Home

Fastlege tilskudd per pasient

Fastlegeordningen er avhengig av tilskuddet per pasient

 1. Leser med interesse lederen i Adresseavisen 25. oktober om at «Legetjenestene bør styres bedre enn i dag» og tenker med det å kaste meg inn i debatten etter «trønderopprøret».. Jeg har vært allmennlege i Trondheim siden 1989 og fastlege siden 1993. Jeg har arbeidet etter alle modeller som finnes: Fastlønn, helprivat og fastlege med tilskudd per pasient på fastlegelisten.
 2. Erfaren lege: «Jeg har vært allmennlege i Trondheim siden 1989 og fastlege siden 1993. Jeg har arbeidet etter alle modeller som finnes: Fastlønn, helprivat og fastlege med tilskudd per pasient på fastlegelisten», skriver Birger S. Koren. Foto: Privat. Fastlegeordningen er avhengig av tilskuddet per pasient - og det må øke
 3. Basistilskudd fra kommunen/per capita-tilskudd: 442 kroner i året per pasient på pasientliste. I et tenkt tilfelle ville du kunne komme til fastlege og det vil bli tatt blodprøver
 4. C. Reisetillegg og ledsagelse av pasient.. 27 D. Kvelds-, natt- og helgedagstillegg Tilskudd til fellesformål for leger Totalt gir dette en økning i takster og driftstilskudd på 2,4 pst per 1. juli for. Normaltariff for fastleger og legevakt 2019-2020 5
 5. Legene mottar et tilskudd på 380 kroner i året per pasient på sin liste, i tillegg til egenbetaling og honorar fra HELFO. Hver lege kan maksimalt ha 2500 pasienter på sin liste
 6. Hun har tilskudd på 964.614 kroner i året. - En fastlege kan ha inntil 2500 pasienter, men det er det nesten ingen som har. Det er kun to prosent av fastlegene som har over 2000 pasienter
fastlegeordningen, fastlegeordning | Fastleger: Tjener én

Slik bytter du fastlege Du kan selv finne og bytte til ønsket fastlege på helsenorge.no. Hvis den legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår. I tillegg til de ordinære byttene, kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin. Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn der du bor

En lege med mellom 750 og 1000 pasienter satt igjen med rundt 1 million kroner i det som kalles driftsresultat, etter at utgiftene var betalt. En fastlege som hadde flere enn 1500 pasienter satt til sammenligning igjen med over 1,8 millioner kroner. Fra 800 000 til 2,6 millioner. Om lag 5 prosent av fastlegene tjente mindre enn 800 000 kroner i. godtgjøres med et tilskudd fra kommunen på kroner 696 900 per år for fullt kurativt årsverk. Tilskuddet avkortes i forhold til eventuelt redusert kurativt arbeidstid. Leger som ved suspensjon er fastlege i kommunen skal likevel ikke ha lavere tilskudd per måned enn gjennomsnittlig basistilskudd de siste tre månedene før suspensjonen § 9. Økonomisk vederlag til næringsdrivende fastlege m.m.. Næringsdrivende fastleges økonomiske vederlag, for det arbeid som honoreres etter forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, består av et tilskudd fra kommunen for hver person (per capita-tilskudd) på listen og de til enhver tid gjeldende satser for egenandel og refusjon fra. Hanssen åpner for å sette et tak på rundt 1000 innbyggere per fastlege, Sjekk hva din lege får i tilskudd, hvor mange pasienter du må dele ham med og hva hans egentlige inntekt er På denne bakgrunn la departementet til grunn at per capita-tilskudd burde utbetales så lenge en pasient står på pasientlisten, uavhengig av institusjonsopphold. Teknisk beregning Ved innføringen av fastlegeordningen hadde man en totalpott (summen av refusjoner og driftstilskudd etter gammel ordning) som skulle fordeles på de nye elementene - refusjon, basistilskudd og utjamningstilskudd

