Home

Antitetisk lovtolkning

Antitetisk tolkning, ved tolkning av lover og andre juridiske kilder det å tolke en bestemmelse slik at det som ikke dekkes av ordlyden, behandles annerledes enn det som dekkes av ordlyden. Eksempel: Ifølge vergemålsloven av 26. mars 2010 § 8 er den som ikke er fylt 18 år, mindreårig. En antitetisk tolkning av bestemmelsen leder da til at personer som er fylt 18 år, ikke er mindreårige. Antitetisk tolkning er en av flere metoder som brukes i juridisk teori når lover skal tolkes. Antitetisk tolkning handler om det som faller utenfor lovteksten, hvor det ligger nær å lese noe inn i lovteksten, men resultatet av tolkningen er det motsatte av lovens vanlige resultat.Dette kalles også i jussen en motsetningsslutning. Det som skal tolkes må ligge utenfor lovteksten samtidig. Når man skal vurdere en lovbestemmelse, må man tolke bestemmelsen. Ved en antitetisk tolkning av en lovtekst trekker vi ut ut noe annet - som oftest det motsatte - av hva som følger direkte av ordlyden. For å illustrere antitetisk tolkning med et enkelt eksempel, kan vi se på straffelovens § 46, som sier at: «Ingen kan straffes for handling foretatt før det fylte 15 år. Antitetisk betydning. Antitetisk tolkning er en av flere metoder som brukes i juridisk teori når lover skal tolkes. Antitetisk tolkning handler om det som faller utenfor lovteksten, hvor det ligger nær å lese noe inn i lovteksten, men resultatet av tolkningen er det motsatte av lovens vanlige resultat.Dette kalles også i jussen en motsetningsslutning

antitetisk tolkning - Store norske leksiko

Diskusjon:Antitetisk tolkning. Hopp til navigering Hopp til søk. Denne artikkelen manglet kilder, eller rettere den henviste til en privat nettside som både inneholder kopier av Wikipediaartikler og egenproduserte artikler. Siden er laget med Wikipedia. Antitetisk tolkning. Når man skal vurdere en lovbestemmelse, må man tolke bestemmelsen. Ved en antitetisk tolkning av en lovtekst trekker vi ut ut noe annet - som oftest det motsatte - av hva [] Siste innlegg. Oppfølging eller oppsigelse av ansatte som ikke presterer Ved lovtolkning er oppgaven å finne lovens mening slik den fremgår av lovteksten. Man snakker ofte om at man ved tolkningen skal ta utgangspunkt i en naturlig språklig forståelse av teksten. For å finne fram til lovens mening vil man imidlertid som regel måtte vurdere flere rettskildefaktorer enn bare lovteksten. Noen viktige elementer er Spørsmål 1: a) Forklar hva vi mener med innskrenkende, utvidende, analogisk og antitetisk lovtolkning. Bruk eksempler b) Drøft noen hensyn for og mot å legge vekt på lovens ordlyd ved tolkning av lover En antitetisk tolking er en slags motsetningsslutning, hvis noe gjelder personer over 18 så vil en antitetisk tolkning være å si at det er motsatt for de som er under 18. Innskrenkende tolkning er når en regel kan forstås på flere måter, men man velger den strengeste tolkningen, eller den sikreste

Antitetisk tolkning - Wikipedi

Antitetisk tolkning • JuridiskAB

Antitetisk betydning antitetisk tolkning, ved tolkning

Utvidende tolkning er når rettsregelen omfatter flere forhold enn lovteksten Koranen vers 4:92-93 konstaterer at en muslim ikke har lov til å drepe en annen muslim. Å drepe en ikkemuslim er derimot uproblematisk etter en helt ordinær antitetisk lovtolkning. Samme prinsipp fremgår av koranen vers 17:33. Prinsippet er også inntatt i sharialoven «Reliance of the Traveller» o5.4 Utvidende tolkning, anvendelse av en lovbestemmelse eller annen rettslig bestemmelse slik at man gir den et videre virkeområde enn ordlyden tilsier. Utvidende tolkning brukes noen ganger fordi de bakenforliggende hensyn tilsier at tilfellet som ligger utenfor ordlyden, løses på samme måte. Andre ganger er utvidende tolkning et resultat av utviklingen i samfunnet Man taler om analogisk rettsanvendelse når en rettsregel blir anvendt på et beslektet tilfelle som ikke går direkte inn under vedkommende rettsregel. Bruk av analogi er et utslag av grunnsetningen om at like tilfeller bør behandles likt og gir uttrykk for en tendens i retning av å oppnå harmoni og sammenheng i rettssystemet. Grensen mellom analogi og utvidende tolkning er flytende Antitetisk lovtolkning er en form for motsetningsslutning. Ved at loven forholder seg taus til gitt faktum, kan man slutte at det må innebære et annet resultat. Forutsetningene er at loven er utømmende, og at det ikke er alt for komplekst. Både ved utvidende tolkning og analogi kan det bli problematisk i forhold til forutberegneligheten

