Home

Lisensjakt jerv 2022 oppland

Saker 2017 - Fylkesmannen i Oppland

10.02.2017 Lisensfelling og restkvote for jerv i Oppland 2017 Miljødirektoratet har opplyst at de vil forsøke uttak på nytt i området Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord- Fron øst for E6, primært utenfor yngleprioritert sone for jerv, når vær- og sporingsforholdene bedres Lisensjakt jerv i Oppdal. Bli med å prøve ut tiltak for enklere Lisensjaktperioden for jerv er 10.september 2017 - 15. februar 2018. For å bli lisensjeger må du ha skutt opp til storviltprøven, og du må registrere deg som lisensjeger i Jegerregisteret: https Det skal dokumenteres at søker har tillatelse til lisensjakt i tråd me

10. september starter lisensjakta jerv. Årets totalkvote er 141 dyr, og nesten en tredjedel av kvoten er lagt til Troms og Finnmark. I et geografisk avgrensa prøveprosjekt har regjeringa nå lempa enkelte krav knytta til jervejakta Det er frå Oppland jervane våre stort sett kjem, og vedtaka og forvaltninga der har såleis stor innverknad på region 1, spesielt for Sogn og Fjordane. Framlegg til vedtak 1. Rovviltnemnda opnar for lisensfelling av jerv i perioden 10.09.2016 - 15.02.2017. Til saman kan det fellast 6 jervar i heile Region 1 Det åpnes for lisensfelling av jerv i Innlandet. I region 3 Oppland har nemnda fastsatt en kvote på 10 dyr, med avgrensing i ulike soner. I region 5 Hedmark har Klima- og Miljødepartementet vedtatt at det kan felles inntil 22 dyr i deler av Hedmark

I Oppland foregår det årlig kvotejakt på gaupe og lisensfelling på jerv, bjørn og ulv, så langt bestandstatus tillater dette. Ved skade på husdyr, tamrein eller annen eiendom kan betinget skadefelling også bli satt iverk JAKTTIDER Informasjon om jakt- og fangsttider 1. april 2017 - 31. mars 2022 Der hvor denne forskriften angir særskilte regler for enkelte kommuner eller fylker, gjelder kommune- og fylkesgrenser slik disse er per 1. april 2017 Lisensfelling er skademotivert felling av et bestemt antall individer av en viltart med hjemmel i naturmangfoldlove Jegerregisteret er et register over hvem som er kvalifisert til å drive jakt i Norge, og har oversikt over hvem som har betalt jegeravgift

Lisensjakt Jerv I Oppdal - Oppdal kommun

SAK 3/17: KLAGEBEHANDLING- LISENSFELLING AV JERV 2017/2018 Innkomne klager Naturvernforbundet WWF/ Foreningen våre rovdyr Rettslig klageinteresse I henhold til forvaltningsloven (fvl.) § 28 har parter og andre med rettslig klageinteresse klagerett Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland inviterer til kurs i lisensfelling av ulv, bjørn og jerv. Kurset retter seg mot alle som vil delta i lisensjakt på ulv, jerv og bjørn eller via jakt på andre arter vil komme i kontakt med store rovdyr. Kurset inneholder både teori og praksis (skyting) og blir arrangert 11. juni Kursene retter seg mot alle som vil delta i lisensjakt på ulv, jerv og bjørn eller via jakt på andre arter vil komme i kontakt med store rovdyr. Kursene inneholder både teori og praksis (skyting) og vil arrangeres tre ulike plasser i Oppland i løpet av 2017. Nærmere informasjon og påmelding ved henvendelse til NJF Gaupejakt oppland. Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland i 2020. Totalkvoten er på 9 dyr. Oppdatert nyhetssak pr 18. mars: Hunndyrkvota er nå fylt, og kvotejakta på gaupe i region 3 avsluttes Klima- og miljødepartementet har handsama tre klagesaker om kvotejakt på gaupe for 2020 § 4. Administrasjon av lisensjakt. Fylkesmannen administrerer lisensjakt på ulv, og utsteder jaktlisenser. Dersom et fastsatt lisensjaktområde omfatter arealer i flere fylker, jf. § 3 første ledd, administreres jakten av den fylkesmann som har størst areal innenfor jaktområdet

