Home

Leseferdigheter i norge

Leseferdigheter og tallforståelse - SS

 1. Tall fra den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse (PIAAC) viser at Norge er ett av fire land der voksenbefolkningens ferdighetsnivå ligger over OECD-snittet i leseferdigheter, tallforståelse og problemløsning i IKT-miljø.De tre andre landene dette gjelder, er Finland, Sverige og Nederland
 2. Norske elevers leseferdigheter går ned. Samtidig bruker elevene mer tid på skjerm. Norske elever scorer lavere på lesing i den nye PISA-undersøkelsen enn i forrige undersøkelse i 2015. - Jeg ser mye på skjerm, kanskje mer enn jeg egentlig burde, sier Ida Schumacher Walberg Laskemoen i 9. klasse
 3. dre i Norge enn i mange andre OECD-land
 4. I Norge har vi ikke hatt så ytterliggående standpunkter og tilspissede konflikter som i USA. Rytmen i de historiske bølgene har heller ikke vært den samme, men de siste 30-40 årene har vi nok likevel merket etterdønningene både i den pedagogiske debatten om leseopplæring og i lesebøkene. (Vormeland, 1997 og Skjelbred, 1997)
 5. En elev med dårlige leseferdigheter står i faresonen for å ikke fullføre videregående utdanning, og i Norge er det flere gutter enn jenter som ikke fullfører. I tillegg vil lav utdanning gjøre det vanskeligere å finne en god jobb og øke sannsynligheten for at vedkommende faller utenfor samfunnet. Bedre leseferdigheter blant jente

Norske elevers leseferdigheter går ned

 1. Denne artikkelen handler om bøker og leseferdigheter i Norge i gamle dager. Spørsmålet er kort og godt- hva leste forfedrene våre? Hva var lesning, og hvem kunne lese? I Arkivverket har vi mange kilder som forteller om hva de før oss eide av bøker og andre typer skrifter
 2. Lesekyndighet er evnen til å kunne lese og skrive.I noe utvidet forstand kan man også ta med evnen til å forstå et språk ved lytting og å tale språket. I moderne sammenheng definerer man funksjonelle lesere, det vil si at man er i stand til å lese og skrive på et nivå som tillater normal kommunikasjon og som gjør det mulig å forstå og kommunisere tanker og delta i et.
 3. I aldersgruppen 16-24 år er Norge under gjennomsnittet i leseferdigheter og omtrent på gjennomsnittet i tallforståelse, sammenlignet med alle respondenter totalt i samme aldergruppe. Les mer om PIAAC 1. Resultater fra PIAAC 1. PIAAC - resultater for Norge (SSB 2013
 4. Norge er nummer seks i leseferdigheter og tallforståelse; Norge er nummer fire i ikt-ferdigheter; sammen med Finland, Nederland og Sverige ligger Norge over snittet i alle ferdighetene, hvis vi ser befolkningen under ett; i aldersgruppen 16-24 år er Norge nummer 16 i leseferdigheter. Det er under gjennomsnittet i undersøkelsen

Norge er ett av fire deltakerland som har høyere ferdighetsnivå enn det internasjonale gjennomsnittet i både leseferdigheter, tallforståelse og problemløsning i IKT-miljø. Ferdighetsnivået varierer imidlertid mye mellom grupper i befolkingen Voksnes leseferdigheter må styrkes LESING OG SKRIVING: 400.000 voksne i Norge leser så dårlig at de sliter med å delta i arbeids- og samfunnslivet Ved inngangen til 1850-årene hadde Norge «det alminnelige Bogsprog» som offisielt skriftspråk. [trenger referanse] Det var ikke alle som hadde tilgang på lesestoff og dermed fikk vedlikeholdt sine leseferdigheter. [trenger referanse] Landsmålet til Aasen var lansert, men ikke tatt i bruk De finner en sterk sammenheng både i Norge, Sverige, Danmark og Finland. - Har du dårlige leseferdigheter i motsetning til gode øker risikoen for at du også har dårlig helse med to til tre ganger, forteller Kjersti Lundetræ. Hun er førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning ved Universitetet i Stavanger

