst 2 mill. kroner i støtte. Forskningsrådets støtte til et prosjekt vil maksimalt kunne være 16 mill. kroner. Spesielle begrensninger kan gjelde for bestemte temaer i utlysningen. Forutsetninger for tildeling av støtte. Støtte til foretak utgjør statsstøtte Støtte gis til oppgraderinger som legger til rette for aktiviteter med lav terskel, hvor det ikke stilles krav om bestemt kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Lokalene som etableres eller videreutvikles, skal gi muligheter for aktiviteter med gratis inngang og skal være åpne for alle, uavhengig av funksjonsnivå Søk tilskudd. Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Vi har støtteordninger for mange typer prosjekter og arbeid fra flere finansieringskilder, inkludert Norsk kulturfond, Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend. Velg tilskuddsordning

 1. Retningslinjer for å søke støtte til midler fra Olav Thons Legat. Legatet bes underrettet dersom det oppstår forsinkelser i prosjektet i forhold til oppgitt tidsramme. Legatet imøteser sluttrapport om anvendelsen av de tildelte midler, med oversikt over totale kostnader og finansiering
 2. Vi kan dessverre ikke støtte aktiviteter i regi av kommunale fritidsklubber. PS! Hvis klubben deres er med i Ungdom og Fritid kan klubben søke om Frifond-støtte gjennom Ungdom og Fritid. Hvis dere ikke er en kommunal fritidsklubb, kan dere få støtte til prosjektene deres. Velg da «Frivillig lag, forening eller organisasjon» i dette skjemaet
 3. Steder å søke økonomisk støtte. Her er en oversikt over tilskudd og støtteordninger som frivillige organisasjoner og lag kan søke på. Stiftelsen skal støtte varige prosjekter som bidrar til gode og bærekraftige samfunn. Tildelingene skal bidra til lokalt engasjement og stimulere til egeninnsats i prosjektene
 4. av det prosjekt det søkes støtte til, regnskap og budsjdett for prosjektet, kontonr for overføring av midler. Det er ikke eget søknadsskjema. Se for øvrig nedenstående internettadresse. Søknad pr post sendes til: Anders Jahres Humanitære Stiftelse, Postboks 440 Sentrum, 3201 Sandefjord. Tlf 33 46 02 90. Fax 33 46 48 60
 5. Hvem kan søke? Private og offentlige virksomheter og organisasjoner som ønsker å bidra til mer kunnskap om plast og miljø kan søke om støtte i denne utlysningen. Rapportene kan være på både norsk og engelsk. Foretrukne kvaliteter hos søker (men ikke utelukkende): Kompetanse i eget miljø og i prosjektet; Erfaringer fra tilsvarende.
 6. Nedenfor finner du informasjon om store, nasjonale støtteordninger innenfor inkludering. Det finnes også andre nasjonale, regionale og lokale støtteordninger hvor du kan søke om støtte til ditt prosjekt/tiltak
 7. Da kan du kanskje søke Stiftelsen Dam om midler til ditt prosjekt. Søk støtte Se vårt prosjektbibliotek. Foreslår nye 75 millioner til helsefrivilligheten i 2021. Se hvilke prosjekter som får støtte her. STATSBUDSJETT 2021 - Alarmerende utvikling

