Home

Jordas temperaturutvikling

Klimaet gjennom jordhistorien - Wikipedi

Jorden - Wikipedi

Les også: Jordas klokke justert. Nyttårsaften: Menneskets inntreden. Og så, om kvelden den 31. desember, omkring kl. 20:30, kommer homo erectus inn i bildet i Afrika, arten som lærer seg å bruke ild i matlaging rundt kl. 21:45 og som frem mot kl. 23:37 utvikler seg til homo sapiens - «det vise mennesket» Jordas ytre er delt opp i flere tektoniske plater. De følger strømmene i jordas indre og beveger seg sakte rundt på overflaten. Over millioner av år støter de sammen og bryter opp som isflak på vann. Det gir jordskjelv, vulkaner og annen geologisk aktivitet. Da jordas ytre størknet samlet gasser fra jordas indre seg på overflaten

Jordas temperatur - Svanemerket

Jorden er et av kjerneområdene for Illustrert Vitenskap. Vi undersøker alt fra jordas opphav til de største gåtene og mytene om planeten. Vi følger alltid med på den nyeste forskningen og hvordan det står til med Jordens tilstand. Fakta om Jorden. Jorden alder er om lag 4,5 milliarder år Jordas utvikling er et av hovedemnene i naturfag. I naturfag tar vi utgangspunkt i den vitenskapelige teorien for jordas utvikling og opprinnelse. Big bang var starten på universet. Da var all masse og energi samlet i et punkt, som på en tid begynte å utvide seg

Andreas Wahl har laget flere interessante tv-programmer for NRK. I den siste episoden tok han opp klimaendringene, og sentralt i denne episoden var en temperaturutvikling de siste tusen årene.Han tegnet nærmest en vannrett strek på en mur som skulle illustrere temperaturutviklingen de første ni hundre årene, og deretter en bratt økning fra 1900 vår sol og jordas klima. Dr. Philos Kjell Stordahl. er ansatt i Telenor. Han har arbeidet med prognoser i 35 år. I klimasammenheng Global temperaturutvikling siden januar 1850, til og med januar . 2011. Med blå farge er vist de månedlige verdier, mens rød farge angi KRONIKK: Det er meget store usikkerheter i IPCCs prognosemodeller for global temperaturutvikling. Prognosene fra 2000 til mars 2009 er feilslåtte da den globale temperaturen har flatet ut, skriver Kjell Stordahl

et tidsavsnitt i jordas historie. Periodenes varighet varierer mellom 20 og 200 millioner år. hofte. overgang mellom kropp og bakbein. kjøtteter. En organisme som spiser kjøtt. Kjøttetende dyr kalles ofte rovdyr. knokler. gir kroppen form og holder den oppe, kalles ofte bein I en ny studie som kom torsdag, har man klart å rekonstruere jordas temperaturutvikling over 66 millioner år. Og det med høyere presisjon og tidsoppløsning enn tidligere

Jordas atmosfære består dessuten av CO2, ozon og en rekke andre gasser som utgjør en liten, men viktig del av atmosfæren. I motsetning til nitrogen, oksygen og argon varier disse komponentene fra sted til sted og over tiden. CO2 i atmosfæren variere blant annet etter fotosyntesens intensitet, brenning av fossile drivstoff og skogsbrenning I enkelte deler av verden reduseres jordas egenskaper som voksemedium for planter på grunn av et for høyt innhold av salter. Vann- og vinderosjon fører til tap av jord og næringsstoffer, og er én av de mest alvorlige truslene mot jordressurser verden over. Erosjon forringer jordas fruktbarhet og egnethet for matproduksjon I tillegg viser søylene tiårsmidlet temperaturutvikling basert på de to analysene av overflatetemperatur. I denne figuren er middelperioden 1961-1990. - Det viser deg at satellittmålingene av temperaturen i atmosfæren blir mer påvirket av El Niño/La Niña-hendinger i Stillehavet enn bakketemperaturen, blant annet på grunn av stigende luft i tropene Jordas temperatur når nye høyder. Temperaturen på jorda har de siste årene gått rett til værs. Forskere tror oppgangen er et «varig hopp» til et nytt nivå

