Home

Forskrifter

forskrift - Store norske leksiko

Forsiden - Lovdat

Forskrift. Fra Jusleksikon.no. Hopp til: navigasjon. , søk. En forskrift er en rettslig bindende regulering som må ha hjemmel i lov. Forskrifter gis som regel av Kongen i statsråd, et departement eller et kommunestyre eller fylkesting, alt etter hva den aktuelle lovhjemmelen bestemmer Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over forskrifter. En slik oversikt finner du på nettstedet Lovdata Forskrifter. Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) Legemiddelforsikring Legemiddelforskriften Reklame for legemidler, kapittel 13 i legemiddelforskriften Legemiddelindustriens bransjeregler Aktuelle forskrifter på arbeidsmiljøområdet. Noen forskrifter har også Arbeidstilsynets kommentarer til enkeltparagrafer

Forskrifter utfyller plan- og bygningslovens regler. Her finner du bl.a. gjeldende forskrifter som byggesaksforskiften (SAK10), byggteknisk forskrift (TEK17) og dokumentasjonsforskriften (DOK). I tillegg finnes alle tidligere utgaver av saksbehandlings.. Arbeidsmiljøloven skal bidra til trygge ansettelsesforhold, og sikre gode arbeidsmiljø med helsefremmende og meningsfylte arbeidssituasjoner for alle

Forskrift - Wikipedi

 1. st mulig dersom det skulle oppstå en brann
 2. Endelig utkast til nye forskrifter forventes å være klar for kommunal sluttbehandling i løpet av 1. halvår 2020. Det betyr at hver enkelt kommune må forholde seg til egne forskrifter inntil den nye trer i kraft i løpet av våren. Lokale forskrifter for husholdningsavfall og slamavskillere: Aure kommune - husholdningsavfall og sla
 3. Forskrifter for helse- og omsorgstjenester Dette er en kronologisk liste med et utvalg forskrifter for helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeid. Lenkene benytter forskriftenes kortnavn. Lenkene viser til Lovdata, der det finnes komplett samling av forskrifter. 2020.

Forskrifter Forskrifter. Sist oppdatert: 29.06.2020 Forskrift om utdanningsstøtte med satser som gjelder for studieåret 2020-2021. Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019-2020. Forskrift. Lokale forskrifter. En forskrift er en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter) og som gjelder et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer (forvaltningsloven § 2).Kommunen må ha hjemmel i lov, eventuelt i forskrift. Prosjektering, utførelse, bruk og vedlikehold av elektriske anlegg og elektrisk utstyr reguleres gjennom lover, forskrifter og normer. Forskriftene inneholder utfyllende regler som beskriver hvordan bestemmelsene i loven skal oppnås

Forskrift - Jusleksikon

Sikkerhetsloven trådte i kraft 1. januar 2019. Loven skal forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet Den sentrale myndigheten for det bygningstekniske regelverket. Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge

Det samme gjelder forskrifter som er fastsatt av Kongen eller Helse- og omsorgsdepartementet i medhold av legemiddelloven og lovene som nevnt i bokstav a til c. Forskrifter hjemlet i helse- og sosialberedskapsloven gjelder ikke for petroleumsvirksomhet til havs, med mindre noe annet fremgår uttrykkelig av den enkelte forskriften I listen er alle sentrale forskrifter listet opp kronologisk etter vedtatt-dato. Du finner også forskriftene på temasidene. Særskilte beskyttelsestiltak og Lokale forskrifter er skilt ut i egne lister. Dersom du er på jakt etter forskrifter på et spesielt område, finner du de relevante forskriftene på temasidene Forskrifter gir utfyllende regler og detaljerte bestemmelser til lover og gjelder som regel for det samme området som loven. Her finner du forskrifter relevante for glass og fasadebransjen

Forskrifter. Her finner du lenker til forskrifter inkludert Oljedirektoratets egne forskrifter. I tillegg er det lenket til sentrale Stortingsvedtak. Forskrift om andres bruk av innretninger; Forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger; Forskrift om fastsetting av normprise Lover og forskrifter som berører fritidsbåter Publisert: 27.10.2016 En rekke lover og forskrifter berører eiere av fritidsbåter