Antitetisk 105 lovtolkning når det gjelder bruk av tolk er et problem. Lovavdelingens prinsipputtalelse fra 30. januar 2003 er et eksempel på dette. Fordi bruk av tolk er presisert på noen områder, kan det oppfattes som om uttalelsen utelukker nødvendigheten av å bruke tolk der dette ikke er presisert antitetisk tolkning av § 1-2 første ledd tolket i lys av lovformålet som er å beskytte leier mot urimelige avtalevilkår, og de rettspolitiske hensynene bak husleielovgivningen som er å sikre leier en trygg borett. For leie av lokale er regelen motsatt. Loven kan her fravikes, bortsett fra i enkelte tilfeller, jfr. § 1-2 andre ledd

Om lovtolkning Hva vil det si at lover tolkes henholdsvis presiserende, innskrenkende, utvidende, analogisk, og antitetisk, og hvilke begrunnelser kan gis for å velge det ene eller andre tolkningsresultat? Fra sivilprosessen: Peder Ås eide og drev utleiebygget Downtown AS i Lillevik Lovtolkning og vekt. Sluttede rettsregel = slutning. Hva sier lovteksten? Lovregelen slutt = tolkningsresultat, det man har kommet frem til. Dette er det som er regelen. Presiserende = Innskrenkende = mindre anvendelsesområde enn det som fremkommer av naturlig språklig forståelse. Antitetisk: motsetningsslutninger En forutsetning for en slik tilnærmingsmåte er imidlertid at en slik definisjon ikke uten videre blir tolket antitetisk, Fra Kredittilsynet har imidlertid Banklovkommisjonen fått opplyst at de i sin lovtolkning har lagt til grunn at dette unntaket også omfatter formidling av produkter fra andre forsikringsselskaper

Lovtolkning er å finne ut hva som er ment, fordi Språket(ord/uttrykk) kan være upresist Språket kan forandre seg over tid Antitetisk tolkning... Kjøp tilgang for å lese mer Allerede medlem? Logg inn. Notater til Metodelære - Rettslære 1 | Juss 1 | Kapittel 1 [1] Brukernes anmeldelser Oppgaven presenterer juridisk metode og rettskilder og kommer deretter inn på hvordan man utfører lovtolkning. Her får du eksempler på presiserende, innskrenkende, utvidende og analogisk samt antitetisk tolkning 7. Antitetisk lovtolking 8. Lovens forarbeider og forhistorie 9. Lovens formål 10. Reelle hensyn 11. Internasjonale tolkingsfaktorer FASTLEGGING AV ULOVFESTET RETT 12. Dommerens stilling i mangel av lovregler om det aktuelle spørsmål 13. Faktorer som har betydning ved fastlegging av ulovfestet rett PRAKSIS, RETTSOPPFATNINGER OG SEDVANERETT 14 «Rettskildelære» - Torstein Eckhoff. Innledning. Hva er rettskildelære? - I rettskildelæren gjæres det rede for hva man bygger på, og hvordan man resonnerer når man tar standpunkt til rettsspørsmål de lege lata lovtolkning. Å komme fram til hva lovgiveren egentlig har ment. innskrenkende tolkning. antitetisk tolkning. motsetningstolkning. rettskollisjon. at to eller flere rettsregler regulerer det samme rettsspØrsmÅlet, men gir ulikt resultat. trinnhØydeprinsippet. lex superior

Av bestemmelsene i § 12 om domstolskontroll må det antitetisk antas å følge at nemndas avgjørelser ikke kan bringes inn for departementet gjennom klage. synes det av dette å måtte følge at nemnda kan gis generelle instrukser om saksbehandling, lovtolkning o.a. Det faktum at den tilsvarende lovbestemmelsen om ombudet (se nedenfor). lovtolkning. finne rettsregelen lovteksten inneholder ved å tolke den. tolkningsresultat. når du har alle argumentene, veies mot hverandre, du må trekke en konklusjon. antitetisk tolkning. tolker loven motsatt eller andelenes for tilfeller som er utenfor lovteksten. rettskollisjoner