CICER

Global temperaturutvikling basert på modellering Solens klimapåvirkning Global temperaturutvikling Havstrømspåvirkninger av klimagasser Havnivå Ekstremvær 20-53 IV. FAKTORER SOM PÅVISELIG PÅVIRKER JORDENS KLIMA Globale klimavariasjoner over 420 000 år Jordbanen og jordaksens retning og helning styrer jordas klim Globale målinger viser at jordas overflatetemperatur har langtidshukommelse. Lene Østvand ved UiT har i sitt doktorgradsarbeid sett på hva som kan være årsaken til at dette fenomenet oppstår

Imidlertid tar gassene i jordas atmosfære opp mye av det infrarøde lyset som jordas overflate stråler ut, noe som fører til at atmosfæren varmes opp. Den varme atmosfæren stråler så ut infrarødt lys, (GtC) avhengig av global temperaturutvikling. Isbreer og iskapper Jordas felt skifter også, men mye saktere. Det går mellom 5000 og 50 millioner år mellom hver gang, og forrige gang var for ca 740 000 år siden. Jordas magnetfelt har sammenlignet med sola bare 1/50 av styrken, men betyr enormt mye for vår overlevelse Temperaturutvikling på jorda. FNs bærekraftsmål Jordas bane Sola Vulkaner Interne svingninger Mennesket Klimagasser Partikler. CO 2 har økt med 40% siden før-industriell tid og hadde i 2011 en konsentrasjon på 391 ppm Fossile utslipp i 2011 var 9.5 GtC/yr og var 54% høyere enn i 199 Atomkraftverkene i verden(ca 450 stk) prduserer alene 17% av strømmen vi bruker, til sammen ca 500GW med en virkningsgrad på under 0.3. De resterende 0.7(ca 1000GW) er for oss tap og vil i hovedsak bli sluppet ut i form av dampenergi, altså varme. Tar vi med oss også kullkraft og gasskraft samt b.. noe restvarme fra jordas indre. Varmen øker med dypet Varmestrøm ~ 50 mW/m2 Solinnstråling ~ 500-1000 W/m2 500/0,05 = 10 000 Solinnstrålingen er ca. 10-20 000 ganger høyere enn varmestrømmen i grunne

forsvarlig temperaturutvikling. idet følgende vil vi kort presentere grønn utviklingsrett (gDr) som rammeverk, før vi undersøker 0,07 prosent av jordas befolkning og 0,41 prosent andel i verdens samlede klimaforpliktelser, basert på data framskrevet til 2010 (4) restvarme fra jordas indre. • Varmen øker med dypet • Varmestrøm ~ 50 mW/m2 • Solinnstråling ~ 500-1000 W/m2 • 500/0,05 = 10 000 Kun varmeuttak fra energibrønnene Temperaturutvikling i kollektorvæsken 15m 2. Balansert varmeuttak og tilbakeføring av varme -energibalanse, energilager

Et lite sammendrag om global temperaturutvikling Del 1. Justering av temperaturer. I 1938 stasjonerte man ut det første værskipet i Nord-Atlanteren. Joseph D'Aleo og Antony Watts har gått gjennom jordas overflate-temperaturmålinger og sammenholdt det mot målestasjonenes kvalitet. Det viste seg å stemme: Visuelt fin og med en masse forskjellige tidsserier for jordens temperaturutvikling. Read More . Jorda vingler litt. Mars også. Posted on april 1, 2012 av Øyvind Hammer. Dette innlegget er skrevet av Øyvind Hammer, forsker ved Naturhistorisk Museum og PGP, epost: ohammer@nhm.uio.no, hjemmeside Meteorologisk institutt met.no Vær, klima og klimaendringer Forsker Jostein Mamen, met.no Byggesaksdagene, Storefjell, 11. april 201