Lover og forskrifter for barnehage. Finn rundskriv, tolkninger og veiledninger. Rundskriv, juridiske veiledere, tolkningsuttalelser. Barnehageloven. Gjelder for barnehager. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Her finner du BIs forskrifter, samt lenker til relevante lover og forskrifter som gjelder for studenter ved BI

Forskrifter - regjeringen

Forskrifter. Krav til rømningsvei Et byggverk må utføres slik at de mennesker som oppholder seg i eller på byggverket under brann kan rømme eller bli reddet til sikkert sted uten at de påføres alvorlige helseskader. Den tiden det tar å rømme en bygning vil være avhengig av menneskelige,. Videreførte forskrifter Forskrifter som også håndheves av andre myndigheter enn Arbeids-tilsynet, er beholdt som egne forskrifter . Eksempler er internkontroll - forskriften, maskinforskriften og forskrift om konstruksjon, utfor-ming og produksjon av personlig verneutstyr . Byggherreforskriften er også videreført som egen forskrift, ford Gjeldende forskrifter deles inn i sentrale forskrifter og lokale forskrifter. Sentrale forskrifter gjelder for hele landet og utdyper lovteksten de er gitt med hjemmel i. Lokale forskrifter gjelder normalt for den enkelte kommune og gis av kommunestyret. Vi har lagt inn lokale forskrifter f.o.m. 2006 om: Vann- og avløpsgeby Har alltid hørt at forskrifter ikke har tilbakevirkende kraft. Men føler ikke at det blir helt praktisert.Når DLE har tilsyn så refererer de alltid til FEL. Hvordan kan man skrive avvik mot FEL for..

Forskrifter - Felleskataloge

Lover og forskrifter; Relevant for arbeidsgiver; Kommunikasjonsarbeid; Elektronisk nyhetsbrev; Kompetanse / utdanning; Aktuelle kurs og arrangementer; Betaling og purringer - gode rutiner . Gode fakturerings- og purrerutiner vil over tid motvirke tid på fordringer - også for små beløp.. Lenkelisten inneholder mer enn 130 forskrifter. Det er gitt søkehjelp. Forskrifter på andre nettsteder. Lovdata har komplette samlinger av forskrifter, se Sentrale forskrifter i hovedmenyen. På hovedsiden for hver lov ligger valget Lovens forskrifter opp til høyre. Helse- og omsorgsdepartementet - forskrifter departementet har ansvar for. Lover og forskrifter. Det overordnede formålet med å sertifisere produkter og tjenester er å forsikre berørte parter om at produktet eller tjenesten oppfyller aktuelle krav, herunder lovbestemte krav. Forskrift om administrative ordninger setter krav om at sakkyndige virksomheter. Oslo Børs tilbyr handel i egenkapitalinstrumenter, derivater og renteprodukter. For å lette arbeidet med å finne frem til relevant lovregulering eller tolkningspraksis, har vi samlet lenker til de viktigste lover og forskrifter innen området børs- og verdipapirrett Kommunen må sørge for at hver enkelt tjenestemottaker som bor i samlokaliserte omsorgsboliger mv., får tilpasset informasjon om besøk og bistand til å gjennomføre smitteverntiltak under covid-19-epidemien

Forskrifter for elektriske anlegg - Forsyningsanlegg (FEA-F) gjelder også for elektrisk utstyr og installasjon for høyspenning i bygninger o.l., unntatt når Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner m.m. (FEB) har spesifiserte krav til vedkommende utstyr eller installasjon for høyspenning FEL - Forskrift for elektriske lavspenningsanlegg. Denne er en sentral del av det norske regelverket. Forskriften er av forholdsvis generell karakter, men den inneholder noen konkrete krav, for eksempel krav om utarbeidels De første forskrifter for sikkerhet av vassdragsanlegg, forskrifter for dammer (damforskriften), trådte i kraft i 1981. Forskriftene av 1981 fokuserte på dammer og på planleggings- og byggefasen. Forskriftene gjaldt både nyanlegg og ved ombygging eller større utbedringer av bestående dammer Andre forskrifter som berører hjorteviltet I tillegg til hjorteviltforskriften, jakttidsforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, er det flere andre forskrifter som berører hjortevilt eller jakt på hjortevilt. Skrantesjuke (CWD) Informasjon om gjeldende regelverk og regelverk under utvikling på Mattilsynets nettsider Flere av våre gjeldende forskrifter viser til opphevede forskrifter. Dette er for eksempel være tilfelle i forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde § 3 annet ledd, som bestemmer at fartøy bygget før 1. januar 1992 skal følge de krav til fartøyer som gjaldt på den tid fartøyet ble bygget.. Noen av de opphevede forskrifter får på denne måten fortsatt.