9, jf. §§ 1 og 3, avslår Fylkesmannen i Oppland søknaden fra Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor (MGL) om skadefellingsløyve på jerv i Ringebu. Potensialet for framtidige skader er lite, og sau/lam bør være på vei hjem fra beite. Vi viser også til at det er åpnet for ordinær jakt i form av lisensjakt i hele Oppland lisensfelling av jerv 2017 -2018». Vi mener vedtaket har betydelige mangler når det gjelder bruken av naturmangfoldloven s §§ 5, 8, 10, og 18 . Vi ber om at vedtaket omgjøres , og at kvoten reduseres kraftig. Videre ber vi om at fellingsområdet reduseres slik at det ikke legges opp til lisensjakt på jerv innenfor ulvesonen Lisensjakt på jerv i Agder Det er nå åpnet for lisensjakt på jerv, også i Agder. Bondelaget oppfordrer jegere til å skaffe lisens og grunneiere til å tillate jakt

Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland inviterer til tre kurs i lisensfelling av ulv, bjørn og jerv. Kursene retter seg mot alle som vil delta i lisensjakt på ulv, jerv og bjørn eller via jakt på andre arter vil komme i kontakt med store rovdyr. Kursene inneholder både teori og praksis (skyting) og vil arrangeres tre ulike plasser i Oppland i løpet av 2017 9, jf. §§ 1 og 3, avslår Fylkesmannen i Oppland søknaden fra Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor (MGL) om skadefellingsløyve på jerv i Nord-Fron. Potensialet for framtidige skader er lite, og sau/lam bør være på vei hjem fra beite. Vi viser også til at det er åpnet for ordinær jakt i form av lisensjakt i hele Oppland Rovviltnemnda i region 5 Hedmark fattet i møte den 19. juni vedtak om lisensfelling av jerv i Hedmark 2018-2019. Vedtaket har blitt påklaget, og Klima- og miljødepartementet har fattet endelig vedtak i saken. Departementet omgjorde nemndas vedtak, og vedtok en kvote på 16 jerv. Fellingsområdet avgrenses til beiteprioriterte områder

Lisensjakt på bjørn bare i Oppland På 20. august 2020 Av Svein Egil Hatlevik I Aktuelt. Lisensjakt på bjørn begynner 21. august. Les mer. Sekretariatet foreslår å ta ut ulveflokkene i Kynna og Aurskog. I fjor var kvota under lisensjakta på jerv på 120 individer, men bare 50 dyr ble felt av lisensjegere Uttak av jerv og gaupe i beiteprioritert område. Aud Hove, leder av rovviltnemda i region 3, Oppland, etterlyser hjelp fra miljøforvaltningen for å ta ut jerv som ikke ble tatt ut i jakta i vinter. I flere år har jerveynglingene ligget over bestandsmålet i Oppland

NJFF Nyheter Lisensfelling-av-jerv

Lisensjakt jerv. Lisensjakta på jerv starter i morgen, og rovviltnemndene har bestemt at totalt 122 dyr kan felles. I region 6, som utgjør Trøndelag og Møre og Romsdal, er den samla kvota på. 25/05: Frå rovviltnemndsmøte i går vart følgande oppdatert: Jerv: 30-51 jerver i Oppland nå, 6 ynlinger og av dei heile 5 i nye hi-lokalitetar. M.o.t. hi-uttaket i Sikkilsdalen der berre 1 kvalp vart teke ut, så tyder alt på at det var berre 1 kvalp der, men tispa gjekk fri. Kvote lisensfelling jerv 2017/18: 12 dyr med maks 5 hodyr Lisensjakt på jerv. Rovviltnemnda har vedteke at åtte jervar kan fellast under årets lisensjakt i region 1. Lisensjakta gjeld for heile region 1. Jakttida er frå 10.september 2016 til og med 15.februar 2017. Lisensjakt jerv og ulv 2016 - 2017.pdf; Rovviltnemnda region Totalkvote 10 dyr. Fordeling: Innenfor jervesonen, felling av 4 jerv hvorav maksimalt 4 hunndyr (uavhengig av alder). Utenfor jervesonen, felling av 4 jerv. 2 tilleggsdyr for senere fordeling. Det ble også gitt medhold i at det blir gjort en ny vurdering av totalkvoten hvis det viser seg å være flere jerv enn tidligere anslått Lisensfellingsperioden for jerv utvides slik at den starter 20. august. Det tillates «løs, på drevet halsende hund» ved lisensfelling av jerv. For liten effekt - Problemet er kort og godt at det blir tatt ut for få jerv under lisensjakta i forhold til antall dyr på kvota, sier Marit Knutsdatter Strand til OA