Video: Definisjon og Betydning Antitetisk tolknin

Start studying Kap 1 Juss 2 begreper. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Rettslære kap 2-3 - Rettslære generelt. Gir uttrykk for den regelen eller den forståelsen av ord, uttrykk eller formulering i lovteksten som vi kommer fram til gjennom tolkningsprosessen øvelsesoppgaver forvaltningsrett teorioppgaver: redegjør for innholdet de enkelte rettskildefaktorene. lovteksten: er den viktigste rettskildefaktoren og e

Dalefag.no - 1.3 Tolkning av lovtekste

 1. Denne bestemmelsen må selvsagt ikke tolkes antitetisk Kjæremålsutvalgets kompetanse er da begrenset til å prøve lagmannsrettens lovtolkning, mens den konkrete rettsanvendelse ikke kan prøves...». 16: Se eksempelvis RG 1990 s. 837 (Gulating)
 2. Lovtolkning. Alle rettskilder må tolkes. Lovtolking vil si å finne fram til hvilket innhold lovteksten har. Man kan søke hjelp i andre rettskilder, Antitetisk tolkning. Når loven blir tolket motsatt eller annerledes for tilfeller som er utenfor lovteksten. Rettskollisjoner
 3. En antitetisk tolkning av overgangsbestemmelsen tilsier at Skatteklagenemnda må foreta de rettslige vurderinger av som det foreligger endringsadgang etter ligningslovens regler som var gjeldende på det tidspunktet skattekontoret tok saken opp til endring. Det var ligningsloven § 9-6 som anga frister for endring av skattepliktiges ligning
 4. Når det er uakseptabelt å drepe en «uskyldig» person er det etter en antitetisk lovtolkning helt akseptabelt å drepe en «skyldig» person. Dette er elementær rettslære. I islam er det slik at en person som har begått «fasad», - forbrutt seg mot islam - er «skyldig» og kan drepes uansett om han har valgt et helt annet livssyn enn islam
 5. NOU 2015: 11 Med åpne kort — Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene Til innholdsfortegnels
 6. Bestemmelsen må her leses antitetisk, slik at den forutsetter at reglene om enkeltvedtak, herunder begrunnelsessplikt, ikke gjelder for den primære tildelingsbeslutningen. I kommunehelsetjenesteloven § 2-1, som gjelder rett til nødvendig helsehjelp, følger det av tredje ledd at «forvaltningsloven ikke gjelder for vedtak etter denne paragrafen»
 7. Study 70 JUROFF1201 - Eksamensforberedelse flashcards from Eva V. on StudyBlue

av den grunn inn som et reelt hensyn eller tolkningsprinsipp ved lovtolkning av 1 Lov om barnevernstjenester (barnevernloven, bvl.) av 17. juli 1992 nr. 100 . 2 En antitetisk tolkning skulle tilsi at hvis foreldrene ikke kan gi barnet forsvarlig omsorg - så skal tilbakeføring ikke skje Gunnar Haaland. 17 . Matt 5,17-19 og diskusjonen om landløftene. Når Jesus hevder at selv ikke et eneste av disse minste budene skal oppheves, hvor mye mer skulle ikke det samme være tilfelle for et av disse største løftene Lovtolkning. Mangel. Mangel ved eiendom. Mislighold. Motregning. MVA Add follow-up intent . Naboloven § 2. Nøytral reklamasjon og spesiell reklamasjon. Obligasjonsrett. Omsetningsgjeldsbrev har samme virkning som et vanlig gjeldsbrev, men har i tillegg den virkning at. Ordlyd. Ordlyden til avtl. § 36. Ordlyden til § 36. Ordre public.

imidlertid ikke slik at legalitetsprinsippet kan tolkes antitetisk, slik at det offentlige automatisk er avskåret fra enhver inngripen på det privatrettslige området uten hjemmel i formell lov. 2.4 Kompetanseinnfallsvinkelen Eivind Smith kan sies å ha vær Kjæremålet gjelder lagmannsrettens lovtolkning, jfr §404 nr 3. Saken gjelder krav om midlertidig avgjørelse om daglig omsorg og ordning av samværsrett. Midlertidig avgjørelse om daglig omsorg kan retten etter barneloven §38 første og annet ledd treffe i rettsak om foreldreansvaret eller i sak om kven barnet skal bu saman med Antitetisk tolkning..... 64 Stadig fare Lovtolkning handler om å finne rettsregelen som loven uttrykker. Beiteloven § 6, 3 Beiteloven Det innebærer en slags antitetisk anvendelse av lovforarbeider, som man bør være varsom med - ikke minst på skatterettens område der ad hoc-preget lovgivning er ganske utbredt. Ved lovtolkning bør det neppe legges vekt på at skattyteren, ved å drive skatteplanlegging,.