FN: Norge er verdens beste land å bo i - FN - VG

Rapport: Stor ulikhet i leseferdigheter i Norge

PISA-undersøkelsen 2018, som ble lagt frem i dag, viser at norske elever over tid har stabile resultater, men at elevene gjør det dårligere i lesing og naturfag sammenlignet med 2015 En elev med dårlige leseferdigheter står i faresonen for å ikke fullføre videregående utdanning, og i Norge er det flere gutter enn jenter som ikke fullfører. I tillegg vil lav utdanning gjøre det vanskeligere å finne en god jobb og øke sannsynligheten for at vedkommende faller utenfor samfunnet Kjønnsforskjellene i forhold til leseferdigheter har vært signifikante i samtlige PISA-studier, og ikke i noen land er det gutter som skårer høyest (Roe 2013:191). Kjønnsforskjellene i de nordiske landene er også større enn i de andre OECD-landene, og det er grunn til å stille spørsmål ved årsakssammenheng når Roe (2013) viser til at i Norge har kjønnsforskjellene vært stabile. I praksis betyr dette at det i PIRLS 2006 ikke er forskjeller i resultatene til elever mellom de to målformene i Norge. Norske elevers selvbilde når det gjelder leseferdigheter har økt fra 2001 til 2006, og vi er blant de fem landene som skårer høyest her, etter Israel, Østerrike, Sverige og Polen

FN: Norge er verdens beste land å bo i – VG

* I Norge er det cirka 5.800 elever fra 250 skoler som svarte på den siste PISA-undersøkelsen, som ble gjennomført i 2018. * Lesing: Sammenlignet med PISA 2015 er det en tilbakegang i lesing for norske elever. Resultatet er på samme nivå som i 2009 og 2000, som er de to forrige gangene lesing var hovedområde Enhetsskolen er et viktig prinsipp i Norge, men PIRLS-resultatene viser at det er forskjell i elevenes leseferdigheter mellom små og store kommuner. (Alle foto: Getty) Selv om norske elever har blitt stadig dyktigere lesere de siste årene, er det påfallende forskjeller på leseferdighetene blant elever i små kommuner og elever i store kommuner I Norge er det ingen felles leseopplæringsmetode før etter andreklasse, som fører til stor metodefrihet for skoler og lærere. At én av fire voksne har utilstrekkelige leseferdigheter, gjør det ekstra viktig å finne en metode i begynneropplæringen som appellerer til alle I Norge er det om lag 63 000 skoleelever som mobbes regelmessig 2-3 ganger i måneden eller oftere. Gode leseferdigheter vil si at barnet både har gode tekniske leseferdigheter og god forståelse av teksten det leser. Et godt ordforråd er viktig for å utvikle gode leseferdigheter Norge er ett av bare fire land som ligger over det internasjonale gjennomsnittet i alle ferdighetene. Til tross for en god internasjonal plassering viser undersøkelsen at mange nordmenn skårer lavt på de ulike ferdighetene: · 400 000 voksne i Norge har svake leseferdigheter, mens 480 000 har svak tallforståelse

Kartlegging av leseferdighet og lesevaner på 2

 1. Datasett: Kartlegging av leseferdigheter blant voksne i Norge 1997 (ALL-undersøkelsen - OECD) - Bokmål. Sammendrag. Dette datasettet er hentet fra undersøkelsen Kartlegging av leseferdigheter blant voksne i Norge 1997 (ALL-undersøkelsen - OECD) - Bokmål, som er en del av det internasjonale forskingsprogrammet SIALS (Second international Adult Literacy Survey)
 2. PISA-resultatene fra 2018 viser at selv om prestasjonsforskjellene mellom grupper av elever i Norge er små sammenlignet med de andre OECD-landene (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling), så ser det ikke ut til at alle norske elever har like muligheter til å lære seg å lese godt
 3. Norske barn og unges leseferdigheter (Kultur) Professor: Skjermlesing oss utålmodige Tekstene du leser på mobilen svekker konsentrasjonen din og gjør deg utålmodig
 4. Leseferdigheter blant innsatte I 2005 fikk Norge, som første land i Europa, en stortingsmelding om fengselsundervisning. Enda en vår, har et særlig fokus på behovet for å kartlegge innsattes lese, skrive- og regneferdigheter
 5. leseferdigheter Stor ulikhet i leseferdigheter i Norge Det er større ulikhet i leseferdigheter blant ungdomsskoleelever i Norge enn i 19 andre OECD-land, viser en forskningsrapport fra UNICEF

