Home

Utslipp definisjon

Norges CO2-utslipp har vokst fra 35,3 millioner tonn (megatonn, Mt) i 1990 til 43,8 Mt i 2018. Dette skyldes særlig økte utslipp fra olje- og gassproduksjon og transportsektoren. De siste årene har imidlertid utslippene vist en svakt nedadgående tendens, blant annet på grunn av lavere utslipp fra veitrafikk Navn: Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet Emne: Natur og miljø Neste publisering. 3. desember 2020. Ansvarlig seksjon. Seksjon for nasjonalregnskap. Definisjoner av viktige begrep og variabler. Utslipp til luft. Utslipp til luft. Mengde utslipp til luft av forskjellige gasser/stoffe oversettelse og definisjon utslipp, ordbok norsk bokmål-norsk bokmål online. utslipp. Setningseksempler med utslipp, oversettelse minne. WikiMatrix. Livssyklusanalyse av utslipp av karbondioksid viser at kjernekraft er sammenlignbart med fornybare energikilder. WikiMatrix Fig. 2: Forskjellige definisjoner av klimanøytralitet fra 13 norske regjeringsdokumenter (Bjørndal, 2018, s. 32) I disse definisjonene er også det sentrale konseptet at utslipp skal balanseres. Forskjellen er i hovedsak når det gjelder hvordan opptak skal skje Ved Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) har forskerne utviklet en definisjon på hva et nullutslippsområde er

CO2-utslipp - Store norske leksiko

Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet - Om statistikken - SS

Forurensning er spredning av stoffer til luft, vann eller jord som fører til ulempe eller skade på helse eller trivsel for mennesker, dyr og planter, eller skade på dødt materiale. Begrepet forurensning omfatter også plagsom støy, rystelser, nedfall som gir radioaktiv stråling og utslipp av oppvarmet vann (kjølevann). Spredning av stoffer forårsaket av naturen selv, for eksempel ved. En null utslipp kjøretøy eller Zev er et kjøretøy som avgir praktisk talt ingen forurensing når du bruker, eller når du står stille. Enkelte typer null utslipp kjøretøy ikke avgir forurensning når de er i drift, men de kan fortsatt stole på strømkilder som er forurensende Utslipp til luft fra mobil forbrenning - ulike komponenter (1990-2011).ods Sist oppdatert: 21. juli 2020 Kontakt os Utslipp fra reiser til andre steder i Norge eller utlandet regnes også som indirekte utslipp. Når vi som bor i Oslo reiser med fly, teller det altså ikke med i de utslippene vi skal kutte 95 prosent av til 2030. Oslos klimabudsjett omfatter bare de direkte utslippene Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende virksomhet, Sandnes kommune, Se § 12 for definisjon av kjørbar vei. Tilsvarende krav til avstand og høydeforskjell stilles også i forhold fortøyningsplass ved dispensasjon for tømming fra båt

Luftforurensning er sammensetning i atmosfæren av kjemikalier, gasser, partikler, eller biologisk materiale som medfører helsefare eller ubehag for mennesker eller andre levende organismer, er til forstyrrelse av økosystemer, eller har andre skadelige virkninger.Den største andelen av luftforurensninger i norske byområder, rundt 60 prosent, kommer fra biltrafikk Kvotepliktige virksomheter i Norge, har etter søknad til Miljødirektoratet, fått tildelt klimakvoter for fase 3 (2013-2020) i henhold til reglene gitt i klimakvoteforskriften. Hva hver enkelt virksomhet får tildelt vises på Norske utslipp og EUs transaksjonslogg Fremskrivingene av utslipp fra olje- og gassproduksjonen er utarbeidet av Oljedirektoratet og bygger på rapportering av oljeselskapene. Avgrensingen av petroleumsindustrien følger petroleumsskattelovens definisjon Klimaavtrykket i matproduksjon og ved bruk av gjødsel kan reduseres med mer enn 50%. Man kan opprettholde avlingsnivået med lavere utslipp, og hindre avskogning. Produksjon, transport og bruk av mineralgjødsel medfører utslipp av klimagasser, hovedsaklig karbondioksid (CO2) og lystgass (N2O). På den annen side bidrar mineralgjødsel til økt biomasseproduksjon slik at mer CO2 bindes i.

