Home

Våpenloven 2022

Karmøy Jeger- Fisker- og Naturvernforening ARSMOTE-2017

Prop. 165 L (2016-2017) Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova) Tilråding frå Justis- og beredskapsdepartementet 1. september 2017, godkjend i statsråd same dagen Den nye våpenloven ble diskutert og vedtatt av stortinget 8. mars, for så å bli enstemmig vedtatt ved 2. gangs behandling 15. mars. Her er en kort oversikt over de viktigste punktene som berører deg som skytter. Det var dissens i enkelte tilleggsforslag, men loven i sin helhet ble vedtatt uten motforestillinger. Kort hva våpenloven [

Prop. 165 L (2016-2017) - regjeringen.n

Hva betyr den nye våpenloven for deg? - Norges Skytterforbun

 1. Oppbevaring: Hvordan skal våpen, våpendeler og ammunisjon oppbevares? Og hvor kan våpenskapet stå? I kapittel 16 i Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) finner vi forskriften for hvordan vi skal oppbevare våpen, våpendeler og ammunisjon. Utifra forskriften har NROF laget en punktliste over hvor våpenskapet kan stå
 2. I våpenloven som ble vedtatt 8. mars i år er ordlyden om varsling før kontroll tatt bort. Men Høyres justispolitiske talsperson beroliger våpeneiere: - Praksisen er som tidligere
 3. 1. september 2017 kl. 12:39 Foreslår forbud mot Utøya-våpen. I forslaget til ny våpenlov vil regjeringen forby visse halvautomatiske rifler, som den som ble brukt ppå Utøya i 2011

Ny våpenlov vedtatt - Aldrimer

 1. Stortinget har vedtatt ny lov om våpen, skytevåpen, våpendeler og ammunisjon (våpenlova). Den nye loven er først og fremst en lovfesting og klargjøring av gjeldende rett, men det er likevel regler som innebærer en skjerping i forhold til dagens regelverk. Det er for eksempel innført forbud mot å erverve eller ha halvautomatiske rifler med størst skadepotensiale. Det er også innført.
 2. våpeninnehavere og registreringspliktige våpen i Norge. I 2017 var det registrert 71 594 søknader om erverv av våpen. Målet med revisjonen har vært å undersøke om politiet i behandling av våpensaker etterlever kravene i våpenloven med forskrift og andre sentrale bestemmelser på området
 3. Regjeringens innstilling til våpenloven 2. september 2017 / i Forside, Fra forbundet, Nyheter / av Oda Løvseth. Fredag 01.september kom Justisdepartementet og Regjeringen overraskende med en pressekonferanse vedrørende prop. 165 L, Lov om våpen, skytevåpen, våpendeler og ammunisjon, kalt Våpenloven
 4. Disse medlemmer viser til at våpenloven implementerer EUs våpendirektiv (Prop. 166 S (2016-2017)), noe som innebærer at jegere verken kan bruke eller besitte magasiner med høy kapasitet når ny lov trer i kraft

- Vi har tatt hensyn til jegere, våpensamlere og sportsskyttere. Dermed tror jeg mange vil være svært fornøyd med den nye våpenloven, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen. Fredag la regjeringen frem et forslag til ny våpenlov, som er en oppfølgning av terrorhendelsene 22. juli 2011 Våpenloven, lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. av 9. september 1961, er den loven som i Norge omhandler våpen i generell betydning.. Våpen som kniver, slagvåpen, økser, skytevåpen (herunder også ammunisjon og utstyr), elektrosjokkvåpen, kastevåpen etc. kontrolleres av våpenloven.. Våpenloven definerer hva som er lov til å eie, inneha, bære eller bruke av privatpersoner

Ny våpenlov - regjeringen

NV har gjennom Misforståelser om den nye våpenloven i klartekst fått bekreftet vår bekymring med setningen fra JD: Det er med andre ord ikke opp til den enkelte skytter å avgjøre hvilke våpen han vil ha. Dette er hva Våpenloven §7. Kapittel II. sier om erverv m.v. av våpen og våpendeler Ser det er en del uvitenhet angående utlån av våpen. De fleste forholder seg til Våpenloven og Våpenforskriften. Dette kan ofte føre til missforståelser. Spesielt er dette roten til en del misstolkninger Fra våpenforskriften: § 85.Utlån fra fysisk person (våpenloven § 11 første til femte ledd)Den..