Pasienter må betale egenandel for konsultasjonen og for forbruksmateriell og L34 per kjørte kilometer. Andre samarbeidsmøter dekkes av takst 14. Basistilskudd Dersom du har en fastlegeavtale med kommunen, har du rett på basistilskudd (regulert av Statsavtalen). Basistilskuddet er et tilskudd fastlegen får fra kommunen for å drive. Legene mottar betaling per innbygger på listen (percapitatilskudd) fra kommunen. I 2019 utgjør dette tilskuddet 499 kroner per pasient per år. I tillegg mottar legene egenbetaling fra pasienter og honorarer fra HELFO etter bestemte satser beskrevet i normaltariffen. Maksimalt antall innbyggere per lege er 2 500 E-konsultasjon innebærer elektronisk kommunikasjon mellom pasient og hans/hennes fastlege Per-capita tilskudd økes fra 1. juli 2019 med 13 kroner til 499. Takstendringer for avtalespesialister : Kan kun benyttes en gang per pasient for samme sykdom/lidelse

Leger som ved suspensjon er fastlege i kommunen skal likevel ikke ha lavere tilskudd per måned enn gjennomsnittlig basistilskudd de siste tre månedene før suspensjonen. For øvrig kan legen kreve honorartakster i henhold til punkt 4.1 i denne avtalen. For å få kommunalt tilskudd må legen ha avtale med kommunen Samlet ser SSB at det har vært en økning i kontakt mellom fastlege og pasient på 25 prosent i perioden 2010-2017. Gjennomsnittlig arbeidstid for fastleger som deltok i en undersøkelse gjort i fjor var 56 timer per uke. Arbeidsmiljølovens generelle bestemmelse er maksimum 40 timer Hun forteller at hun arbeidet like mye og hadde like mange pasienter per uke som kollegaer med 1 400 på listen. Som vikar hadde hun 1 800 på listen og hadde færre ukentlige konsultasjoner enn da hun overtok praksisen med en liste på 1 100. - Dette mener jeg viser at tilskudd per pasient er en form som ikke fungerer særlig bra Pasient- og brukerrettighetsloven inneholder rettsregler om de rettigheter pasienter og brukere har overfor helse Loven har regler om retten til å stå på liste hos fastlege og til brukerstyrt personlig assistanse og til opphold i sykehjem eller Med stort behov i første ledd menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke Foto: Per Corneliussen close. KRITISERER NY ORDNING Større tilskudd for pasienter med større behov Han peker videre på at basistilskuddet gis uavhengig av hva fastlegen gjør. Frykter følgene av ny fastlege-finansiering 3. Alle vil tape på at psykologtittelen endre

I dag er taket på 2500 pasienter per fastlege. Antallet pasienter varierer veldig, men gjennomsnittstallet er 1100 per fastlege. I fremtiden kan fastlegene regne med at de får tildelt færre pasienter hver. Vil ha flere fastleger. Hanssen varsler en styrking av fastlegetjenesten slik at det blir flere leger å fordele pasientene på Det forutsettes at kommunen bidrar med 20 prosent finansiering per år ved inngåelse av ALIS-avtaler. Over denne tilskuddsordningen kan det gis inntil 240.000 kroner i tilskudd per år per ALIS-avtale. Dette eksemplet innebærer at kommunen bidrar med 60.000 og staten 240.000, til sammen 300.000 kroner per ALIS-avtale Vi har foreslått å doble per capitatillegget opp til tusen pasienter, halver det fra 1000-1500 og kutte det deretter. Dette presser ned listestørrelsene og vi får dermed flere fastleger. Vi får bedre tid per pasient, mer fornøyde pasienter og ganske sikkert bedre kvalitet

fastlegeordningen, Fastlege Dette tjener fastlegen på de

Per Anders Johansen . Aftenpostens Moskva-korrespondent. og hver lege har i snitt ca 1200 pasienter.En fastlege kan ha inntil 2500 pasienter, men bare to prosent av fastlegene har mer enn 2000 pasienter.Fastlegen får et tilskudd på 386 kroner per år per pasient. Anbefalte fastleger. Brukervurderinger, autorisasjon, kvalifikasjoner, kontaktinfo, ev. advarsler fra Helsetilsynet. Din neste fastlege finner du her