Utslipp i norge fra landbasert industri. Utslipp til luft og vann og generert avfall fra ulike samfunnssektorer, inkludert årlige utslipp fra virksomheter med rapporteringsplikt til Miljødirektoratet og Fylkesmannen Å anslå effekten av klimatiltak kan være et nyttig hjelpemiddel i kommunens arbeid med klima- og energiplanlegging. Her finner du verktøy som hjelper deg å beregne utslippseffekten av ulike klimatiltak i kommunen din Netto utslipp betyr at opptak av CO 2 blir trukket fra de menneskeskapte CO 2 ­utslippene. Dersom den globale oppvarmingen skal begrenses til 1,5 °C, er det en begrensning på utslipp av netto CO 2, det som kalles karbonbudsjettet. Se den kommende rapporten for eksakt definisjon Utslipp i ikke-kvotepliktig sektor er klimagassutslipp fra transport, landbruk, oppvarming i bygg, avfall og bruk av fluorholdige gasser. Dette betegnes som ikke-kvotepliktig sektor fordi disse utslippene ikke er inkludert i EUs marked for handel med utslipp. Les mer om Norges utslipp og EUs kvotemarked Innenriks sjøfart og fiske står for omtrent en tredjedel av samlet utslipp. NOx kan spres over lengre avstander hvis den når troposfæren innen ca. 1 dag og er dermed ikke bare et lokalt- og regionalt problem, men kan fraktes over kontinenter med en varighet på ca. 5-10 dager og avstand på flere tusen kilometer

utslipp - definisjon - norsk bokmå

 1. Hovedtall for nasjonalregnskap og utslipp til luft Publisert 9. desember 2019; 2017 2018 Endring i prosent; 2017 - 2018 Siden 1990; Produksjon i faste 2015-priser. Mill. kr: 5 312 056: 5 402 022: 1,7: 111,3: Klimagassutslipp. 1 000 tonn CO2-ekvivalenter: 69 250: 69 026-0,3: 15,9: Utslippsintensiteter for klimagasser. Tonn CO2-ekvivalenter.
 2. Lagring av radioaktivt avfall kan også føre til noe utslipp av radioaktive stoffer i prosessavløpsvann eller til luft. Fig. 6. Figuren viser mengde (i megabecquerel) rapportert utslipp av radioaktive stoffer (NORM) fra diverse industrier og deponier som har tillatelse til utslipp. Definisjoner. Becquerel
 3. Nullutslippsbygg, nullenergibygg eller nullhus (engelsk: zero emission/energy building, ZEB) er bygg med et årlig netto energibehov eller utslipp (av klimagasser) lik null.Bruken av energi kan ikke nødvendigvis være null, så et nullutslippsbygg må kompensere gjennom lokal generering av energi fra solceller eller andre fornybare energikilder

Klimanøytralitet: Et nøytralt begrep? - Energi og Klim

Sjekk utslipp oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på utslipp oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk 2. Bare klimagassutslipp knyttet til produksjonen av elbilen er tatt med, ikke utslipp knyttet til produksjon av strøm i bruksfasen av bilen. Med stor elbil menes bil med vekt rundt 2100 kg og batteri større enn 59,9 kWh (F-segmentet i kilden oppgitt). Liten bil har vekt rundt 1100 kg (A-segmentet i kilden oppgitt). 3

Norge, i likhet med alle OSPARs medlemsland, rapporterer årlig både miljøprøver og utslipp av radioaktive stoffer, og har forpliktet seg til betydelige og gradvise reduksjoner i utslipp av radioaktive stoffer. Definisjoner. Becquerel. Becquerel er målenhet for aktivitet av et radioaktivt stoff Utslipp. Boliger, hytter og andre bygninger har per definisjon utslipp dersom man har innlagt vann. Føring av avløpsvann til tett tank er også definert som utslipp. Det samme gjelder ved bruk av vannsparende toaletter der overskuddsvæsken føres til tett tank eller fordampingskammer Utslipp til luft (§ 9-10 og kap.14) Utslipp til grunn og vann . Støy, støv og vibrasjoner (kap.13) Ressursbruk: Energieffektivisering (kap.14) Material- og produktvalg . Avfallsminimering- og håndtering (§ 9-5 t.o.m § 9-9) Tabell 1 gir eksempler på miljøbelastninger innen miljøtemaene Utslipp knyttet til størrelsen på bilen den definisjonen norske myndigheter har lagt til grunn for «nullutslipjøretøy» i inneværende Nasjonal transportplan (2018-2029). 2 Sammendrag Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029 har lagt grunnlaget for norske myndigheters vider Regn ditt utslipp. For å regne om til liter må vi legge inn tettheten til diesel og bensin, som er henholdsvis 0,84 og 0,74 kilo per liter. Da får vi disse utslippsfaktorene:.