Søk støtte SpareBank 1 SM

 1. «Vi heier på»-konkurransen fordeler årlig økonomisk støtte til ulike samfunnsnyttige prosjekter i inn- og utland. Midlene fordeles to ganger i året, med søknadsfrist 1. april og 1. oktober. Prosjektene skal preges av mot og evne til å tenke nytt og annerledes, og være til glede og nytte for initiativtakerne og dem prosjektet retter seg mot
 2. Har du søkt støtte til samme prosjekt tidligere? I så fall skal du ikke søke på nytt i samme budsjettår. Men dersom det foreligger vesentlige endringer i prosjektet, og endringene kommer tydelig fram i søknaden, vil prosjektet bli vurdert på nytt. Nytt budsjettår starter 1. desember. Institusjoner med tilskudd over statsbudsjettet
 3. Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest har opprettet et ekstraordinært Korona-fond på inntil 100 millioner kroner. Her kan lag og foreninger på Vestlandet som vil tape penger eller gå glipp av inntekter på grunn av koronaepidemien søke støtte. Fondet har ingen søknadsfrist, og behandler søknadene fortløpende
 4. Andre inntektskilder kan være prosjekter. Dersom dere har en Idé til et godt prosjekt eller aktivitet, kan det være en god Idé å søke prosjektmidler. Det er imidlertid viktig å være klar over at det kan være strenge krav til kvalitet på de prosjektene man søker midler til
 5. Avslutningen av Turskiltprosjektet. Som en avslutning på Turskiltprosjektet har Gjensidigestiftelsen jobbet med å kåre Norges beste turrute. Vinneren og 19 andre ruter er tilgjengelig i boka «Norges beste turruter»
 6. Tidligere har det vært mulig å søke om støtte til små og store prosjekter, og vi har delt ut penger to ganger i året. Nå jobber vi med å finne en ny måte å velge ut hvilke prosjekter som skal få støtte. Det betyr at den nåværende søknadsprosessen legges ned. Vi kommer tilbake med mer informasjon så fort det er klart
 7. • Støtte skal normalt ikke gis for mer enn 3 år til samme tiltak og alltid etter årlig ny vurdering. • Støtte gis som hovedregel ikke til tiltak som drives av det offentlige. • Stiftelsen kan selv ta initiativ til å få i gang prosjekter den mener er viktig

Søk støtte Sparebankstiftelse

 1. Prosjektet skal forenkle og effektivisere forvaltningen av tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel, sikre at beregning og vedtak om tilskudd blir korrekt, og gjøre det enklere for bonden å søke og motta berettiget tilskudd. Støtte: 3 500 000
 2. isteren viser til områder som sirkulær økonomi, hydrogen- og batteriteknologi og havvind, annen fornybar energi, bioøkonomi, omstilling i leverandørindustrien, samt marin sektor, fór og nye arter
 3. Søk støtte til ditt prosjekt. Er du mellom 13 og 30 år eller jobber du med ungdom? Søk støtte fra Erasmus+: Aktiv Ungdom. Støtte til frivillig arbeid i Frankrike: 10 morsomme erfaringer fra frivillig arbeid i Frankrike. Erling dro til Frankrike for å jobbe som frivillig
 4. Midlene skal gå til selvstendige tilleggsaktiviteter som støtter opp om, eller bygger på, Horisont 2020-prosjektet, og skal ikke brukes til aktiviteter som allerede er dekket av EU. Forsterkningsmidler kan heller ikke brukes til forsknings-, utviklings- eller innovasjonsaktiviteter. Bare prosjekter som ikke har mottatt forsterkningsmidler før, kan søke
 5. Grofondet gir støtte til konkrete prosjekter etter søknad. Det kan gis midler til FoU-prosjekter inkludert doktorgradsstipendiater, utviklingsprosjekter initiert i verdikjeden og til kompetanseheving. Søk om støtte. Neste ordinære søknadsfrist er 21. januar 2021! Søknader knyttet til denne søknadsrunden kan registreres fra 12. oktober
 6. Andre steder å søke støtte. Fritt Ord Du kan søke støtte til sakprosa. Bergesenstiftelsen Støtter særlig kulturelle og humanitære tiltak, og søker å bidra til frembringelse av samfunnsnyttige spesialkunnskaper. Diverse legater Sjekk Legathåndboken for spesielle legater relatert til ditt prosjekt
 7. For å søke om støtte må du: 1. Fond for utøvende kunstnere (FFUK) - støtte til prosjekter, innspillinger og reise. FFUK tilbyr støtte til profesjonelle utøvende kunstnere i Norge, altså sangere, musikere, dansere, skuespillere og andre som har dette som sitt hovedyrke

Tilskuddsportalen - Realiser gode prosjekter

Extrastiftelsen: Helse. Sum: 30.000 og oppover Formål: Å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Målgruppe: Alle kan søke om støtte til helseprosjekter, men søknaden må sendes fra eller i samarbeid med en frivillig organisasjon med helseformål og søkerett hos ExtraStiftelsen (kalt søkerorganisasjon) Hvordan søke? Prosjektsøknader med god evaluering, men avslag: Søk så snart som mulig når du har mottatt resultatet med evalueringen. Innvilgede prosjekt: Søk når svarbrev fra finansieringskilde og eventuell annen dokumentasjon som viser den eksterne finansieringen til IE, er mottatt Frivillige organisasjoner kan få støtte fra tre delordninger til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Tilskuddet forvaltes av IMDi og 20 utvalgte kommuner. IMDi gir tilskudd til nasjonale prosjekter. Kommunene gir tilskudd til lokale aktiviteter I hvilken grad prosjektet løser utfordringer for miljø og samfunn er derfor ett av flere vurderingskriterier. Egenfinansiering og utbetaling. Selskapet må sørge for nok egenfinansiering til å fullfinansiere prosjektet det er mottatt støtte til. Egenfinansieringen kreves normalt å være på plass ved prosjektstart