MeningerDette er et debattinnlegg.Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Aud Hove, leder av rovviltnemda i region 3, Oppland, etterlyser hjelp fra miljøforvaltningen for å ta ut jerv som ikke ble tatt ut i jakta i vinter Rovviltnemnda for Rovviltregion 1 har åpnet for lisensjakt i regionen på ulv 1. oktober 2015 - 31. mars 2016 og jerv 10. september - 15. februar 2016. Her er informasjon om hvordan lisensjakta skal foregå Oppland utenfor jervsonen i perioden 7. -10. mars 2017. Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn (SNO) er ansvarlig for gjennomføring av fellingsforsøket. Det ekstraordinære uttaket blir gjennomført for å hindre skade på husdyr og tamrein. Bakgrunn Stortinget har fastsatt et nasjonalt mål om 39 årlige ynglinger av jerv 75 prosent av kvoten ble fylt under vinterens lisensjakt på jerv i Oppland. Det ble felt ni dyr av en kvote på tolv. Fylkesmannen konstaterer at dette er ny rekord. Gjennomsnittlig uttak siden 1999 har vært tre dyr og 63 prosent av kvoten. Høyeste fellingstall fra før var seks dyr i sesongen 2008-2009

Publisert 17.07.2017. Naturvernforbundet viser til innstilling fra sekretariatet og vedtak i rovviltnemnd 5 av 26. juni 2017 angående kvote for lisensjakt på jerv for sesongen 2017-2018 Jerven tar mer sau enn Han viser også til at det er tatt ut én jerv mer i Oppland i vinter enn I Oppland var kvoten på fem dyr for siste lisensjakt som ble avsluttet. Lisensjakt av jerv startet på søndag og Klima- og miljødepartementet opprettholdt rovviltnemdas vedtak i saken etter at vedtaket var påklaget. Lisensfellingsområdet er delt i ulike soner i henhold til forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark. Inntil 14 jerver kan felles i Hedmark Når lisensperioden starter 10. september, kan 140 jerver felles, har rovviltnemndene bestemt. Lisensfelling på 140 jerv i høst og vinter Publisert 09.09.202 26/10: Det ble felt en hann jerv i Nordre Skytilhaugen inni Øyerfjellet, idag på lisensjakt, kjelde Astrid Olstad 18/10: 61 jervynglingar i Norge i 2019, størst auke i Oppland, kjelde Rovdata. Bestandsmålet er 39 ynglingar, men dette er som vanleg ikkje teke omsyn til i uttaka

Støtte fra Naturbruksalliansen ( 10 Nov 2020 ) Glommen Mjøsen Skog: ; Endra geografisk fordeling av rovvilttap i 2020 ( 10 Nov 2020 ) Fylkesmannen i Møre og Romsdal: ; Innavl på ulv ( 10 Nov 2020 ) Oppland Arbeiderblad: I Oppland Arbeiderblad lørdag 7. november svarer Hans Petter Danielsen Arne Warberg om innavl på ulv, og sier at «det skal et vist antall til for at arten skal være. Jegere med interesse for lisensjakt på ulv, jerv og bjørn. Deltakere må være registrert i jegerregisteret. Kursinnhold. Biologi og atferd; NJFF-Oppland Tor Taraldsrud 48190145 tor.taraldsrud@naturkonsult.no. Godkjent 2017-06-19 av Odd Erik Randen