Maksimalt antall innbyggere per lege er per i dag fastsatt til 2 500. Når listene er fulle stenges de for nye pasienter, og åpnes først når det er 20 ledige plasser. Om man flytter tilbake til en kommune innenfor en tidsperiode på 3 år har man likevel rett til å komme inn på en leges liste selv om den er full Forsiden Tilskudd. Rekruttering av fastleger i kommuner som har rekrutteringsvansker Søknadsfrist 15. mai 2019 (utløpt) Søker må legge inn budsjett med egenfinansiering per tiltak i dette dokumentet (XLSX) Krav til rapportering. Rapporter på tilskudd (altinn) Utfylt rapporteringsskjema (XLSX ruste allmennlegetjenestene og fastlege-ordningen for fremtiden. På kort sikt skal vi sørge for at det blir flere fastleger, • Det innføres et knekkpunkt i basistilskuddet svarende til 1000 pasienter fra 1. mai 2020. Per capitasatsen vil være høyere under enn over knekkpunktet. tilskudd til utvikling av kompetanse i kommu fastlege-funksjonene Foreløpig versjon Beløp i mill.kr. Finansieringselement Anslag 2017 Ordinære takstrefusjoner fra folketrygden, inkl NAV-takster 3 864 Driftstilskudd fra kommunene (per capita) 2 374 Egenandeler betalt av pasientene 1 935 Egenandeler betalt av folketrygden pga frikort 835 Egenandeler betalt av folketrygden pga andre. Det forutsettes at kommunen bidrar med 20% finansiering per år ved inngåelse av ALIS-avtaler. Over denne tilskuddsordningen kan det gis inntil 240 000 kroner i tilskudd per år per ALIS-avtale. Dette eksemplet innebærer at kommunen bidrar med 60 000 og staten 240 000, til sammen 300 000 kroner per ALIS-avtale. Ubrukte midle

Så mye tjente Norges mest brukte fastleger - V

Fastlege Se hva fastlegen din tjene

Om fastlegen - helsenorge

Rekordmange kommuner søkte om fastlege-tilskudd. inn 46 søknader som er under behandling. 30 av søkerne er nye for ordningen i den forstand at de ikke søkte om tilskudd i 2017, sier avdelingsdirektør Per Magne Mikaelsen, Flertall av pasienter med risiko-sykdommer blant norske covid-19-innlagt Percapitatilskudd er et tilskudd fra kommunen til driften for fastleger.Fra 1. juli 2019 på 499 kroner per. innbygger per år. Innbyggerne i landet er fordelt på fastlegelistene vanligvis til primærlegene i innbyggerens hjemkommune. Innbyggerne kan velge å skifte fra en leges fastlegeliste til en annen leges liste inntil to ganger i løpet av ett år Når fastlegen tar kontakt med pasient på bakgrunn av systematisk risikokartlegging, skal ikke pasienten betale egenandel. Dette fremgår av § 3 nr. 9 i stønadsforskriften. Det vil være fritak for egenandel for oppsøkende helsehjelp inntil 4 ganger per år per pasient per lege. Egenandelsfritaket kan ikke utløses på legevakt

- Lang tid per pasient er ikke mulig. Nylehn var fastlege i 10 år, men så fikk hun nok. Hun ville bruke god tid på hver pasient, men følte ikke at det var mulig innenfor de rammene som var satt Hver fastlege kan ha opptil 2500 egne pasienter, og disse pasientene skal bli prioritert behandling før denne legen eventuelt behandler andre pasienter som kommer til. Dette er som oftest et resultat av et lavere antall pasienter per lege, som også gir bedre tid per pasient I rapporten kommer det frem at per 1. juli 2019 hadde ingen av teamene som hadde valgt honorarmodellen, kvalitetsbasert tilskudd og egenandeler fra pasienter. Takster som representerer den offentlige stønaden til pasienten ved bruk av fastlege,.