Forskrifter - Arbeidstilsyne

Forsikringsbransjens FG-forskrifter. Forsikringsbransjen stiller strenge krav til sikring og utstyret som brukes for å stoppe lekkasje. I tillegg stilles det krav til produktdokumentasjon, opplæring og montering. Her kan du lese utdrag av kravene: Krav til utstyr En lekkasjestopper består av komponenter som til sammen utgjør et system Eldre forskrifter: Teknisk forskrift 2010-2017 (TEK 10) TEK 2010 - Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) Veiledning om tekniske krav til byggverk (TEK 10) Oversikt over endringer i TEK10; Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde i TEK10 (redegjøring fra Direktoratet for byggkvalitet)

Det avsettes 45 minutter til besvarelse av prøven.Bestått prøve for skjenkebevilling skal dokumentere at kandidaten har kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9, samt forskrifter gitt med hjemmel i disse kapitlene, og at vedkommende har kjennskap til alkohollovens kapittel 2, 3, 6, 10 samt. Prosjektering, utførelse, bruk og vedlikehold av elektriske anlegg og elektrisk utstyr reguleres gjennom lover, forskrifter og normer. En lov vedtas av Stortinget. Den består av flere lovbestemmelser som har til hensikt å virke atferdsdirigerende og konfliktløsende Lover og forskrifter. Det sentrale regelverket for offentlige arkiv er Arkivloven og Arkivforskriften, samt Riksarkivarens forskrift. I tillegg finnes det relevante bestemmelser i Offentlighetsloven, Forvaltningsloven m.fl. av betydning for forvaltning og bruk av arkiver Forskrifter, lover, regler og bestemmelser. På denne siden finner du informasjon og lenker videre til ressurser og publikasjoner i forbindelse med forskrifter, lover, regler og bestemmelser for nettvirksomheten i Norge

Forskrifter til plan- og bygningsloven - regjeringen

Lover, forskrifter og retningsliner. Oversikt over lover, forskrifter og retningsliner som styrer Husbanken si verksemd Cappelen Damm Akademisk har et stort utvalg særtrykk av lover og forskrifter, i tillegg til samleutgaver og lovsamlinger

Forskrifter. Studiekvalitetsforskriften (forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning) - forskrifta er utdjupa i rundskriv (sjå under) Studietilsynsforskriften (forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning) - sjå merknader frå NOKUT under; Forskrift om opptak til høgre. Lov og forskrifter som regulerer kvalitetskrav. Helse- og omsorgstjenesteloven. Helse- og omsorgstjenesteloven trådte i kraft januar 2012. I den nye loven fra 2012 er det listet opp følgende syv formål: Forebygge, behandle og tilrettelegg for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne Sentrale lover og forskrifter. Her finner du de mest sentrale lovene og forskriftene om deltakelsen i og utøvelsen av fiske. Lover. Havressurslova; lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar; Deltakerloven; lov om retten til å delta i fiske og fangst; Lov om Norges økonomiske sone

Regelverk - Arbeidstilsyne

 1. Forskrifter og krav til brannmur og brannmursplater . Brannmur og brannmursplater tåler høye temperaturer, og kan plasseres foran brennbar vegg. Hvert enkelt ildsted har egne krav til brannmur, men her finner du nyttig informasjon om hvilke krav som stilles og hva du må melde inn til kommunen
 2. Informasjonen du er på jakt etter her på Miljødirektoratets nettsted, har fått ny adresse. Prøv søket vårt for å finne informasjonen
 3. Forskrifter og merknader. Forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften) Forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure i 2015; Forskrift om fangstbasert akvakultu