Publisert 01.09.2017 13:24. Oppdatert 19.10.2017 15:09. Konklusjonen er at det er ingen dramatiske endringer i våpenloven for jegerne, men at det er noen innstramninger, blant annet når det kommer til halvautomatisk våpen og utlån av våpen Fortsetter denne trenden med drap vil flere amerikanere i løpet av 2017 og 2018 bli skutt og drept enn antallet amerikanere som døde under Vietnamkrigen (47.000) våpenloven § 7; våpenforskriften § 12 og 13; Lovlige og ulovlige våpen Noen typer våpen er forbudt. Det samme gjelder farlige gjenstander som kan bli brukt til vold, og som lett kan skade folk. Strafferammen for å ha ulovlige våpen er to års fengsel PST-sjefen ilagt forelegg for brudd på våpenloven. Hans Sverre Sjøvold oppbevarte tre våpen på sitt eget kontor i syv år. Ett av dem var uregistrert

Våpenloven forutsetter som nevnt at det behov for våpen som forelå på innvilgelsetidspunket skal foreligge så lenge vedkommende innehar skytevåpen. Dette fremgår av våpenloven § 10 der politimesteren er gitt adgang til å tilbakekalle våpenkortet når behov og/eller personlige egenskaper ikke lenger er tilstede Onsdag innførte Norge nye krav for deaktivering av skytevåpen, i tråd med EUs regelverk. De gamle reglene for hva som kreves for at et skytevåpen kan betegnes som deaktivert, eller plombert som det også kalles, blir dermed helt erstattet. Det skjer etter forordning fra EU-kommisjonen, som i desem - Nå strammes det inn for halvautomatiske rifler, sier Liv Gustavsen, som er medlem av Stortingets justiskomité Våpenloven som er tilgjengelig her er en link til Loven som ligger på DFS sin hjemmeside

Cappelen-Jensen-saken, også omtalt separat som Cappelen-saken og Jensen-saken, var en norsk sak som omfattet etterforskningen og straffesakene mot Cappelen-ligaen, en hasjsmuglerliga ledet av Gjermund Cappelen, og mot en tidligere politimann, Eirik Jensen, som var tiltalt for medvirkning til narkotikasmugling, grov korrupsjon samt flere brudd på våpenloven Publisert 17.05.2017 Del Han er siktet for et brudd på våpenloven. - Det er en påstand om at han for en stund siden skal ha overlevert noen våpen til andre personer