Leseferdigheter hos norske andre barn i Norge I 2016 var andelen minoritetsspråklige barn (definert som barn med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk) i norske barnehager på 16 % (SSB, 2017a). De fleste utenlandsadopterte barna kom fr Norge har i løpet av den siste tiårsperioden deltatt i to store internasjonale kartlegginger av lese- og regneferdigheter, hvor også ferdighetene til unge og voksne med innvandrerbakgrunn har blitt testet. Nær halvparten av de sistnevnte har for svake leseferdigheter 2006 viser at Norge skårer signifikant lavere enn OECD- gjennomsnittet når det gjelder leseferdigheter, samt at det er en betydelig større spredning blant de norske elevene enn i mange andre land. I PISA 2006 fremstod Norge som svakest av de nordiske landene, selv om forskjellene mellom Norge, Sverige, Danmark og Island var små Vår ambisjon er at alle elever skal lykkes inne i klassefellesskapet fra første dag på skolen

Leseferdigheter høyt i fokus. Alle i Norge begynner med skolen når de er 6 år gamle, og det legges fra første skoleår vekt på å få best mulige lese- og skriveferdigheter. Det å lese er som kjent svært sunt for hjernen, og bøker er en stor kilde til kunnskap Norge har færre svake lesere, men har samtidig også færre svært gode lesere. Bedre enn i 2001 Til tross for svake norske leseferdigheter, viser PIRLS at norske elever leser mer enn de gjorde i 2001 I Norge har om lag 5000 personer i alderen 16 til 65 år deltatt. Data ble samlet inn i perioden august 2011 til april 2012. Målet med PIAAC er å innhente data om den voksne befolkningens ferdighetsnivå på tre sentrale områder: leseferdigheter, tallforståelse og problemløsning i IKTmiljø Marvin Halleraker er en norsk billedkunstner, illustratør, forfatter og musiker. Han har levert kommentartegninger og portretter til Bergens Tidende siden 1990. Han regnes blant Nordens fremste avistegnere og leverer ukentlige tegninger til flere aviser i Norge. Marvin bor i Bergen.

Nordmenn flest forstår det de leser - SSB

Kjønnsforskjeller i norske elevers leseferdigheter

Denne oppgaven har forsøkt å undersøke forskjeller i leseferdigheter mellom innvandrerelever og øvrige elever i Norge og Tyskland, og hvorvidt effekten av å være innvandrer på lesescoren påvirkes av andelen innvandrere på skolen - Norge trodde vi la i toppen på utdanningskvalitet, peker Aksjon skolebibliotek på hvor viktig lystlesing og tiltak for å stimulere til lesering er for barns leseferdigheter Nytt av året er det at også digitale leseferdigheter er undersøkt. 14 av landene deltok i denne undersøkelsen, og Norge hevder seg helt i toppen. I rapporten skriver de dette i innledningen om norske resultater i ePIRLS-undersøkelsen Grunnleggende leseferdigheter ligger tross alt i bunnen, også for de digitale (lese)ferdighetene. Nå er det ikke virkelig ille. Vi ligger på snittet blant de 16 OECD-landene som deltok, men Norge har størst kjønnsforskjeller: Jentene slår guttene ned i støvlene, både på nett og på papir

Leseferdigheter blant innsatte i Bergen fengsel 3/33 Forord fra forfatterne Undersøkelsen som rapporten bygger på er gjennomført ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi og Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen, på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelingen. Oppdraget er utført a Vi mobiliserer også de mannlige bøndene til å delta i klassene for leseferdigheter, slik at de kan forstå nøyaktig hva som skjer på skolen, sier Mufanechiya. Og hittil har ideen hjulpet. Forrige semester deltok 40 menn og 162 kvinner i klassene i deres lokale språk Lingala og fransk I Norge har høyt utdannede innvandrere i gjennomsnitt så vidt bedre leseferdigheter enn ikke-innvandrere med ungdomsskole som høyeste fullførte utdanning. Skandinavia skiller seg ut med svært høye andeler i aldersgruppen 25-64 som ha Imidlertid er det klart at det å høre og selv ta i bruk mye nok og variert nok norsk, spiller en rolle for leseferdigheter i skolesammenheng (Wagner, Strömqvist & Uppstad, 2008; Melby-Lervåg & Lervåg, 2011). Videre er det interessant å se på gjennomsnittsresultatene til elevene etter om de er født eller ikke født i Norge Dysleksi Norge - for alle med lese- og skrivevansker, språkvansker og matematikkvansker. Storgata 10 A, 0155 OSLO. E-mail: post@dys.no. Telefonnummer: 22 47 44 50 (Klokken 10-12 og 13-15 mandag til fredag). Org. nr.: 971 015 969