Forskrift av 12. februar 1999 om opphevelse av forskrifter gitt i medhold av lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven) 1. Innledning. Meldingen inneholder forskrifter gitt ved kongelig resolusjon samt forskrifter gitt av Finansdeparte-mentet og Skattedirektoratet Reglement, forskrifter og strategier. Kommunens arbeid styres av politisk vedtatte strategier, planer, regler og forskrifter. I denne oversikten finner du politiske og administrative styringsdokumenter for Senja kommune. Du finner også lenke til forskrifter som gjelder i kommunen Forskrifter. Forskrift om ordensreglement for de videregående skolene i Viken fylkeskommune. Forskrift om sammenslåing av Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune og Østfold fylkeskommune. Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Viken fylkeskommune Helsekrav i lover og forskrifter. Helsekrav for operativt personell på henholdsvis nasjonalt jernbanenett, T-bane og sporvei og museumsbane og sidespor. Publisert: 16.04.2020 Endret: 09.06.2020. Helsekrav for operativt personell som utfører arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten (jernbane) er tatt inn i mange ulike forskrifter Forskrifter og normer DSB; Søk Søk. Forskrifter og normer DSB. Usakkyndig driftsansvarlig. 1605009678, av A M Siste svar . 1605020207. fra Skurt. Siste svar . 1605020207. fra Skurt. 3: EKOM felt i innvendig skap. 1605015752, av Installatør.

Video: Forskrifter - Norsk Brannver

Lover og forskrifter - ReMid

 1. istrative ordninger. 43,- 20+ Kjøp. Forskrift om organisering.
 2. Forskrifter Du må klikke på bokmål for å sjå forskrifta. Sist oppdatert: 11.04.2019 Verktøy. Rentesatsar; Nedbetaling; Skolar i utlandet; Behandlingstid; Nyhende. Framleis låge renter i Lånekassen; Forslag til statsbudsjett 2021; Få betre oversikt over økonomien din; Arkiv. Snarvegar
 3. Forskrifter. Det er viktig at alle som mottar støtte fra Midtnorsk Filmsenter har satt seg godt inn i våre forskrifter. 12.04.2016 10:03 Tore Olsen. Sett deg inn i følgende: Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon . Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk
 4. Arkivloven med forskrifter gjelder for alle typer arkiv, uansett medium eller format. Det er noen forskjeller knyttet til forvaltningen av arkivene, særlig gjelder dette ved periodisering og overføring til depot:. Ved periodisering er det mulig og lov å føre deler av arkivet videre i ny periode i elektroniske arkiv
 5. Lover og forskrifter. Nilsen, Dag Arnfinn Endret:17.12.2018 12:36 Plan- og bygningsloven.

Multibrukerfunksjon - Særskilte forskrifter (PDF) DCC - Tilby kundene dine å betale i egen valuta (PDF) Salg i butikk - Forskrifter (PDF) PEP (PDF) Bambora One, Grow & Connect - General Terms And Conditions (PDF Lokale forskrifter, planer og reglementer. Oppdatert 05. oktober 2020. Lytt til teksten Stopp avspilling. Her finner du en oversikt over våre lokale forskrifter, planer og reglementer. Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, Vestby kommune, Akershu Forskrifter. Forskrift om lokal forvaltning (2011) Forskrift om lokal forvaltning i Tanavassdraget ble fastsatt av Kongelig resolusjon den 4. februar 2011. Formålet med denne forskriften er å etablere lokal forvaltning av fisk og fisket i de norske delene av Tanavassdraget Forskrifter. Her finner du lenke til aktuelle forskrifter innen ekom- og posttjenester. Dersom det er uoverensstemmelser mellom den vedtatte forskrift og elektronisk versjon, er det til enhver tid den vedtatte forskrift som gjelder. Nkom tar derfor ikke ansvar for eventuelle feil og mangler ved forskriftene i denne oversikten

Er det galt å skyte mye bukk? - HjorteviltportalenPatent - Sørlandsstigen AS

Forskrifter for helse- og omsorgstjenester Helsetilsyne

 1. Her finner du oppdaterte håndbøker og læreplaner for føreropplæringen. Håndbok V850 Læreplaner førerkortklassene A1, A2 og A. Tidligere håndbok V850 Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A er fra 2016 delt i tre håndbøke
 2. Bodø kommune forlenger lokale forskrifter om smittevern. Samtidig får kommunen ros fra en av landets fremste eksperter på helserett; Anne Kjersti Befring
 3. Forskrifter for Harstad. Skrevet av Øivind Arvola. Publisert 11. november 2019, Oppdatert 13. oktober 2020. Lytt til teksten Innstillinger. 2020. FOR-2020-01-23-542. Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Harstad kommune, Troms og Finnmark. 2019. FOR-2019-12-05-1662
 4. ologien og ordlyden i tilhørende lokale forskrifter, som utslipp fra
Parkeringsbot – WikipediaSkabb - FelleskatalogenHøns og fugle - Køge Kommune