Fastlegen ble vurdert til å være så dårlig at hun ble fratatt autorisasjonen av Statens helsetilsyn. Legen klaget, og fikk tilbake lisensen. Nå krever hun 3,8 millioner kroner i erstatning Finn eller bytt fastlege hos helsenorge.no, oversikt over leger som tar imot pasienter som ikke står på fastlegeliste i Oslo og som trenger helsehje.. ALIS-Nord vil gi et tilskudd til deltakende kommuner på kr. 250.000 per år per ALIS. Det skal dekke ekstrakostnader knyttet til utdanningen som ikke dekkes av Fond II i Legeforeningen, dvs. til kursavgifter, veiledningsgruppe, vikarutgifter mm. Av tilskuddet på kr. 250.000 pr år betaler kommunene en egenandel på kr. 50.000 per år per ALIS, som skal dekke administrative kostnader Bodø.

Om bytte av fastlege - helsenorge

Fastleger tjener i gjennomsnitt 1,2 millione

Fastlege - Bytt til dr. Persley som fastlege og få tilgang til time på dagen, videokonsultasjon og hjemmebesøk. Fra NOK 155,- Oslo Helse - Fastlegevakte Fastlege Tangen legekontor Stjørdal kommune har i 2019 vedtatt en fastlegegaranti som utløser et tilskudd på kr 400 000 til den som kjøper en legehjemmel. Arbeidsoppgaver. Listestørrelse kan diskuteres, dagens lister er 1200 pasienter. Kommunalt allmennlegearbeid må påregnes, inntil 7,5 time pr uke Loven skal sikre at alle gis tilgang på nødvendige helsetjenester, og at disse er av forsvarlig kvalitet. Retten til nødvendig helsehjelp er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1a og 2-1b. Du kan også klage på at helsepersonell gir utilstrekkelig eller gal informasjon, at helsepersonell bryter taushetsplikten, eller ulovlig bruk av tvang overfor pasienter I pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 står det at alle pasienter og brukere har rett til innsyn i sin egen journal med bilag. Bilagene er alt det som ikke er skrevet direkte i pasientjournalen, slik som røntgenbilder, prøvesvar og pleieplaner

For pasienter. Alle pasienter med Du vil bli henvist fra din fastlege eller fra din indremedisinske avdeling for regelmessig oppfølging til oss. (1 bilde per øye) på den lokalisasjon som er nærmest deg geografisk. Du trenger bare å møte opp til aktuelle sted. Her møter du opplært personell som tar bilder av begge øyne SKIEN: Fylkesmannen oppretter nå tilsynssak mot en grenlandslege. Det skjer etter klager fra en person som aldri har vært pasient hos denne legen Tak på 2500 pasienter. Da fastlegeordningen ble innført fikk mange beholde sin vante lege, men ikke alle. Det er nemlig et tak på 2500 pasienter per fastlege - og mange har mindre kapasitet fordi de jobber deltid etc. Man kan ikke ha mindre enn 500 faste pasienter Fastlege ved Fastlegene Colosseum. Se hva brukere sier om Per Johan Askim. Les mer om Per Johan Aski

Hvis du ikke er fornøyd med fastlegen din, kan du bruke bytteretten. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår. Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med legetjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882. __ Når lege oppnår 800 pasienter på listen, vil tilskudd deretter følge størrelsen på pasientlisten. Under etablering av liste vil en ha mulighet til å jobbe med pasienter knyttet til de andre fastlegene på legekontoret. Se Temaplan for legetjenester. Stillingstype Levanger kommune ønsker ett listetak på minimum 800 pasienter

Forskrift om fastlegeordning i kommunene - Lovdat

- En pasient kan forvente å få time innen rimelig tid. Hva som oppleves som rimelig tid, er avhengig av problemstillingen pasienten kommer med. Ved akutt tilstand kan du forvente øyeblikkelig hjelp enten ved å ringe 113 eller legevakten, så det er egentlig ikke mulig å si noe konkret om hvor raskt man skal få time, sier han Det gir store fordeler å behandle pasienter i 1.linjetjenesten. En fastlege som har tid, og som kjenner pasienten, sender færre pasienter videre. En god konsultasjon hos fastlegen koster ca 3% av et liggedøgn på sykehuset. Det koster staten 2-3 ganger mer å ta en identisk celleprøve hos en gynekolog enn hos en fastlege Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege. En fastlege er en allmennpraktiserende lege med avtale med kommunen om å inngå i fastlegeordningen. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste

Dette tjener fastlegen din - TV

Per capita tilskudd per pasient på listen. NÅ: 442 NOK. FINANSIØR: Kommunen + Honorar for behandling etc. Pasientavgift. Ersättning fra staten (HELFO) DET FINANSIELLE GRUNNLAGET FOR EN FASTLEGEAVTALE NORMALTARIFFEN. STATEN. Årlig forhandling. KOMMUNSEKTORENS ORGANISASJO Det finnes fortsatt rundt 400 000 røykere i Norge. Nå håper norske helsemyndigheter at et nytt og gratis behandlingstilbud skal få enda flere nordmenn til å stumpe røyken for godt Vi søker sakkyndige spesialister 6. november 2020. Vi kunngjør nå avtaler om levering av sakkyndigtjenester for lege- og tannlegespesialister

Helsenorge har kvalitetssikret informasjon om helse, sykdom og rettigheter, og digitale tjenester som bytt fastlege, e-resepter og kjernejournal Pasienten skal informeres om fordeler og ulemper ved langtidsbehandling med oksygen (LTOT), og gis mulighet for brukermedvirkning/samvalg ( 13). Kontraindikasjoner ( 2,3,4) Røyking (Pasienten skal være røykfri i minst 3 måneder før igangsetting av LTOT

Fastlege. Gå til legen nå! Fastlegene fortviler: - Vanligvis har jeg 20 pasienter per dag innom kontoret. Nå er snittet rundt 1 pasient. Klar tale: - Ikke ring fastlegen! Til toppen Besøksadresse: Dronningens gt 18, Bod. Det brukes for tiden betydelige ressurser på omorganisering av spesialist-helsetjenesten uten at omorganiseringen er satt i sammenheng med oppgaveløsning i fastlegeordning og kommunehelsetjenesten forøvrig. Manglende helhetstenkning er ikke smart og vil koste oss dyrt. Innbyggerne må stå i sentrum for det vi tenker og gjør i helse- og omsorgstjenesten Vi kategoriserer derfor pasienter i forhold til medisinsk nødvendighet, og behov (fastlege/legevakt, tannlege/tannlegevakt osv). Deretter foretas det alltid detaljert undersøkelser, evt. akutt undersøkelse av nye pasienter i møte. Slik at vi kan bli godt kjent med pasientens bakgrunn/historikk og medisinsk nødvendighet Ny pasient Som ny pasient på legesenteret er det det krav om at det sendes journalutskrift fra forrige fastlege. Dette kan gjennomføres ved at du tar kontakt med din forrige legekontor, og ber helsesekretærene sende journalutskrift elektronisk til din nye fastlege her på Novo legesenter

Fastlegen og sykehjemspasienter Tidsskrift for Den

Fastlege Knut Erik Eliassen på Voss har sendt en bekymringsmelding til Fylkeslegen i Vestland om multidosesystemet. Systemet sikrer at pasienter som trenger flere medisiner, kan få de i. Som bruker av ePortal med Helsenorge har legekontoret mulighet til å sende fritekst-sms til pasientene sine, både en-til-en og i bulk/masseutsendelse. Fritekst sms-utsendelse har en kostnad på 60 øre per sms med 160 tegn. Gratis for pasient Digital Dialog er gratis å bruke for pasienten og gjelder i første omgang bare for fastleger Benytter pasienten bil som annen transport, har pasienten rett til dekning av reiseutgifter med kr 2,50 pr. kilometer. Når et slikt transportmiddel tas sammen med andre pasienter eller nødvendig ledsager gis et tillegg på kr 0,45 per km for hver passasjer

