Home

Nominalnivå ordinalnivå

ordinalnivå. Samme som nominalnivå, men i tillegg kan variablene rangeres. For eksempel dersom personer klassifiseres som enten «fattig», «vanlig inntekt» eller «rik», kan disse rangeres fra 1 til 3, med «rik» som høyeste verdi. intervallnivå. I tillegg til ordinalnivå kan avstanden mellom verdiene måles Skalabruk (måling) betyr å tildele nummer eller andre symboler til karakteristika ved objekter etter bestemte regler. Det er viktig å presisere at vi ikke måler personen, men egenskaper eller attributter ved personen, slik som inntektsnivå, meninger o.l. Det er vanlig å operere med forskjellige målenivåer for egenskaper eller variabler: nominalnivå, ordinalnivå, intervallnivå og. Ordinalnivå nominalnivå målenivå - Store norske leksiko . dre), som for eksempel på variabelen utdanning, med verdiene lav, middels og høy ; alnivå. Ordinalnivå. Er hjemstedet ditt 1 Stor by (Oslo, Bergen, Trondheim eller Stavanger) 2 Mellomstor by (mellom 50 000 og 100 000 innbyggere) 3 Liten by (mellom 15 000 og 50 000 Ordinalnivå - dette er nominalnivå med mulighet for rangering, f.eks. fattig - vanlig - rik. Intervallnivå - dette er ordinalnivå med verdier man kan måle distanse mellom, f.eks. temp. Forholdstallnivå - her kan verdiene rangeres, avstanden mellom dem måles, og forholdstall beregnes

Målenivå - Wikipedi

Sensorveiledning SOS1120 høsten 2004 Oppgave 1: (a) Nominalnivå: verdiene er gjensidig utelukkende, men kan ikke rangeres.Ordinalnivå: gjensidig utelukkende verdier som kan rangeres, men hvor avstanden mellom verdiene ikk Data på ordinalnivå Data på nominalnivå Synkrone data Diakrone data 12. Hva er en bakenforliggende variabel? En variabel som i en kausalmodell ligger forut for et bestemt variabelpar En variabel som er skjult av kausalmodellen En variabel som i modellen påvirker minst en annen variabe Nominalnivå Ordinalnivå Intervallnivå og forholdstallsnivå Andre inndelinger - Sammensatte mål. Kapittel 20 Datainnsamling ved hjelp av spørreskjema - Spørreskjemaets logikk - Spørreskjemaet må utformes slik at det kan gi svar på problemstillingene - Ulike grader av strukturering - Praktiske tips ved utforming av spørreskjemaer - Hva. Ordinalnivå: I tillegg til å skille mellom verdiene til data, så gir det også mening å.regresjon Multivariate analysis Multivariat analyse Nominal (measurement level) Nominalnivå. med ett utvalg One-tailed hypothesis Ensidig hypotese Ordinal (measurement level) Ordinalnivå Outlier.

Skalabruk - Wikipedi

 1. Alle variabler har ulike egenskaper og variabelens verdier forteller oss om hvilke variasjoner det er i egenskapene hos de ulike (utvalgs) enhetene.F.eks. kan variabelen kjønn kun ha to verdier - nemlig mann og kvinne, mens variabelen alder kan ha langt flere verdier f.eks. fra 1 - 80 år
 2. alnivå og ordinalnivå. Grunnen til dette er at variablene er bare ulike kategorier. Histogram Det som skiller histogram med stolpediagrammet er at i histogram står Stolpene klint med hverandre. Eksempel: hvor mye antall fravær dager er mest vanlig? Svaret: 10-20.
 3. alnivå Ordinalnivå fordi det er kategoriskriktig fordi vi kan ikke rangerer kjønn D) Forholdstallsnivå vi har et naturlig nullpunkt E) Kvantitativ variabel riktigfordi det er mengde og størrelse som går fra 0 til oppover F) Observator Riktig (beregnet på utvalget) G) Inferens, at vi bruker observator til å si noe om populasjon (inferens slutter noe om.
 4. alnivå. Vis alle innlegg. torsdag 1. september 2016. Kort, men litt langt, om kvalitativ metode. Dette innlegget vil ta opp noen elementer fra kvanitativ metode, slik det står i Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode
 5. alskala; Ordinalskala; Intervallskala; Kvotskala; De statistiska mått och egenskaper som är relevanta att beräkna för en statistisk variabel beror på vilken typ av mätskala variabeln tillhör