Er det utslipp direkte til sjø via avløp fra plass? 3) Har vi risiko for utslipp til grunn ? Hvordan lagres kjemikalier, ute på bar grunn, på asfalt, på betong, i kontainer med oppsamlingskar? 4) Hvordan håndterer vi avfall, har vi innført kildesortering, sorteres det i fraksjonene plast, papp, trevirke, metall, El- avfall, farlig avfall Ved samarbeid med EU vil denne utslippsforpliktelsen gjøres om til et budsjett for ikke-kvotepliktige utslipp for perioden 2021 - 2030. Forskjellen mellom fremskrevne utslipp i Norge og Norges utslippsbudsjett er anslått til i størrelsesorden 30 millioner tonn CO2-ekvivalenter for perioden 2021 - 2030 sett under ett. Anslaget er usikkert Definisjoner på ord og uttrykk i vann- og avløpssammenheng. Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. Kommunalt avløpsvann: Sanitært avløpsvann og avløpsvann som består av en blanding av sanitært avløpsvann og industrielt avløpsvann og/eller overvann. Dersom mengden sanitært avløpsvann ikke overstiger 2000 pe og sanitært avløpsvann samtidig utgjør. Tydelige definisjoner er ment å bidra til redusert tidsbruk ved prosjektering, Røykkanal: hele kanalen for røykgass fra fyringsenheten til utslipp i atmosfæren. Omfatter røykrør fra ildsted til skorstein (av stål eller støpejern, eventuelt støpt eller murt anbringer fra kjel) samt skorstein

ZEN definisjonen. FME ZEN publiserte nylig en rapport, den første i sitt slag, om hva et nullutslippsområde skal være. Rapporten, «Nullutslippsområder i smarte byer: Definisjon, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier,» er viktig for fremtidens byer og reisen mot et nullutslippssamfunn Radioaktiv forurensning er utslipp av radioaktive stoffer til naturen, enten gjennom lovlige utslipp eller ulykker (se definisjon av radioaktive stoffer) . Dette omfatter både utslipp av menneskeskapte radioaktive stoffer og tilfeller hvor menneskelige aktiviteter fører til økte konsentrasjoner av naturlige radioaktive stoffer i naturen For å oppnå lavest mulig utslipp av klimagasser kan HVO produseres fra slakteavfall og andre «ikke-spiselige» råvarer og det er da mulig å oppnå en reduksjon av klimagasser på bortimot 90% sammenlignet med vanlig diesel. I motsatt skala finner vi HVO basert på rester etter palmeolje utslipp The first step towards managing carbon emissions is to measure them because in business what gets measured gets managed. Lord Adair Turner, Chairman Financial Services Authority. Eksempel på klimaregnskap -enkel struktur *Totalt 389 400 kvm

3.1.1 Utslipp innenfor norsk territorialfarvann Første ledd presiserer avgiftspliktens stedlige virkeområde for fartøy. Etter bokstav a er alt ut-slipp fra fartøy innenfor norsk territorialfarvann omfattet av avgiftsplikten. Dette gjelder uavhengig av fartøyets nasjonalitet og aktivitet i området. Definisjonen av norsk territorial Landets første klimanøytrale kommuneArendal er landets første kommune med klimanøytral drift og har vært en foregangskommune når det gjelder reduksjon av klimagassutslipp. I august 2007 arrangerte FNs miljøprogram et møte i Arendal på GRID-senteret om klimanøytralitet Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ørland, Indre Fosen, Åfjord og Osen kommuner, Trøndelag volum inntil 25 l totalt går ikke under denne definisjon. f) Den ansvarlige: Den som er ansvarlig for virksomheten. Som ansvarlig regnes den som ka