Lisensjakt på jerv har liten måloppnåelse i Oppland. Det er derfor igangsatt et prosjekt for å effektivisere denne jakta. Prosjektet er støttet av FKT-midlene og har bred støtte. I Oppland er hi-uttak et av tiltakene for å regulere jervebestanden. Det er ingen som ønsker dette tiltaket, men ser at det er nødvendig d Også den første jerven som ble felt i vinterens lisensjakt ble skutt av jegere i Øyer. Les også: Aldri før har Statens naturoppsyn registrert så lite antall døde sauer. Det pågår jakt på jerv flere steder i distriktet, men så langt er det bare i Øyer rovviltjegerne har lyktes. Jegerne har benyttet hund Det er i innstillingen redegjort for bestandssituasjonen for jerv, for skade på husdyr og tamrein samt for lovgrunnlaget. Oversikten viser at det i 2017 ble registrert 40 dokumenterte og antatte jerveskader på sau i regionen. Tallene for 2015 og 2016 var henholdsvis 36 og 24. I innstillingen er det lagt til grunn at lisensfelling av jerv ikk Sekundært krever Naturvernforbundet at det ikke åpnes for lisensjakt på ulv i region 1 eller jerv i Vest-Agder. Kvoten for jerv settes til 5 dyr ellers i regionen. 18. desember ble saken behandlet på nytt i Rovviltnemnda for Region 1 og denne har medført en reduksjon fra 10 til 8 jerver, mens det fortsatt vil være lisensfelling av 2 ulv 11. mai 2017 · Kurset i Sør-Aurdal Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland inviterer til kurs i lisensfelling av ulv, bjørn og jerv. Kurset retter seg mot alle som vil delta i lisensjakt på ulv, jerv og bjørn eller via jakt på andre arter vil komme i kontakt med store rovdyr

Rovviltnemnda for Rovviltregion 1 har åpnet for lisensjakt i regionen på ulv 1. oktober 2015 - 31. mars 2016 og jerv 10. september - 15. februar 2016. Her er informasjon om hvordan lisensjakta skal foregå Utover 1900-tallet ble jerven et nokså sjeldent dyr, og frem til krigen ble det skutt mellom 20 og 30 dyr i året. De tetteste bestandene var da i Troms og Finnmark. I Sør-Norge var det på denne tiden bestander av jerv i fjellområder i Oppland, Østerdalen, Hardangervidda og Jotunheimen Skadefelling i 2017 Det er ikke felt bjørn i Oppland siden sommeren 2017, da en bjørn ble tatt ut på skadefelling i Imsdalen i Ringebu , tett inn mot grensa til Hedmark. I Miljødirektoratets faglige vurdering av kvota i Oppland , som er utarbeidet i forbindelse med klagebehandling av Rovviltnemnda i Opplands vedtak om kvote for i høst, kan vi lese følgende 09497: Lisensjakt, etter dyreart og forvaltningsregion 2011-2012 - 2019-2020 CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Lisensjakt innebærer at jegere med gyldig lisens kan felle jerv etter nærmere bestemmelser, jf. link til fylkesmannen ovenfor. Jegere med betalt jegeravgift og godkjent storviltprøve kan registrere seg som lisensjeger i jegerregisteret