Ny våpenlov: - - Uakseptabelt med tilbakevirkende forbu

 1. Våpenloven og våpenforskriften gir mye av grunnramma for å kjøpe, ha og bruke våpen i Norge. Her får du et utvalg av de viktigste paragrafene i lovers sedvanlige tunge språk. Se hele loven: Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. [våpenloven] (linkes til ny fane)
 2. Det finnes en rekke våpen det er lovlig å eie i Norge. Etter våpenloven § 7 skal den som skal eie våpen ha behov eller annen rimelig grunn for å ha skytevåpen». Politiet i Nordre Buskerud har laget en oversikt over hvordan man går frem dersom man ønsker å eie ulike våpentyper her.. I forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon finnes det ytterligere regler om hvilke våpen.
 3. 3.5.1.2.2 Presisering av behovskravet i våpenloven § 7 tredje ledd - krav til aktivitetsnivå Det fremgår av våpenforskriften § 13 første ledd at tillatelse til å erverve og inneha, pistol, revolver, rifle eller hagle til øvelses- og konkurranseskyting kan gis til søker som kan dokumentere medlemskap og aktivitet i forening tilsluttet en skytterorganisasjon godkjent av.
 4. On 29. august 2017. In Jakt. Jegerprøven er bestått og nå trenger du jaktvåpen til den eller de jaktformene du skal bedrive. For å få tillatelse til å inneha eller eie våpen i Norge må du oppfylle kravene som våpenloven setter til personer for å få våpenkort
 5. 1.4.2012-31.3.2017 § 2, -våpenloven § 33 første ledd første punktum, jf. tredje ledd, jf. § 27a første ledd, og -våpenloven § 33 første ledd første punktum. jf. tredje ledd, jf. § 31 første ledd, jf. våpenforskriften av 25.06.2009 nr. 904 § 80 første ledd annet punktum ti
 6. Spørsmål om dispensasjon fra alderskravet i våpenloven 27.03.2015 2015 Lov og rett; Er godkjent/ikke godkjent også en vurdering? 15.06.2018 2018 Karakterer og vurdering; Legeerklæring for godkjent vandel 23.04.2018 2018 Førerkort; University of Amsterdam - godkjent lærested? 13.11.2017 2017 Høyere utdanning i utlande
 7. Den som har individuelt våpenkort kan etter våpenloven § 11, 1-5 ledd, overlate våpen som er oppført på våpenkortet til en annen for en periode på inntil fire uker. Pistol/revolver og halvautomatiske våpen kan kun overlates til andre med gyldig våpenkort for tilsvarende våpentype

Våpenstatistikken de færreste vet om: USA: 78 prosent av amerikanerne eier IKKE våpen I USA står våpenloven sterkt. Men hvor mange amerikanere som faktisk eier våpen vil kanskje overraske deg PST-sjefen ilagt forelegg for brudd på våpenloven. msn nyheter. levert av Microsoft News. nettsøk. Det eneste aktuelle våpenamnestiet fant sted 1. til 31. mars 2017, året etterpå. Ifølge tiltalen skal Iversen i en periode mellom november 2017 og 2018 ha truet med å «offentliggjøre ufordelaktige opplysninger» om Røkke dersom han ikke betalte et tosifret millionbeløp. Iversen nekter straffskyld. Rettssaken gikk i Oslo tingrett 8.-11. oktober. Iversen er tidligere straffedømt for trusler og brudd på våpenloven

NJFF Nyheter Vapenlov-pa-godt-og-vondt

Politidirektoratet har tolket våpenloven § 1 bokstav c og anser at mange knallvåpen som omsettes på det norske markedet er våpenimitasjoner som forholdsvis enkelt kan omgjøres til skarpe våpen. Disse er etter direktoratets vurdering registreringspliktige - Viktigst våpenloven på 20 år. The New Yorks Times skriver at Red Flag-tiltaket, hvis det blir vedtatt som lov, vil være den viktigste lovgivningen innen våpenkontroll som er vedtatt på 20 år Nybrogade 26 - 30, 1203 København K, Tlf. 33118338, mail@arms-gallery.dk SE13081387. Priser er inkl. Moms. Der tages forbehold for: Udsolgte varer, trykfejl og prisændringer, samt forhold vi ikke er herre over Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket Sider for pistolskyting i Norge. I skytterlag/-klubb som er tilsluttet et skytterforbund som har skyting med luftpistol på sitt program vil deltakelse i organisert trening med luftpistol Rundskriv 2009/009 Politiets behandling av våpensaker - à jour pr 04-10-2016 Side 27 av 64 godskrives som fremmøte på banen