Særskilte krav til utslipp i Barentshavet: Hovedregel er ingen utslipp under normal drift, uavhengig av om utslippet kan føre til miljøskade (utførlig definisjon: St.meld. 38 (2003-2004)). Observasjonsbrønn: Utvinnings- eller prøveutvinningsbrønn som benyttes til å måle spesifikke brønnparametere Vedtatt forskrift - 23.09.20 1 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ørland, Indre Fosen, Åfjord og Osen kommuner, Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Indre Fosen kommunestyre 10.09.20, Åfjord kommunestyre 16.09.20, Ørland kommunestyre 17.09.20 og Osen kommunestyre 23.09.20, med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. Eksempler på dette er: tankbiler som har veltet, utslipp fra nedgravde tanker, eller oljeutslipp fra ukjent kilde i en havn. Kommunene samarbeider om beredskapen gjennom 32 interkommunale beredskapsregioner, ledet av interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA) som dekker samtlige norske kommuner. Statlig beredska Definisjon av porteføljen. Lavutslipp omfatter FoU på teknologi, løsninger og rammebetingelser som kan gi reduksjon i utslipp og økt opptak av klimagasser. Den omfatter også satsing på lavutslippsløsninger for olje- og gassvirksomhet i PETROMAKS2 og DEMO2000

Høyere utslipp i produksjon oppveies fort av null utslipp i bruk. På kort sikt er det lokal luftforurensing og støy som elbilen kan bidra mest med å redusere. Elbilen har ingen utslipp av helseskadelige avgasser og støyer mindre enn biler med forbrenningsmotor. Elbilens store fordel er en suverent energieffektiv elektrisk motor Definisjonen av norsk territorial-farvann er knyttet opp mot territorialfarvannsloven, Utslipp et fartøy har mens det ligger i havn omfattes av § 3-19-2 første ledd bokstav a. Dette gjelder med mindre fartøyet har kommet direkte fra utenlandsk havn, og utslippet i norsk havn har en naturlig tilknytning til farten fra den utenlandske,. CDI = Kapasitive utslipp tenning Ser du etter generell definisjon av CDI? CDI betyr Kapasitive utslipp tenning. Vi er stolte over å liste akronym av CDI i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av CDI på engelsk: Kapasitive utslipp tenning

Nåværende regelverks definisjon av vekt blir videreført frem til 2025. Lavere CO 2-utslipp fra person- og varebiler som selges i Norge vil ved et ellers uendret avgiftsregime og sammensetning av nybilparken redusere statens inntekter fra engangsavgiften og CO 2-avgiften på drivstoff Virksomhetsindikatorer, definisjoner: Miljøprestasjoner - Resultatet av en bedrifts håndtering av dens miljøaspekter Miljøprestasjonsvurdering - kg utslipp til vann (per type stoffer) / tonn produsert vare, - utslipp av kWh varme til luft / tonn produsert vare Direkte utslipp fra drivstoff brukt på flyturen. SAS har gitt ut beregninger av hvor mye som slippes ut av drivhusgasser ved forbruk av drivstoff for en flytur. Dette omfatter ikke indirekte utslipp. Avstanden er beregnet ut fra GCD (Great Circle Distance) som er korteste flyrute mellom 2 punkter når det tas hensyn til at jorden er rund Bruk og utslipp av borevæsker, Forurensning utover tillatte grenser som ikke omfattes av definisjonen av akutt forurensning. Dette vil blant annet omfatte de utslipp som tidligere ble omtalt som overutslipp. Fortolkninger Vis Skjul Fortolkning til Styringsforskriften. Definisjon: Bærekraft er en slags gyllen regel for livet på jorda.Vi må leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten å skade andre mennesker eller naturen. Utvikling = forandring: Når noe utvikler seg, skjer det en forandring.. Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine.

Positivt/negativt | Oljebloggerne

EDC = Beregnede utslipp gjeldende Ser du etter generell definisjon av EDC? EDC betyr Beregnede utslipp gjeldende. Vi er stolte over å liste akronym av EDC i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av EDC på engelsk: Beregnede utslipp gjeldende Stort utslipp med behov for tiltak. Lokale konsekvenser med restaureringstid 3-10 år. • Kritisk (K3): Alvorlige og langvarige miljøskader. Betydelig utslipp med behov for tiltak. Restaureringstid 1-3år. Forurenset grunn som krever oppgraving. • Farlig (K2): Betydelige miljøskader. Mindre uønsket utslipp. Registreringsbar skade i resipient utslipp på engelsk. Vi har fem oversettelser av utslipp i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Engelsk. utslipp subst. effluent allmenn. utslipp subst. emission. utslipp. releases. utslipp subst. spill. utslipp. spillage. Legg til ny oversettelse Metan har f.eks. en oppvarmingseffekt som er 21 ganger sterkere enn Co2. Enhetene i klimaregnskapet er CO2-ekvivalenter, dermed må utslipp av metan her ganges med 21. CO2-kvote se klimakvote. EUs kvotedirektiv ble vedtatt i 2003, og omhandler handel med kvoter for klimagassutslipp i EU. I 2005 ble det vedtatt et system for kvotehandel