Bøker i Norge i gamle dager - Arkivverke

Den første PISA-undersøkelsen som ble offentliggjort i Norge (2001), ble en øyeåpner. Blant annet skal elevene utvikle gode leseferdigheter, både på papir og skjerm Full degree master student. Inbound exchange students (2). Kurs (35 Over 50 land har deltatt, og Norge deltok med rundt 8.500 fjerde- og femteklassinger. Den positive trenden fortsetter Testen gjennomføres hvert femte år, og Norge har deltatt i 2001, 2006, 2011.

Har funnet ut hvorfor jenter leser bedre enn guttene

Egil Gabrielsen er dr.philos. og dosent i pedagogikk ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret), Universitetet i Stavanger og nasjonal prosjektleder for PIRLS 2016 i Norge.Han har lang erfaring med undervisning i lærerutdanningene og på ulike videreutdanningsnivåer innenfor spesialpedagogikk. Gabrielsen har også vært norsk prosjektleder i IALS (International. Finner sammenheng mellom selvregulering og matematiske ferdigheter - Vi finner også at språk ser ut til å være en viktig forutsetning for selvregulering, forteller Dieuwer ten Braak, som i sin doktoravhandling har undersøkt sammenhengen mellom selvregulering og tidlige lese- og matematikkferdigheter hos barn i overgangen mellom barnehage og skole

Lesekyndighet - Wikipedi

For første gang i Norge har elevers leseferdigheter i norsk og engelsk blitt sammenlignet i stor skala. Et av de tydeligste funnene er at det er mindre forskjeller mellom guttenes og jentenes leseferdigheter når de leser på engelsk Rapporten tar naturligvis utgangspunkt i finske forhold, men ifølge Dysleksi Norge sliter rundt 5 prosent av nordmenn med lese- og skrivevansker. Så innsparingspotensialet er stort for samfunnet. Rapporten konkluderer med at forskning viser at gode leseferdigheter effektivt støtter opp om sysselsettingen og forebygger at folk faller utenfor

PIAAC 2 - Kompetanse Norge

FN: Norge er verdens beste land å bo i. Norge ligger nok en gang på topp i FNs årlige rangering av landene hvor det er best å leve I Norge er det 35 UNESCO-tilknyttede skoler som koordineres av FN-sambandet: Les mer på FN-sambandets nettsider; Norge har nå ett UNESCO biosfæreområde (Man and the Biosphere - MAB) Nordhordland biosfæreområde

Jernbanen bandt sentrum og periferi tettere sammen, postruter og damip knyttet Norge sammen langs kysten og i innlandet. Mer organisert skolegang med skoleloven i 1860 og vekst i antall aviser stimulerte leseferdigheter og gjorde politisk motstand mulig. I tillegg ble det norske samfunnet preget av økende urbanisering, og emigrasjon til. Norge er imidlertid blant de landene hvor sosial bakgrunn, definert som foreldres utdanningsbakgrunn, har minst å si for ferdighetene. I land som Storbritannia, USA og Tyskland henger leseferdigheter tett sammen med sosial bakgrunn Misvisningen varierer alt etter hvor du er i Norge, fra ca. 11 grader østlig misvisning i Øst-Finnmark til ca. 3 grader vestlig misvisning på Vestlandet. Mange steder er misvisningen så liten at du ikke trenger ta hensyn til den. Misvisningen endrer seg over tid og står oppgitt på Kartverkets kart. Om å gå på kompasskurse I årets UNICEF-rapport om barn i rike land havner Norge på tjuendeplass: Norsk skole viser større ulikhet i leseferdigheter mellom de sterkeste og svakeste, og mellom jenter og gutter, enn. I Norge ble det trukket 8500 respondenter, og av disse var det omtrent 5000 som deltok i studien. Etter OECDs mål var svarprosenten i undersøkelsen 62 prosent. Statistisk Sentralbyrå gjennomførte PIAAC i 2011 og 2012 i Norge, og de har utgitt to rapporter, den ene i 2013, den andre i 2014

