Home

Efta rådet

European Free Trade Association (Det europeiske frihandelsforbund - EFTA) er en frihandelsavtale mellom Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. Avtalen ble inngått i 1960, den gang med flere og andre medlemmer. Fra starten var EFTAs hovedhensikt å etablere frihandel mellom medlemslandene. Denne rollen består fortsatt, og innholdet er endret og utvidet over tid EFTA-arbeidsgruppen i Rådet består av representanter fra medlemslandene. Gruppen forbereder saker og felles posisjoner som angår EFTA-landene og EØS-avtalen. Ambassadørene fra EUs medlemsland godkjenner posisjonene i De faste representanters komité (COREPER) og disse vedtas endelig på ministerrådsmøtene med de relevante fagministrene til stede EFTAs råd er organisasjonens øverste organ og møtes regelmessig i Genève. To ganger i året møtes Rådet på ministernivå. Formannskapet går på omgang mellom EFTAs medlemsland og varer i seks måneder. Norges ambassadør til WTO og EFTA er Norges faste representant til EFTAs råd. EFTA, EU og EØS-avtale Ba EFTA om råd - ignorerte svaret. Frostating ba EFTA om råd i tolkningen, og fikk et svar som sendte sjokkbølger gjennom offentlig sektor. Fredag valgte retten å se bort fra rådet

Sekretariatet har ansvaret for samarbeidet mellom EFTA-landene, organisasjonens administrasjon og budsjett og handelsavtaler med land utenfor EFTA og EU. EFTA har også et sekretariat i Brussel som har ansvar for saker knyttet til EØS-avtalen. Organisasjonens øverste organ er EFTAs råd. Rådet møtes regelmessig i Genève The EEA EFTA States are represented in the EEA Council by their respective ministers of foreign or European affairs. The European Union is represented by the rotating presidency of the Council of the EU, as well as representatives of the European External Action Service and the European Commission Her kan du gjøre et søk på Eftanummer for kjøtt- og meieriprodukter i Norge. Efta- eller EU-nummeret du ser på kjøttets emballasje forteller deg hvor i Norge kjøttproduktet er produsert. Prøv vårt EFTA-nummer søk The European Free Trade Association (EFTA) is the intergovernmental organisation of Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland, set up for the promotion of free trade and economic cooperation between its members, within Europe and globally

Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) er en folkerettslig avtale mellom EU, EUs medlemsstater og de tre EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge. Avtalen gjør de tre EFTA-landene til assosierte medlemmer av EUs indre marked. Mens parter i tradisjonelle frihandelsavtaler får ulike varianter av adgang til hverandres hjemmemarkeder, gjør EØS-avtalen de tre EFTA. Norge samarbeider tett innen de fleste, om ikke alle områder av EU-samarbeidet, understreket EU-delegasjonens nestleder Niels Engelschiøn da han møtte Rådets arbeidsgruppe med ansvar for EUs forhold til EFTA-landene og EØS

EFTA - Store norske leksiko

Efta. Det europeiske frihandelsforbundet (Efta) ble stiftet i 1960 for å legge til rette for økt handel mellom medlemslandene. I dag består Efta av Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. Les mer om Efta på Eftas hjemmesider. EØS-rådet. EØS-rådet (EEA Council) er det øverste samarbeidsorganet mellom EU og EØS/Efta-landene EØS-rådet (EEA Council) er det øverste samarbeidsorganet mellom EU og EØS/Efta-landene. EØS-rådet har som oppgave å gi EØS-avtalen politisk framdrift og vurdere hvordan avtalen samlet sett virker og utvikler seg Om EFTA, EØS og den norske delegasjonen. Stortingets parlamentarikerdelegasjon til EFTA og EØS har rådgivende funksjoner overfor EFTAs ministerråd (EFTAs handelsministre) og EØS-rådet (EØS/EFTA-landenes utenriks- eller europaministre) og fungerer som bindeledd til de andre EFTA-landenes nasjonalforsamlinger EØS EFTA-forumet for lokalt og regionalt folkevalgte har vedtatt en uttalelse om forslaget om at nye nasjonale regler knyttet til tjenestedirektivet skal meldes til Europakommisjonen tre måneder før de vedtas. I uttalelsen oppfordrer forumet Rådet og Parlamentet om å avvise forslaget, siden det vil gripe inn i beslutningsprosessene på regionalt og lokalt nivå. Oppfordringen er ikke i. Offisielt har EFTA berre eit organ. Det er Rådet som kjem saman på ministernivå to gonger i året og på ambassadørnivå omtrent kvar fjortande dag. Alt som blir sagt i Rådet blir nedskrive ord for ord. Men EFTA har også mange uformelle styringsorgan