er skipet avgiftspliktig for utslipp fra avgang første norske havn til avgang siste norske havn. Fra Skattedirektoratets rundskriv punkt 3.1.2 kan følgende definisjoner av innenriks fart utledes: • Fart mellom to norske havner. • Fart mellom norsk havn og særdestinasjonene, herunder Svalbard, Jan Mayen, bilandene. Merk a Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet TIDSPUNKT FOR UTSLIPP Innenfor en gitt tidshorisont (forrige slide) kan utslipp som skjer på forskjellige tidspunkt beregnes med ulik klimaeffekt. Illustrasjon: Utslipp av 1 kg CO2 år 40, illustrert for en 100-års tidshorisont fra år 0. Strålingspådrivover tid Klimaeffektrelativt til å slippe ut 1 kg CO2 ved år 0 Kilde: dynCO2 4 d) Last nå ned datasettet med årlig CO2 utslipp i Norge fra 1960-2017: co2_norway Kopier tallverdiene inn i regnearket i Geogebra og lag en liste med punkter. La x-aksen være år (tid) og y-aksen CO2-nivået. Fjern navn på objektene, set navn og enheter på aksene og tilpass grafikkvinduet og aksene slik at alle datapunkter vises Lavere utslipp enn fossilt. Forskerne har utviklet en metode for å regne ut hvor mye oppvarming CO2 fra biomasse (også kalt biogent CO2) gir, alt etter plantenes rotasjonstid og tidsperspektiv. Strømman gir noen eksempler: - I et hundreårsperspektiv vil utslipp av ett kilo biogent CO2 fra norsk skog tilsvare 430 gram fossil CO2

Video: Hva er et nullutslippsområde? - SINTE

Lær hvordan du etablerer et klimaregnskap som møter kravene i ISO 14064 del 1 og The Greenhouse Gas Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard. Kurset inneholder også en fordypningsdel i Scope 3 utslipp I henhold til den amerikanske organisasjonen (USEPA) er den mest effektive måten å redusere innendørs forurensning å redusere eller eliminere utslipp av skadelige, kjemiske utslipp. Produktutslipp - definisjon. Uforutsigbare, organiske forbindelser er miljøgifter som slippes ut sammen med andre gasser fra visse faste stoffer eller væsker utslipp frem mot år 2030. De totale utslippene vil dog fortsatt være vesentlige gitt at det ikke settes inn ekstraordinære klimatiltak. Med tanke på prosjektets definisjon av klimanøytralitet må disse utslippene reduseres gjennom ulike tiltak og resterende utslipp må kompenseres med fo

Norske utslipp - Utslipp til luft og vann og generert avfal

 1. I perioden 1990-2005 har norske næringer i sum hatt god økonomisk vekst uten at utslippene har vokst tilsvarende. Selv om den økonomiske veksten er større enn veksten i utslippene på nasjonalt nivå, er de ulike næringenes vekst i verdiskapning og endringer i utslipp til luft sterkt varierende
 2. Den samlede utslippsintensiteten for klimagasser har vært jevnt avtagende for norsk økonomi siden 1990. Foreløpige tall for 2013 viser at utslippsintensiteten er 0,6 prosent lavere enn i 2012
 3. 19. september publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) den nasjonale statistikken over avfall og gjenvinning i industrien. Det oppsiktsvekkende var at den totale mengden avfall var redusert til 906.000 tonn avfall levert i 2015, fra 2.286.000 tonn i 2008
 4. Denne rapporten viser at begrepet nullutslipjøretøy, slik definisjonen er i NTP, snevrer inn utvalget av hvilke teknologier som kan bidra til reduserte klimagassutslipp fra veitransporten. Vi håper at denne rapporten vil kunne bidra til at myndighetene fremover ser mer helhetlig på teknologiløsninger som kan bidra til å redusere klimagassutslippene i transportsektoren, sier Nøstvik
 5. I 2015 var utslipp av klimagasser per produserte krone, såkalt utslippsintensitet, på omtrent samme nivå som året før. Det er første gang siden 2010 at utslippsintensiteten ikke viser en nedgang