Olav Thon Stiftelsen Søk støtte til veldedige prosjekter

Søk støtte . Her kan du søke blant våre støtteordninger, anbud og innkjøp for å finne den muligheten for finansiering eller annen støtte som passer til ditt prosjekt. Designmanual. Beskrivelser, retningslinjer og spesifikasjoner for Nordisk råds og Nordisk ministerråds grafiske profil For å søke Fritt Ord om støtte må du fylle inn et kort søknadsskjema og legge ved en utfyllende prosjektbeskrivelse, Andre vedlegg: Dette er avhengig av hvilken type prosjekt du søker om støtte til, men ekstra vedlegg kan eksempelvis være utdrag av manus begrenset til 1-2 kapitler,. Søk om 10 000,-. Trafo gir inntil 10 000,- i støtte til kreative og kunstneriske prosjekter. Dette er et tilbud til deg som er i gang med en idé, et prosjekt eller en workshop som du ønsker å utvikle og gjennomføre

Aktuelt - NSCC

Offentlige støtteordninger - DN

 1. 1. Retningslinjer. Alle som bevilger penger til formål eller ulike typer prosjekter har retningslinjer som beskriver hvem som kan søke om penger og hvordan.Sett dere inn i dem og vær sikre på at dere oppfyller kravene som stilles til potensielle søkere. Ring gjerne og spør hvis det er noe dere er usikre på
 2. Nyttige lenker for deg som skal søke støtte Programmer. Stiftelsen Dam har fire ordinære programmer. Du kan lese mer om dem her: Helse. Forskning. Ekspress. Utvikling. Husk å klikke deg videre til utlysningen, brukerveiledningen og FAQ for å få svar på det du lurer på. Du finner også link til eksempel på søknadsskjema på disse sidene

Søk støtte. Har du et prosjekt du trenger penger til for å realisere eller ønsker du tilskudd til ditt lag eller forening kan du søke her. Prosjektgave. For prosjektgaver kan du sende inn søknad hele året. Vi er spesielt opptatt av å støtte prosjekter som bidrar til positivitet og utvikling i lokalsamfunnet. Søk prosjektgave. Breddegave Søk i utgangspunktet om støtte til ett prosjekt om gangen. Dersom du har mange prosjekter i samme periode kan det lønne seg å samle alt i én søknad, men da er det viktig at det kommer tydelig fram i søknaden at det er snakk om flere prosjekt, og sett gjerne opp en prioriteringsliste Lokalsamfunnsordningens formål er å stimulere til utvikling, produksjon og formidling av kunstprosjekter i offentlige rom. Profesjonelle kunstnere og kuratorer, sivilsamfunnsaktører og lokale og regionale myndigheter kan søke støtte til sine prosjekter gjennom LOK, hver for seg eller i samarbeid. KORO gir støtte til utvikling av forprosjekter, og til produksjon av kunstprosjekter i det. Har du et prosjekt som kan være til varig glede for små og store i Melhus kommune? Da kan du søke om prosjektstøtte fra MelhusBanken. Hvert år gir vi støtte til gode prosjekter i regi av ikke-kommersielle lag og foreninger. Vi gir støtte på inntil 50 000,- til utvalgte prosjekter som faller innenfor våre regler

Henvendelser til stiftelsen angående problemer eller annet knyttet til søknader må alltid inneholde det prosjektnummer som er blitt tildelt ved innsending av søknad. Det er frivillig å registrere seg som bruker og å søke støtte fra Stiftelsen Kjell Holm Vi trekker løpende gjennom året nabolag som vil få midler til sitt prosjekt. Dere kan søke helt frem til 31.12.2020. Vi heier på nabolag som vil gjøre noe sammen når den fine hverdagen er her igjen. #sammengjørvidetbedre. Se hvilke nabolag som har fått støtte HER Tilskuddsordningene retter seg mot alle organisasjoner, lag, grupper og enkeltpersoner som driver kulturaktiviteter innen amatørkultur- eller frivilligfeltet i Bergen kommune. Du kan søke om støtte til drift, prosjekter og arrangementer Prosjekter med fokus på digitalisering, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet vil bli prioritert. Hvem kan søke. Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører i Lillestrøm kommune kan søke. Med næringsaktører menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Hva kan det gis tilskudd til