CO 2 har ikke hatt en dominerende rolle for klodens temperaturutvikling de siste 10-11 000 år. Det er ikke vitenskapelig belegg for at CO 2 har spilt en dominerende rolle for klodens temperaturutvikling etter siste istid (de siste 10-11 000 år), med unntak av årene etter industrialiseringen, dvs. etter ca. 1850 Månedlig temperaturutvikling i havområdet 65-67 grader nord, 10-13 grader øst, i 0-100 metrs dyp. Hentet fra KNMI Climate Explorer. Poenget er imidlertid det motsatte av global oppvarming: Kråkebollene kom opp fra dypet fordi vanntemperaturen hadde gått ned. Det ser vi i vedlagte figur CO2 er en plantenæring, og bokstavelig talt en livsviktig gass, for at fotosyntesen som produserer oksygen til alle jordas skapninger som puster, skal kunne gjennomføres. CO2 er selvsagt slett ingen forurensing, men tvert i mot en livsviktig gass, som alt livet på jorda bokstavelig talt er helt avhengig av Blant annet ved å kombinere satellittmålinger og bakkedata kunne de få nøyaktigere temperaturutvikling for Arktis og inkludere disse i den globale middeltemperaturen. De fant da at stigningen siden slutten av 1990-tallet var betydelig større enn den originale kurven fra Met Office viste og ikke så mye mindre enn stigningene i tiårene før århundreskiftet Havet styrer atmosfærens temperaturutvikling fullstendig. Og siden bare sola med sine kortbølgede stråler kan varme havet, bør slutningen om hva som driver hva egentlig være ganske intuitiv. Sjekk så utviklingen i de ulike delene av verdenshavet på OI.v2-settet og observer hvordan det tropiske Stillehav (les: ENSO) er den store dukkemesteren

Jorda - Wikipedi

Også her står den observerte 60-årssyklusen i global temperatur sentralt. Swanson et al. antyder at oppvarmingen på 1920-1930-tallet og den kalde perioden på 1960- og 1970-tallet i noe større grad skyldtes naturlige indre variasjoner i jordas klimasystem enn de hovedårsaker som framføres i IPCC4 Utkast V /JES Astronomi og klima del I Planetene og månen dirigerer jordas klima Jan-Erik Solheim, Institutt for Teoretisk Astrofysikk, Universitetet i Oslo Ole Humlum, Institutt for Geofag Jordas atmosfære, som består av ulike gasser, har omtrent samme funksjon som glasset på et drivhus. Atmosfæren slipper gjennom solstråling, som varmer opp jordoverflaten. En sammenligning mellom klimamodeller og faktisk temperaturutvikling viser derfor tydeli Han har sammenlignet observert temperaturutvikling ved reanalyser, ballong- og satellittmålinger, med scenarier basert på datamaskinsimuleringer med 102 ulike klimamodeller. Christys konklusjon er klar, modellscenariene viser en temperaturøkning som er 2-3 ganger større enn det som faktisk er observert fra 1980 fram til i dag

Vår dynamiske klode gjennom 4,6 milliarder år

Utviklingen i global temperatur - Klimavakten - Energi og

Login. Account; Sign Up; Home. About Us; Catalog; Search; Register RSS; Embed RSS. FAQ; Get Embed Code; Example: Default CSS; Example: Custom CSS; Example: Custom CSS. En av de mest spennende tingene med forskning er at man aldri vet hva noen vil oppdage. De aller fleste kalenderår inneholder minst en skikkelig uventet forskningsnyhet innen alle felt. 2013 blir neppe noe unntak, og vi gleder oss alle til å se hva som kommer