Lisensfelling av jerv i Innlandet 2019 - 2020

Kvotejakt, lisensfelling og skadefelling - Fylkesmannen i

 1. Høringsfrist 7.4.15 - gis gjennom høringsportalen! Lisensfelling av jerv er i dag for lite effektivt som et bestandsregulerende tiltak. Klima- og miljødepartementet sender derfor på høring et forslag om forskriftsendringer som skal gjøre det mulig å prøve ut virkemidler for å effektivisere lisensfellingen. Stortinget har bestemt.
 2. Utenfor kjerneområdene skulle det bli noe enklere å få fellingstillatelser. I slutten av 1990-åra ble lisensjakt på jerv et hett diskusjonstema. I 2000 kom det mange krav om lisensjakt også på ulv fra så vel landbrukstalsmenn som jeger- og fiskerforeninger og ordførere i grensekommunene øst i Hedmark
 3. berørte beitelagenei forkant av 2017 sammen med Fylkesmannen og kommunene. bestandsmålet. Ifølge Rovdata var det registrert 7 ynglinger av jerv i Oppland i 2016, det vil si 3 flere enn Kvoten for lisensjakt i 2017 var 12 dyr, og det er tatt ut 7 stk. Det har de siste 7 årene vært flere ynglinger enn bestandsmålet i rovviltregion 3
 4. Både gjennom lisensjakt, skadefelling og hiuttak er det til sammen skutt 19 voksne jerv og fire valper, ifølge Fylkesmannen. - Bra, men det burde vært tatt ut flere, mener reineierne

M493346 Jerv Hann 12.02.2017 13.06.2018 Jakt 3 Finnmark M494422 Jerv Hann 19.09.2017 13.06.2018 Jakt 4 Hedmark M494992 Gaupe Hann 21.02.2018 14.06.2018 Jakt 0 Oppland 03985: Store rovdyr. Tillatt felte og felte dyr under lisensfelling og kvotejakt (F) (avslutta serie) 1993-1994 - 2003-200

For fjerde år er det klart for lisensjakt på bjørn. Lisensfellingsperioden for bjørn ble innledet 1. september, og varer til og med 15. oktober. I alt kan inntil 18 bjørner felles. 4500 jegere har sålangt registert seg som lisensjegere Her er jakttider og fangsttider for 2019 2020 2021 2022 som du bør kunne. Lurer du på når du kan jakte ulike arter? Her er jakttidene du trenge SV og MDG stemte mot lisensjakt i ulvesona. Av 10 stemmer, var det 8 for 2 to som stemte imot lisensjakt i ulvesona. Hedmark har egen roviltnemd, mens Oslo, Akershus og Østfold har en felles Vedtok jaktkvote på 36 ulv til vinteren. Bondebladet. 26.06.2017. Stian Eide. SV og MDG stemte mot lisensjakt i ulvesona 1 : Tillatelse til lisensjakt på ni jerver i Sør-Norge inklusive Sør-Trøndelag. 2 : Felles kvoteområde for gaupe i deler av Akershus og Oslo. 3 : Felles kvoteområde for gaupe i deler av Buskerud og Vestfold jerv Det nasjonale overvakingsprogrammet estimerer ein gjennomsnittleg bestandstorleik siste 3 år for på 55,7 ynglingar i landet. Tala frå 2017 er ikkje med i dette estimatet. Pr 27. april i år er det registrert ynglingar i landet i 2017 (50 i 2016). 1 yngling registrert i nabofylket Oppland, mot 7 i fjor

1 : Tillatelse til lisensjakt på 29 jerver i Sør-Norge inklusive Sør-Trøndelag. 2 : Felles kvoteområde for gaupe i deler av Akershus og Oslo. 3 : Felles kvoteområde for gaupe i deler av Buskerud og Vestfold Jerven er ein naturleg del av norsk fauna og skal forvaltast som ein del av artsmangfaldet ifølgje både norsk lov og internasjonale konvensjonar. Over tid har bestanden av jerv vore over bestandsmålet med god margin; unntaket er 2017. I 2018 blei det registrert 57 kull, og tre av ungekulla blei avliva ved hiuttak Lars Gangås i SNO forteller om forskjellen mellom å skyte jerv på jobb og å skyte jerv på fritida På 1. november 2020 Av Svein Egil Hatlevik I Aktuelt , Fremhevet Lars Gangås er fellingsleder for Statens naturoppsyn i Sør-Norge, noe som betyr blant annet at han har ansvar for å avlive store rovdyr som forvaltningen har bestemt at skal dø