Lånekassen - Forskrifter

 1. Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Alle tema Mat og vann Dyr og dyrehold Fisk og akvakultur Planter og dyrking Kosmetikk Om Mattilsynet Velg tem
 2. Forskrifter er 11 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 8 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp forskrifter i ordboka.. Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Norme
 3. Leverer tjenester innen vann og avløp, avfall og brann/redning i Mosseregionen
 4. Lover og forskrifter; Retningslinjer; Rundskriv fra departementene; KDI-rundskriv; Internasjonalt regelverk og rekommandasjoner; The Execution of Sentences Act in seven languages; Lover og forskrifter
 5. Lover og forskrifter Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stof
Hjerteflimmer øker risikoen for blodpropp | UiTSanksjoner på forsinket sensur | UiTVil tegne bestandskart for hjorten - Hjorteviltportalen

Forskrifter . Publisert 16.04.2015 / Sist endret 16.04.2015. Regelverk. Her vises en oversikt over de mest sentrale forskriftene når det gjelder forvaltning av mineralressurser, og rettigheter og plikter for tiltakshavere og andre. Søk i lenkeliste/konsesjoner. Forskrift til mineralloven Regelverk. Det sentrale regelverket for ressursforvaltningen er petroleumsloven og petroleumsforskriften og andre underliggende forskrifter. Dette inkluderer også Oljedirektoratets egne forskrifter Lover og forskrifter - SYSVAK Publisert 11.08.2010 Oppdatert 16.01.2020 Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Innsamling av data er hjemlet i Forskrift om innsamling og behandling av. SN-CEN/CLC Guide 30 Europeisk veiledning om standarder og forskrifter - Bedre regulering gjennom bruk av frivillige standarder - Veiledning for regelverksutformere gir en innføring i bruken av markedsbaserte standarder i gjennomføringen av regelverk og offentlig politikk i EU, EFTA, deres medlemsstater og andre land som følger reglene for det indre markedet i Europa Veiviser til regelverk for virksomheter. Nettstedet er nedlagt. Du kan finne informasjon fra HMS-etatene her Kjøp spiralisert utgave av Opplæringslova her Boka er en komplett, oppdatert utgave av opplæringsloven og forskrifter. Utdrag fra forarbeider og kommentarer fra stortingsbehandlingen er knyttet opp mot den enkelte paragraf, og det henvises fra enkelte paragrafer til aktuelle rundskriv

 • Mission statement marke.
 • Ramirent ansatte.
 • Fastighet norge.
 • Escudo de panama.
 • Leie lokale fjellhamar.
 • Sozialkaufhaus berlin möbel.
 • Maxxis bighorn.
 • Work and travel neuseeland halbes jahr.
 • Beratungsstelle häusliche gewalt tübingen.
 • Durchschnittliche nebenkosten pro qm 2017.
 • Norema prisliste 2016.
 • Jus studier trondheim.
 • Demring stue.
 • Lg oled.
 • Byggmakker propan.
 • Watch serial number.
 • Ørnulf opdahl trykk.
 • Studentenjob kreuzlingen.
 • Bevissthet kryssord.
 • Nordbayerischer kurier shop bayreuth.
 • Hjullager brenderup henger.
 • Freudian slippers.
 • Babyteppe strikkeoppskrift gratis.
 • Lidl himbeergeist.
 • Hvordan skrive bestillingsbrev.
 • Новости украины подробности сегодня.
 • Uni bremen sommersemester bewerbung.
 • Audi r8 matte black price.
 • Vazelina bilopphøggers det beste i livet er gratis.
 • Die jungs wg in barcelona folge 8.
 • Trachtenhose damen.
 • Keeshond bjeffing.
 • Byggesøknad narvik kommune.
 • How to reset netflix app samsung tv.
 • Hjertekrampe kryssord.
 • Tilbakelegging av midlertidig stomi.
 • Klage på karakter uio.
 • Wilder kaiser schneehöhen.
 • Helt hjem direkte.
 • Kieferorthopädie preise unterschiedlich.
 • Billige madrasser.