De FN-relaterte organisasjonene i Norge inviterer deg til å feire FN-dagen 2020. FN markerer sitt 75-årsjubileum i en tid med store globale utfordringer, forsterket av en verdensomspennende helsekrise med alvorlige økonomiske og sosiale påvirkninger. Covid-19 er en sterk påminnelse om behovet for samarbeid på tvers av grenser, sektorer o Likevel ser det ut til at den syntetiske opplæringsmetoden, iMAL, over tid kan føre til bedre leseferdigheter. Videre forskning på opplæringsmetoder er viktig for at alle elever i en klasse skal kunne tilegne seg gode leseferdigheter. Les masteroppgaven her: I mai ble det gjennomført en ny kartlegging av de samme elevgruppene PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) er en internasjonal leseundersøkelse av leseferdigheter blant norske 10-åringer.. IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) var ansvarlig for den første internasjonale leseundersøkelsen hvor Norge deltok, i 1991. Den gang var 32 land med, og testen ble utført på 9-åringer og 14-åringer

Norge har lange tradisjoner for arbeid i internasjonale fora og som fredsmekler i tilknytning til internasjonale konflikter. Dette har vært institusjonalisert og fremmet særlig tydelig de siste tiårene. Denne delen av emnet vil se på motiver, verdier, selvforståelse og resultater knyttet til dette arbeidet. Norge som parvenyland Toggle navigation BORA - UiB BORA. English; norsk; English . English; norsk; Login; Toggle navigatio Norge ligger på 30. plass og fem poeng under gjennomsnittet. Ytterligere seks av landene blant de ti beste er asiatiske. Bare tre europeiske land er innenfor - Liechtenstein, Sveits og Nederland

Kjøp 'Klar framgang!, leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv' av Egil Gabrielsen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978821503024 Norge på 35. plass av 45 land. Norge endte her på sisteplass blant OECD-landene. Tre år senere ble det gjennomført en digital test med hovedvekt på lesing. Av 19 deltakerland endte Norge på 10. plass. Til sammenligning skåret Sør-Koreanske elever et halvannet til to år foran de norske 15-åringene oppøving av leseferdigheter, spesielt i modul 1 og 2. Deltakere som skal ta spesifikke moduler, kan øve målrettet på lesing innenfor modul og fag ved at de får • Jul i Norge • Når noen dør • I butikken • I skiløypa • Eventyr 8.1.2 Modul 2 • Invitasjon • Mohamed på skole Bokåret 2019 markerer at det er 500 år siden Erik Valkendorf, erkebiskop i Nidaros, tok initiativet til å trykke den liturgiske boka «Missale Nidrosiense» (København 1519). Arkivverket ønsker å være med på markeringen. Vi vil derfor presentere smakebiter fra arkivene våre. Disse forteller både om leseferdigheter og hva som eksisterte av bøker blant ulike samfunnslag helt frem til.

PIAAC 1- internasjonal undersøkelse - Kompetanse Norge

 1. Leseferdigheter og motivasjon for lesing på ungdomstrinnet Innledning De første PISA­resultatene fra 2000, som ble gjort kjent i 2001, viste at Norge var rangert rundt gjennomsnittet i OECD. Dette skuffet mange, og flere tiltak ble satt inn for å bedre leseferdighetene hos elever i ungdomstrinnet.
 2. Det gjør også at vi ofte overvurder barn og unges leseferdigheter, sier Lars Mæhle. Forfatteren viser til samtaler han har med leserne når han er ute på skolebesøk. - Hvis leseren er den russiske gutten i 1. klasse som kom til Norge for et halvår siden,.
 3. Til tross for stor oppmerksomhet om leseopplæring de siste årene, er norske fjerdeklassingers leseferdigheter dårligst i OECD-området. NHO vil ha nasjonal skoledugnad. De dårlige resultatene fremkommer i den store internasjonale undersøkelsen PIRLS 2006 som ble offentliggjort onsdag
 4. dre på den digitale leseprøven enn på den papirbaserte prøven i PISA-studien