Av: Øyvind Thuestad 21. juni 2017, 16:31 Det finnes omlag 5.000 kriminelle og 200 kriminelle nettverk i Sveriges 61 «utsatte områder», ifølge svensk politi. Som vi har omtalt før er 23 av de 61 områdene «særskilt utsatte» - mer kjent som no-go-områder Våpenloven er vedtatt uten forhåndsvarslet våpenoppbevaringskontroll ! NV`s kommentar før loven ble vedtatt. Arbeiderpartiets vedtatte forbud mot halvautomatiske jakt- og idrettsvåpen i partiprogrammet fram til 2017, kan resultere i en ny markering for å få stoppet dette forslaget Målet med revisjonen har vært å undersøke om politiet i behandlingen av våpensaker etterlever kravene i våpenloven med forskrift og andre sentrale bestemmelser på området. Undersøkelsesperioden er 2017, men det er også hentet inn data for 2014 til 2016 for å se helhet og sammenhenger Senatet i Oregon har nå vedtatt et lovforslag om å stramme inn våpenloven i delstaten. Loven går ut på at folk som er siktet for stalking, vold i hjemmet eller ilagt besøks- og kontaktforbud ikke har lov å eie eller kjøpe våpen. Dermed er Oregon den første delstaten i USA som strammer inn våpenloven so torsdag 30. mars 2017. Våpenloven 2019 Den nye våpenloven ble diskutert og vedtatt av stortinget 8. Tilhørende NOU - Norges offentlige utredninger. Nyheter og innsikt om våpenloven. Våre våpenlover skal endres. I våpenloven som ble vedtatt 8

Logg inn. Cart. 0 Handlekur Innlegg om Våpenlov skrevet av haveaniceday01. Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use

Oppbevaring av våpen - dfs

 1. - Det skal visst nok være et eldre forhold for brudd på våpenloven. Det er samme påstand som arrestasjonene 16. mai 2012 og dagen før fredsprisen ble delt ut til Obama i 2009, sier Elden til Nettavisen. Politiinspektør Vegar Munthe Ommedal sier de har arbeid med saken over flere dager. - Det er ingen sammenheng mellom disse tilfellene
 2. Den gamle våpenloven fra 1961 ligger an til å bli erstattet av en ny våpenlov og utredninger. Du må være fylt 18 år for å ha rifle eller hagle. Du må være fylt 21 år for å h
 3. Børsemaker og landslagsskytter dømt til fengsel . En kristiansander (40) er funnet skyldig i flere alvorlige brudd på våpenloven. Samtidig har han anmeldt politiet til Spesialenheten
 4. Hun har vært saksordfører for endringene i våpenloven, som blant annet innebærer et forbud mot halvautomatiske våpen. - 22. juli-massakren ble utført med et halvautomatisk våpen. Det er behov for å bli kvitt disse våpnene, sa Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich til NTB da justiskomiteens innstilling var klar
 5. På bare tre måneder samlet australske myndigheter inn 57.000 ulovlige våpen. - En suksess som overgikk all forventning, lyder reaksjonene
 6. Da Kjell Inge Røkke følte han ble presset av en nå tiltalt 62-åring, hyret han inn en tidligere polititopp som sikkerhetsansvarlig. Tirsdag starter rettssaken

Sak 169/19-123, 29.09.2020 Sakens bakgrunn: To ansatte (A og B) og ett politidistrikt ble etterforsket for mulig brudd på våpenloven. Til sammen fem våpe Arfan Bhatti er siktet for brudd på våpenloven. Han ble pågrepet tirsdag kveld. Arfan Bhatti under demonstrasjoner utenfor Stortinget i 2012, mot Norges deltakelse i krigen i Afghanistan Våpenamnesti 2017 - informasjon til publikum • Fra 1. mars til 31. mai 2017 er det våpenamnesti i Norge. Det innebærer at folk som har ulovlige våpen kan levere dem til politiet uten å bli straffet for brudd på våpenloven. • De som benytter seg av våpenamnestiet kan gjøre én av følgende fire ting for å oppfylle våpenloven