Møtte EFTA-gruppen i Rådet - regjeringen

Rådet godkjenner det og gir EEAS fullmakt til å vedta EØS-komitébeslutningen på vegne av EU sammen med EØS-EFTA-statene i EØS-komiteen. EFTA-sekretariatet Dersom utkastet til EØS-komitébeslutning må endres under drøftelsene med EU, koordinerer EFTA-sekretariatet drøftelsene på EFTA-siden og oppdaterer utkastet til EØS-komitébeslutning i samsvar med dette Nav-saker på stedet hvil - må vente på Efta-råd og høyesterettsavgjørelse. Etter at Høyesterett ba Efta-domstolen om en avklaring om oppholdskravet i Nav-saken, har Riksadvokaten bestemt at over 70 trygdesaker stilles i bero. 07.07.2020. 08:24. 07.07.2020 08:24. NTB. Rådet konkluderer med at forholdet er preget av stabilitet og nærhet. Likevel beklager rådet seg over manglende tilpasning til EU fra flere av EFTA-landenes side. Kystpartiet mener at rapporten demonstrerer EUs manglende respekt for EFTA-landenes legitime nasjonale interesser. Den viser også hvor omfattende EU-tilpasningen er blitt

Det europeiske frihandelsforbund - regjeringen

 1. forsamlet i Rådet av 5. oktober 1995 om framstilling av kvinner og menn i reklame og media(2) skal innlemmes i avtalen - BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 . I avtalens vedlegg XVIII etter nr. 21 (rådsdirektiv 86/613/EØF) skal nytt nr. 21a lyde: 21a. 495 Y 1110(02): Resolusjon 95/C 296/06 vedtatt av Rådet og representantene fo
 2. Rådet som EFTA-domstolen, organet som avgjør saker som angår tolkning av EØS-regler, nå har gitt Oslo tingrett er ikke er rettslig bindende. Det blir likevel historisk sett lagt særlig vekt.
 3. EFTA-rådet kan bli helt avgjørende for utfallet i rettssaken mellom Kristoffersen og skiforbundet, som er berammet etter sesongen. NRK får opplyst fra EFTA-domstolen at saken er blitt så stor.
 4. Golfrådet fullt navn Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (CCASG); (Arabisk: مجلس التعاون لدول الخليج العربية) kalles vanligvis Gulf Cooperation Council (GCC); (Arabisk: مجلس التعاون الخليجي) er de arabiske gulfstaters råd.Det er en politisk og økonomisk union mellom seks arabiske stater som ligger ved Persiabukten
 5. Vedtar EU-lover sammen med EU-rådet. EUS kvotehandelssystem (ETS) EUs kvotehandelssystem ble innført i EU og EØS-landene i 2005. ESA er en forkortelse for engelsk EFTA Surveillance Authority, EFTAs overvåkingsorgan, EØS. Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. NVE
 6. Her burde EFTA -domstolen vært mer imøtekommende overfor lagmannsretten, synes jeg. Særlig om man vil legge til rette for flere foreleggelser i straffesaker, sier Fredriksen. Resten av EU har nå en frist til 19. september med å uttale seg om saken. Deretter skal EFTA-domstolen behandle innspillene, og komme med en konklusjon

Når toppmøtet mellom EFTA-landene og EU, kalt EØS-rådet, møtes i dag (25. mai) er det ikke mange som får det med seg. Men bør de det? I en periode hvor det blåser rundt EU-prosjektet, hvor Europa utfordres av et høyt antall migranter, hvor det forhandles om en kontroversiell handelsavtale (TTIP) og det er en reell mulighet for Brexit - skulle man tro at EØS-toppmøtet ville være. Norge, som nå har overtatt formannskapet i EFTA-rådet, presenterte under rådsmøtet i Geneve 13. juli 2011 sine prioriteringer for siste halvdel av 2011. Norges prioriteringer omfatter både interne EFTA-anliggende som forhandlinger EFTA-landene i mellom i forhold til ytterligere liberalisering av handel med landbruksprodukter, og EFTAs frihandelsrelasjoner til land utenfor EU. EFTA har nå. Kofa ber EFTA-domstolen om råd - trosser statlige innvendinger TOPICS:: Direkteanskaffelse Domstol KOFA Førstelagmann Sverre Nyhus er leder av nemnda i Kofa, men det er nemndsmedlemmene Halvard Haukeland Fredriksen, Finn Arnesen og Kristian Jåtog Trygstad som har undertegnet henvendelsen til EFTA-domstolen