Lisensfelling Brønnøysundregistren

I Norge er det vedtatt 39 jervekull i året. Klarer ikke jerven å familieplanlegge seg under dette nivået mener Stortingsflertallet at arten skal begrenses gjennom lisensjakt -og hiuttak. LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger En jerv er felt i forbindelse med lisensjakt torsdag 19. januar. Jerven er felt i Alvdal, som ligger i den grønne forvaltningssonen i Hedmark. I dette området er det beitedyra som har prioritet. Nord-Østerdalen befinner seg innenfor det grønne området, med unntak av deler av Rendalen - som er i den blå sonen Publisert: 11.01.2017 13.33.54. Oppdatert: 11.01.2017 13.33.50. Regjeringens vedtak om ikke å tillate lisensjakt på ulv begrunnes med at lovverket er til hinder for dette. Så langt har det ikke blitt offentliggjort hvilke lovparagrafer det refereres til eller deres ordlyd. til å avlive jerv,.

Jegerregisteret Brønnøysundregistren

Lisensjakt på 27 jerv i Finnmark. Lisensfellingsperioden for jerv i Finnmark er 10. september 2017 til 15. februar 2018. Foto: Torbjørn Ittelin . Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her! Digital 1 måned. Få tilgang til alle våre nettnyheter og vår. Lisensjakta på jerv starter snart . Er du klar for ny sesong? Fylkesmannen i Finnmark har sammen med NINA gjennomført et studie av hvordan jerv oppfører seg på åta/kadaveret. Nedenfor finner du rapporten. Det burde være passende lesestoff som forberedelse til jakta Lisensjakt på jerv: Mener departementet trenerer disposisjonsøknad . La ut tullepost på Facebook - fikk telefon fra politiet. Avsluttet fellingsforsøkene på bjørn. To dokumenterte jerveynglinger i Oppland. Felte fem jerver av kvote på 12 i Oppland. Skjøt jerv fra helikopter, nå blir det jakt med snøscooter. Skjøt tredje jerven på. P1 Ettermiddag i Hedmark og Oppland. 05.02.2016 · 2 t 49 min. Programinformasjon Tidspunkter. Det blir nyheter, debatt og underholdning denne fredagen: Førpremiere på filmen om birkebeinerne, Fabrice Bligoud Vestad spiller på direkten, ︎ 02:34:27 Lisensjakt på jerv (del 1

I Lom er det samlet inn sauekadaver for å begrense matfatet til jerven, sier Odnes. Mye gaupe. Rovviltnemnda diskuterte også gaupebestanden i Oppland. Odnes anser den for å være stor, noe bestandstellinger og de mange viltkameraene som er satt ut viser. Derfor vil nemnda se an bestanden med tanke på neste lisensjakt Onsdag morgen ble det på ny felt jerv i Stor-Elvdal. Det var en hannjerv som ble skutt i forbindelse med lisensjakt. Mandag ble det felt to hannjerver ved Koppang, og lørdag ble det felt ei tispe. Disse tre er felt på Bakmyra, som ligger på kjølen mellom Koppang og Storsjøen i Rendalen

NJFF Oppland Kurs-i-lisensfelling-10---11---24-juni

Hittil i år er 77 jerver felt i en type jakt som bare er forbeholdt rene skadedyr. Det jaktes med helikopter, og jegerne bedøver jervetisper, for siden å følge dem inn i hiene. Aldri før er så mange jerver drept i norske jervehi Fylkesmannens egen forslag til kvote i innstillingen av 19. mai 2017 var totalt 10 dyr. Videre sier Fylkesmannen at staten må bidra ytterligere slik at man får skutt en større del av lisensfellingskvoten i særlig tapsutsatte områder, og at man kan ligge tettere på bestandsmålet som er satt for jerv i region 3/Oppland Rovviltnemnda i Hedmark hadde torsdag møte hvor klager på vedtaket om lisensjakt kvote på jerv ble behandlet. Nemnda vedtok i juni at inntil 30 dyr kan felles på lisensfelling, hvorav maks 20 kan være hunndyr. Det var kommet inn klager fra Foreningen Våre Rovdyr, WWF, Rovviltets Røst, Naturvernforbundet og NOAH