Mannen skal også ha overtrådt bestemmelsen i våpenloven om at enhver som vil eie eller inneha skytevåpen skal ha tillatelse fra politimesteren, det vil si våpenkort. Erkjente straffskyld Tingretten la særlig vekt på drapstrusselen, at siktede også hadde gjentatt denne flere ganger, både i påhør av polititjenestemenn og helsepersonell, og omstendighetene rundt siktede da han ble. Heisann, Jeg og en kamerat skal krysse innlandsisen på Grønland i 2010 og som et ledd i forberedelsene skal vi på brekurs. Kurset blir nok ikke før på vårparten, men jeg skal en tur til USA i januar og tenkte å kjøpe litt utstyr der. Siden jeg ka.. Saken er oppe i Oslo tingrett 15. og 16. mai 2017. Den 37 år gamle mannen er tiltalt på fire punkter : trusler , fordi han skapte frykt da han utplasserte en bombelignende gjenstand, falsk anmeldelse, misbruk av nødsignal og brudd på våpenloven fordi han hadde på seg en startrevolver

Den 9. januar 2017: Rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen startet i Oslo tingrett. Eirik Jensen nektet for de alvorligste delene av tiltalen, men erkjente mindre brudd på våpenloven. Den 19. mai 2017 gikk Spesialenheten inn for at Eirik Jensen burde dømmes til 21 års fengsel Hvis man ikke er edruelig eller har en pålitelig vandel, kan politiet inndra våpenlisensen ifølge våpenloven, sier Øystein Paulsen. Bruker loggen. Han sier de har rutiner på å gå gjennom politiets operasjonslogg og sammenholde den med våpenregisteret. Oppdatert: 21. april 2017 11:05 I Lundekroken i 2017 ble mannen pågrepet etter flere dramatiske timer med forhandlinger. Aksjonen oppsto etter at han ikke stoppet i en politikontroll i Drammens-området. Han kjørte videre til Billingstad der han forskanset seg i rundt ti timer før politiet fikk kontroll på ham - en overtredelse av våpenloven § 33, jfr. § 27a første ledd til en straff av fengsel i fem måneder. Straffeloven (2005) § 79 bokstav a) og straffeprosessloven § 40, annet ledd har kommet til anvendelse.» (5) Tingretten fant altså at forholdet i tiltalen post I ikke var grovt etter straffeloven § 191

Militærkledd student førte til væpnet politiaksjon

Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv

 1. Beslaget ble gjort i juni 2017. - Vi hadde opplysninger om at det ble oppbevart våpen i huset, men da vi kom dit oppdaget vi at det var en god del mer enn det vi hadde opplysninger om, sier.
 2. Røkke hyret inn eks-polititopp som sikkerhet. Da presset fra torpedo Jan Erik Iversen skal ha stått på som verst mot Kjell Inge Røkke, ble tidligere sjef for Beredskapstroppen i politiet hyret inn som sikkerhetsansvarlig for milliardæren
 3. I juni 2017 publiserte VG dokumentaren «Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene» etter å ha fått tilgang til tre timer med ukjente opptak av ulike private samtaler. Opptakene er gjort av en felles bekjent av milliardæren og torpedoen. Begge er fanget på lyd i ulike opptak, men det finnes ingen opptak hvor Røkke og Iversen snakker sammen
 4. Vold, promille og brudd på våpenloven torsdag, 8 mars 2018, 9:27 av Tore Østby En mann i trettiårene er i Sør-Trøndelag Tingrett dømt til 24 dagers betinget fengsel og ei bot på 30.000,- kroner

Så store er forskjellene i USAs våpenlove

Oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon

Skiltene under viser når det er slutt på kollektiv- og sambruksfeltene, og trafikantene må over i vanlig kjørefelt. Underskilt kan begrense adgangen til kollektivfelt Adgangen til et kollektivfelt kan begrenses ved bruk av underskilt. Underskilt kan angi at bestemte grupper av kjøretøy ikke. Straff for å spraye noen med CS gass? Offentlige institusjone