Ba EFTA om råd - ignorerte svaret - Rett2

RÅDET EØS-KOMITEEN EØS-parlamentariker-komite EØS' konsultative komite EØS: to-pillar-strukturen ISLAND LIECHTENSTEIN NORGE EFTAs FASTE KOMITE EFTAs OVERVÅKINGS-ORGAN (ESA) EFTA-DOMSTOLEN EFTAs parlamentariker-komite EFTAs konsultative Komite Forum for lokale og regionale myndigheter RÅDET (formannskapet) & EEAS UTENRIKS-TJENESTEN. EFTA/ØS-sidens utkast til EØS-komitebeslutninger er ikke offentlig tilgjegelige ettersom de anses som forhandlingsdokumenter. Via EFTA-sekretariatets database EEA-Lex registrerer Europalov løpende når utkast oversendes til EEAS og informerer om dette på faktaarkene, på oversikten Siste nytt og i det ukentlige nyhetsbrevet Rådet konkluderer med at forholdet er preget av stabilitet og nærhet. Likevel beklager rådet seg over manglende tilpasning til EU fra flere av EFTA-landenes side. Kystpartiet mener at rapporten demonstrerer EUs manglende respekt for EFTA-landenes legitime nasjonale interesser For vedtak truffet av ACER anbefaler partene å benytte ESA-modellen som ble vedtatt i forbindelse med EUs finanstilsyn, dvs. at parallelle vedtak for EØS/EFTA-landene gjøres av EFTAs overvåkingsorgan. Rådet mottok samtidig utkast til EØS-komitebeslutning for et knippe av rettsakter fra 2011-2014 knyttet til CO2-utsliprav til varebiler

EFTA iEurop

 1. Den europeiske union, EU, er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa bestående av 27 medlemsland med hovedsete i Brussel. Det nåværende navnet (EU) stammer fra 1993. Tidligere navn er EF og EEC. EU styres av syv organer som har ulike funksjoner: Det europeiske råd, Europaparlamentet, Rådet (Consilium), Europakommisjonen, EU-domstolen, Den europeiske sentralbanken og Revisjonsrådet
 2. Vedtak i EFTA-rådet forutsetter enstemmighet. Det er derfor vesentlig at norske myndigheter gir klar beskjed om at Storbritannia er velkommen tilbake som EFTA-medlem
 3. Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) Kongeriket Norge, Kongeriket Danmark, Republikken Portugal, Det Forente Kongerike Storbritannia og Nordirland, Det Sveitsiske Forbund, Kongeriket Sverige og Republikken Østerrike: Som tar hensyn til Konvensjonen om Europeisk Økonomisk Samarbeid av 16. april 1948, hvorved Organisasjonen for Europeisk Økonomisk Samarbeid ble.
 4. EFTA-domstolen konkluderte med at det etter anskaffelsesdirektivet gjelder objektivt erstatningsansvar for feil avviste anbud. Dette i direkte motstrid med gjeldende praksis fra Høyesterett, og med potensielt enorme økonomiske konsekvenser for offentlig sektor. Les Rett24s omtale av EFTA-domstolens uttalelse fra i fjor her. Ignorerte rådet
 5. Et viktig prinsipp-spørsmål i en gebyrsak for Kofa ligger nå på EFTA-domstolens bord. Det er første gang i Kofas snart 17-årige historie at klagenemnda har spurt domstolen om råd før en avgjørelse. Spørsmålet, som trolig aldri før er prøvet for en domstol, gjelder det geografiske virkeområde for anskaffelsesreglene
 6. Høyesterett ber Efta-domstolen om Nav-råd Av NTB 20. april 2020, 15:21 Den konkrete saken dreier seg om en mann i 60-årene som er dømt til 75 dagers fengsel for grovt bedrageri fordi han var i Italia mens han fikk arbeidsavklaringspenger