Så ikke jerv selv. Gjeterne har sett mye ravn, hare, rype og til tider kongeørn, Lisensjakt på bjørn bare i Oppland - og en oppdatering om bjørneflytting i Bardu. Neste innlegg Naturbruksalliansen ønsker at seks ulveflokker skal skytes innenfor ulvesonen til vinteren Rovviltnemndene åpner for lisensjakt på flere ulver. Flertallet i rovviltnemndene åpnet tirsdag for å ta ut tre ulverevirer i ulvesonen på Østlandet, i tillegg til tolv dyr utenfor Bare to av kvota på åtte bjørn ble tatt ut i høstens lisensjakt på bjørn, og kun 50 av en kvote på 142 jerv ble tatt ut i lisensjakten sist vinter. Årets lisensjakt på jerv pågår ennå. I Sverige har alle de 226 bjørnene som det var kvote på, blitt felt i lisensjakten i 2015

Kurset i Sør-Aurdal går som planlagt. Dessverre blir kursene på Dovre og Jevnaker avlyst - pga at vi ikke fikk tilskudd I Oppland har rovviltnemnda fattet vedtak om lisensjakt. Rovviltnemnda har vedtatt en kvote på to ulver i fylket. Bakgrunnen for lisensjakt på ulv er å holde bestanden på et moderat og politisk fastsatt nivå, og myndigheten mener et moderat uttak med jakt som verktøy er veien å gå. Det ble registeret at tre ulvepar fikk valper i Norge i. - Totalt ga dette 10,5 ulvekull i Norge i 2017, en oppgang på tre fra 7,5 i 2016. Det er i vinter påvist flere kull i helnorske revir og færre kull i grenserevir sammenlignet med året før, forteller Kindberg. Rekordstor lisensjakt. Samtidig er det i vinter felt flere ulver i Norge ved lisensjakt enn noen gang tidligere Det blir nyheter, debatt og underholdning denne fredagen: Førpremiere på filmen om birkebeinerne, Fabrice Bligoud Vestad spiller på direkten, Femundløpet, debatt om jentehockey, og debatt om jernbane. Og alt sammen med Elin Fossum og Stein Schinstad Nyheter, vær, trafikk og musikk. Den 20-årige Joker-rytteren Rasmus Fossum fra Ringebu vant NM i sykkel i Stjørdal. LOs sommerpatrulje skal som de siste 30 årene besøke unge som har sommerjobb og sjekke at alt er i orden. Rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus skal vedta opplegget til vinterens lisensjakt. Oppland hadde i fjor en økning i sysselsettingen

Gaupejakt oppland alle våre fire store rovdyr i norge er

En kvoteregulert lisensjakt utføres på jerv i Norge og i tillegg blir skadevoldende jerver og unger født i områder med betydelig skadeproblemer fjernet. En PVA vurdering av jervens bevaringsstatus i Norge konkluderte med at arten ville bli utryddet i Nord-Norge om dagens avskytningsrate fortsetter dersom det ikke kommer innvandrende individer fra nabolandene (Sæther m. fl. 2005) I Oppland er det også mye mer jerv enn bestandsmålet tilsier, ifølge pressemeldingen fra Norges Bondelag. Det er registrert 10 jervekull i Oppland, mens det regionale bestandsmålet for Oppland er fire. Rovviltnemnda i Oppland anbefalte fem hiuttak før årets sesong, men fikk gjennomslag for bare fire Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer

Forskrift om lisensjakt på ulv - Lovdat

Tilsammen ble det utbetalt erstatning for 1100 drepte sauer og lam i hele Oppland og Akershus i 2017, fastslår Miljødirektoratet. gaupe og jerv er «sterkt truet». I motsetning til en del andre land driver Norge årlig lisensjakt på truede rovdyr. Myndighetene har bestemt at denne sesongen kan det skytes 42 ulver,. Bestandsovervåking av jerv i 2016 Brøseth, Henrik; Eklund, Ann; Höglund, Linda; Tovmo, Mari (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;3:2016, Research report, 2016-11-02) The Norwegian.