Fra 2017 til 2018 har færre personer mellom 10-17 år vært involvert i anmeldt kriminalitet, både med kniv og skytevåpen, samt andre brudd på våpenloven. En mer omfattende undersøkelse av voldsanmeldelsene ved Oslo politidistrikt i 2018 komme senere i 2019 7. mai 2017 Tollvesenet har en webside og der kan man faktisk finne en mailadresse. Jeg har spurt de om forksjellige ting mange ganger og de er raske til å svare og tro det eller ei, det virker som de kan det de holder på med. Så jeg ville bare sendt de en kort mail og spurt 82-åring dømt i Høyesterett for ulovlig hummerfiske og brudd på våpenloven En 82-årig tidligere yrkesfisker er dømt til 21 dager i fengsel for flere brudd på havressurs- og våpenloven. I tillegg får han aldri mer fiske hummer - Bhatti mistenkt for brudd på våpenloven Den kjente islamisten Arfan Bhatti som i går nok en gang ble pågrepet av politiet, er mistenkt for brudd på våpenloven. Av Eirik Torbjørnsen Onsdag 17.05 2017 Hans etterforskning ledet i 2017 til at han sammen med Orderud-ekteparets advokat leverte en begjæring om gjenopptakelse av drapssaken, da han mener ekteparet er uskyldig dømt. Det er ventet at gjenopptakelseskommisjonen i 2020 vil beslutte om saken på ny skal opp i rettssystemet

Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang Fra 1. mars til 31. mai i år kan man levere ulovlige skytevåpen til politiet uten å risikere straff. Så langt har politiet Bøtelagt for brudd på våpenloven En mann i 70-årene er ilagt en saftig bot for å ha brutt våpenloven. BOT En mann i 70-årene er ilagt bot etter å ha brutt våpenloven I 2017 ble 43 personer drept og 139 skadd i 324 skyteepisoder i Sverige. Hittil i 2018 er 42 drept og 129 skadd i 272 skyteepisoder i landet. Gjengoppgjørene handler ofte om narkotika eller hevnaksjoner. Det er storbyene Stockholm, Göteborg og Malmö som er mest utsatt, med henholdsvis 10, 10 og 13 og drap med skytevåpen i år

Våpenloven, Skytevåpen Ny våpenlov: Varsling om kontroll

Våpenloven § 30 femte ledd skal lyde: For å gjennomføre kontroll med om krava for oppbevaring etter § 19 andre ledd er oppfylte, kan politiet krevje tilgang til innehavar sin private bustad i samsvar med dei vilkår som er fastsette i medhald av § 41 nr 1 Tredjeparts vilkår, betingelser, konto og utgifter kan påløpe. Tjenestetilgjengeligheten kan variere etter markedet. 2 Funksjoner og spesifikasjoner kan endres uten varsel.; 3 Hvis du vil ha informasjon om den eksterne strømtilførselen som leveres med produktet (der det gjelder), kan du se koblingen til informasjonen om krav til miljøvennlig utforming av ekstern strømtilførsel i.

Ny våpenlov - Siste nytt - NR

Svartkruttvåpen produsert før 1890 anses som ikke-kontrollpliktige våpen etter våpenloven § 1 annet ledd. Det samme gjelder skytevåpen produsert i eller etter 1890 dersom Politidirektoratet har funnet dem egnet til kun å avfyre ammunisjon som enten er utilgjengelig i alminnelig handel eller ikke enkelt kan fremskaffes på andre måter, herunder ved egen tilvirkning Våpenloven krever at nybegynnere skal være «aktive», dvs. delta på klubbens treninger og skyte med klubbens våpen, i 6. måneder før man kan søke om å få kjøpe sitt eget våpen. I NEPK krever vi at nybegynnere skal delta på minst 10 treninger + to dager med praksis fra sikkerhetskurset i løpet av denne 6 måneders perioden, før vi anbefaler kjøp av eget våpen