EFTA-domstolen tar ikke stilling til tvisten mellom partene, men gir råd til den nasjonale domstolen om hvordan EØS-retten er å forstå. Domstoler som ber om råd, er ikke forpliktet til å følge rådet de får, men gjør vanligvis det Sveits har formannskapet første halvår 2016 og Island andre halvår. Norges ambassadør til WTO og EFTA, H.E. Harald Neple, er Norges faste representant til EFTAs råd. EFTAs sekretariathar hovedkontor i Genève. Det har ansvar for samarbeidet de fire EFTA-landene imellom, støtte til EFTA-rådet og forhandlinger av handelsavtaler med ikke-EU. Rådene fra EFTA betyr som regel mye når saken skal avgjøres, sier skiforbundets advokat Per Andreas Bjørgan. Han tror uttalelsene fra EFTA er klare om to til tre måneder Intra-EFTA EFTA-4 Geneve Brussel Frihandelsavtaler EFTA-4 Geneve EØS-avtalen EFTA-3 Brussel og Luxembourg (statistikk) EFTAs faste komité EFTAs råd European Free Trade Association (1960) Medlemmer: Island, Liechtenstein, Norge, Sveit EØS-rådet skal bestå av medlemmer av Rådet for De europeiske fellesskap og medlemmer av EF-kommisjonen og av ett regjeringsmedlem fra hver av EFTA-statene. Medlemmene av EØS-rådet kan la seg representere under de vilkår som fastsettes i forretningsordenen. 2

Denne dommen kan få konsekvenser for dem som reiser i

EFTA-domstolen mener rammeavtalen for havnene er i strid med EØS-avtalen. Havnearbeiderne har dermed ikke fortrinnsrett til lossing og lasting av skip i norske havner. Nå er det opp til Høyesterett å avgjøre om rådet fra EFTA-domstolen skal følges. Den beslutningen kan bli tatt allerede før sommeren, tror advokat Nikolay Skarning Her er EFTAs Kristoffersen-dom: − Ingen full seier. EFTA-domstolen kom i dag med sin etterlengtede uttalelse i sponsorfeiden mellom alpinstjernen Henrik Kristoffersen (24) og Skiforbundet

Sveits har formannskapet i EFTA-rådet dette vårhalvåret, før Norge overtar til sommeren. Frihandelsforbundet har omsider utsikter til å komme ut av EUs skygge. Men det forutsetter at viljen er til stede blant alle EFTA-partnerne. Stort bilde i toppen: EFTAs jubileumslogo. (European Free Trade Association Rådet bør følges EFTA-domstolen regner med at deres endelige råd til Oslo byrett vil være klar 17. desember. - Vi kan bare gi råd om hvordan EØS-reglene er til å forstå, sier EFTA. Nordisk råd Nordisk råd Finland became an associated member of EFTA in 1961 and Denmark and Norway applied to join the European Economic Community (EEC). This move towards the EEC led to desire for a formal Nordic treaty. The Helsinki Treaty outlined the workings of the Council and came into force on 24 March 1962 Det indre marked er en avtale inngått 1. januar 1993 mellom medlemslandene i EU, med sikte på å oppnå en styrket næringsmessig integrasjon, og som et middel for å opprette Den økonomiske og monetære union.Det indre marked omfatter medlemsstatene i EU, og i tillegg Norge, Island og Liechtenstein (de tre landene danner EØS), og Sveits

EEA Council European Free Trade Associatio

Eftasøk - Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbun

European Free Trade Associatio

Havnekonflikt opp i EFTA i dag Er norske havnearbeideres fortrinnsrett til lossing og lasting av skip i strid med EØS-avtalen? Det tar EFTA-domstolen stilling til i dag EFTA-beinet har fått et alvorlig brudd som må spjelkes. Om ikke så skjer, er EØS-avtalen kraftig amputert og gir EU myndighet i strid med forutsetningene. Den grunnleggende forutsetningen for EØS var at EFTA-landa og EU skulle stå på hvert sitt bein Dette rådet kommer nå, og vi legger til grunn at Høyesterett vil følge dette rådet, sier han. Nestleder Terje Samuelsen i Norsk Transportarbeiderforbund tror ikke rådet fra EFTA-domstolen nødvendigvis vil bli lagt til grunn når Høyesterett vurderer saken