Gjør kort rede for hvilken betydning lovens formål har ved lovtolkning. - I: Stud.jur. nr 2 (1992) s 47. - Og i: Juridiske eksamensoppgaver 1. avd. 1990-1991 (1992) s 121 (del to av todelt besvarelse) Gjør rede for hvordan lover blir til, og for hvilken betydning forarbeidene har for tolkningen av lover Fritaksmetodens anvendelse på finansielle instrumenter Kandidatnummer: 568 Leveringsfrist: 25. november 2018 Antall ord: 16 97

Antitetisk tolkning - Jusstorge

Lagmannsretten har lagt en uriktig lovtolkning til grunn i saken når den ikke har tatt hensyn til de vilkår som er fastsatt i reglementets §4 annet ledd annet punktum, se forutsetningene i forarbeidene til endringen til den nye børslov, jfr. må det kunne legges en antitetisk tolkning til grunn innhold. 3familierett - samliv og skilsmisse 69. 1jussen og samfunnet. 3.1 innledning til familieretten. . . . . . . . . . . 1

Lovtolkning - Jusleksikon

For å vedta en ny lov setter regjeringen ned et utvalg av mennesker som har from LAW 1 at University of Osl Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) Til innholdsfortegnels Vi mener at departementet legger til grunn en feil lovtolkning dersom de mener at praksisen i de 197 sakene var i strid med den midlertidige forskriften. fordi forskriften må tolkes antitetisk, og derved forhindre en subsidiær vurdering av søknadene etter utlendingsloven § 8 annet ledd Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes! Create your own flipboo

6 innhold 2.7 Privatpersoners bidrag til rettsfellesskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2.7.1 Frihet og selvbestemmelsesret 1.1 Tema og problemstilling 2. På lederplass i Kritisk Juss nr. 2/2009 påpeker redaktør Ingvild Bruce at samfunnsengasjerte jurister har et personlig ansvar for å bidra til å sette fokus på rettslige problemstillinger i samfunnet gjennom blant annet å skrive i fagtidsskrifter. 3 I forlengelsen av dette kan det være behov for å se på hvordan slike engasjementer kan gjøres om til. Start studying Begrepstest - Rettslære. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools 6 forord Denne boken er vårt innlegg i debatten om hvordan juridisk metode skal forstås og formidles. Det er ikke første gangen vi har presentert vårt syn på den juri

Selgerens lovtolkning og innrettelse vil i disse tilfellene ikke påvirke selgerens rettsstilling i samme grad. må bestemmelsen langt på vei kunne tolkes antitetisk: Er eiendommen i den standen som kjøperen kunne forvente, har den normalt ikke en mangel NORGES HØYESTERETT Den 22. april 2013 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2013-00853-A, (sak nr. 2012/1771), sivil sak, anke over kjennelse, Factorias Vulcano S.A. (advokat Bjarte Grønlien - til prøve

Jeg er likevel av den oppfatning at omgåelsessynspunkter kan tjene som et moment i en alminnelig lovtolkning, under «paraplyen» reelle hensyn eller formålsbetraktninger, i de tilfellene det ikke er tale om å fjerne seg helt fra ordlyden i bestemmelser som hjemler omfattende inngrep. 3.2.1.4 Omgåelse vs. gjennomskjærin 1 NFT 1/1994 1. Innledning Det rettslige grunnlag for avkorting finnes i lov av 16. juni 1989 nr. 70 § 1 tredje ledd (naturskadeforsikringsloven)

Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2014, Dag 6 (Disp. pkt. 7.3-7.6) Professor Ole-Andreas Rognstad, Tolkningsresultater (iii) Antitetisk tolkning Motsetningsslutning Hvis så Eks.: Vergemålsloven . Detalje Dette er etter mitt syn en riktig lovtolkning, men da i strid med pasientrettighetslovens. avgrensende forarbeider. Betenkning vedr. bruk av moderne former for telekommunikasjon - s. 25 - 23.07.0 Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang 1 Malt: Jus Rettskildelære V Spørsmål til kursbruk s. 1 KURS I RETTSKILDELÆRE for Jus 1211 /Privatrett II - V 2015 Spørsmål til bruk under kursene Noe, men ikke alt av lovtekster, avgjørelser og annet materiale det vises til her er inntatt i: Doms- og Kjennelsessamling, utg. av Jur. studentutvalg 3. utg (Domssaml.); eller i: Tilleggsmateriale til Innføring i rettsstudiet V 2015. frøholm (rt. 2011 side 304) 3. behovet for utbyggingsgrunn. dommen til fritidsformål. Det må derfor være greit at 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninte- dette hensynet ikke er tillagt særlig vekt, selv om vur