Sak - stortinget.n

Minst 17 mennesker er bekreftet drept av sikkerhetsstyrker i Kamerun, etter gårsdagens protester i den engelsktalende delen av landet. De anklager den fransktalende flertall for diskriminering. * Russerne kjøpte Facebook-annonser og skapte falske profiler i USA under presidentvalget, ikke nødvendligvis for å hjelpe Donald Trump, men for å spre mest mulig kaos om demokratiet Gamle «synder» får konsekvenser i 2017 for skjenkestedet ved Rundingen. Våpenloven er et ømfintlig tema her. Til tross for at hun lever det glamorøse liv blant kjendiser i Los Angeles, er sminkør Julie Marquez bekymret for Amerikas mørke sky, våpenloven. Publisert (Dette er en direkte kopi av den offesielle meldingen til Norges Airsoft Forbund)(Mer informasjon finnes i Våpenlovens § 7, § 10 og § 29 ) Siden du leser denne siden kan det hende at du har et barn som eier eller har vist interesse for airsoft. Vi i NASF er kjent med at enkle airsoftvåpen-modeller, som oftest [Les mer Posted by - NA -, Last modified by Lisbeth JetCarrier.Com on 22 May 2017 12:28 PM. Link til våpenforskriften, spesiellt viktig om du vil ta inn kulespisser eller prosjektiler. Vi sender ikke: jf. våpenloven § 5 første ledd bokstav a, b) låskasser og piper til våpen som er nevnt i bokstav a,.

Etter våpenforskriften § 9 er visse knivtyper forbudt, blant annet stiletter og springkniver. Forbudet er uklart, særlig etter Borgarting lagmannsretts dom av 4. desember 2017 (LB-2017-24663), og at det etter denne dommen har fått et utilsiktet og uhensiktsmessig nedslagsfelt, særlig ved at stilettbegrepet er tolket utvidende I etterkant av moskéangrepene på New Zealand i 2019 så vi at hun raskt tok politisk ledelse og innførte omfattende endringer i våpenloven, ved å forby en rekke automatiske, semi-automatiske og andre type våpen. Dette gjenspeiler hennes syn på fredstiltak og New Zealand som et progressivt foregangsland Publisert: 08. juli 2017, kl. 14:21 Sist oppdatert: 08. juli 2017, kl. 14 kjøpe, selge, importere og bruke airsoftvåpen. Airsoftvåpen oppfattes i Norge som et våpen og omfattes av Våpenloven og Våpenforskriften, og som på andre våpen er det 18 års aldersgrense på airsoftvåpen i Norge. Dette gjelder ved kjøp og all bruk Utpressingen skal ifølge tiltalen ha skjedd mellom november 2017 og januar 2018. - Min klient erkjenner ingen straffskyld, sier Iversens forsvarer, advokat Benedict de Vibe, til Dagbladet . Forsvareren anklager også politiet for å krydre tiltalebeslutningen når de tiltaler Iversen for brudd på våpenloven

I bilen de siktede mennene kjørte i fant politiet en AK-47

Regjeringens innstilling til våpenloven - Norges

Terror-delen av siktelsen er derfor trukket, mens siktelse for brudd på våpenloven opprettholdes. Ifølge politiet ble det funnet en rifle og en kniv i førerhuset på lastebilen. Frankrikes president François Hollande slo raskt fast at hendelsen i Antwerpen var et forsøk på en terrorhandling, selv om belgisk politi nølte med å konkludere med dette Saker i Fredrikstad tingrett uke 5 2017 Det skal avholdes 15 rettsmøter denne uken. Mandag 30.01. Sivil sak. Rettsmøte til sluttbehandling i.. Trafikkregler. Trafikkreglene gjelder for all trafikk på vei, og må følges uansett om du er gående, på sykkel eller kjører Se mer av NJFF Vest Agder på Facebook. Logg inn. elle