For det er et av mange råd fra granskerne. De mener dette mangler, og skriver at om Nav hadde gjort som de skulle, kunne alvoret i saken vært avdekket mye tidligere. ESA og EFTA-domstolen Høyesterett ba 11. juni 2015 EFTA-domstolen om å gi sitt råd om hva som er i tråd med EUs lovverk. EFTA-domstolen er organet som avgjør hva som er i tråd med EUs regelverk for det indre marked, som Norge har påtatt seg å følge i og med EØS-avtalen. EFTA-domstolen: Kom med sin uttalelse 19. april 2016 Norge i Europa Thorkel C. Askildsen SGO 2200 - vår 04 Et umiddelbart forbehold Temaet for denne forelesningen ble bestemt i god tid før nok en gryende EU-debatt begynte å vise seg Utgangspunktet er derfor at Norge er et utenfor-land og sånn er det med den saken Men at det allikevel kan være interessant å se litt på hvilke relasjoner vi har med EU (her med utgangspunkt i økonomisk. Nav-saker på stedet hvil - må vente på Efta-råd og høyesterettsavgjørelse. Høyesterett i Oslo. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix. Etter at Høyesterett ba Efta-domstolen om en avklaring om oppholdskravet i Nav-saken, har Riksadvokaten bestemt at over 70 trygdesaker stilles i bero. NTB Den muntlige høringen i Nav-saken er planlagt i Efta-domstolen 26. november, opplyser registrar Ólafur Einarsson til Rett24. Høringen blir streamet

Stortinget vertskap for felles EØS-parlamentarikermøte

EØS - Store norske leksiko

Efta-domstolen, formellt Europeiska frihandelssammanslutningens domstol, är en överstatlig internationell domstol med jurisdiktion över de Efta-stater som också ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), det vill säga Island, Liechtenstein och Norge.Domstolen har sitt säte i Luxemburg.. Genom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har de tre länderna tillgång till. Vedtak i EFTA-rådet forutsetter enstemmighet. Det er derfor vesentlig at norske myndigheter gir klar beskjed om at Storbritannia er velkommen tilbake som EFTA-medlem. Som medlem av frihandelsforbundet EFTA vil britene kunne velge om de i likhet med Sveits vil nøye seg med EFTA-konvensjonen og forbundets mange frihandelsavtaler med resten av verden, eller om de også ønsker å delta i EØS. Tidligere Efta-president Carl Baudenbacher har i et innlegg i VG tidligere i november uttalt at regjeringsadvokat Fredrik Sejersted «la det intellektuelle grunnlaget for NAV-skandalen ved sin så å si ustanselige nedvurdering av institusjonene i EFTA-søylen i EØS, og særlig EFTA-domstolen».. I et svarinnlegg viser Sejersted til at Baudenbacher i sine mange år som president i EFTA. Dette rådet kommer nå, og vi legger til grunn at Høyesterett vil følge dette rådet, sier han. Ikke redd Nestleder Terje Samuelsen i Norsk Transportarbeiderforbund tror ikke rådet fra EFTA-domstolen nødvendigvis vil bli lagt til grunn når Høyesterett vurderer saken

- Nå har Høyesterett tatt inn vår anke og sendt saken til EFTA-domstolen for råd. Dette rådet kommer nå, og vi legger til grunn at Høyesterett vil følge dette rådet, sier han Folkerett eller internasjonal rett er dei rettsreglane som blir sett på som bindande mellom statar i samkvemet mellom dei EFTA og dets organer rapporteres det lite om. Den ekstreme graden av hemmelighold er knapt nevnt av noen. Ei heller norske myndigheter som er mest opptatt av å legge skylden på de andre EFTA-landene når det gjelder hvorfor det er slik. For hvem bryr seg om EFTA når EU finns I rådet drøftes det også saker som behandles SN/K037 og videre aktuelle saker fra ELA - European Lift Association. European Lift Association - ELA ELA er en organisasjon der medlemmene er foreninger for bedrifter som installerer heise, rulletrapper og rullebånd i EU eller EFTA området 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité 2. EFTAs overvåkningsorgan Melding fra EFTAs overvåkningsorgan i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 64a (rådsforordning (EØF