Altinn - Støtteordninge

 1. Til allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid. Trafo Støtte til kreative og kunstneriske prosjekter Du er mellom 16 og 22 år og bosatt i Norge. Kun for enkeltpersoner eller ad hoc grupper Maksimal søknadssum er kr 10000,- Flere i året www.trafo.no Telefon: 38141038 Støtte til utvikling av egne prosjekter og idee
 2. Søk støtte. Sparebankstiftelsen Halden deler ut gaver for å bidra til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalområdet og videreføre Halden Sparebank sin tradisjon med tildeling av breddegaver. Gaver gis i hovedsak til definerte prosjekter, ikke drift
 3. å fremme tilgang til delingsordninger, som bidrar til å redusere materielt forbruk. Vi legger vekt på å støtte et bredt spekter av tiltak og bidragsytere slik at summen av tiltakene bidrar til bred mobilisering og oppnåelse av målene. Tiltakene kan være helhetlige prosjekter eller en serie av aktiviteter
 4. Hver søker kan søke om 1-12 månedsverk, der ett månedsverk er på 30.000 kroner. Søknadsfrister er i april og oktober, og stipendet gjelder for arbeid som skal gjøres fra og med tildeling av stipendet. * Prosjektstipend til oversettere. Stipendet gis som støtte til oversettelse av en bok eller annen sakprosautgivelse
 5. Disse prosjekter kan støttes. Prosjektene som støttes må ha en direkte relevans for Oslo. De må være tilstrekkelig innovative og nyskapende til at de kan tildeles støtte med hjemmel i statsstøtteregelverkets unntak under EUs gruppeunntaksforordning (GBER) artikkel 25, støtte til Forskning og utvikling
 6. dre prosjekter gjennom ordningen ExtraExpress. Kontakt oss for å søke ExtraExpress. ExtraStiftelsens nettsider. Studieforbundet Funkis. Støtter opplæringstiltak som kurs og studieringer for funksjonshemmede. Støtten gis til organisasjoner som er medlemmer av Studieforbundet Funkis

Søk om Prosjektstøtte. Dersom ditt lag/forening går med planer om et større prosjekt, til nytte og glede for flere, så kan dere søke om Prosjektstøtte. Hva kan Prosjektstøtten brukes til? Prosjektet det kan søkes støtte til kan ha ulik karakter, alt fra større enkeltarrangementer, konserter, utstyr, renovering m.m Uteområdet er svært viktig for å skape et godt område å leve og bo i. Nettopp derfor er det mange som støtter slike prosjekter. Ikke vent med å søke. Ta kontakt med de som gir støtte, de er mer en villig til å hjelpe Prosjektet/tiltaket må ha en relevans opp mot barnefattigdom, og det vil ikke innvilges støtte til prosjekter/tiltak som anses å være en del av kommunale virksomheters ordinære drift. Det kan søkes om maksimum 25.000 kr pr. tiltak/prosjekt

Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Prosjekter vi har støttet Alle 9206 prosjekter. Velg et eller flere filter for å avgrense: Formål . Område . År . Fritekst Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte? Søk støtte. Søk om støtte; Prosjekter; Om CLIMIT; Støtteordninger . CLIMIT-programmet gir økonomisk støtte til utvikling av CCS-teknologier. Programmet er et samarbeid mellom Gassnova SF og Norges Forskningsråd. CLIMIT Demo Støtte til utvikling og demonstrasjon av CCS-teknologier

Innovasjonsprosjekt i næringslive

«Et sted å henge» - åpent for alle! - Gjensidigestiftelse

Ansatte i offentlig sektor kan søke om støtte til doktorgrad. Forskningsrådet lyser ut midler til minst 38 nye offentlig sektor-ph.d.-prosjekter med oppstart i 2019. Mange av føringene i utlysningen gjør det spesielt relevant for ansatte i kommunesektoren å søke om doktorgradsprosjekter Prosjekter og forprosjekter som sikter på å styrke håndteringen av koronapandemien, kan søke om støtte på inntil 75 prosent fra Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS). For å kunne søke om en høyere støtteprosent, skal prosjektene ha som mål å håndtere konsekvensene av COVID-19