Innst. 146 L (2017-2018) - stortinget.n

En 28 år gammel mann er i Nord-Troms tingrett dømt til 4 års fengsel, med fradrag for sonet varetekt, for en rekke brudd på straffeloven, legemiddelloven og våpenloven. Fra 2017 til 2019 har. Amerikas forente stater, forbundsrepublikk som utgjør noe under halvparten av det nordamerikanske kontinent. USA strekker seg over hele kontinentet, fra Atlanterhavet i øst til Stillehavet i vest, med grenser i nord til Canada og Mexico i sør. Landet omfatter dessuten den nordvestlige del av kontinentet (Alaska) og øygruppen Hawaii i Stillehavet, og har siden 1959 bestått av 50 delstater. De siste vinnerne av fredsprisen er Abiy Ahmed (2019), Denis Mukwege og Nadia Murad (2018), ICAN (2017), Juan Manuel Santos (2016), Den tunisiske kvartetten for nasjonal dialog (2015), Malala Yousafzai og Kailash Satiarthi (2014), Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, OPCW (2013), Den europeiske union, EU (2012)

En våpenlov tilpasset jegere - Fr

Det må imidlertid ikke bæres på offentlige steder, da vil det være en forbrytelse i henhold til knivloven / våpenloven. * Ikke eksportert utenfor EU. Har du noen spørsmål? Anmeldelser. 2020-10-18 av Fredrik. Samlingsobjekt . 2020-08-19 av Stewe. 2017-10-09 2017-10-07 av Gabriel. 2017-10-06 av Jyrki. 2015-09-28 av Martin. 2015-09-27. Mange er uenig i våpenloven . Våpenloven i USA har fått mye kritikk, og mange mener at den burde være strengere. - De som vil tillate våpen har mye penger, og det er mange som støtter dem. På grunn av det får de oftere viljen sin. Amerikanerne vil at det skal være vanskelig å lage en lov hvis ikke veldig mange er for den, forteller. Vold, promille og brudd på våpenloven. Skrevet av Tore Østby 08/03/2018 09:27 En mann i Mannen er dømt for å dytte, og trampe på en kvinne ved to anledninger i januar 2017. Promillekjøringen foregikk på Elverum i oktober i fjor. Blodprøve viste 0,97 i promille Norske tollerne har i år beslaglagt 503 ulike våpen. Det er 27 prosent flere beslag enn i hele 2016. Den største økningen er ulovlige voldsprodukter. 393 av de 503 beslagene så langt i år var blant annet elektrosjokkvåpen, batonger og karambitkniver, melder P4. Kontorsjef Lars Teigen ved tollregi

Østlendingen - Jakt
 • Japansk matrett kryssord.
 • Lage kjøttdeig av lam.
 • Suzuki bildeler.
 • Cewe fotokonkurranse.
 • Odyssee berlin.
 • Fritaksavtale elbil.
 • Økologiske klær.
 • Largest military budgets.
 • Hvor mye koster høyskole.
 • Landslag feltritt.
 • Addisjon og subtraksjon oppgaver.
 • Fagernestreffet 2017.
 • Abievents braunschweig.
 • Speilrefleks test.
 • Salwar kameez 2017.
 • Barry weiss money.
 • Angelina jolie früher.
 • Tripper ursachen.
 • Muttergöttin kelten.
 • Dagpenger kalkulator 2018.
 • Doctor who season 9.
 • Miss angelique penny dreadful.
 • Alkoholfri drikke oppskrift.
 • Bianca balti marito.
 • Новости украины подробности сегодня.
 • Mi gente meaning.
 • Fm nettet slukkes ikke.
 • Programmering deltid.
 • Puppenkönig bonn männerabend.
 • Dhl fahrer verdienst.
 • Trauer bilder mit sprüchen.
 • Sjablonger mønster.
 • What caused the vietnam war to start.
 • Chinese ems.
 • Pflegestufe 0 bei kindern adhs.
 • Natriumklorid piercing.
 • Irische fabelwesen.
 • Mühlenpokal gifhorn 2018.
 • Sopp i huden kjerringråd.
 • Ulike knuter.
 • Studere i københavn.