Nominalnivå eksempel - nominalnivå er innen statistikk det

En enkel beskrivelse av målenivåer og dets betydning Innføring i statistikk. Introduksjonsfilm om de ulike nivåer for dataorganisering: nominalnivå, ordinalnivå og ratio-intervallnivå. Bruk av SPSS-programmet. Kort og godt - Statistics for. hvilket målenivå variablene er på. Den variabelen med det laveste målenivået bestemmer hva slags mål vi kan bruke. Er det laveste målenivået nominalnivå skal vi bruke phi og Cramer's V. Ordinalnivå tillater bruk av gamma, Kendalls's tau-b og Kendall's tau-c Målenivå til data Eivind Eriksen (BI) relesningFo 1 10. januar 2012 22 / 32 Nominalnivå: Variabelens verdi er uttømmende og gjensidig utelukkende kategorier, dataene faller i kategorier uten ordning. For eksempel nasjonalitet, studieretning, yrke, kjønn osv. Ordinalnivå : Når dataene kan ordnes i en bestemt rekkefølge, men avstanden mellom data verdiene har ingen mening

En variabel er et kjennetegn ved et fenomen og kan ha ulike målenivå (40). Variablene var på nominalnivå og ordinalnivå. Følgende variabler var på nominalnivå: sykepleier/intensivsykepleier, erfaring som sykepleier/intensivsykepleier og tidligere deltakelse på kommunikasjonskurs Målenivået: Nominalnivå Egenvurdering av helse (meget god, god, verken god eller dårlig, dårlig, meget dårlig) Målenivået: Ordinalnivå Hvor mange år ektepar har vært gift Målenivået: Forholdstallsnivå Lykke (skala fra 0 til 10) Målenivået: Ordinalniv

Det opereres med fire målenivåer 1Nominalnivå 2 Ordinalnivå 3 Intervallnivå 4 from USN HANDEL 1100 at University College of Southeast Norwa Hvis du ønsker korrelasjonsmål, merk av for Phi and Cramers V (nominalnivå), og/eller Gamma og Kendalls tau-b og Kendalls tau-c (ordinalnivå). Etter å ha markert de målene du ønsker klikker du på Continue-knappen for å komme tilbake til den opprinnelige dialogboksen. Her klikker du på OK for å beregne krysstabellen Nominalnivå Ordinalnivå Intervallnivå Kvotnivå rangordning jämna steg absolut nollpunkt kategorier (omvandlat till siffror) riktiga tal Exempel kön, etnisk bakgrund, typer utbildning, sociekonomisk bakgrund, (betyg) intelligenstest, testvärde, (attityd), (betyg) vikt, längd, ålder, pris.

8 om boka Når du selv skal søke kunnskap, vil du ha nytte av bokas innføring i informasjonskompetanse. Det vil lette arbeidet med å orientere seg i det mangfoldet av informasjon som omgir oss. Kvantitativ metode (Analyse av data (Univariat (1 variabel) (Spredning (I: Kvantitativ metode (Analyse av data, Hva er kvantitativ metode?, Spørreundersøkelser (surveymetode), Kodebok og datamatrise, Analyseenheter, populasjon og utvalg, Variablers målenivå, Variabler og verdier, Kvantitative forskningsdesign Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode Forfatter: Asbjørn Johannessen Boka Detaljer Om boka Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode har i en årrekke vært Norges mestselgende metodebok Gyldendal Akademisk 201

Ordinalnivå: (1) God - Middels - Dårlig; Nominalnivå: Hverken (1), (2) eller (3), vi kan bare si at verdiene er forskjellige Kjønn, religion, Typer data: Tverrsnittsdata: fra samme tidspunkt; Tidsseriedata: observasjoner over tid Finansielle priser over tid; Paneldata: Både tverrsnittsdata og tidsseriedat Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang

Typer av målinger - Bakkenblog

Forelesning 7. Statistiske beskrivelser av. enkeltvariabler. Statistiske mål for univariate fordelinger: • Sentraltendens - Verdien for fordelingens tyngdepunkt • Spredning - Hvor nært opp til tyngdepunktet ligger. enhetene i fordelingen. Mål for sentraltendens. Modus (M): hyppigst forekommende verdiforekommende verd For variabler på nominalnivå skyldes dette at tallverdiene på variablene ikke gjenspeiler noen rangering. Verdiene kan endres vilkår­lig uten at dette har noen som helst substansiell betydning. For variabler på ordinalnivå kan derimot verdiene rangeres. Problemet her er imidlertid avstanden mellom kategoriene Ordinalnivå er det nest laveste av fire målenivåer. Variablenes verdier har ulike egenskaper som kan rangeres i forhold til hverandre på en skala, men den innbyrdes avstanden mellom hver verdi har. Her kan nivået endres (for eksempel til 90 eller 99) Det brukes fire måleskalaer: 1) nominalnivå, 2) ordinalnivå, 3) intervallnivå og. 4) forholdsnivå 89 . Data på nominalnivå kalles også kategoriske variabler. Her. registrerer vi kun hvilken kategori en observasjon tilhører. Vi snakker ikke om at én Her må kandidaten kunne identifisere kjønn som en variabel på nominalnivå og trener i idrettslag som en variabel på ordinalnivå. Kandidaten må være i stand til å fortolke prosentueringen i tabellen. Kandidaten skal være i stand til å se at menn trener hyppigere i idretten enn kvinner

Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metod

Kan brukes på ordinalnivå eller høyere. Gjennomsnitt - Kan bare brukes på intervallnivå eller forholdstallsnivå. De kan bare brukes på alle målenivå, men er mest hensiktsmessig hvis en eller flere av variablene er på nominalnivå. Dette er fordi de fungerer best når det er få verdier på variablene (høy/middels/lav) Modus:-Modus er et mål på hvilken verdi som har flest observasjoner. Hvordan varierer fordelingen? - spredning. Variasjonsbredde:-Variasjonsbredde er differansen mellom høyeste og laveste verdi i en fordeling.-Variasjonsbredden bør suppleres med høyeste verdi, for at man skal få vite at den yngste er 20 og eldste er 47.Variasjonsbredden bø Start studying #7 - Kvantitativ metode: spørreskjemaundersøkelser. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Variablerna kan vara: Bild 16 Bild 17 Bild 18 Bild 19 Nominalnivå Ordinalnivå Intervallnivå Kvotnivå Datanivåer (avgör vilka statistiska test du kan utföra på dina data) Bild 25 Bild 26 Frågeformulär och responsalternativ Bild 28 Bild 29 Bild 30 Bild 31 Bild 32 Bild 33 Slutna frågor/frågor med svarsalternativ Exempel: dåliga frågor Hur välja sampel

De norske Bokklubbene - De beste forfatterne - rett hjem. Maks rabatt på nye bøker og fri frakt på ordre over 299,- . Hovedbøkene sendes alltid portofritt Du befinner dig just nu på en äldre version av Pluggakuten, gamla.pluggakuten.se.Nya Pluggakuten lanserades den 6 februari 2017 och du finner forumet på www.pluggakuten.se. På gamla.pluggakuten.se kan du fortfarande läsa frågorna och svaren som ställts, men du kan inte skapa ett nytt konto eller nya trådar Nominalnivå: Analyseenhetene kan klassifiseres i gjensidig utelukkende kategorier. Eksempel: kjønn, land, partier som kan velges, etc. Ordinalnivå: Samme som nominal, men kategoriene kan rangeres meningsfylt Ordinalnivå Kategoriene ordnet i rekkefølge ==< > Nominalnivå Plassering i kategorier == Dummyvariabel (av/på variabler) • En dikotom variabel • Binær: Sann eller usann. • Muliggjør analyse uten rangering. • Eks.: Kjønn • Kodes 0 (egenskap ikke tilstede) og

Målenivået er et uttrykk for hvordan en variabel er inndelt i verdier. Vi skiller mellom fire målenivåer: Nominalnivå: På slike variabler har enhetene enten like eller ulike verdier, som for eksempel variabelen kjønn, med verdiene mann og kvinne. Ordinalnivå: Her er verdiene ordnet i en bestemt rekkefølge (større eller Boka er beregnet på de som har liten eller ingen erfaring med SPSS, eventuelt trenger oppfrisking. Det er lagt vekt på å vise hvordan man skal kunne komme i gang med å bruke programmet, og stegvis gjøre mer avanserte analyser. Det gis også en kort in..