Søk støtte - kulturradet

De deler ut støtte til prosjekter drevet av unge mellom 13-30 år, hvor formålet er å øke internasjonal forståelse, toleranse og solidaritet. Det er ikke spesifisert hvilke prosjekter man kan søke støtte til, men de deler ut støtte til det de kaller «ungdomsinitiativ» Hvor kan du søke støtte til ditt prosjekt. Her får du en alfabetisk oversikt over offentlige støtteordninger og virkemidler hvor USUS-partnere kan søke om penger eller rådgivning til prosjekter i bedriften. Troll Aktiv er en del av et Adventure bedriftsnettverk på Sørlandet Det finnes veldig mange støtteordninger som frivillige organisasjoner kan søke om støtte fra. Ta aldri for gitt at dere har rett på støtte. Pengene skal ofte fordeles på mange søkere og ofte har støtten et formål som støttemottakerne må oppfylle. For eksempel gir ikke Helsedepartementet støtte til strikkeklubben Grønne prosjekter kan nå søke om støtte - 20 millioner skal fordeles I regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling ble det foreslått 1 milliard kroner over tre år til en ny Grønn plattform. Nå lyses det ut 20 millioner kroner til forprosjekter som skal mobilisere gode søkere til en hovedutlysning i 2021 Statlig støtte til bygninger som er fredet. Eier du en bygning som er oppført før reformasjonen i 1537, er den automatisk fredet. Disse bygningene kan du få helt eller delvis støtte til å vedlikeholde, fordi vedlikeholdsansvaret er spesielt tyngende. Du kan søke om støtte til istandsetting, restaurering, sikring og formidlingstitak

Søk gjerne støtte til prosjekter om hvordan disse arealene kan ivaretas i arealplanleggingen eller i annen forvaltning. Ved å vektlegge gode klimaløsninger i anskaffelser kan kommunene bidra til en stor og viktig omstilling hos leverandørene Send søknad om støtte til ditt bokprosjekt. Få hjelp til å søke stipend. Her et firma som tar 20 prosent av det du får i stipend, men dette ser ut til å gjelde større prosjekter og ikke små private bokprosjekter For prosjekter over 100 000 kroner har vi et krav på 20 % egenkapital. Egenkapitalen kan enten være i form av penger eller egenaktivitet. Vi beregner 1 dugnadstime til 200 kroner Tilskudd til friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn (kap. 1420 post 78) Tilskudd til fylkeskommunene til prosjekt for friluftslivets ferdselsårer (kap 1420 post 78) Tilskudd til tiltak for å gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressurser; Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78

Søknad om støtte - Olav Thons Lega

Søk om støtte - Frifon

Sweco er i toppen når det kommer til å søke om midler fra Enova. - Jeg er ikke overrasket, sier energirådgiver Asbjørn Orheim Stoveland. Han har fått støtte til flere av prosjektene han jobber med, og oppfordrer flere til å benytte ordningene Prosjektet skal gjennomføres i løpet av kalenderåret 2020. Se unntak for flerårige prosjekter på steg 4: Varighet og tidsplan i søknadsskjemaet, eller les mer i veilederen. Hva vektlegger vi i søknadsbehandlingen? I 2020 er prosjekter med kompetanse og ambisjoner om å rydde i områder som er mindre tilgjengelig for allmenn ferdsel.

Steder å søke økonomisk støtte - Det norske hageselska

Søk støtte til katapult-prosjekt Personvernerklæring Små og mellomstore bedrifter kan få støtte på inn til 150.000 kroner til katapult-prosjekt via en Næringshage eller fra Stiftelsen Teknologiformidling Generell støtte tildeles frivillige organisasjoner, foreninger o.l. til tiltak for grupper under stiftelsens formål. Dette kan være prosjekter som bidrar til at mennesker med fysisk funksjonshemning får tilgang til kultur, fritidsaktiviteter inkldert fysiske aktiviteter, opplevelser og sosiale møteplasser Støtte til og gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner er derfor viktig i norsk utviklingssamarbeid. eller til prosjekter innen demokrati og menneskerettigheter, Disse er det ikke anledning å søke på for øyeblikket, men informasjonen om ordningene er tilgjengelige her › Søk støtte til bibliotekutvikling Ved mottak av støtte til flerårige prosjekter skal det sendes en statusrapport. Frist for rapportering blir annonsert på bibliotekutvikling.no,Den fungerer også som en søknad om støtte for det kommende året i prosjektet