Dokument 16(2011-2012)Rapport til Stortingets presidentskapfra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i GrunnlovenRapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven,avgitt 19. desember 201 Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Våren 2015, Dag 1 (Disp. pkt ) Professor Ole-Andreas Rognstad, Pensum Hovedlitteratur Mads H. Andenæs, Rettskildelære, Oslo 2009 Erik M. Boe, Innføring 6 forord Denne boken er vårt innlegg i debatten om hvordan juridisk metode skal forstås og formidles. Det er ikke første gangen vi har presentert vårt syn på den juridiske metoden

Diskusjon:Antitetisk tolkning - Wikipedi

5 Forelesning i forvaltningsrett v/per Helset 5 av 39 41: Ikke antitetisk, dvs. ikke automatisk ugyldig ved saksbehandlingsfeil som har innvirket på resultatet) 5. Rettspraksis - Domstolspraksis her særlig HR-praksis - Relevante rettsavgjørelser: Avgjørelser fra alminnelige domstoler, særdomstoler og voldgiftsretter - Virker bakover og fremover : Prejudikatlære og rettsskapende. Ut fra en antitetisk fortolkning er ishavssstrøk ikke ment å være et rent geografisk begrep, men et juridisk begrep. Det vises også til NOU 2008:11 der utvalget foreslår å bruke «ekstreme temperaturforhold» i stedet for «ishavsstrøk» innvandringspolitiske hensyn som et relevant moment ved lovtolkning og. skjønnsutøvelse. Lovutvalget legger ikke frem forslag om ny er en antitetisk tolkning av. lovutkastet § 22, som tar for seg besøk i inntil tre måneder. En slik antitetisk tolkning. vil imidlertid verken være tilfredstillende lovteknisk, eller være generell.

antitetisk tolkning Archives • JuridiskAB

Uavhengig eller bare uavklart? - Dif Med åpne kort - Regjeringen.n Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online UNEs behandling av: Klage over vedtak fra Utlendingsdirektoratet (UDI) av 27.05.2009 om avslag på søknad om asy 1 Rettskildeprinsippene for relevans slutning og vekt av rettskildefaktoren lovtekst. Oppgavegjennomgang 11. nov 2009 v/per Eirik Vigmostad-Olsen 1. Presisering av oppgaven og begreper Relevans, slutning og vekt sikter til stadiene i tolkingsprosessen dvs hvordan man kommer fra lovteksten til rettsregelen

tolkning - jus - Store norske leksiko

Best Analogisk Stories. Faktaboks. Uttale: analogisk. Synonymer till - analogisk. image. Watx & farger XS analogisk kvarts analog barnevakt med RWA1588 gummi armbån

 • Trends.
 • Johann wolfgang von goethe werke.
 • Statsvitenskap snitt.
 • Fm 18 cdm.
 • Formel 1 2019 fia formula one world championship.
 • Barnes and noble new york.
 • Hvor lenge har politiet kontroll.
 • Kong ball hund.
 • Prince edward duke of windsor.
 • Beat for beat flygel.
 • Porzingis height.
 • Monteringsfärdiga hus.
 • Speicherort offline karten google maps.
 • Neue corvette c8.
 • Overnatting valdres.
 • Tage am strand kritik.
 • Vannskål til bur.
 • Feuerwehreinsatz lübz 2017.
 • Hvorfor er historie og kunnskap om historie viktig bedriften.
 • Nm taekwondo 2017 jessheim.
 • Bus425.
 • Flyttbar varmepumpe.
 • Varm bærsaus.
 • Grand chess tour live.
 • Citti markt kiel kiel.
 • F1 f150.
 • Troll druide name.
 • Stingrays death.
 • Flyreiser finn no.
 • Nyttårsfeiring sarpsborg.
 • Wetter chiemsee 30 tage.
 • Zach galifianakis office.
 • Hyttetorget cinderella.
 • Hvordan få fart på avføringen.
 • Oljeproduksjon i nigeria.
 • Ministerstwo edukacji narodowej podstawa programowa.
 • Kjøpe eierskifteforsikring.
 • Gemälde ankauf aachen.
 • Riesen bilderrahmen selber bauen.
 • Gabrielle the scientist.
 • Det er fredag det er fredag det er tia.