Välkomna till kursen Kvantitativa forskningsmetoder I 1/2

Innhold 9 Validitet og reliabilitet i kvalitativ forskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Teorier, modeller og hypoteser. bacheloroppgave: forfattere: ellen hegge grØtlien - 131604 sara cathrine wollan gjengstØ - 131242 dato: 15.05.201

Ordinalnivå nominalnivå - ordinalnivå er det nest laveste

Vi benytter anledningen til å gjenta/understreke at personlighetstrekkene er på såkalt nominalnivå og ikke ordinalnivå (bruker uttrykkene til ære for alle dem som har tatt metode og statistikk på Universitet e.l.). Sagt på en annen måte: Det er snakk om SORTERING, ikke RANGERING. Eksempel: Ekstrovert er ikke BEDRE enn introvert Nominalnivå · Ordinalnivå. Utvalget er et bekvemmelighetsutvalg; tre kvinnelige beboere fordelt på to sykehjem. De var over 85 år, med en eller flere kroniske lidelser, Jens Stoltenberg er ute med ny bok, der han forteller åpent om en rekke ting, feks hvordan han og noen i partiet gikk bak ryggen på leder Torbjørn Jagland. Vi i Big 5 leser med interesse at..

Variabelens egenskaper, verdier og måleniv

 1. Study 73 PSYC2402 - Psykologisk testkurs flashcards on StudyBlue
 2. ii Sammendrag I denne masteroppgaven har jeg studert elever som har arbeidet med derivasjon i matematikk R1. Formålet har vært å sammenligne to alternative læringsmåter med tradisjonell oppgave
 3. Det finnes flere typer utvalg som kan deles inn i to hovedkategorier; sannsynlighetsutvalg og ikke-sannsynlighetsutvalg. Sannsynlighetsutvalg er utvalg hvor observasjoner har en gitt og positiv sannsynlighet for å bli trukket ut fra utvalget. Ikke-sannsynlighetsutvalg er utvalg hvor vi ikke kjenner.
 4. Sarpsborg biblioteks nettkatalog: Glemt PIN. Søk. Enkelt søk; Avansert søk; Aktuelt. Nyheter; Siste inn/u
 5. En frekvensfordeling er en ordnet statistisk oversikt over en variabels verdier og dens tilhørende frekvenser[1][2]. Variablenes verdier kan så stilles opp i en tabell eller et histogram som viser hvor hyppig hver enkelt verdi forekommer i et empirisk materiale. I praktisk datainnsamling teller man opp antall tilfeller man observerer en verdi i løpet av en definert sekvens , for så å.
 6. Biblioteket - Glemmen vgs: Logg inn uten FEIDE. Søk. Enkelt søk; Avansert søk; Aktuelt. Nyheter; Siste inn/u
 7. alnivå:Det gir kun mening å skille mellom verdiene til data. Eksempel: Studieretninger på BI, kjønn, nasjonalitet, osv. Ordinalnivå:I tillegg til å skille mellom verdiene til data, så gir det også mening å rangere verdiene. Eksempler: Ønskene på en ønskeliste, preferanser, svar på holdningsspørsmål (enig, delvis enig, uenig.

KVA2000 - forelesning - - USN - StuDoc

Kapittel 5 Variabler - Forelesningsnotater 5 - Statistikk

En studieblogg: nominalnivå

Nu är vi intresserade att också kontrollera för smärtskattning enigt Numerisk rating scale dvs pat anger en siffra mellan 0-10 för sin specifika smärta. NRS brukar vad jag förstår räknas som ordinalnivå för data. Kan jag bara mata in desa siffror i modellen, dvs blanda kvot, nominal och ordinalnivå på de oberoende variablerna Det typiske avviket fra gjennomsnittet er lite, under 8 prosentpoeng. Sentraltendensmålene ligger svært nært hverandre. 3.2 Bivariat analyse Valg av bivariat analyse avhenger av variablenes målenivå. Når begge variabler er på nominalnivå eller ordinalnivå med få verdier benyttes prosentuerte krysstabeller/grafer. Eks