Fastlegen - Hvordan tjene penger som fastlege

Pasienter fikk over 33 millioner i erstatning etter feilbehandling. Fastlege Ole Petter Hjelle: - Jeg hadde gjerne øremerket en del av skatten til forebyggende helsearbeid. Her skulle det vært rullestolrampe - hvor blir den av? Hortensfolk er friskere enn før søker tilskudd for å få hjelp til å rekruttere Tjenester A-Å. Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden × Tjenester. Barn og utdanning; Bolig, eiendom og kar I dag bruker legene cirka 10 til 20 minutter i snitt per pasient. Og når det kommer uanmeldte akutte tilfeller, må legene gi plass til dem. Det skaper utfordringer, sier Sørensen, og peker på at folk har anledning til å bytte fastlege to ganger i året. Man kan gå inn på nettsiden helfo.no og klikke på lenken som heter Bytte fastlege

Fastlege - Wikipedi

Helsenorge.no - Fastlege. Forskrift om dekning av utgifter hos lege. Bytte fastlege. Om reservasjon for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (rundskriv) Forskrift om fastlegeordning i kommunene. helsenorge.no - fastlege. Pasient- og brukerrettighetsloven. Felles innlogging til offentlige tjenester. Helse- og omsorgstjenesteloven. • Inntekt ved øke listelengden med 1 person og gi pasienten en konsultasjon: 1x per capita tilskudd (486) +1x2ad (160) =646 • Ved CAP+FFS finansiering gir få tjenester til mange større inntekter enn mange tjenester til få. 07.06.2019 1

Normaltariffe

- Resultatet viser at en legemiddelgjennomgang foretatt av geriater og fastlege i felleskap ga en betydelig reduksjon i legemiddelbruken, sier Wyller. Samarbeidet mellom legegruppene førte til at det i snitt ble avsluttet eller redusert doser på 3,6 legemidler per pasient Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår. Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med legetjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882. Tjenesten oppdatert: 04.05.2020 14:33

Er fastlegeordningen i krise? - Forskning

Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår. Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med legetjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882. Tjenesten oppdatert: 04.05.2020 14:33. Lyngen kommune Tilskudd av vitamin B 1 (tiamin), for eksempel tiamin 100 mg intramuskulært. Ved uttalte angstplager kan det i tillegg gis hydroksyzin (Atarax) 25-50 mg peroralt inntil maksimalt 100 mg per døgn. Oppfølging ved fastlege. Pasienter med skadelig rusbruk bør følges opp hos fastlegen Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår. Du kan ikke klage på at du ikke får den fastlegen du ønsker, eller at du mister den fastlegen du hittil har hatt. Ønsker du deg en fastlege som har full liste, må du vente til legen har ledig plass. Får du ikke fastlege i kommunen du bor i, kan du klage til kommunelegen Fastlege. Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Alle legekontorene i Malvik er med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor. Se tjenestebeskrivelse for mer informasjon. Disse gruppene har rett til å stå på en fastlegeliste

 • Tunap 989.
 • Innreise usa rulleblad.
 • Ost i håndbagasje.
 • Sjokolademilkshake med vaniljeis.
 • Jod halveringstid.
 • Parapsoriasis en plaques petite.
 • Universum bremen shop.
 • Koriander smak.
 • Dijon spisestol.
 • Ü30 party frankfurt börsenkeller.
 • Warlock 5e guide.
 • Mazda 5 problemer.
 • Sissel gran kjærlighet.
 • Merovingian and carolingian.
 • Contura i50 pris.
 • Olaf top.
 • Mrsa überlebenschance.
 • Degu züchter osnabrück.
 • Separate boliglån.
 • Puppenkönig bonn männerabend.
 • Lemen sprekker video.
 • Trichinose.
 • Pålegg baby 11 mnd.
 • Hvordan bli en sterkere syklist.
 • Boeing 777 306 er.
 • Om angina pectoris.
 • Madeira tips.
 • Berlin tag und nacht folge 2.
 • Tilhenger reparasjon tromsø.
 • Fyrverkeri plantasjen 2017.
 • Helt perfekt gjesteskuespillere.
 • Løkblomster sommer.
 • Nordnorsk julesalme instrumental.
 • Sandvolleyball regler.
 • Sweden rock 2017.
 • Klassifisering biologi.
 • Kjøpesenter puerto rico gran canaria.
 • Ferdinand zvonimir habsburg.
 • Speilrefleks test.
 • Kule bilder til ungdomsrom.
 • La fiesta norheimsund.