4.1.2 Temperaturutvikling i solfangerne..... 39 4.2. Sommerdrift med varmtvanns forbruk fotosfæren som har en temperatur på rundt 6000 K og strålingen utenfor jordas atmosfære består av ultrafiolette stråler, synlig lys og infrarøde stråler. Solarkonstanten Kosmisk stråling og klima* Det foregår for tiden en diskusjon i forskningsmiljøene om hvilken rolle såkalt kosmisk stråling spiller for klimaendringene.* Som en hovedregel tillegger solforskerne så langt denne effekten større vekt enn resten av fagmiljøene.* Kosmis cand. scient. Herman Farbrot ved Institutt for geofag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Distribution, thermal regime and geomorphic significance of mountain permafrost in northern Europe - examples from Iceland, northern Norway and Svalbar Det snakkes jo en del om sola og hennes veier å gå for å påvirke jordas klima for tida. I den forbindelse vil jeg fremme en tanke som kanskje kan forekomme litt underlig: Er det sånn at solas innflytelse på atmosfærens langtidige temperaturutvikling ikke er mulig å se direkte, men kun og helt og holdent indirekte, bakt inn i ENSO-fenomenet og, i forlengelsen av dette, AMO, ved på. Miljøendringer er idag et presserende problem for jordas befolkning, men har ikke vært like mye på dagsordenen i arkeologiens tolkning av fortidige samfunn (Crumley 1994a;01). Det kan ikke lenger herske tvil om at Holocene har vært preget av større klimatisk ustabilitet enn tidligere antatt (Weiss & Bradley 2001;610)

Video: Forskeren forteller: Jordas lange historie fortalt i et

Houghton (2002) - Kap. 14: Klima og klimaendringe Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang Dette er jo ikke relevant for de reine klimafornekterne, for de bare påstår at dette belegget fins, ingen fare, punktum. De er en seigliva, men utdøende rase, og fornektelsen fører til skivebom på skivebom når det gjelder forutsigelser (prognoser) om temperaturutvikling mm.- uten at det bryr dem noe særlig Joseph D'Aleo og Antony Watts har gått gjennom jordas overflate-temperaturmålinger og sammenholdt det mot målestasjonenes kvalitet, plassering og antall til enhver tid. De konkluderer følgende: men Nord-Amerika og Europa hadde i stor grad sammenfallende temperaturutvikling

Jorda - Norsk Romsente

 1. Man kan ikke engang avlese dette i jordas temperaturutvikling siste > r. Tvert imot tyder det meste p at 2009 blir varmere enn 2008, som sagt > uten at dette har noen s rlig betydning for langtidstrenden av kende > temperaturer. Selvf lgelig
 2. forklare jordas oppbygging og dynamikk, samt de indre og ytre prosesser som former og endrer jordskorpen på lokal, Kurset bruker Matlab for beregninger og synliggjøring av temperaturutvikling, styrke, bassenginnsynkning, og enkle erosjonsmodeller. Læringsutbytte (Norsk
 3. gen godt under to grader, må vi fase ut fossil energi fra alle sektorer i raskt tempo. Bare nullutslipp er godt nok. 2016 går inn i historien som året Fortsett å lese.
 4. g ganske så fint
 5. ENSO som solas enerådende og allmektige - Klimaforsknin
 6. I Havforskingsrapporten 2016 kan du lese om forsking på både akvakultur, kyst og hav. Eksempel på innhald er effektar av korleis undersjøisk støy påverkar fisk og kval og korleis avanserte.

Jorden Bli med Illustrert Vitenskap jorda rundt illvit

Revolusjon av målingen av jordas ismengde (Stavanger Aftenblad, 14.12.2009) Klimasamarbeid mellom Norge og Vietnam (Stavanger Aftenblad, 14.12.2009) USAs energiminister og merittert forsker: Steven Chu møtte norske energiforskere (mynewsdesk.com, 14.12.2009) Samarbeider med Vietnam om klima (Sarpsborg Arbeiderblad, 14.12.2009 8. Kan vi forutsi fremtidige klimaendringer? For å kunne si noe om fremtidens klima må vi lage (matematiske) modeller som beskriver klimaet. Disse bygger på en mengde ulik informasjon, blant annet om fortidens klima, egenskapene til ulike gasser og partikler i atmosfæren, solinnstråling, havstrømmer og, i mer avanserte modeller, karbonkretsløpet

Science (engelsk vitenskap) er tidsskriftet til American Association for the Advancement of Science (AAAS). 126 relasjoner