Det er nå mulighet til å søke på Bærumspakken til Kultur og frivillighet. Beløpet som blir gitt i støtte til kulturprosjekter kan bli gitt som direkte tilskudd som utbetales etter at søknad er behandlet, Utfyllende opplysninger om arrangementer og prosjekter som ligger til grunn for statur som Kulturfyrtårn Det kan gis støtte til konserter, forestillinger og andre arrangement som er åpne for alle og annonseres deretter. Det kan også gis støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til å utvikle kultur- og fritidsfeltet. Lag og foreninger, grupper, enkeltkunstnere og utøvere kan søke tilskudd. Vi prioriterer: Kunst- og kulturarrangement av. LNU Kultur er en prosjektstøtteordning som gir støtte til nye kulturprosjekter i barne- og ungdomsorganisasjoner. Sentralleddet i organisasjonen kan søke om mellom 25 000 og 300 000 kroner i støtte til sine prosjekter. Gjennom LNU Kultur deler vi ut rundt fire millioner kroner til barne- og ungdomsorganisasjoner hvert år Innenfor høyere utdanning kan man primært søke støtte til aktiviteter som utvikling av læreplaner, - Vi har holdt på i flere år med denne søknaden, og vet at det er svært vanskelig å få midler til et så stort prosjekt som skal utfolde seg i et land langt unna Norge

Det kan søkes støtte til ulike prosjekter, tiltak og arrangementer - i Vestby, innen kulturfeltet. Kommunen kan gi tilskudd, underskuddsgaranti eller støtte i form av for eksempel gratis leie eller andre bidrag Søk om støtte til næringsutvikling! Har bedriften din utviklingsprosjekter, og trenger økonomisk støtte til å komme i gang? Vi deler ut 1,5 millioner kroner til lokalt næringsliv, fra ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020. Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører kan søke Søk om støtte til forprosjekt. Inntil kr. 200 000 vert gitt i støtte til bedrifter med liten forskingserfaring som i samarbeid med eit forskingsmiljø skal førebu eit meir omfattande FoU-prosjekt Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til Stiftelsen Dam til helserelaterte prosjekter. Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet Fra idé til prosjekt - hvordan søke støtte? På de ulike programmenes nettsider finner du detaljerte oversikter over hvordan du søker prosjektstøtte gjennom Interreg. For hvert Interreg-program med norsk deltagelse er det etablert nasjonale kontaktpunkt. Disse kan hjelpe deg med informasjon og støtte deg i søknadsprosessen

Sparebankstiftelsen er en av de største ordningene, og antakelig kan også du søke om midler til ditt prosjekt. Vi på Søve brenner for å skape gode uteområder, men vi vet også at det kan være kostbart. Derfor vil vi med denne posten tipse deg om hvordan du kan få hjelp til å få til drømmen om et godt uteområde Prosjektet hadde oppstart i juni 2018. For å sikre at vi når de som trenger det mest, bruker vi Ferie for alles søknadsprosess som rammeverk. Viktig informasjon til deg som påmelder. Som påmelder har du nå muligheten til å søke støtte til deltakelse i fritidsaktiviteter for barna på vegne av familien du søker om plass for på Ferie. Søk om støtte til fagutvikling. Foto: Lene Finnerud. Nå er det snart klart for å ny runde med søknader om støtte fra NFKTs fond for fagutvikling. Som medlem kan du søke om inntil 40 000 kroner til et prosjekt som skal bidra til å utvikle og formidle faget vårt To millioner til urbant landbruk. I 2020 skal tilskuddsordningen for urbant landbruk dele ut to millioner kroner til grønne fingre i Oslo. Bare fantasien setter grenser for hva slags type prosjekter man kan søke støtte til - nesten. Det eneste kriteriet er at tiltaket gjennomføres i Oslo, og at det fremmer ett eller flere av følgende. Idrettslag kan søke om støtte til prosjekter som innbefatter f. eks utsyr til trening, honorarer til trenere, kompetansehevende tiltak for trenere og ledere, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Det kan søkes om maks 1 million per år