Digitale leseferdigheter - Udir.no . READ. PISAs digitale leseprøve. Leseprøvens fokusområde. En tilleggsundersøkelse, som ble gjennomført i Norge og 18 andre. land, målte elevenes ferdigheter i digital lesing. lllustrasjonen nedenfor gir et inntrykk av hvordan PISAs digitale leseprøve framstår Leseferdigheter. Velg blant e-bøker fra Rakuten Kobos omfattende katalog. Få tilpassede anbefalinger og se andre lesers anmeldelser. Les mer med Rakuten Kobo Det står dårlig til med både leselyst og leseferdigheter i gamle Norge. Vi mener at det er på tide å ta tre kraftige grep - og at barna selv blir lesesjefer Generelt I Norge har vi ingen sikre tall på det totale antall personer med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. På bakgrunn av amerikanske undersøkelser anslår Tetzchner og Martinsen (2002) at det i Norge er omtrent ca 16.000 personer i alle aldre som er uten funksjonell tale på grunn av utviklingsmessige vansker

Minoritetsspråklige barn i Norge Hva sier forskning om forventet språkutvikling hos minoritetsspråklige barn? Når bør vi bekymre oss og hva gjør vi da PIRLS 2001 viste et stort gap i leseferdigheter mellom minoritetesspråklige og majoritetsspråklige 10-åringer. PISA 2000 viste det samme gapet hos 15-åringer 5 . PISA. Elektronisk avfall skal samles inn og resirkuleres separat fra vanlig husholdningsavfall for å ta vare på naturressurser og redusere risikoen ved avfallsbehandling. I Norge kan elektriske produkter leveres inn gratis ved kommunale innsamlingspunkter eller til distributører som selger tilsvarende produkter

Voksnes basisferdigheter - resultater fra PIAAC - SS

Svake leseferdigheter gjør ungdom til tapere. PISA-tallene viser at 29 prosent av guttene i Norge havner i den svakeste gruppen. Samtidig er unge menn under 30 år den gruppen uføretrygdede menn som øker mest, og yrkesdeltakelsen for menn i alderen 25-34 år faller Norge har vært med siden starten i 2001. I år er det bare fem andre land som gjør det signifikant bedre i lesing enn Norge. Disse er: Russland, Singapore, Hong Kong, Irland og Finland. Det er fremgang både på 4. og 5.trinn i Norge siden forrige undersøkelse i 2011. Bedre leseferdigheter

- Vi må få mer kunnskap om hva økt digitalisering gjør med elevenes leseferdigheter og utholdenhet, sier Sanner. Nedgangen i lesing og naturfag siden 2015 skyldes at en større andel elever presterer på de laveste nivåene. Totalt er omtrent én av fem norske elever på de laveste nivåene i PISA 2018 Prøven tester elevenes leseferdigheter på internett. I formiddag ble resultatene presentert på en pressekonferanse i Utdanningsdirektoratet. - Det er skuffende at Norge etter 15-20 års med sterk satsing på IKT i skolen ikke oppnår bedre resultater Fordi PIRLS er gjennomført i Norge hvert 5. år siden 2001, gir den unik innsikt i elevers leseutvikling over tid. Den 5. desember 2017 offentliggjøres resultatene fra den nyeste PIRLS-undersøkelsen i denne boken. Den vil både gi unik kunnskap og utfordre lærere, politikere og alle andre som former barns skolehverdag

Oppvekst, familie og trivsel hos barn og unge - FHI

Voksnes leseferdigheter må styrkes - Debat

Kompetanse Norge Bokmål Nynorsk. Til Test deg selv Test dine ferdigheter. Lesetesten. Dette er en Du har brukt for lite tid til å besvare oppgavene for at dine leseferdigheter kan vurderes. Du kan eventuelt prøve testen igjen. TILBAKE TIL FORSIDEN Lukk. Svar. Se resultat. Kompetanse Norge www.kompetansenorge.no. lærerne i Norge med fordel kan kjenne til. Framstillingen er ikke uttømmende, men det gis referanser til utdypende lesing og aktuelle nett-steder. I Norge, som i andre land med en fl erspråklig befolkning, er det utviklet fagfelt som norsk som andrespråk og migrasjons- eller fl erkulturell pedago-gikk