aktuelt. Det gis råd om saksbehandlingen og veiledning for vurderingen av: • om tolkningsspørsmål bør forelegges for EFTA-domstolen, • hvordan tolkningsspørsmål eventuelt bør utformes, og • hvordan øvrige deler av foreleggelsesskrivet bør utformes. Et overordnet mål med veilederen er å bidra til en effektiv og god saksstyring. Når EFTA-rådet samler seg i nettopp Longyearbyen, er de symbolsk omkranset av snøkrabbesaken og EUs stadig mer offensive framstøt i Arktis. Fra vår EU-vennlige regjering er det neppe tilsiktet, men Svalbardtraktatens ånd og bokstav som sikrer tett og likeverdig internasjonalt samarbeid,. EFTA-domstolens og dens tolkninger av EØS-retten. EFTA-domstolen forholder seg igjen til EU-domstolen. For at et slikt system skal kunne fungere, må «I praksis er det imidlertid vanskelig å tenke seg at den nasjonale domstolen ikke følger EFTA-domstolens råd EFTA-domstolen mener rammeavtalen for havnene er i strid med EØS-avtalen. Dermed reises nye spørsmål om lovligheten av havnearbeidernes fortrinnsrett til lossing og lasting av skip i norske havner SPØRSMÅL. Hei, har sett på melkekartongen at det står efta. Merket står nederst på melkekartongen. Hva betyr dette

EØS-organene - regjeringen

EFTA ble opprettet som et frihandelsforbund der toll mellom landene skulle avskaffes, men mulighet til ulike tollsatser overfor tredjeland. På toppmøtet i Brussel i 1978 ble Rådet enige om å etablere et valutasamarbeid - Det europeiske monetære system (EMS) Krever 83 millioner . EFTA-domstolen avgjør saker etter EØS-avtalen, og gir også rådgivende uttalelser til norske domstoler, råd som domstolene som hovedregel skal følge.. Fosen-Linjen har. Det europeiske frihandelsforbund er en mellomstatlig organisasjon, men også et frihandelsforbund som ved Stockholmskonvensjonen av 1960 ble opprettet som et alternativ til Det europeiske økonomiske fellesskap ). De eneste av medlemslandene som ikke siden har forlatt EFTA til fordel for tilslutning til EU, er Island, Liechtenstein, Norge og Sveits, hvorav kun de to sistnevnte var med å. EFTA-domstolen har tilsvarende rolle overfor nasjonale domstoler i de tre EØSstatene, og norske domstoler har selvstendig adgang til å forelegge tolkningsspørsmål for EFTA-domstolen. Dette skjer som en del av domstolens arbeid med konkrete saker og er ikke en del av regjeringens arbeid med EØS-avtalen

Aamo, FinanstilsynetDe startet her: Anne Margrethe Lund - Europeisk ungdom

EFTA-Gruppen håndterer samarbejdet inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og forbindelserne med Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA). Den overvåger også EU's forbindelser med Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz, Monaco, Andorra, San Marino og Den Hellige Stol/Vatikanstaten og Færøerne Formannskapet i EFTA roterer. Norge hadde sist formannskap høsten 2015, og var sist vertskap for ministermøtet våren 2013 (i Trondheim). Formannskapet innebærer at Norge leder EFTAs råd, som er det øverste beslutningsorganet i EFTA. Alle EFTA-statene er representert i rådet og avgjørelser tas ved konsensus EFTA-rådet är EFTA:s beslutande organ. Det utgörs av regeringsföreträdare för medlemsländerna och har till uppgift att besluta (17 av 115 ord) Författare: Claes-Göran Alvstam; Rutger Lindahl; Mål. EFTA:s mål var att åstadkomma frihandel för industriprodukter mellan medlemsländerna, ett utvidgat västeuropeiskt frihandelsområde.

Det indre marked – Wikipedia

Formannskapet i EFTA går på omgang. Norge hadde sist formannskap våren 2017, og var da vertskap for et ministermøte på Svalbard. Rådet er EFTAs høyeste organ og avgjørelser tas ved enighet. Norge har sammen med medlemsstatene i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) inngått 27 frihandelsavtaler med i alt 38 land Nav-saker på stedet hvil - må vente på Efta-råd og høyesterettsavgjørelse Detaljer Artikkel NTB mandag 06. juli 2020 19:59 Tweet. Etter at Høyesterett ba Efta-domstolen om en avklaring om oppholdskravet i Nav-saken, har Riksadvokaten bestemt at over 70 trygdesaker stilles i bero. I april. EFTA og EØS Brussel, September 2018 Marius Vahl. Head of EEA Policy Coordination. EFTA-sekretariatet, Brussel. mva@efta.in Her møter EØS-rådet parlamentarikere og representanter for arbeidslivets parter i EØS/EFTA-landene. Mange av områdene som EØS-rådet hadde diskutert stod også her på agendaen, og de fleste spørsmålene dreide seg om brexit, arbeidsliv og implementering av EU-regelverk i EØS-landene. Les mer. Konklusjonene fra møtet i EØS-råde