Forskrift om begrensning av forurensning

Definisjon: Utslipp er de produkter som produseres annet enn varme i en forbrenningsreaksjon. Eksempler: Karbondioksid er en felles utslipp fra forbrenningsreaksjoner. Karbondioksid er en felles utslipp fra forbrenningsreaksjoner Denne siden ble sist endret 7. mar. 2014 kl. 12:01. Denne siden er vist 1 981 ganger. Om Språkrådets termwik Indirekte utslipp får vi når vi kjøper varer som har krevd store utslipp. Klær, leker, biler eller mat som er laget på den andre siden av kloden, kan være eksempler på varer som gir særlig store utslipp

Spørsmål og svar - Nibi

utslipp. Unntatt fra forskriftens virkeområde: Bebyggelse der avløpet føres til offentlig avløpsanlegg i medhold av plan- og bygningsloven § 27-2. § 3 DEFINISJONER Definisjoner er gitt i forurensningsforskriftens § 11-3. I tillegg gjelder følgende: ADK1-kurs: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp Men menneskeskapte utslipp av drivhusgasser, eller klimagasser, som CO 2, metan og andre gjør at konsentrasjonene av disse gassene i atmosfæren øker. Resultatet blir klimaendringer som kommer raskere enn naturen kan tilpasse seg Ved beregning av utslipp er det viktig at det tas høyde for eventuell, fremtidig økning. Boliger: Bolig med innlagt vann og WC: 1 person bidrar med 1 pe. Det beregnes normalt 5 pe per bolig. Dvs. at et avløpsanlegg for en helårsbolig må minimum dimensjoneres for en belastning på 5 pe. Dersom det faktiske antallet i boligen er flere enn Omtrent halvparten av norske utslipp omfattes av EUs kvotesystem. I tillegg bruker Norge mange milliarder på kvotekjøp for å oppfylle våre internasjonale klimaforpliktelser. Kvoter er en sentral del av Norges klimapolitikk, men har foreløpig ikke gitt store resultater Utslipp fra langdistanseflyginger er foreløpig ikke mulig å unngå, da det ikke finnes praktiske alternativer, og flyene foreløpig er avhengig av fossilt drivstoff

forurensning - Store norske leksiko

Benyttet begrep for å beskrive kvalitet på vannet ut fra et hygiene-aspekt; Godt egnet = E.coli < 100 per 100 ml, mindre egnet = E.coli er 100 - 1000 per 100 ml, ikke egnet = E.coli > 1000 per 100 ml. Krav til < 1000 E.coli per 100 ml blir ofte benyttet som et krav i forbindelse med utslipp fra mindre avløpsanlegg. BOF effekt hk forkortelser bilteknologi dreiemoment nm definisjon utslipp motor. lukk dinside er en del av Aller Media Hvorfor ser du denne annonsen. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert av annonseinntekter. Basert på din tidligere aktivitet hos oss, vil du få annonser vi tror kan interessere deg Næringstrafikk og tilhørende utslipp og miljøkonsekvenser Forord Denne rapporten presenterer trafikkarbeid samt utslipp og miljøkonsekvenser fra små og store godsbiler i Bergen, Stavanger og Trondheim. Rapporten følger tilnærmet samme metodikk som brukt av Caspersen og Ørving (2018) Les om definisjonen på matsvinn og om hva som utgjør mest av matsvinnet fra private husholdninger. (tilsvarende 10 % av alle utslipp fra personbiltransporten) (2016) Matsvinn i industrien. Matsvinn er all mat som burde vært spist. Altså den nyttbare den av matavfallet, ikke skrell, skall og beinrester

Hva er et null utslipp kjøretøy? - Evisdo

Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter, med innlagt vann i Halden kommune, og hvor utslippet ikke overstiger 50 pe. Unntatt er bebyggelse som er tilkoplet kommunalt avløpsanlegg. § 4. Definisjone - Alle nye utslipp skulle komme ned på rundt null i 2010, og det klarte de, sier Øivind Hodnebrog til forskning.no. Han er forsker ved Cicero - senter for klimaforskning, og han har jobbet med klimaeffekter av KFK-gasser. Men nå har det dukket opp et nytt utslipp av en av de skumle KFK-gassene, kalt KFK-11, og ingen vet hvor det kommer fra DEFINISJONER I disse BAT-konklusjonene menes med Uttrykk Definisjon Generelle uttrykk Kanaliserte utslipp Utslipp av forurensende stoffer til miljøet gjennom alle typer kanaler, rør, skorsteiner osv. Dette omfatter også utslipp fra åpne biofiltre. Kontinuerlig måling Måling ved hjelp av et automatisk målesystem som er permanent. utslipp på nynorsk. Vi har to oversettelser av utslipp i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Utslipp som ikke er tilknyttet offentlige avløpsledninger • Forskriften er utarbeidet med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning § 12-6, lokal forskrift, og gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra boliger, fritidsboliger, turistbedrifter og lignende virksomheter i Sel kommune som ikke er tilknyttet offentlig avløpsledninger