Rapport: Stor ulikhet i leseferdigheter i Norge Reset

 1. De færreste liker å holde på med noe som de ikke er gode på. Sliter eleven med motivasjon for lesing, så kan det være fornuftig å ha en samtale med eleven om hva han eller hun ønsker å jobbe med av leseferdigheter. Selvvalgte mål vil ofte ha større personlig relevans, og da vil også motivasjonen for å jobbe med målet være større
 2. Lesing på papir. Digital lesing. New Zealand. Lesing på papir. Digital le. 700. 4. Hovedresultater gjennomsnittlig poeng. Land Gjennomsnitt St. avvik. Digital lesing. Sør-Korea. 568 (3,0) 68. I New PISAs Zealand leseprøve 537 (2,3) på 99 papir presterte sør-koreanske elever godt - og jevngodt me
 3. 2001), avdekkes store variasjoner i elevers leseferdigheter i grunnskolen i Norge. Norske skoleelever skårer langt dårligere enn våre skandinaviske naboland. Svake lese- og skriveferdigheter og uførepensjon har en direkte sammenheng og øker ved høyere alder, særlig for gruppen over 50 år
 4. Personvern og cookies. Ringerikes Blad er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker
 5. betydelig del av de innsatte i Norge ikke har fått nyttet denne retten, med resultat at utdanningsnivået er klart lavere blant innsatte enn hva vi finner i befolkningen for øvrig. Funksjonelle leseferdigheter er i økende grad en betingelse for å delta i et moderne samfunn
 6. Selvrapporterte leseferdigheter blant unge voksne i Norge. Psyke & Logos. 114-132. Vis forfatter(e) 2017. The Beliefs about Voices Questionnaire - Revised: A factor structure from 450 participants. Psychiatry Research. 95-103. Vis forfatter(e) 2017
 7. Vi har åpnet Norges største digitale læremiddel, Salaby, for alle skoler i Norge

Lesing er en ferdighet hvor man tolker bokstaver eller andre skrifttegn for å sette sammen ord og setninger. Å kunne lese regnes i moderne tid i de fleste samfunn som en basiskunnskap som alle forventes å tilegne seg.Like fullt er omkring 17% av verdens befolkning analfabeter, hvilket vil si at de ikke kan lese i det hele tatt eller ikke er funksjonelle lesere Norge er imidlertid et av landene med minst resultatforskjeller mellom skolene Sp vil melde Norge ut av PISA - Dagens tall viser at det ikke er grunnlag for verken jubel eller sjokk, men at det er behov for større satsing på tidlig innsats, en mer praktisk skole og flere kvalifiserte lærere, sier Aps utdanningspolitiske talsmann Torstein Tvedt Solberg i en kommentar til NTB

Gode leseferdigheter på nett. Norge har for første gang deltatt i en ny undersøkelse kalt ePIRLS, som tester elevenes evne til å finne og bruke informasjon på internett. Norske elever viser gode leseferdigheter også i denne undersøkelsen. Kun ett av de 14 landene som deltok har bedre resultat enn Norge Leseferdigheter i ulike land Divines spør-og-lær-forum. Divines spør-og-lær-forum Spør om alt mulig du lurer på - kanskje er det noen som kan svare I Norge er det like stor forskjell mellom kjønnene enten det er snakk om digitale eller analoge leseferdigheter. Sør-Korea overlegen Sammenlagt er det Sør-Korea som overlegent skiller seg ut, med 568 poeng, mens Colombia befinner seg helt i den andre enden av skalaen med sine 368 poeng Gjennom det digitale lesespillet tar Poio barna med på en læringsreisen fra bokstaver til ord. Selskapet kartlegger så barnas leseferdigheter og rapporterer dette til foreldre/lærere via e-post. I 2017 ble Poio, ifølge gründerne, den tiende mest nedlastede appen i Norge Norge har størst pengeforbruk i skolen per elev og har størst sosial trivsel. Dette burde tilsi at elevene i norske skoler burde ha gjort det mye bedre enn det de gjør (Van Daal, et al., 2011). Dette viser også at selv om ressurssterke hjem kan være vesentlig for utvikling av leseferdigheter, trenge det noe mer enn bare dette

Dysleksivennlig skole - Kristiansand Katedralskole Gimle

Norsk språkhistorie (1830-1900) - Wikipedi

Funksjonelle leseferdigheter er i økende grad en betingelse for å delta i et moderne samfunn, hvor informasjonsformidling og kommunikasjon mer og mer er basert på skriftlig materiale, og tidligere studier dokumenterer en høy forekomst av nedsatte leseferdigheter blant innsatte Barnebøker for Norge er utviklet for barn, lærere og foreldre og gjør 40 fortellinger fra African Storybook tilgjengelige på bokmål og nynorsk, samt de største innvandrings- og flyktningspråkene i Norge. Noen språk har lydinnspillinger. Denne nettressursen tilbyr gratis barnebøker online (gratis bildebøker online), gratis lydbøker for barn og PDF-filer