Mätskala - Wikipedi

statistikk hva er statistikk? statistikk handler om hvordan vi best skaffer oss et godt utvalg og hvordan vi analyserer data fra utvalget for finne sammenhenge Jan Fredrik Hovden (jfh@hivolda.no) . Dette er ein enkel introduksjon til statistikkprogrammet SPSS 10, med vekt på programmet sine basisfunksjonar. Dette er ikkje ei lærebok i statistikk, men tenkt som eit praktisk oppslagsverk for dei med liten erfaring med programmet

Målenivå - YouTub

[Men i og med at de når er gruppert, er de begge på ordinalnivå.] I vårt resultat er gamma på 0.709, som indikerer en svært sterk sammenheng mellom variablene. I vårt tilfelle er Gamma positiv, noe som tilsier en positiv sammenheng: Jo lengre man studert, jo høyere studielån har man Statistikk: Venn-diagram, Sannsynlighetsfordeling, Encyclopedia of Life, Næringsregion, Sensorikk, Variansanalyse, Lineær regresjon: Kilde Wikipedia: Amazon.com.au. Det er viktig å presisere at vi ikke måler personen, men egenskaper eller attributter ved personen, slik som inntektsnivå, meninger o.l. Det er vanlig å operere med forskjellige målenivåer for egenskaper eller variabler: nominalnivå, ordinalnivå, intervallnivå og. populär: Globalisering och svenska språket. Yoga tab 3 pro 32gb grupper ble testet med Kji-kvadrattest på nominalnivå, Mann-Whitney U-test på ordinalnivå og Pearson korrelasjonstest ble benyttet for lineär korrelasjontesting. Resultat - fokusgruppintervjuer med lärare . Sammanställningen och analyse n av fokusgruppintervjuerna resulterade i fyra kategorier (1), (2), (3) och (4) Dinside motor Dinside Motor / Autofil - Home Faceboo . Dinside Motor / Autofil, Oslo, Norway. 22,530 likes · 589 talking about this. På Dinside.no/motor kan du lese viktige nyheter, grundige biltester og gode.

[1] Klassifisering av data - Grunnleggende statistikk

Momskompensasjon Frifond Kursmidler - instruktørstøtte Verdal Teaterlag tok ut 280.000,- i 2017. Momskompensasjon: Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon for idrettslag Free flashcards to help memorize facts about Statistikk / metode. Other activities to help include hangman, crossword, word scramble, games, matching, quizes, and tests SLUTLIG VERSION INFÖR TENTA NYNY - en övning gjord av anisha99k på Glosor.eu

Variabler på nominalnivå og ordinalnivå kalles ofte for kvalitative, ikke-metriske eller kategoriske variabler (se f.eks. Hellevik 99:55, Agresti 997:-2). Slike variabler byr på problemer når de skal benyttes i en regresjonsanalyse Avstand grønmo sandbakken. Næringskunder kan levere avfall mot gebyr ved Grønmo, Haraldrud og hageavfallsmottakene. Farlig avfall kun til mottaket i Haraldrudveien 24 Binomisk regresjonsanalyse brukes når avhengig variabel har to verdier (Skog 2010: 352), mens indeksen som brukes som avhengig variabel i denne undersøkelsen har fem verdier (inkludert missing). Hvis variabelen hadde vært på ordinalnivå, det vil si at verdiene kan rangeres i rekkefølge, kunne jeg brukt rangert logistisk regresjonsanalyse