Østerrikes nye regjering vil si nei til EUs Mercosur

EFTA-domstolen: Kom med sin uttalelse 19. april 2016. Hva så? Høyesterett har i denne omgang bedt EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse. Deretter skal Høyesterett på selvstendig grunnlag finne ut om den vil følge rådet eller ikke. Parten som taper, kan deretter anke saken til EFTAs overvåkingsorgan ESA Det foreligger i siste instans et politisk ansvar her; men jurister som gir slike råd, har et faglig og etisk ansvar. EFTA-dommer om NAV-skandalen: Regjeringsadvokaten har motarbeidet EØS-avtalen I II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité 2. EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen III EF-ORGANER 1. Rådet 2. Kommisjonen 94/EØS/36/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (sak nr Vedtak i EFTA-rådet forutsetter enstemmighet. Det er derfor vesentlig at norske myndigheter gir klar beskjed om at Storbritannia er velkommen tilbake som EFTA-medlem. Som medlem av frihandelsforbundet EFTA vil britene kunne velge om de i likhet med Sveits vil nøye seg med EFTA-konvensjonen og forbundets mange frihandelsavtaler med resten av verden, eller om de ønsker å delta i EØS-pilaren Etter at Høyesterett ba Efta-domstolen om en avklaring om oppholdskravet i Nav-saken, har Riksadvokaten bestemt at over 70 trygdesaker stilles i bero

Ny handelsavtale: Bedre vilkår for handel og forpliktelser

Fordelen for EFTA-landene er at de gjennom EØS får adgang til det indre markedet på lik linje med EU-landene. EØS-avtalen ble fremforhandlet i mai 1992, delvis som en følge av at EU hadde igangsatt østutvidelsen, og har, om ikke formelt så i praksis, ført til at EFTA-landene frivillig har underlagt seg EUs regler, men med begrensede formelle muligheter for påvirkning EES-rådet är ett ministerråd som inrättats genom EES-avtalet.Det har som uppgift att fastställa allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar för genomförandet av EES-avtalet, särskilt vad gäller gemensamma EES-kommitténs arbete. [1] Rådet består vanligtvis av utrikesministern från den medlemsstat som innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd samt utrikesministrarna. Her er vår vurdering av EFTA-rådet (som har blitt omtalt som dom) EFTA-domstolens uttalelse er bare av rådgivende art - men det er sannsynlig at retten vil følge rådene til EFTA-domstolen. EFTAs syn på saken vil derfor kunne medføre at norske domstoler må justere sin praksis når det gjelder erstatning til tilbydere ved feil i anskaffelsesprosesser Næringsministeren understreker overfor e24.no at dersom Storbritannia skulle søke medlemskap i EFTA, må dette vurderes av EFTA-rådet hvor alle beslutninger må være basert på konsensus. Er det andre..

 • Trauthof st. corona wechsel.
 • Refusjon flybilletter norwegian.
 • Free solo climbing.
 • Digital fartsskriver pris.
 • Dewalt dcd791 test.
 • Stram opp spenst.
 • Blogg gravid 2018.
 • Koriander smak.
 • Stansemaskin metall.
 • C s lewis kristen.
 • Burn energy kjøleskap.
 • Dikt om feminisme.
 • Kulturkalender orkdal.
 • Skreddersydde skjorter oslo.
 • Tableau le plus cher 2017.
 • Hvordan oppfatter øyet farger.
 • Vern av eldre arbeidstakere.
 • Fsc quality timeplan.
 • Köln 50667 felix und elli.
 • Sopp i huden kjerringråd.
 • Puppenkönig bonn männerabend.
 • Yoga for hofter.
 • Diprosalic liniment.
 • Weimar und umgebung mit kindern.
 • Røros vindu koblet.
 • Downhill rhön.
 • Vanskelige spørsmål om livet.
 • Carly jepsen songs.
 • Skøytebane furuset.
 • Terrier fakta.
 • Shtypi ditor.
 • Pavillon metall 3x3 wasserdicht.
 • Norwegische botschaft in berlin.
 • Fransk riviera.
 • Bundesland heute.
 • Deadpool film'.
 • Bulgaria byer.
 • Super mario sunshine.
 • Motorrad ludwigshafen.
 • Produksjonsteknikk hib.
 • Hamburg wiadomości dzisiaj.