Pisasjokket har ødelagt for de estetiske fagene - Periskop

Mange i Norden leser så dårlig at det kan gå på helsa lø

De krever heller ikke leseferdigheter. Her lærer barna å forstå og uttale ord som er kjent for barn som er vokst opp i Norge. Hun mener dette er noe nyankomne elever bør jobbe med uansett om de er analfabet eller ikke. - Det er en god startpakke Leseferdigheter må følges opp. (ILS) ved Universitetet i Oslo har oppdraget med den praktiske gjennomføringen av PISA-studien for Norge. OECD har det internasjonale ansvaret for PISA. PISA ble første gang gjennomført i 2000, og undersøkelsen blir gjentatt hvert tredje år. Alle de tre fagområdene,.

Stor ulikhet i leseferdigheter i Norge - Velfer

Ved årsskiftet var det nesten 700.000 innvandrere og 150.000 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge. Det tilsvarer 16,3 prosen Tag: Norge. Meninger. Måtte KrF «gjenoppstå» etter Hareide. Nordmenn får bli i Storbritannia også ved «no deal. Ravatn viste blant annet til Jong skole i Bærum, som var den første i Norge som erstattet bøker med brett til alle elever. Skolen gjorde det den gangen svært godt i leseferdigheter på nasjonale prøver. I 2019, etter fem år med brett til alle, leste elevene svært mye dårligere, ifølge Ravatn. Kan det være en sammenheng

Kartlegging av leseferdighet på morsmål - NAF

Gode leseferdigheter i engelsk. Overlappende emner. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Undervisning. Det gis 3 dobbeltimer undervisning i uken over 12 uker En av implikasjon av forskningen er at opplæringstilbud er etablert i alle fengsel i Norge. En rekke rapporter fra prosjektet er publisert (på norsk) av Fylkesmannen i Hordaland som har ansvaret for opplæringen i kriminalomsorgen i Norge. Leseferdigheter og psykisk helse blant innsatte i Norge DB Schenker er et av verdens ledende logistikk- og transportselskap. Vi tilbyr land-, fly-, sjø- og kontraktslogistikk nasjonalt og internasjonalt. DB Schenker har 76.000 ansatte ved 2000 kontorer i 140 land. I Norge omsetter vi for ca. 4.2 milliarder og har 1050 dyktige medarbeidere fordelt på 28 terminaler og kontorer. Vi har klare mål om.

Læringsvansker | AkademikaSeminar om nye FN-mål: Energi - Unesco
 • Stihl ms 260 sagkjede.
 • Om angina pectoris.
 • Sportpark wuppertal bowling.
 • Elektriske ventiler.
 • Retningslinjer aktørportalen.
 • Svarord kryssord.
 • Sparebank21.
 • John wayne.
 • Mandolin test.
 • Brudeferden i hardanger parodi.
 • Hvor mye koster lett motorsykkel lappen.
 • Bilder lebensfreude.
 • Outlook 2016 signatur mit bild erstellen.
 • Hvordan finne høyden i en trekant formel.
 • Rechtsberatung kostenlos berlin.
 • Iboende verdi.
 • Høyrehåndsregel induksjon.
 • Haarriss knochen.
 • Psd bank erlangen.
 • Kjøpe sigarer i sverige.
 • Nms gjenbruk hillevåg åpningstider.
 • Charlotte russe.
 • Friedrich wilhelm prinz von preußen 1979.
 • Korvbröd korvbrödsbagarn.
 • Mcdonalds jobb lønn.
 • Faze adapt.
 • Tage am strand kritik.
 • Løpe 10 km på 55 minutter.
 • Hvordan puste i yoga.
 • Partnervermittlung rumänien antoinette.
 • Veps i veggen.
 • Ferie i januar varmt.
 • Uniklinik mannheim urologie.
 • Konzert mark forster münchen 2018.
 • Danke für diesen guten morgen text umgedichtet.
 • Primark g3 online shop.
 • Dobbeltkompetanse odontologi.
 • 10 gode grunner film.
 • Lamborghini aventador preis gebraucht.
 • Arbeitslos mit 60.
 • Hull i tannkjøttet snus.