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Kompetansemidler innen yrkesopplæring Innlandet fylkeskommune organiserer tilskuddsordninger for ulike kompetansetiltak innenfor yrkesopplæringen De fleste ordninger har for øvrig krav til at prosjektet ikke skal være påbegynt før søknadene sendes. Hva du søker støtte til og hvor mye penger du søker om Å sende inn en god rapport er essensielt dersom du skal søke støtte samme sted senere Vi gir ikke støtte til ordinær drift eller aktivitet, heller ikke utgivelser av litteratur eller musikk. Søker har ansvar for rapportering og regnskap. Rapportskjema skal sendes inn senest tre måneder etter at prosjektet er gjennomført. Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskapet. Her er en film med råd og tips til deg som skal søke

Prosjektene vil totalt bidra til et klimaresultat på 11 000 tonn CO2 og et energiresultat på 30 GWh. Samlet er det gitt støtte til ulike spillvarmeprosjekter på drøy 5,3 millioner kroner. Størst støtte gikk til Nortura, som har søkt om støtte til varmepumpe for gjenvinning av spillvarme . De er tildelt 1,4 millioner kroner Sparebankstiftelsen DNB håper mange benytter muligheten til å søke støtte innen 1. september til prosjekter for barn og unge på Østlandet. Stiftelsen planlegger å dele ut i overkant av 700 millioner kroner til ulike prosjekter i 2020 Alle kan søke. Hva kan det søkes tilskudd til? Det kan søkes støtte til ulike prosjekter, tiltak og arrangementer - i Vestby, innen kulturfeltet. Kommunen kan gi tilskudd, underskuddsgaranti eller støtte i form av for eksempel gratis leie eller andre bidrag. Søknad Kriterier for gave til prosjekt og arrangement. Lag, foreninger, og frivillige organisasjoner i Hallingdal og Valdres med organisasjonsnummer og registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund kan søke. Det man søker støtte til skal være konkrete tiltak med et klart uttrykt mål. Prosjekter må være i en tidlig fase

Kunnskapsprosjekter - HM

Kvart år søker HLFU om støtte til å finansiere diverse prosjekter, blant anna hjå Extrastiftelsen og LNU. HLFU gjennomfører mellom anna i 2017 - 2018 prosjektet Jeg er bra nok! som vart finansiert av Extrastiftelsen. Les meir om prosjektet her Søk om midler til å RØRE din skole. Nesten 100 skoler har deltatt i RØRE-prosjektet i Østfold. Nå kan skoler i hele Viken søke om midler til folkehelseprosjekter på sin skole. Jubel for at RØRE-prosjektet nå kan engasjere skoler i hele Viken

HLFs søknader til Ekspress | HLFTrykking av bøkerMyhrer gård - Kulturminnefondet
 • Sheltie welpen nürnberg.
 • Insektstikk bilder.
 • Tic tac toe trennung.
 • City adventure center graz preise.
 • Juan pablo escobar.
 • Adidas ryggsekk urban.
 • Bindersen.
 • Mcgregor vs mayweather mma.
 • Nav kirkenes ledige stillinger.
 • Garasjeport sideveis.
 • Spice narkotika.
 • Spanske flagg.
 • Frank znort quartet.
 • Gemälde ankauf aachen.
 • Miltenberg deutschland kommende veranstaltungen.
 • Ny citroen berlingo.
 • Opplevelsesreiser italia.
 • Ta fram målbild.
 • Communicare latin.
 • Thyssenkrupp heilbronn benzstrasse.
 • Åsgård norrøn mytologi.
 • Formellt brev till myndighet mall.
 • Flytte til utlandet nav.
 • Breuninger card online rechnung einsehen.
 • Party morgen düsseldorf.
 • Calamity jane lucky luke.
 • Aserbajdsjan eurovision.
 • Lineup 11.
 • Led list utomhus biltema.
 • Coop oppdal no.
 • Let her go tabs easy.
 • Parapsoriasis en plaques petite.
 • Hvor fort går crp ned.
 • Dekking av bord til jul.
 • Pokemon sonne codes geheimgeschehen.
 • Renault laguna 2004.
 • Sopp i huden kjerringråd.
 • Arreglos sinonimos.
 • Shaymin moveset.
 • Myrull ost.
 • Avis budget norge.