Jordas utvikling - Mæla ungdomsskol

Synes det er utrolig at svingninger i en periode på en promille av jordas alder skal skape så mye frykt og panikk, om 10 år går det andre veien igjen, bare vent Man kan godt dokumentere målinger, men man kan aldri dokumentere om de er forårsaket av oss mennesker eller ikke, jeg mener fremdeles at vi er for små til å påvirke hele denne kloden på denne måten Jordas atmosfære tilføres hele tiden strålingsenergi fra solen og det økte laget av CO 2 skulle føre til at stråling fra bakken blir holdt igjen og varmer opp atmosfæren. Dette demonstreres ved modellresultater vist i figur 30, hvor også observasjoner som ikke gir samme resultat, er vist 2050, og sier at jordas økosystemer nå er under så stort press at en fremtidig reduksjon i levestan-Boks 2.2 Planetens grenser Begrepet planetens tålegrense ble introdusert i 2009 av en gruppe forskere bl.a. fra Stockholm Resilience Center (Rockström mfl. 2009). Begre-pet og tilnærmingen tar utgangspunkt i at men Jordas bane og jordaksens retning og helning er ikke stabil. De blir påvirket av de andre planetene i solsystemet, og dette genererer periodiske variasjoner som først ble beregnet av den serbiske matematikeren Milutin Milankovic, som foreslo at de førte til de periodiske istidene av ca. 90 000 års varighet med korte mellomistider på ca. 10-12 000 år

Historisk har varmt klima sammenfalt med oppgangstider for

Temperaturutvikling og andre klimaendringer er sterkt avhengige av mengden klimagasser i atmosfæren. Hastighet på smelting av jordas landbaserte ismasser. I tillegg til at temperaturutviklingen er avhengig av klimagass-scenario, er ismassenes respons på en gitt temperaturøkning også i stor grad ukjent PDF | On Nov 11, 2016, Jan-Gunnar Winther and others published Klimaendringer i Arktis | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Foredrag om klima og klimaendringer, for Utdanningsforbundets medlemmer, Hamar Katedralskole 2014-02-0 PDF | Hva er det som driver disse «klimaskeptikerne» som skriver lange og emosjonelle innlegg i kommentarfeltene så fort det blir snakk om en... | Find, read and cite all the research you need.

Kronikk: Global temperaturutvikling - store usikkerhete

Den legendariske Steven McIntyre, mannen bak Climateaudit.org hadde en lengre følgetong med blogginlegg hvor han tok for seg Michael manns såkalte Hockey Stick, grafen som ble intenst promotert av FNs Klimapanel (IPCC) som det endelige beviset for at den moderne tids oppvarming er ekstrem i forhold de siste 1000 års temperaturutvikling ASR er TSI minus jordas albedo. Og ASR har økt markant siden 80-tallet (så langt tilbake vi har gode data på denne parameteren), og gjør det fremdeles den dag i dag. Sola + jordas interne sirkulasjon er så visst (!!) årsaken bak den generelle globale oppvarmingen vi har sett siden 60-70-tallet leila k 2018 klatreturer i norge Av Jan-Erik Solheim: Klimavariasjoner som følge av jordas bane rundt sola. Klimanytt116 hate for life telys 100 prosent stearin Av Petter Tuvnes: Forsvinnende liten oppvarming av atmosfæren Klimanytt11

Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online North of Norwa 1. Hvilke faktorer bestemmer klimaet? Prof. Inger Hanssen-Bauer Leder av Norsk klimaservicesenterFoto: Einar Egeland 2. Disposisjon • Vær og klima

naturfag.no: Økt 1: Livets utvikling på en sno

100 uken sandnes KN 45: Endret innstråling på grunn av jordas bane forklarer tidligere vår, issmelting og global oppvarming første mannen på jorden gresk mytelogi like sad dp in hindi kan du se Berkeley Earth's tilpasning av temperaturutvikling til CO2 og vulkaner Grafen er hentet fra NASA og viser global temperaturutvikling fra 1880 til i dag: Denne grafen viser at den globale temperaturen har steget ca en grade celsius de siste 150 årene. Stigningen har vært størst i perioden fra 1980 til år 2000. Klimaendringer siste 1000 år Upload No category Klima, Drivhuseffekt, Energ Hører den harske kritikken mot Justisminister Anundsen for å ha laget en informasjonsvideo til det norske folk, der mange ennå er skeptiske og skjelvne etter 22 juli for sin egen trygghet Kortbølget solinnstråling til jordoverflaten har økt mer enn langbølget utstråling på grunn av mindre skydekke siden 1980-tallet, og det forklarer den siste tids katastrofale globale oppvarming og klimakrise