Selvrensende ovn ikea Vedovn og peisovn - Sammenlign pri . Et stort utvalg vedovner fra kjente produsenter som Jøtul, Dovre, Aduro og Nordpeis! Se tilbud og sammenlign priser før du kjøpe Compre online Statistikk: Venn-diagram, Sannsynlighetsfordeling, Encyclopedia of Life, Næringsregion, Sensorikk, Variansanalyse, Lineær regresjon, de Kilde: Wikipedia na Amazon. Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime. Encontre diversos livros em Inglês e Outras Línguas com ótimos preços Vetenskaps teori - en övning gjord av Amina543 på Glosor.eu. Karakteriserar vetenskaplig kunskap systematisk och metodisk producerad den ska ställa krav på hur teorier ska byggas upp och det ska finnas ett klart och sammanhängande sätt på vilket sätt de presenteras. Ex man ska kunna gå till det material som bygger på och undersöka hur det hänger iho scale of measurement translation in English-Norwegian dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies

nominalnivå. ordinal scale of measurement Ordinalnivå. physical measurement of pollution fysisk måling av forurensning. planning measure planleggingstiltak. pollution control measure forurensningsbekjempingstiltak. pollution measurement forurensningsmåling. precautionary measure Syfte. Syftet med studien var att belysa erfarenheter och attityder kring hälsoövervakning under graviditet och förlossning, hos kvinnor bosatta på Kilimanjaroregionens landsbygd scale of measurement oversettelse i ordboken engelsk - norsk bokmål på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Martin Engegren. 1a) Beskriv utifrån boken Företagsekonomiska forskningsmetoder (Bryman & Bell 2005) vad som menas med begreppet forskningsstrategier och lämna ett exempel en generell inriktning på utförandet av företagsekonomisk forskning, ex kvalitativ forskning där tyngden läggs på ord och inte siffror som i kvantitativ forskning

Gruppere variabler spss • Hente SPSS fil • Innlesing fra annen fil, - Slå sammen flere variabler til en ny variabel: • Ønsker å gruppere verdiene på en variabel Blitt kjent med de ulike vinduene i SPSS plott for kategoriske variabler som kan gruppere data i de Kapittel 5: Konstruksjon av variabler starte for eksempel SPSS, trykker vi en gang med venstre musknapp på den linjen der. Sammanfattning Kandidatuppsats i Företagsekonomi, Södertörns Högskola Redovisning och finansiering, Vårterminen 2007 Författare: Mika Andersson Handledare: Curt Scheutz Titel: Kompetens, erfarenhet och engagemang i företagets styrelse, påverkar det företagets årliga resultat Dersom variabelen er på nominalnivå er det snakk om en kategoriserende variabel, som for . Ordinalnivå kan derimot si noe om rangering, og en kan trekke slutninger . 25 Tonårsmammors påverkan på sina barn. by user. on 15 сентября 2016 Category: Document Hva er sos. Om SOS-Barnebyer. SOS-barnebyer er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon og arbeider i henhold til FNs barnekonvensjon. SOS-barnebyers hovedoppgave er å jobbe for at alle barn får vokse opp i en omsorgsfull familie

 • Ring hytta varm uten abonnement.
 • Pareto anbefalte aksjer.
 • Fm nettet slukkes ikke.
 • Keanu reeves kone.
 • Ist jede raute ein parallelogramm.
 • Ny husbil billigt.
 • Cruella deville actor.
 • Nudler stavanger.
 • Scholarship usa soccer.
 • Bowlingkast.
 • Fagerhøy leirskole vinter.
 • Hvem kan ta blodprøver.
 • Plansee von oben.
 • Hvem bruker kalott.
 • Parkhaus crona tübingen preise.
 • Klangbilder 2018.
 • 90er frankfurt.
 • Sibirkatt til salgs.
 • Mclaren f1 lm.
 • Suzann pettersen lønn.
 • Privatschule düsseldorf kosten.
 • Aalborg city.
 • Sodastream sunt.
 • Lam disease.
 • Olexesh le panther.
 • Høyskoler i bergen.
 • Fleip eller fakta spørsmål for barn.
 • Midsommar norwegen 2018.
 • Flüsse in nrw.
 • Star wars the empire strikes back full movie online free.
 • Vitensenteret pris.
 • Dyna fyr kart.
 • Molde sykehus visitt.
 • Manneken pis.
 • Hvordan møte en ny klasse.
 • Sunprime atlantic view suites & spa.
 • Norges nasjonalsang tekst.
 • Bürgercenter termin kaiserslautern.
 • Visma flyt skole presterød ungdomsskole.
 • Apotheke blumenau öffnungszeiten.
 • Elle fanning maleficent.