Bilfri dag 22

Utslipp til luft Statens vegvese

Et annet kjent eksempel på effekten av utslipp av hormonlignende forbindelser til miljøet har man fra Apopkainnsjøen i Florida, USA, hvor man i begynnelsen av 1990-årene observerte overhyppighet av deformerte kjønnsorganer hos alligatorer. Her var vannet forurenset med DDT som følge av et utslipp fra en fabrikk i 1980 Utslipp av klimagasser fra jordbruk utgjør 12 - 14 prosent (inklusive utslipp fra gjødselproduksjon) av de totale utslippene, mens utslipp fra avskoging og skogforringelse (REDD) utgjør 10-15 prosent. Endringer i arealbruk utgjør omtrent en tredjedel av de totale klimautslippene Definisjoner.. 9 Sammendrag Tabell 61 Utslipp gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for ulike typer fly i alle livsløpfaser Norge 2010. Alle utslipp utover tillatelsen er per definisjon ulovlige. Det gjelder både på land og offshore. Likevel anmelder Miljødirektoratet langt flere av utslippene på land. Utslipp på land anmeldes 15 ganger oftere, viser tall Klassekampen har fått innsyn i. Direktoratet avviser forskjellsbehandling av oljenæringen og annen norsk industri

Bærekraftig kosthold: Mer plantekost og mindre kjøttStStøyeksponering og støyplage | Statens vegvesen| LEDER: Livsnerven som døde

Årsrapport for forbruk og utslipp fra Goliatfeltet i 2017 ENINO/OPR/DM#8460340 Side 5 1. INTRODUKSJON 1.1 Definisjoner og forkortelser Forkortelse Beskrivels Definisjon i læreboka: 1. Non-rival: En persons forbruk reduserer ikke verdien for andre, dvs. flere kan konsumere godet samtidig uten at dette påvirker verdien av godet for den enkelte. Eksempler: Radio-/TV-programmer, forskningsresultater. 2. Non-excludable: Ikke mulig å ekskludere noen fra godet når det først er produsert Definisjoner Innlagt vann: Se lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg. 3. Utslipp av gråvann Godkjente renseløsninger for utslipp av avløpsvann fra vask, dusj, utslagsvask og lignende: -Filterposekum eller tilsvarende løsninger. -Slamavskiller med infiltrasjon i grunnen

 • Tübingen stadtplan sehenswürdigkeiten.
 • Andy warhol siebdruck anleitung.
 • Temperaturmåler inne app.
 • Kremet pasta med kylling og brokkoli.
 • Min side econa.
 • Eksport av biler til afrika.
 • Hva er palliasjon.
 • Poster xxl ungültiger benutzername.
 • Hvordan bruke onenote 2016.
 • Vintage london.
 • New yorker black squad hoodie.
 • Pub no9 kristiansund.
 • Neglesopp behandling laser.
 • Handler hundekjøring.
 • Gemälde ankauf aachen.
 • Winterthurer zeitung inserieren.
 • Krona kino.
 • Ias 39.
 • Vestlia resort bowling.
 • Jula.no harstad.
 • Perfekt pizzasaus.
 • Räkna ut grader per meter.
 • Belgisk blodhund.
 • Hard rock cafe bergen.
 • Bansin dorf karte.
 • Nachholspiele regionalliga nordost.
 • Smerter i navlen.
 • Camping sylt wenningstedt.
 • Lamborghini aventador preis gebraucht.
 • Possum nya zeeland.
 • Universum bremen shop.
 • Muhammed.
 • Jedi council.
 • Mark i magen kjerringråd.
 • Verdens beste onkel.
 • Reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø.
 • Udir logg inn.
 • Acordes de canciones.
 • Få bostedsbevis.
 • Bergans of norway snøtind ins kids coverall.
 • Geneva xxl size.