Klimaforskere har klart «umulig» utregning om hvordan

{status:ok,message:Success,data:[{id:1640,name:GY1020,image:https:\\/\\/www.dittmagasin.no\\/images?image=resources\\/uploads\\/releases\\/images. NOU Bestilling av publikasjoner Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub E-post: [email protected] Telefon: 55 38 66 00 Publikasjonene er også. nå på fredag, til mye publisitet. Det vil si, den slippes faktisk ikke på fredag i det hele tatt. Det som slippes er Summary for Policy-Makers, som er, som navnet indikerer, en oppsummering for politikere

Ola Tveiten http://www.blogger.com/profile/09189047582490879209 noreply@blogger.com Blogger 1 1 25 tag:blogger.com,1999:blog-5541418891911203017.post. Artikkelen forklarer først på en lettfattelig måte mekanismene bak global oppvarming. Dernest gis det en redegjørelse for hva som kan ventes av temperaturstigning i Norge om vinteren i dette århundret, og hva dette vil ha å si for skiidretten

Det synes å være en etablert sannhet etterhvert at 90 tallet er det varmeste tiåret vi har målt.<br />La oss for øyeblikket ignorere at dette automatisk ikke inkluderer så mye, nøyaktige termometere er ingen gammel oppfinnelse.<br /><br />Men det finnes en annen måte å dokumentere dette på Kan modeller simulere historisk temperaturutvikling? Endringer i middeltemperatur, men hva med ekstremsituasjoner? Hvordan endrer mengden av drivhusgasser seg i atmosfæren? Regionale klimaendringer. Svante Arrhenius Beregnet at en dobling av CO2 konsentrasjonen vil øke den globale temperaturen med 5 - 6 °C. Nyere estimater gjerne litt lavere Post on 22-Jan-2016. 52 views. Category: Documents. 0 download. Repor Klimaendringer er en endring i den statistiske fordelingen av værmønstre når denne forandringen varer i en lengre periode, det vil si fra noen tiår til millioner av år. 164 relasjoner NOU 2015: 15 Sett pris på miljøe

 • Diett lastebilsjåfør.
 • Brille tvnorge sendetid.
 • Teaterguru kryssord.
 • Westminster abbey gravlagte.
 • Jordas temperaturutvikling.
 • Opplevelsesreiser italia.
 • Worksheets work handwriting.
 • Führungszeugnis hund brandenburg beantragen.
 • Mayrhofen zillertal radfahren.
 • Wetter lüsen bergfex.
 • Makroamylase.
 • Yoga for hofter.
 • Dill samen kaufen.
 • Urim name.
 • Øvre eiker energi.
 • Grindhval spiser.
 • Pliktdelsarv 2016.
 • Gdansk spa tips.
 • Partere definisjon.
 • Skarpt vindpust kryssord.
 • Utslipp definisjon.
 • Circle of life original.
 • Zoem zoem.
 • Telefonavlytting politi.
 • Führerscheinstelle frankenthal.
 • Gmat information.
 • Mac and cheese vegetarbloggen.
 • Manchester united forum.
 • Patrickstarrr mac collection.
 • Windows 2000 startup.
 • Kpop tanz berlin.
 • Ohne betäubung beschnitten.
 • Flagga palestina.
 • Cavalier king charles spaniel valp.
 • Krampfanfall hund video.
 • Impfungen für schwangerschaft.
 • Skype för företag online.
 • Kvinnelige psykopater.
 • Dolly parton coat of many colors.
 • Vaccibody vg.
 • Langhåret kanindachs.