Avslag på søknad om skadefelling av jerv i Ringeb

Publisert: 08. september 2017, kl. 12:25 Sist oppdatert: 08. september 2017, kl. 15:58 Artikkelen er over 3 år gammel To dager før lisensjaktas start ligger klagebehandlingen av årets lisenskvote for jerv fremdeles hos Klima- og miljødepartementet Lisensjakt på jerv i Sør-Norge 2003-2004. Klage på nemndas vedtak om kvotestørrelse og jaktområder. Det vises til oversendelse av 26.8. fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag, mottatt her den 1. september. Norges Naturvernforbund påklager med dette nemndas vedtak om uttak av totalt 17 dyr (15 + en restkvote på 2) og en tispekvote på 8 Engerdal Fjellstyre lyser ut jakt på bever for perioden 1 oktober 2017 til 15 mai 2018. Det kan selges intill 15 jaktkort i denne perioden

med lisensjakt på jerv til en åteplassering ved Langsubua i Langsua nasjonalpark vinteren 2015-2016. Tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskriften for Langsua nasjonalpark § 3 pkt. 1.3 l) og pkt. 6.3 l), og for Haldorbu landskapsvernområde § 3 pkt. 1.3 u) og pkt. 6.3 q). Følgende vilkår gjelder lisensjakt.fmhe.no Åsa Fahlman Wildlife Veterinarian VetMedLic PhD Dipl ECZM Wildlife Population Healt Gausdal for lisensjakt på jerv fram til 15. februar 2015. Landbrukskontoret står som søkere og organiserer jakta i samarbeid med godkjente lisensjegere. I fjor høst ble det opprettet et jervejaktprosjekt i Oppland: «Effektiv lisensfelling av jerv i Oppland» Tirsdag 30. mai 2017: 32 sauer i Skrukkelia, Hurdal Torsdag 1. juni 2017: 18 sauer på Gran østås Søndag 4. juni 2017: 19 sauer på Gran Østås Tirsdag 6. juni 2017: 18 sauer på Gran østås Onsdag 7. juni 2017 : angrep på Gran Østås Fredag 9. juni 2017: angrep på Flårud, Eina hvor 11 sau ble drept og 12 skadde. Det ble også funnet åtte skadde sau lørdag 18. juni fra et angrep som. Informasjon om smårovviltkampanjen 2020-2021. Stort sett same opplegg som fjorårets, men skotpremie på mår blir innført. Alle som jaktar i almenninga må løyse jaktkort før jakt

 • Neslesommerfugl admiral.
 • Schenkungssteuer wie hoch.
 • Hvordan regne ut tid med strekning og fart.
 • Winterthurer zeitung inserieren.
 • Sentrifugalpumpe oppbygging.
 • Bio großhandel süddeutschland.
 • Samsung 55 4k uhd smart tv ue55mu8005.
 • Hjemmelaget burger potetmel.
 • Ikonoklasmen.
 • Samsung s8 to lg tv.
 • Tur quotes.
 • Junior køyeseng.
 • Indisk krydderblanding.
 • Overtredelse kryssord.
 • Lineup 11.
 • Rotated pdf.
 • Bibi und tina pdf.
 • Havregrøt med vann mikro.
 • Kulturkalender orkdal.
 • Cash conversion cycle formel.
 • Gewerbe anmelden.
 • Julia navn.
 • Bokklubben ebok kindle.
 • Niesen preise.
 • Sparebank21.
 • Gammel takstein til salgs.
 • Aqua 2 kjemi hjemmeside.
 • Bø kommune innbyggere.
 • Wann haben marder junge.
 • C vitamin frukt.
 • Møller bil grorud åpningstider.
 • Nt2 spelletjes volwassenen.
 • Monter stendersøker.
 • Falske rolex klokker.
 • Varebilutleie haugesund.
 • Delbara numera.
 • It works danmark.
 • Mammon 2.
 • Antall forlovere.
 • Alkoholfri drikke oppskrift.
 • Hvordan løse en krangel.